Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
НК держрегулювання компослуг; Постановление, Условия, Форма типового документа [...] от 10.08.2012279
Документ z1468-12, предыдущая редакция — Редакция от 11.10.2013, основание - z1632-13
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2012  № 279


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1468/21780

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 127 від 06.09.2013}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статей 6, 8, 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», статті 18 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що додаються.

2. Управлінню ліцензування суб’єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (Володіна М.О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України
М.Ю. Бродський

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
10.08.2012  № 279


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1468/21780

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

{У тексті Ліцензійних умов слово «акредитована» у відповідних відмінках замінено словом «атестована» у відповідних відмінках згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 127 від 06.09.2013}

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

водопідготовка - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів;

водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення водою відповідної якості;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання та відведення;

кек - осад або активний мул, зневоднений до 60-85 процентів вологості;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

маловодний регіон - територія, де відсутні поверхневі та підземні джерела водних ресурсів для забезпечення потреб населення і галузей економіки, які відповідають вимогам ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання»;

очищення стічних вод - оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;

перекидання води - транспортування води в маловодні регіони з використанням каналів та/або водогонів (об’єктів трубопровідного транспорту) централізованих систем водопостачання міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів;

система централізованого водовідведення (каналізація) - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, зв'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення комунальних та інших стічних вод населених пунктів;

система централізованого водопостачання - комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води споживачам;

споживач - юридична або фізична особа, яка отримує послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення для власних потреб на підставі відповідного договору;

транспортування питної води - процес переміщення води певної якості до і після її очищення промисловим трубопроводом за допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, у тому числі перекидання води в маловодні регіони;

транспортування стічних вод - процес переміщення стічних вод до і після їх очищення системою трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання та відведення з одного місця до оброблення кеку та/або відводу у водний об’єкт.

Інші терміни вживаються відповідно до Водного кодексу України, Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), здійснює ліцензування господарської діяльності:

суб'єктів господарювання, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод) в одному чи декількох населених пунктах в межах території однієї області (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь), чисельність або сукупна чисельність населення яких становить більше ніж тридцять тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання – більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення – більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік;

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 127 від 06.09.2013}

суб’єктів господарювання, системи централізованого водопостачання та водовідведення яких розташовані на території двох або більше областей (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь);

підприємств з іноземними інвестиціями, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

1.5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності:

суб'єктів господарювання, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод), крім суб’єктів господарювання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 127 від 06.09.2013}

1.6. Форми заяви про видачу ліцензії; опису документів, що додаються до заяви; відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; відомості про відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; відомості про наявність атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій; відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування; перелік приладів обліку та місць їх встановлення; технічна характеристика мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми; заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, заяви про видачу копії ліцензії наведено відповідно в додатках 1-11 до цих Ліцензійних умов.

II. Загальні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

2.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, повинні дотримуватися актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2.2. Провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення можливе при виконанні таких умов:

2.2.1. Наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства.

2.2.2. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з:

централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам);

централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод);

кожного з інших видів діяльності.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 127 від 06.09.2013}

2.2.3. Наявності в суб’єкта господарювання у власності або користуванні матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

2.2.4. Відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності.

2.2.5. Наявності атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій.

2.2.6. Наявності технологічних регламентів експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення.

2.2.7. Наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг.

{Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 127 від 06.09.2013}

2.2.8. Документального підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших об’єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності.

2.2.9. Недопущення перехресного субсидіювання.

2.2.10. Недопущення, зловживання монопольним становищем у будь-якій формі.

Суб’єкт господарської діяльності не має права відмовити у приєднанні до своїх мереж водопостачання та/або водовідведення мереж споживача (та/або створювати будь-які перешкоди) у разі виконання останнім відповідних технічних умов на підключення (приєднання).

Суб’єкти господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяги постачання питної води та водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

2.3. Суб’єкти господарювання зобов’язані:

2.3.1. Провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до цих Ліцензійних умов.

2.3.2. Надавати послуги споживачам згідно з умовами договору, укладеного відповідно до типового договору, затвердженого відповідним нормативно-правовим актом.

2.3.3. Надавати до органу ліцензування статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.

2.3.4. Забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та з метою досягнення найнижчої собівартості діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

3.1. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги.

3.2. Організаційні вимоги:

3.2.1. Наявність розподілу обов’язків та повноважень посадових осіб суб’єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

3.2.2. Своєчасне оформлення і ведення технічної документації, передбаченої нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2.3. Своєчасне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд.

3.3. Кваліфікаційні вимоги:

3.3.1. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого персоналу з експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд.

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.3.2. Для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі водопостачання та водовідведення.

