Документ z1573-13, действует, текущая редакция — Редакция от 28.12.2018, основание - z1466-18

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2013  № 508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2013 р.
за № 1573/24105

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 604 від 18.12.2018}

Відповідно до підпункту 7.40 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

Перший заступник Голови
Державного агенства лісових ресурсів України

В.о. Голови Державного агенства
земельних ресурсів України

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ. Сташук


Я.І. Макарчук


Є.С. Бердніков


О.А. ПроскуряковМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22.08.2013  № 508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2013 р.
за № 1573/24105

ПОРЯДОК
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

1.2. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1278.

{Пункт 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

ІІ. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

2.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою

Цн = Пд × Рд × Ск × Км × Кв × Кмц × Кі,

де

Пд

-

площа земельної ділянки, що приймається за даними Державного земельного кадастру або документації із землеустрою, кв. м;


Рд

-

рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель, що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;


Ск

-

строк капіталізації, що визначається згідно з пунктом 2.2 цього розділу, років;


Км

-

коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, що визначається згідно з пунктом 2.3 цього розділу;


Кв

-

коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки, що визначається згідно з пунктом 2.7 цього розділу;


Кмц

-

коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, що визначається згідно з пунктом 2.12 цього розділу;


Кі

-

коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, що визначається згідно із статтею 289 розділу XIII Податкового кодексу України.

2.2. Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель (крім земель лісогосподарського призначення) і становить 33 роки, для земель лісогосподарського призначення - 50 років.

2.3. Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км) (крім земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду), визначається для кадастрового кварталу, межі якого відображаються на індексних кадастрових картах (планах), за формулою

Км = Кр × Кл,

де

Кр

-

коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, що визначається згідно з пунктом 2.4 цього розділу;


Кл

-

коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з пунктом 2.6 цього розділу.

Для земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км), приймається рівним одиниці.

2.4. Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу (Кр), визначається за формулою

Кр = Кр1 × Кр2 × Кр3,

де

Кр1

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, що визначається згідно з пунктом 2.5 цього розділу;


Кр2

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;


Кр3

-

коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2.5. Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів (Кр1), нормативна грошова оцінка земель яких визначена, якщо найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту не перевищує зони впливу населеного пункту (Д), для відповідної категорії земель визначається за формулою (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду)

,

де

Цнм

-

середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту залежно від регіональних факторів місця розташування, що визначена відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 року за № 388/12262, з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, гривень;


Кпт

-

коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів та визначається згідно з додатком 4 до цього Порядку;


Ск

-

строк капіталізації (33 роки);


Рд

-

рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду), що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;


Кр2

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;


Кр3

-

коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку;


Д

-

ширина зони впливу населеного пункту, що визначається згідно з додатком 5 до цього Порядку, км;


Л

-

геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), км.

Якщо населені пункти, нормативна грошова оцінка земель яких визначена, відсутні на відстані від межі кадастрового кварталу меншій, ніж ширина зони впливу населених пунктів (Д), коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

Для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

Якщо кадастровий квартал розташований у межах ширини зони впливу декількох населених пунктів, приймається найбільше з можливих значень коефіцієнта Кр1.

Якщо розрахункове значення коефіцієнта Кр1 менше одиниці, він приймається рівним одиниці.

2.6. Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл), визначається згідно з додатком 6 до цього Порядку як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах цього кадастрового кварталу.

2.7. Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки (Кв), визначається за формулою

Кв = Кв1 × Кв2 × Кв3 × Кв4,

де

Кв1

-

коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, визначається згідно з додатком 7 до цього Порядку відповідно до даних Державного земельного кадастру;


Кв2

-

коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначається для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення згідно з додатком 8 до цього Порядку, а для земельних ділянок інших категорій прирівнюється до одиниці;


Кв3

-

коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень та визначається для земель, вкритих лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю, згідно з пунктами 2.8, 2.9 та 2.10 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці;


Кв4

-

коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів та визначається для земель із цими об’єктами: природні водотоки (річки та струмки), штучні водотоки (канали), озера, ставки, водосховища та інші водні об’єкти, згідно з пунктом 2.11 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці.

2.8. Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень (Кв3), визначається за формулою

Кв3 = Кл1 × Кл2 × Кл3,

де

Кл1

-

коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов та визначається згідно з додатками 9, 10, 11, 12 та 13 до цього Порядку залежно від місця розташування земельної ділянки;


Кл2

-

коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів та приймається: для експлуатаційних лісів - 1,5; для лісів інших категорій, в яких рубки головного користування дозволені, -2,0; для лісів, у яких рубки головного користування заборонені, - 4,0;


Кл3

-

коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній та визначається згідно з додатком 14 до цього Порядку.

