Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення
Мінфін України; Приказ, Форма типового документа, Порядок от 15.12.20111637
Документ z1534-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.07.2015, основание - z0800-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2011 N 1637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1534/20272
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 579 ( z0800-15 ) від 19.06.2015 }
Про затвердження форм книги обліку
доходів і книги обліку доходів і витрат
та порядків їх ведення

Відповідно до підпунктів 296.1.1 та 296.1.2 пункту 296.1
статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку
першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку на додану вартість); Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного
податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої
групи, які не є платниками податку на додану вартість ; Форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного
податку третьої групи, які є платниками податку на додану
вартість) ( z1535-11 ); Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників
єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану
вартість ( z1535-11 ).
2. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього
наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у
десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі
Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, але не раніше 01.01.2012.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.12.2011 N 1637
КНИГА
обліку доходів (для платників єдиного
податку першої і другої груп та платників
єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку
на додану вартість)

---------------------------------------------------------------------------------------- |Дата| Дохід від провадження діяльності* | Дохід, що | | |----------------------------------------------------------------|оподатковується | | | вартість проданих товарів, | вартість | сума |всього,|за ставкою 15%**| | | виконаних робіт, наданих |безоплатно|заборгованості,|грн. |----------------| | | послуг |отриманих | за якою минув |(гр.4 +| вид | сума, | | |-----------------------------| товарів |строк позовної |гр.5 + | доходу | грн. | | |сума,| сума |скоригована| (робіт, |давності, грн. |гр.6) | | | | |грн. |повернутих | сума | послуг), | | | | | | | | коштів за | доходу, | грн. | | | | | | | | товар | грн. | | | | | | | | | (роботи, | (гр.2 - | | | | | | | | | послуги) | гр.3) | | | | | | | | | та/або | | | | | | | | | |передплати,| | | | | | | | | | грн. | | | | | | | |----+-----+-----------+-----------+----------+---------------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3
статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (крім
доходу, що оподатковується за ставкою 15%). ** Відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави
1 розділу XIV Податкового кодексу України.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.12.2011 N 1637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1534/20272

ПОРЯДОК
ведення книги обліку доходів
платників єдиного податку першої і другої груп
та платників єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку
на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296
глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(далі - Кодекс) фізичні особи - підприємці, що обрали спрощену
систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і
другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які
не є платниками податку на додану вартість (далі - платник
податку), ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга), у якій
щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.
2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно
реєструється в органі державної податкової служби за основним
місцем обліку платників податку.
3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного
кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень
новий запис засвідчується підписом платника податку.
4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від
провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал,
рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом
податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються
наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника
податку.
5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня,
протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на
поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума
заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично
безоплатно отримано товари (роботи, послуги).
6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому
порядку:
6.1. У графі 1 зазначається дата запису.
6.2. У графах 2-7 відображається дохід від провадження
господарської діяльності, що оподатковується за ставками,
встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту
293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ): 6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги. 6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати. 6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за
продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих
коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або
передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3. 6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих
товарів (робіт, послуг). 6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою
минув строк позовної давності. 6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума
граф 4, 5 і 6.
6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума
доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів
2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу
( 2755-17 ).
7. Дані Книги використовуються платником податку для
заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років
після виконання останнього запису.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку М.О.Чмеруквверх