3.4. Технологічні вимоги:

3.4.1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання, повинні:

проводити лабораторно-виробничий контроль на відповідність якості питної води, що подається споживачам, Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10);

проводити технологічний контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767;

мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечити наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання;

проводити планово-попереджувальні ремонти об'єктів водопостачання відповідно до вимог законодавства;

забезпечити відповідність діяльності з централізованого водопостачання вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами;

здійснювати централізоване водопостачання із застосуванням приладів обліку.

3.4.2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють централізоване водовідведення, повинні:

дотримуватися вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж централізованого водовідведення, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

проводити лабораторно-виробничий контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечувати наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж централізованого водовідведення;

проводити планово-попереджувальні ремонти об'єктів водовідведення відповідно до вимог законодавства.

3.4.3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання в частині виробництва питної води, повинні:

проводити лабораторно-виробничий контроль на відповідність якості питної води, що подається споживачам, ДСанПіН 2.2.4-171-10, або мати договір на проведення таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

проводити технологічний контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767;

мати технологічний регламент з експлуатації споруд з виробництва питної води та її водопідготовки, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечувати наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд з виробництва питної води та її водопідготовки;

проводити планово-попереджувальні ремонти об’єктів з виробництва питної води відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати відповідність діяльності з виробництва питної води вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами;

здійснювати виробництво питної води із застосуванням приладів обліку на етапах підйому та очищення води.

3.4.4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання в частині транспортування питної води, повинні:

мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж, призначених для транспортування питної води, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечувати наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж, призначених для транспортування питної води;

проводити планово-попереджувальні ремонти об’єктів з транспортування питної води відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати відповідність діяльності з транспортування питної води вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами;

здійснювати транспортування питної води із застосуванням приладів обліку.

3.4.5. Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють централізоване водовідведення в частині відведення стічних вод, повинні:

дотримуватися вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж, призначених для відведення стічних вод, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

проводити лабораторно-виробничий контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767, або мати договір на проведення таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечувати наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж, призначених для відведення стічних вод;

проводити планово-попереджувальні ремонти об’єктів з відведення стічних вод відповідно до вимог законодавства;

проводити технологічний контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767;

здійснювати відведення стічних вод із застосуванням приладів обліку на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення.

3.4.6. Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють централізоване водовідведення в частині очищення стічних вод, повинні:

дотримуватися вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж, призначених для очищення стічних вод, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

проводити лабораторно-виробничий контроль відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767, або мати договір на проведення таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

забезпечувати наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж, призначених для очищення стічних вод;

проводити планово-попереджувальні ремонти об’єктів з очищення стічних вод відповідно до вимог законодавства;

проводити технологічний контроль за роботою водовідвідних систем відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767;

здійснювати очищення стічних вод із застосуванням приладів обліку.

3.5. При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення суб’єкт господарювання повинен також дотримуватися таких вимог:

3.5.1. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.5.2. Дотримуватись вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

Дотримуватись обмежень, установлених Комісією, щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

3.5.3. Надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших видів діяльності.

3.5.4. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

3.6. Ліцензіат здійснює централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими Комісією та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

3.7. Ліцензіат забезпечує цільове використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності.

Заступник
начальника Управління
ліцензування суб’єктів
у сфері теплопостачання
та у сфері послуг
з централізованого
водопостачання
та водовідведення
М. Володіна
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ЗАЯВА
про видачу ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ОПИС
документів, що додаються до заявиДодаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ВІДОМІСТЬ
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Назва підрозділу та його місцезнаходження

Потужність за номенклатурою (тис.м-3)

Основне обладнання

Вартість основних фондів, грн.

Рік введення в експлуатацію

насосне НС І, ІІ, ІІІ, IV підйому

кількість артезіанських свердловин

кількість РЧВ, місткість, м-3

кількість водонапірних башт, місткість, м-3

первісна вартість

залишкова вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

Централізоване водопостачання

1


ІІ

Централізоване водовідведення

1


Транспорт та будівельна техніка

№ з/п

Марка техніки

Рік випуску

Інвентарний номер

Реєстраційний номер

Місце стоянки (населений пункт)

Тип техніки

Вид палива бензин-Б; дизпаливо-Д; газ стиснений-СПГ; газ скраплений-ЗНГ

Первісна балансова вартість, тис.грн.

Залишкова балансова вартість, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


"___" __________________ 20__ р.

М.П.

_______________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ВІДОМІСТЬ
про відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - підприємця)

Розділ 1. Перелік та кваліфікаційний рівень спеціалістів

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Працює в цій організації (постійно/ тимчасово)

Загальний стаж роботи за фахом

Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

1

2

3

4

5

6

1


Усього


Розділ 2. Відомості про професійний і кваліфікаційний склад робітників

№ з/п

Професія

Чисельність

Розряди (класність)

згідно зі штатним розписом

фактична

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


Усього


"___" ________________ 20__ р.

