Документ z1563-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.11.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.01.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017  № 950


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2017 р.
за № 1563/31431

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1

Відповідно до статті 46 глави 7 розділу ІІ, пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу XX Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою вдосконалення та прискорення процедури заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 29 січня 2013 року № 40 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 275/22807;

від 29 травня 2014 року № 652 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за № 644/25421;

від 18 листопада 2014 року № 1142 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1557/26334.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України


К.М. Ляпіна

М.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2017  № 950


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2017 р.
за № 1563/31431

ПОРЯДОК
заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, ратифікованих Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією”, Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії”, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі - Угоди).

2. Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 заповнюється та видається відповідно до положень Угод, статті 46 глави 7 розділу ІІ й пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу XX Митного кодексу України та цього Порядку.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

експортер - особа, яка здійснює експорт товару(ів) з України до країн, з якими Україною укладено Угоди, або її уповноважений представник;

комерційні документи - документи, що застосовуються у звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально описаний(і) товар(и) (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо);

сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує статус преференційного походження товару(ів), форма якого наведена у додатках до Угод.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, установлених в Угодах та Митному кодексі України.

ІІ. Заповнення сертифіката

1. Сертифікат заповнюється однією з мов, якими укладено Угоди, та згідно з нормами законодавства України машинописом або друкованими літерами від руки чорнилом. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. У сертифікаті не повинно бути підчисток або слів, написаних поверх інших слів. У разі внесення будь-яких змін неправильна інформація закреслюється та додається правильна. Зміни щодо правильної інформації мають вноситись експортером або його уповноваженим представником, що склав сертифікат, та засвідчуватись печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката (далі - посадова особа митниці).

2. Сертифікат заповнюється на одну партію товару(ів), що експортується(ються).

3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером на лицьовому боці сертифіката. Графи 3, 6, 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера на лицьовому боці сертифіката.

4. Графи 7, 11 заповнюються посадовою особою митниці на лицьовому боці сертифіката.

5. Графа 13 заповнюється на зворотному боці сертифіката митними органами країни імпорту товару(ів) у разі направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

6. Графа 14 заповнюється на зворотному боці сертифіката центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, за результатом здійснення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката за запитом митного органу країни імпорту товару(ів).

7. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою митниці на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті за такою схемою:

№ А XXX.ММММММ,

де А - незмінний символ;

XXX - перші 3 цифри коду митниці, яка видала сертифікат, згідно з Класифікатором ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи;

ММММММ - порядковий номер сертифіката, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

8. Графи сертифіката мають заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1 “Експортер”

Зазначаються найменування та місцезнаходження (якщо експортер - юридична особа) або ім’я, прізвище та місце проживання (якщо експортер - фізична особа). Експортер вказується відповідно до даних контракту/доповнень до контракту.

У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім’я, прізвище вантажовідправника товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження/місце проживання).

Графа 2 “Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _________ та ________”

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоди, в тому числі у випадку видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 3 “Одержувач вантажу”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування та місцезнаходження (якщо вантажоодержувач - юридична особа) або ім’я, прізвище та місце проживання (якщо вантажоодержувач - фізична особа) вантажоодержувача товару(ів) в країні, зазначеній у графі 5.

У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім’я, прізвище вантажоодержувача товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження/місце проживання).

Графа 4 “Країна, група країн або територія, з яких походять товари”

Зазначається назва країни - Україна.

У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди.

Графа 5 “Країна, група країн або територія призначення”

Зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди. У графі зазначається Україна у разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 6 “Транспортні реквізити”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товар(и), що експортуються, та його маршрут переміщення. Графа не заповнюється, якщо невідомо, який саме транспортний засіб прибуде в країну.

Графа 7 “Ремарки”

У випадках, встановлених розділами IV, V цього Порядку, до графи посадовою особою митниці вносяться записи “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DUPLICATE”.

У випадку, встановленому розділом VI цього Порядку, до графи вносяться записи “ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА”, “ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ ДЕКЛАРАЦІЇ-ІНВОЙС” та вказуються номер і дата видачі/оформлення сертифіката/декларації-інвойс, які замінюються.