2.9. Площі і типи лісорослинних умов або типи лісу в таксаційних виділах лісових земель, їхня належність до адміністративно-територіальних одиниць, природно-кліматичних зон, категорій лісів, лісотаксових поясів та розрядів лісових такс приймаються за даними Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України, які подаються фізичною або юридичною особою, яка звертається за отриманням адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель.

2.10. Нормативна грошова оцінка лісових земель, у лісах яких рубки головного користування заборонені, за розрядами лісових такс не диференціюється і приймається на рівні оцінок за першим розрядом.

2.11. Коефіцієнт, який враховує продуктивність водних об’єктів (Кв4), визначається за формулою

Кв4 = Квд1 × Квд2 × Квд3,

де

Квд1

-

коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 15 до цього Порядку;


Квд2

-

коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта та визначається згідно з додатком 16 до цього Порядку;


Квд3

-

коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 17 до цього Порядку.

Якісний стан водних об’єктів приймається за інформацією Державного агентства водних ресурсів України або інших суб’єктів державного моніторингу вод.

{Абзац п’ятий пункту 2.11 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

2.12. Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (Кмц), визначається для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення та історико-культурного призначення за формулою

Кмц = Кмц1 × Кмц2,

де

Кмц1

-

коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та визначається згідно з додатками 18, 19 та 20 до цього Порядку;


Кмц2

-

коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та приймається: для об’єктів місцевого значення - 1,1; для об’єктів загальнодержавного значення - 1,3.

Для земель лісогосподарського призначення, водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення коефіцієнт (Кмц) прирівнюється до одиниці, а для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення: для об’єктів місцевого значення - 3,3; для об’єктів загальнодержавного значення - 3,9.

2.13. Значення коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц визначаються із точністю до 0,0001.

ІІІ. Оформлення результатів нормативної грошової оцінки

3.1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району, що затверджується районною радою.

3.2. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району включає:

пояснювальну записку;

завдання на виконання робіт;

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району;

викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням кадастрових зон та кварталів;

картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

таблицю з переліком кадастрових кварталів, що містить: номер кадастрового кварталу; площу кадастрового кварталу; значення коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр, Кл, Км для кадастрового кварталу.

3.3. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються за заявою за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.

{Пункт 3.3 розділу ІIІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

3.4. До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначається за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що затверджується відповідною районною радою та включає:

пояснювальну записку;

завдання на виконання робіт;

картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

таблицю із значенням: категорії земель; цільового призначення земельної ділянки; кадастрового номера земельної ділянки (за наявності); нормативу рентного доходу (Р); строку капіталізації (Ск); коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц; нормативної грошової оцінки земельної ділянки (грн/кв. м та грн за земельну ділянку).

3.5. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. ДемидовДодаток 1
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.1.)

НОРМАТИВИ
рентного доходу для відповідної категорії земель

Категорія земель

Рентний дохід, грн/кв. м на рік

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

0,1179

Землі оздоровчого призначення

0,0752

Землі рекреаційного призначення

0,0627

Землі історико-культурного призначення

0,1191

Землі лісогосподарського призначення

0,0063

Землі водного фонду

0,0211

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

0,6637
Додаток 2
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.4.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення (Кр2)

Відстань до автомобільної дороги державного значення, км

Значення коефіцієнта Кр2

до 5

1,30

5 - 10

1,25

10 - 15

1,20

15 - 20

1,10

20 - 25

1,05

25 і більше

1,00

__________
Примітки:


1. Коефіцієнт Кр2 визначається, виходячи з геометрично найменшої відстані між межею кадастрового кварталу до вісі автомобільних доріг державного значення, які включені до Переліку автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 301.
2. Якщо на відстані до 25 км від межі кадастрового кварталу наявні декілька автомобільних доріг державного значення, для кадастрового кварталу приймається найвище з можливих значень коефіцієнта Кр2.
Додаток 3
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення
(крім населених пунктів)
(пункт 2.4.)

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (Кр3)

Розміщення кадастрового кварталу у зоні радіоактивного забруднення

Значення коефіцієнта Кр3

Зона відчуження

0,50

Зона безумовного (обов’язкового) відселення

0,60

Зона гарантованого добровільного відселення

0,80

Зона посиленого радіоекологічного контролю

0,90вверх