Положення про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ
МОН України; Приказ, Положение, Требования [...] от 17.09.20181008
Документ z1505-18, действует, текущая редакция — Принятие от 17.09.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.01.2019. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
17 вересня 2018 року № 1008


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1505/32597

ПОЛОЖЕННЯ
про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання та умови діяльності експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ (далі - експертна група) відповідно до Методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року № 1008 (далі - Методика).

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540 (далі - Порядок), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (далі - Перелік), та у Методиці.

3. Експертні групи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН та цим Положенням.

II. Порядок формування та діяльності експертних груп

1. Експертні групи є консультативно-дорадчими органами, що утворюються при МОН в установленому законодавством порядку відповідно до пункту 1 розділу II Методики у складі голови експертної групи, його заступника (заступників), секретаря та членів експертної групи.

2. Для забезпечення формування експертних груп МОН, керуючись вимогами до членів експертних груп згідно з додатком 1 до цього Положення:

розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про реєстрацію кандидатів у члени експертних груп - представників центральних органів виконавчої влади, представників інших заінтересованих органів, представників Національної академії наук, національних галузевих академій наук, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи; фахівців та вчених, у тому числі тих, що працюють у закладах вищої освіти, наукових установах, які мають кваліфікацію за відповідними науковими напрямами і стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п’ять років;

формує Перелік кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

3. Персональний склад експертної групи затверджується МОН в установленому законодавством порядку за поданням експертної комісії або відповідного органу, до сфери управління якого належить наукова установа, - у визначених експертною комісією випадках у системі військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів.

Голову експертної групи, його заступника (заступників) визначає експертна комісія із членів експертної групи.

Секретарем експертної групи визначають представника (одного з представників) МОН, крім експертних груп, утворених для оцінювання ефективності діяльності наукових установ у системі військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів.

4. Члени експертних груп протягом не більше ніж 45 календарних днів з дати отримання експертною групою відповідно до пункту 6 розділу I Методики інформаційних матеріалів, керуючись пунктом 7 розділу I Методики та цим Положенням:

1) визначаються щодо наявності або відсутності потенційного конфлікту інтересів щодо наукової установи;

2) перевіряють правильність їх оформлення, достатність і достовірність наведеної інформації;

3) аналізують представлені науковою установою відомості про її діяльність та їх об’єктивність; за потреби знайомляться безпосередньо з діяльністю наукової установи за місцем її розташування;

4) визначають пріоритетність показників, найбільш вагомих для оцінювання ефективності діяльності наукової установи;

5) визначають власну експертну оцінку ефективності діяльності наукової установи, заповнюючи картку експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи за формою, наведеною у додатку 10 до Методики, на підставі поданих інформаційних матеріалів та результатів ознайомлення з діяльністю наукової установи за місцем її розташування (за їх наявності);

6) ініціюють проведення засідань експертної групи для визначення рейтингової оцінки наукової установи.

5. У разі виявлення членами експертної групи в інформаційних матеріалах невідповідностей щодо їх оформлення, достатності й достовірності наведеної інформації експертна група може ініціювати перед МОН:

доцільність повернення науковій установі інформаційних матеріалів на доопрацювання;

необхідність виклику представників наукової установи до МОН для надання відповідних роз’яснень;

залучення додаткових експертів (у тому числі закордонних);

утворення з числа членів експертної групи тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи під час відвідування її за місцем розташування та проведення співбесід з її працівниками (далі - тимчасова комісія).

6. Засідання експертної групи проводяться згідно з графіком; за потреби; за ініціативою МОН, експертної комісії, членів експертної групи.

Оприлюднення графіка засідань експертних груп забезпечує МОН на своєму офіційному веб-сайті.

Проведення засідань експертних груп забезпечує МОН.

7. Засідання експертної групи проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови. Рішення експертної групи вважається правоможним, якщо на засіданні присутні не менше ніж дві третини її членів, і приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості членів експертної групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні експертної групи.

Рішенням експертної групи є ухвалений Експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи, який має рекомендаційний характер.

Член експертної групи може викласти і додати до експертного висновку окрему думку.

Засідання експертної групи оформлюється протоколом, який веде секретар експертної групи.

За зберігання та своєчасне опрацювання інформаційних матеріалів, облік роботи членів експертної групи несуть відповідальність голова і секретар експертної групи.

Інформаційні матеріали наукових установ, щодо яких експертною групою ухвалено експертні висновки, секретар експертної групи повертає до МОН.

8. Протокол засідання експертної групи та експертний висновок (експертні висновки) підписують голова експертної групи, а у разі відсутності голови - заступник голови та секретар.

Експертний висновок подає експертній комісії голова експертної групи.

9. На засіданні експертної групи з метою виключення можливих порушень і фальсифікацій, сприяння незалежному, незаангажованому процесу оцінювання членами експертної групи ефективності діяльності наукових установ, донесення інтересів цих установ мають право бути присутніми спостерігачі, які:

спостерігають за перебігом експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи та обговорення його результатів;

за потреби беруть участь у обговоренні проектів рішень експертної групи.

