Документ z1467-11, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.01.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 1546
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за N 1467/20205

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України

Відповідно до статей 116-118 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ), Положення про Державну фінансову інспекцію України,
затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 N 499
( 499/2011 ), Положення про Державну казначейську службу України,
затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 460
( 460/2011 ), та з метою удосконалення порядку призупинення
бюджетних асигнувань Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку призупинення бюджетних асигнувань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2002
N 319 ( z0467-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.05.2002 за N 467/6755 (зі змінами) (далі - Порядок), такі
зміни:
1.1. У пункті 1 слова "органів Державної
контрольно-ревізійної служби України" замінити словами "органів
Державної фінансової інспекції України".
1.2. У пункті 3: у абзаці першому слово "(відновлення)" виключити; абзац другий викласти у такій редакції: "Рішення про призупинення бюджетних асигнувань оформляється
наказом Міністерства фінансів України або розпорядженням про
призупинення бюджетних асигнувань Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевого фінансового органу (додаток 1)."; абзаци третій - п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац
шостий вважати абзацом третім.
1.3. Доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту: "Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
оформляється наказом Міністерства фінансів України або
розпорядженням про відновлення дії бюджетних асигнувань
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого
фінансового органу (додаток 2).".
1.4. Доповнити Порядок пунктом 12 такого змісту: "12. У разі невжиття заходів щодо усунення порушення
бюджетного законодавства розпорядником чи одержувачем бюджетних
коштів у терміни, встановлені у рішенні про призупинення бюджетних
асигнувань, керівник органу, що прийняв таке рішення, має право на
повторне застосування призупинення бюджетних асигнувань до того ж
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.".
1.5. У тексті Порядку слова "орган Державного казначейства
України" у всіх відмінках та числах замінити словами "орган
Державної казначейської служби України" у відповідних відмінках та
числах.
2. Внести до Порядку складання Протоколу про порушення
бюджетного законодавства, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 15.11.2010 N 1370 ( z1201-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за
N 1201/18496, такі зміни:
2.1. У абзаці другому пункту 1 слова "органів Державного
казначейства України, органів державної контрольно-ревізійної
служби" замінити словами "органів Державної казначейської служби
України, органів Державної фінансової інспекції України".
2.2. У абзаці четвертому пункту 3 слова "Державного
казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби
України".
2.3. Абзаци другий - п'ятий пункту 6 викласти в такій
редакції: "якщо Протокол складено головним державним фінансовим
інспектором у районі або місті, посадовою особою Державної
фінансової інспекції у районі, місті або міжрайонної, об'єднаної в
районах та містах Державної фінансової інспекції - передається
відповідно до Державної фінансової інспекції в Автономній
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі; якщо Протокол складено посадовою особою Державної фінансової
інспекції в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та
Севастополі, посадовою особою Державної фінансової інспекції
України - розглядається відповідним органом, де складено Протокол; якщо Протокол складено посадовою особою Управління
(відділення) Державної казначейської служби України у районі,
районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної
Республіки Крим) значення - передається відповідно до Головного
управління Державної казначейської служби України в Автономній
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі; якщо Протокол складено посадовою особою Головного управління
Державної казначейської служби України в Автономній Республіці
Крим, області, містах Києві та Севастополі, посадовою особою
Державної казначейської служби України - розглядається відповідним
органом, де складено Протокол;".
3. У формі Протоколу про порушення бюджетного законодавства,
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010
N 1370 ( z1201-10 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30.11.2010 за N 1201/18496, слова "Державного казначейства"
замінити словами "Державної казначейської служби України".
4. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів
України (Лозицький В.П.) забезпечити подання цього наказу у
встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фінансової інспекції України П.П.Андрєєв
Голова Державної
казначейської служби України С.І.Харченковверх