Якщо в декларації-інвойс не зазначено дату її складення, вихідною датою вважається дата, зазначена в комерційному документі, на якому складена декларація-інвойс.

Графа 8 “Номер елемента, позначки та номери, номер та вид пакування, опис товарів”

Перед описом кожного виду товару(ів) записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товару(ів), що експортується(ються), кількість та вид упаковок. Якщо товар(и) не упакований(і), зазначається кількість одиниць товару(ів) або їх стан (насипом).

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису всіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Кожний аркуш рахунка-фактури або іншого комерційного документа, що містить відомості про походження товару(ів), засвідчується особистим підписом посадової особи митниці з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 9 “Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 тощо)”

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару(ів), описаного(их) в графі 8, або кількість товару(ів) в інших одиницях виміру.

Графа 10 “Інвойси”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначений(і) в графі 8 товар(и).

Графа 11 “Митний дозвіл”

Графа заповнюється посадовою особою митниці.

Після слів “митний підрозділ” зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.

Після слів “Країна або територія видачі” зазначається назва країни - Україна.

Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 “Декларація від експортера”

У графі зазначається декларація експортера про відповідність товару(ів) умовам, необхідним для видачі сертифіката, проставляються місце і дата заповнення сертифіката, підпис експортера.

Графа 13 “Запит про перевірки до”

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару(ів) у випадку направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста, дата запиту про проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

Графа засвідчується підписом посадової особи митного органу країни імпорту товару(ів) та печаткою цього органу.

Графа 14 “Результат перевірки”

У графі зазначаються результати верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.

Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста, дата завершення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.

Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, з проставленням печатки цього органу.

ІІІ. Видача сертифіката

1. Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товар(и) відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

2. Сертифікат видається посадовою особою митниці під час здійснення експорту товару(ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення або після експорту товару(ів) у випадках, встановлених Угодами, за місцем здійснення митного оформлення товару(ів) або за місцем державної реєстрації експортера.

3. Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

заяву, що містить декларацію від експортера (далі - заява), за формою, визначеною Угодами, та/або її електронну копію;

електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката;

декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1), та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4) (далі - декларація), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, та/або їх електронні копії.

4. Під час наступних поставок товару(ів) не вимагається подання декларації, якщо при першій поставці була подана довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження.

5. Декларація має бути власноруч підписана постачальником (виробником), що її склав, проте постачальник (виробник) не повинен підписувати декларацію, якщо він склав її в електронному вигляді та надав експортеру письмове зобов’язання, що він відповідає за всі декларації, у яких він зазначений, як за підписані ним власноруч.

6. Посадова особа митниці перед видачею сертифіката перевіряє наявність документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, та їх відповідність вимогам Угод, зокрема:

форму (технічні характеристики) поданого бланка сертифіката (за наявності);

правильність заповнення заяви та бланка сертифіката (за наявності);

достатність поданих експортером документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, що підтверджують преференційне походження товару(ів), зазначеного(их) у сертифікаті.

7. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, разом із документами, зазначеними у пункті 3 цього розділу.

У разі видачі сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, документи, вказані у пункті 3 цього розділу, у паперовому вигляді, якщо вони були пред’явлені тільки в електронному вигляді.

8. Строк, зазначений у пункті 7 цього розділу, може бути продовжений до трьох робочих днів у разі усунення експортером причин для відмови у видачі сертифіката, зазначених у пункті 1 розділу VII цього Порядку.

9. Посадова особа митниці, яка приймає рішення про видачу сертифіката, вписує номер до сертифіката.

10. Відомості про виданий сертифікат та його електронна копія, в тому числі у разі заповнення сертифіката експортером від руки, вносяться посадовою особою митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем видачі сертифіката.

11. Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів), передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів), під кожну поставку повинні зберігатися експортером протягом трьох років.

12. У встановленому законодавством порядку протягом трьох років митницею зберігаються:

заява для видачі сертифіката;

копія виданого сертифіката, заповненого відповідно до вимог Угод;

документи про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту (у разі видачі сертифіката після здійснення експорту товару(ів) відповідно до розділу IV цього Порядку);

копія раніше виданого сертифіката (у разі видачі дубліката сертифіката відповідно до розділу V цього Порядку);

оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо (у разі видачі сертифіката на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до розділу VI цього Порядку);

рішення про відмову у видачі сертифіката.

IV. Видача сертифіката після здійснення експорту товару(ів)

1. Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товару(ів), якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3 розділу III цього Порядку, додатково надає митниці документи про те, що сертифікат:

не був виданий на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або

виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товару(ів) повинні бути зазначені номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товару(ів), та дата її оформлення в митниці.

3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товару(ів). Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката у строк, встановлений пунктами 7-8 розділу III цього Порядку.

4. У разі видачі сертифіката після експорту сертифікат, виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту, анулюється. Інформація про анульований сертифікат вноситься посадовою особою митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем анулювання такого сертифіката.

V. Видача дубліката сертифіката

1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифіката митниця може видати дублікат сертифіката, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката;

заяву про видачу дубліката сертифіката за формою, визначеною Угодами, в якій зазначаються номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товару(ів), та дата її оформлення в митниці;

електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Угод бланк дубліката сертифіката.

2. Посадова особа митниці перевіряє правильність заповнення дубліката сертифіката.

3. У разі видачі дубліката сертифіката посадова особа митниці на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті зазначає номер оригіналу сертифіката та у графі 11 сертифіката після слів “Місце та дата” - дату видачі оригіналу сертифіката.

4. Дублікат сертифіката видається на підставі інформації митниці щодо експорту відповідної партії товару(ів) у строк, установлений пунктами 7, 8 розділу III цього Порядку.

VI. Видача сертифіката на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

1. Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, не випущені у вільний обіг та розміщуються під митним контролем митниці з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України, можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

2. Заміна оригінального підтвердження походження одним або більше сертифікатами здійснюється митницею, під митним контролем якої знаходиться товар.

3. З метою отримання замінного сертифіката на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер або його уповноважена особа подає до митниці такі документи:

заяву про видачу сертифіката на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо за формою, визначеною у додатках до Угод;

електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката для відправлення частини партії товару(ів) або всієї партії товару(ів).

4. Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката у строк, установлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

5. Оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо, на який виданий замінний сертифікат, залишається у справі митниці.

VII. Відмова у видачі сертифіката

1. Митниця відмовляє у видачі сертифіката, якщо:

форма поданого бланка сертифіката (за наявності) не відповідає формі, визначеній Угодами;

сертифікат (за наявності) та/або заяву та/або їх електронні копії заповнено з порушенням вимог Угод та цього Порядку;

товар(и), на який(і) подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідає(ють) вимогам преференційного походження.

2. Рішення про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару(ів) EUR.1 (додаток 5) оформлюється посадовою особою митниці у двох примірниках та приймається у строк, встановлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

3. Перший примірник рішення про відмову у видачі сертифіката видається (направляється) експортеру не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення, другий примірник залишається у справах митниці.

4. Відомості про прийняте рішення про відмову у видачі сертифіката вносяться посадовою особою митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення.

5. Прийняте митницею рішення про відмову у видачі сертифіката не перешкоджає повторному зверненню експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

6. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством України.

Директор Департаменту
митної політики


О.П. Москаленко


Додаток 1
до Порядку заповнення та видачі
митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1
(пункт 3 розділу ІІI)

ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження


Додаток 2
до Порядку заповнення та видачі
митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1
(пункт 3 розділу ІІI)

ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження


Додаток 3
до Порядку заповнення та видачі
митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1
(пункт 3 розділу ІІI)

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походженняДодаток 4
до Порядку заповнення та видачі
митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1
(пункт 3 розділу ІІI)

ДОВГОСТОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження


Додаток 5
до Порядку заповнення та видачі
митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1
(пункт 2 розділу VII)

РІШЕННЯ
про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1вверх