Документ z1562-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2005 N 1227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за N 1562/11842
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Порядку оформлення й використання
Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному
оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів
через митний кордон України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби
N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }

Відповідно до статей 80, 86, 284 Митного кодексу України
( 92-15 ) та з метою подальшого вдосконалення порядку митного
контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення й використання Картки
відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи
пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України, що додається.
2. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики
(Копосов С.А.) розробити програмно-інформаційний комплекс "Відмова
в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України" для
забезпечення реалізації вимог зазначеного Порядку.
3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати
суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги Порядку шляхом
висвітлення його в засобах масової інформації та на інформаційних
стендах у місцях розташування підрозділів митних органів.
5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 24.04.99 N 239 ( z0300-99 ) "Про затвердження
Порядку заповнення й використання Картки відмови", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 300/3593.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 20 днів
після його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держмитслужби України Пашка П.В.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Міністр фінансів України В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
12.12.2005 N 1227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за N 1562/11842

ПОРЯДОК
оформлення й використання Картки відмови
в прийнятті митної декларації, митному оформленні
чи пропуску товарів і транспортних засобів
через митний кордон України

1. Цей Порядок визначає механізм надання митним органом
письмового повідомлення заінтересованим особам про відмову в
прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі -
відмова).
2. У всіх випадках відмови невідкладно оформлюється Картка
відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи
пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України (далі - Картка). Форму Картки наведено в додатку до цього Порядку.
3. Картка формується в електронному вигляді з використанням
програмно-інформаційного комплексу "Відмова в прийнятті митної
декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних
засобів через митний кордон України" Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби України посадовою особою
митного органу, яка з огляду на обставини (заборону на переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
відсутність документів, потрібних для здійснення митного
оформлення чи пропуску товарів і транспортних засобів тощо)
прийняла рішення про відмову. У Картці повинні бути в стислому вигляді зазначені причини
відмови з посиланням на норми законодавства України, а також
вичерпні роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість
прийняття митної декларації, митного оформлення чи пропуску цих
товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
4. За допомогою програмного забезпечення відомості з Картки
автоматично вносяться до електронного журналу реєстрації карток
відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи
пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України (далі - журнал), а Картка реєструється в журналі.
5. Журнал ведеться митним органом і повинен містити такі
графи: а) N з/п; б) дата оформлення Картки; в) номер Картки; г) дата пред'явлення товарів до митного контролю й митного
оформлення; ґ) відомості про митну декларацію чи товаросупровідні та інші
документи (назва, номер, дата тощо), подані декларантом
(перевізником); д) повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, уповноваженої цією юридичною особою
здійснювати декларування (перевезення) товарів і транспортних
засобів; або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
декларанта; е) причина відмови із зазначенням норми законодавства
України, яку не дотримано (порушено); є) посада, прізвище, ініціали посадової особи митного органу,
яка прийняла рішення про відмову; ж) дата вручення Картки декларантові (перевізникові).
6. Номер Картки формується за такою схемою:
ххххххххх/х/ххххх, ------------------ 1 2 3
де: 1 - дев'ятизначний код структурного підрозділу митного
органу, посадовою особою якого прийнято рішення про відмову,
згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335
( v0335342-06 ) (зі змінами); 2 - остання цифра поточного року; 3 - порядковий номер за журналом (у порядку зростання
протягом поточного року, починаючи з одиниці). { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
7. Картка роздруковується у двох примірниках на аркушах
формату А4 за допомогою засобів комп'ютерної техніки й
підписується посадовою особою митного органу, яка прийняла рішення
про відмову.
8. Один із примірників оформленої Картки передається
декларантові (перевізникові) під його особистий підпис у другому
примірнику. Картка з підписом декларанта (перевізника), а також
копії документів, що були підставою для оформлення Картки,
залишаються на зберіганні в митному органі.
9. Контроль за правильністю оформлення Карток у підрозділі
митного органу здійснює начальник цього підрозділу чи визначена
ним посадова особа.
10. Після закінчення календарного року (або при потребі)
журнал роздруковується й брошурується. На звороті останнього
аркуша журналу проставляється загальна кількість аркушів. Запис
засвідчується підписом начальника митного органу й скріплюється
печаткою митного органу.
11. На підставі оформленої Картки відмова митного органу може
бути оскаржена в порядку, установленому законодавством України.
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток
до Порядку оформлення й
використання Картки відмови
в прийнятті митної
декларації, митному
оформленні чи пропуску
товарів і транспортних
засобів через митний
кордон України
Форма

КАРТКА
відмови в прийнятті митної декларації, митному
оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів
через митний кордон України
N _________/__/_____

___________________________________ митницею розглянуто митну
(найменування)
декларацію, товаросупровідні та інші документи ___________________ _________________________________________________________________,
(найменування, номер, дата документа)
подані декларантом (перевізником) ________________________________
(повне найменування юридичної __________________________________________________________________
особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
уповноваженої цією юридичної особою здійснювати __________________________________________________________________
декларування (перевезення) товарів і транспортних засобів;
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - декларанта)
"____"____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. для митного
контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України.
Митна декларація не може бути прийнята/товари не підлягають
митному оформленню/товари й транспортні засоби не підлягають
пропуску через митний кордон України (непотрібне закреслити) з
таких причин: ____________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік причин відмови із зазначенням норм законодавства,
які не дотримано) _________________________________________________________________.
Вимоги, виконання яких забезпечує можливість прийняття митної
декларації, митного оформлення чи пропуску цих товарів і
транспортних засобів через митний кордон України: ________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________________*.
_______________________ __________________ ____________________
(посада посадової особи (підпис, дата, (ініціали, прізвище)
митного органу, яка відбиток особистої
прийняла рішення про номерної печатки)
відмову)
Картку відмови отримав: ________________ ____________________
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
_______________
* Кількість рядків визначається обсягом тексту.вверх