На вимогу спостерігача його окрема думка заноситься до протоколу засідання експертної групи. Спостерігач також має право надіслати свою окрему думку або скаргу до експертної комісії.

Присутність (або відсутність) спостерігачів на засіданні експертної групи фіксується у протоколі засідання експертної групи.

10. Для участі у засіданні експертної групи спостерігачі повинні попередньо зареєструватися не раніше ніж за 30 та не пізніше ніж за 10 календарних днів до засідання.

Для реєстрації на засідання експертної групи спостерігач повинен надати МОН мотиваційного листа з викладенням відповідних підстав щодо його присутності на засіданні за підписом керівника організації, працівником якої він є.

Спостерігачами на засіданні експертної групи можуть бути представники центральних органів виконавчої влади, представники інших заінтересованих органів, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи; фахівці та вчені, у тому числі ті, що працюють у закладах вищої освіти та наукових установах, представники громадських наукових організацій із всеукраїнським статусом.

11. Відповідно до завдань члени експертних груп:

зобов’язані:

дотримуватись моральних норм та правил етичної поведінки, принципів академічної доброчесності та колегіальності;

піклуватися про становлення та збереження партнерських відносин в експертній групі, про позитивну репутацію роботи експертної групи;

підтримувати атмосферу взаємної довіри та допомоги;

повинні:

брати участь у засіданнях експертної групи;

відповідально ставитись до своїх обов’язків, попереджати можливі порушення;

діяти об’єктивно, неупереджено, компетентно, професійно, своєчасно, сумлінно;

письмово повідомляти голові експертної групи про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів відповідно до законодавства з урахуванням положень пункту 8 Методики, щодо наукових установ, інформаційні матеріали яких вони опрацьовують.

Допускається дистанційна участь члена експертної групи у засіданні експертної групи з використанням сучасних засобів зв’язку.

12. У разі наявності (виявлення) у члена (членів) експертної групи потенційного конфлікту інтересів голова експертної групи зобов’язаний повідомити про це МОН та:

відсторонити члена (членів) експертної групи від опрацювання інформаційних матеріалів - у разі збереження правоможності засідання експертної групи приймати рішення відповідно до пункту 7 розділу II цього Положення;

ініціювати перед експертною комісією необхідність опрацювання інформаційних матеріалів наукової установи (наукових установ) іншою експертною групою - у випадках інших, крім випадка, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

13. Голова експертної групи за наявності потенційного конфлікту інтересів має забезпечити його усунення, а також не допускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення потенційного конфлікту інтересів або створити враження його наявності.

14. Член експертної групи, у якого є потенційний конфлікт інтересів та який відсторонений від опрацювання інформаційних матеріалів наукової установи, на засіданні експертної групи, на якому буде ухвалюватися рішення щодо такої установи, може бути присутнім як спостерігач без попередньої реєстрації відповідно до абзаців першого і другого пункту 10 цього розділу.

15. Член експертної групи за рішенням експертної комісії має бути відсторонений від участі в експертній групі за наявності (виявлення) хоча б однієї з таких підстав:

порушення принципу академічної доброчесності;

документально підтверджений особистий конфлікт;

приховання факту наявності потенційного конфлікту інтересів.

Виконуючий обов’язки
директора департаменту
науково-технічного розвиткуО.А. Хименко


Додаток 1
до Положення про експертні групи
з оцінювання ефективності діяльності
наукових установ
(пункт 2 розділу II)

ВИМОГИ
до членів експертних груп

1. Обов’язкові:

1) кваліфікація кандидата в члени експертної групи у визначеній сфері;

2) стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п’ять років;

3) науковий ступінь;

4) досвід з проведення експертизи у певному фаховому напрямі (за останні 3 роки);

5) наявність публікацій статей за останні 5 років:

у журналах та збірниках наукових праць, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN;

у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Sopus).

2. Додаткові (за наявності):

1) вчене звання;

2) охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності;

3) досвід участі та керівництва науковими проектами:

перелік наукових проектів / запитів на фінансування, в яких кандидат був науковим керівником із зазначенням назви проекту, року його подання, назви фонду (для закордонних фондів обов’язково вказати країну) та результату (проект/запит було схвалено чи відхилено);

перелік наукових проектів, у яких кандидат був виконавцем із зазначенням назви проекту, року, назви фонду (для закордонних фондів обов’язково вказати країну), що фінансував зазначений проект;

4) членство в редколегії наукових журналів;

5) перелік журналів, які запрошували кандидата для рецензування наукових статей (зазначити, чи реферуються вони у наукометричних базах даних, а також (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік);

перелік фондів, які запрошували кандидата проводити експертизу наукових проектів, запитів на стипендіальні програми тощо (навести назву фонду чи установи, характер запитів).Додаток 2
до Положення про експертні групи
з оцінювання ефективності діяльності
наукових установ
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Посада, місце роботи кандидата

Науковий ступінь

Вчене звання

Стаж наукової роботи

Форма допуску до державної таємниці

Для нотаток

1

2

3

4

5

6

7

8


Науковий напрям:Науковий напрям:

вверх