М.П.

_______________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________
(начальник відділу кадрів*)

________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Помітка про відповідність даних про освіту та рівень кваліфікації, вказаних у довідці, оригіналам документів.Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ВІДОМІСТЬ
про наявність атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Місцезнаходження

Назва лабораторії

Номер чинного свідоцтва про атестацію або дата договору на виконання виробничого контролю, строк дії

1

2

3

4

1
"___" ___________ 20__ р.

М.П.

___________________________
(посада керівника юридичної особи)

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ВІДОМІСТЬ
про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування

________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - підприємця)

Рік

Обсяг видобування, м-3

Обсяг купленої води, м-3

Власні потреби, м-3

Отримання стічної води, м-3

Обсяг транспортування питної води/технічної води, м-3

Реалізовано споживачам питної/технічної води, м-3

Обсяг скиду води (власний/переданий в мережі іншого суб’єкта господарювання), м-3

Попередній рік
Поточний рік
"___" ___________ 20__ р.

М.П.

___________________________
(посада керівника юридичної особи)

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ПЕРЕЛІК
приладів обліку та місць їх встановлення

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Засіб обліку (марка, тип, №, клас точності)

Адреса (місце) встановлення засобу обліку

Дата повірки

Власник (або на чиєму балансі перебуває засіб обліку)

1

2

3

4

5

I

Централізоване водопостачання

1

II

Централізоване водовідведення

1

"___" ___________ 20__ р.

М.П.

___________________________
(посада керівника юридичної особи)

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - підприємця)

Водопостачання

Свердловини

Номери свердловин / роки будівництва

Глибина, м

Дебіт, м-3/год.

Тип насоса

Потужність насоса, кВт

Продуктивність, м-3/год.

Напір, м

Зношеність обладнання, %

Установлена виробнича потужність свердловин, м-3/доб.

Річні обсяги видобування, тис.м-3/рік

Свердловина № 1 /


Свердловина № 2 /


Свердловина резервна /


Станції знезалізнення або станція очистки

Номери станцій / роки будівництва

Обладнання

Стан зносу, %

Установлена виробнича потужність станції, м-3/доб.

Річні обсяги виробництва, тис.м-3/рік

№ 1

№ 2

Резервуари, водонапірні башти

Назва споруди

Рік будови

Об’єм (V), м-3

Висота (H), м

Стан зносу, %

Резервуар

Водонапірна башта

Водопровідні насосні станції

№ ВНС, роки будівництва

Кількість насосів

Тип (марка) насосів

Стан зносу, %

Установлена виробнича потужність ВНС, м-3/доб.

Річні обсяги перекачки, тис.м-3/рік

№ 1
Усього


№ 2
Усього


Мережі водопровідні

Ділянка мережі, діаметр труб, роки будівництва

Матеріал труб

Довжина, км

Зношеність, %

Установлена виробнича потужність водопроводу, м-3/доб.

Річні обсяги транспортування, тис.м-3/рік

1

2

3

4

5

6

2


Загальна довжина


Водовідведення

Мережі каналізаційні

Ділянка мережі, діаметр труб, роки будівництва

Матеріал труб

Довжина, км

Зношеність, %

Установлена виробнича потужність каналізації, м-3/доб.

Річні обсяги транспортування, тис.м-3/рік

1

2

3

4

5

6

2


Загальна довжина


Каналізаційні насосні станції

№ КНС, роки будівництва

Технічна характеристика основного обладнання

Установлена виробнича потужність КНС, м-3/доб.

Річні обсяги перекачки, тис.м-3/рік

№ 1

Глибина (м)

Діаметр падаючого колектора (мм)

Діаметр напірного колектора (мм)

Об'єм резервуара (м-3)

Стан будівлі

Кількість насосів, од.

Кількість насосів діючих, од.Тип діючих насосів
Характеристика:

Продуктивність, м-3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %
Наявність щитів керування та автоматики

Інше обладнання КНС

Каналізаційні очисні споруди

Роки будівництва, реконструкції

Схема очищення (набір споруд)

Зношеність, %

Установлена виробнича потужність ОСК, м-3/доб.

Річні обсяги очистки, тис.м-3/рік


Приймальний колодязь

Пісколовки

Первинні відстійники

Біофільтри

Вторинні відстійники

Біоставки

Мулові майданчики

Насоси GRUNDFOS

Хлораторна
"___" ___________ 20__ р.

М.П.

___________________________
(посада керівника юридичної особи)

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 10
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 11
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з централізованого водопостачання
та водовідведення

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензіївверх