Документ z1460-18, действует, текущая редакция — Принятие от 18.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.12.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1460/32912

Про затвердження Вимог до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології та порядку такого уповноваження

Відповідно до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології та порядку такого уповноваження, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В.Ю.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу
роботодавців на національному рівні

В.о. Голови Державної екологічної
інспекції України
Г.В. Осовий


Д. Олійник


І. ЯковлєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
18 жовтня 2018 року № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1460/32912

ВИМОГИ
до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології та порядку такого уповноваження

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту «м» частини першої статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

2. Ці Вимоги поширюються на Державну екологічну інспекцію України та її територіальні та міжрегіональні територіальні органи (далі - територіальні органи) під час організації та здійснення робіт з уповноваження на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища.

II. Вимоги до технічної компетентності та незалежності

До цих Вимог належать вимоги до:

незалежності та неупередженості.

Організаційно-правова форма, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та порядок оплати праці персоналу територіального органу, який уповноважується або уповноважений на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища (далі - заявник), забезпечує об’єктивність і незалежність від замовників вимірювань, розробників, виробників і постачальників засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), розробників методик вимірювань.

Діяльність структурного підрозділу заявника, який здійснює вимірювання, не пов’язується із використанням результатів вимірювань, які він здійснює.

Заявник забезпечує неупередженість персоналу, відповідального за проведення вимірювань;

кваліфікації персоналу заявника.

Персонал заявника забезпечує проведення вимірювань з необхідною професійною добросовісністю і технічною компетентністю.

Персонал, відповідальний за проведення вимірювань володіє знаннями, необхідними для організації та проведення вимірювань, вміннями складати актів відбору проб, оформлювати робочі журнали, до яких заносяться результати вимірювань, а також протоколи і звіти за результатами вимірювань.

Персонал, відповідальний за проведення вимірювань, знає:

закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

національні стандарти у заявленій галузі уповноваження.

Персонал, відповідальний за проведення вимірювань відповідно до заявленої галузі уповноваження:

виконує відбір проб згідно з нормативними документами, методиками вимірювань;

виконує підготовчі лабораторні роботи для вимірювань;

виконує вимірювання, у тому числі безпосередньо на об’єктах довкілля та джерелах його забруднення, згідно з методиками вимірювань, експлуатаційною документацією на ЗВТ;

виконує роботи, необхідні для забезпечення функціонування ЗВТ і обладнання, що застосовуються згідно з методиками вимірювань;

виконує оцінку результатів поточних вимірювань шляхом проведення внутрішньолабораторного контролю;

вміє правильно оформлювати результати вимірювань.

Персонал заявника знає та виконує вимоги законів та інших нормативно-правових актів України з охорони праці;

матеріально-технічної бази.

Заявник має власні або орендовані лабораторні приміщення, необхідні для проведення вимірювань відповідно до заявленої галузі уповноваження.

Приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання, за своїм оснащенням і станом мають відповідати вимогам:

методик вимірювань відповідно до заявленої галузі уповноваження щодо умов проведення цих вимірювань (кліматичні умови, освітлення, параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням тощо);

охорони праці та санітарним нормам і правилам;

експлуатаційної документації на ЗВТ і обладнання, що використовуються для проведення вимірювань у цих приміщеннях.

Приміщення заявника, у яких зберігаються переносні ЗВТ, що використовуються для проведення вимірювань показників безпосередньо на об’єктах довкілля та джерелах його забруднення, за своїм оснащенням і станом мають відповідати вимогам експлуатаційної документації на ці ЗВТ.

Доступ до приміщень, у яких проводяться вимірювання або зберігаються переносні ЗВТ осіб, які не є персоналом, відповідальним за проведення вимірювань, має бути обмежений та контролюватись.

Заявник має ЗВТ, допоміжне обладнання та витратні матеріали в обсязі, необхідному та достатньому для виконання вимірювань у заявленій галузі уповноваження.

Законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації та необхідні для проведення вимірювань, мають бути повірені з дотриманням міжповірочних інтервалів відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Документи, які підтверджують результати повірки ЗВТ, мають зберігатись, доки не мине потреба, але не менше ніж 5 років.

Заявник має систему контролю за своєчасністю проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ;

нормативних, організаційних, методичних документів та технічної документації, що необхідні для проведення вимірювань.

Заявник має актуалізовані нормативні, організаційні, методичні документи та технічну документацію, що необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

національні стандарти, інструкції, настанови у заявленій галузі уповноваження;

методики вимірювань. Якщо вимірювання проводяться виключно за експлуатаційною документацією на засоби вимірювальної техніки, наявність методик вимірювань не є обов’язковою;

експлуатаційну документацію на ЗВТ і допоміжне обладнання, що застосовуються під час проведення вимірювань.

Усі документи мають бути легко доступними для персоналу заявника, що здійснює вимірювання.

Заявник має систему актуалізації нормативних, організаційних, методичних документів і технічної документації;

діючої системи якості.

Заявник має систему якості робіт, пов’язаних із проведенням вимірювань.

Система якості має передбачати проведення постійного контролю за забезпеченням якості вимірювань, а також внутрішніх періодичних перевірок під час проведення робіт у лабораторних приміщеннях заявника та за його межами (у разі вимірювання показників безпосередньо на об’єктах довкілля та джерелах його забруднення);

системи контролю правильності оформлення та зберігання результатів вимірювань.

Заявник забезпечує:

наявність системи контролю правильності оформлення робочих журналів, до яких заносяться результати вимірювань, а також протоколів за результатами вимірювань;

правильність оформлення та зберігання результатів вимірювань у заявленій галузі уповноваження в установленому порядку;

наявність робочих журналів, форм актів відбору проб та протоколів вимірювань встановленого зразка;

зберігання документації, що оформлюється під час проведення вимірювань (акти відбору проб, робочі журнали, протоколи вимірювань тощо), доки не мине потреба, але не менше терміну зберігання згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884, або іншим документом, яким його замінено.

III. Порядок уповноваження заявників на проведення вимірювань

1. Органом з уповноваження заявників на проведення вимірювань є Держекоінспекція.

2. Запроваджуються три види уповноваження - первинне, періодичне та позачергове, яким підлягають:

первинному - заявник, що не був раніше уповноважений;

періодичному - уповноважений заявник у разі закінчення строку зазначеного уповноваження;

позачерговому - уповноважений заявник, якщо він претендує на розширення галузі уповноваження або відновлення робіт після скасування чи призупинення дії наказу про уповноваження за результатами перевірки органом з уповноваження.

3. Уповноваження передбачає такі етапи:

подання заявником заявки на проведення уповноваження (далі - заявка) за формою, наведеною у додатку 1 до цих Вимог;

розгляд заявки та комплектності наданих матеріалів, прийняття рішення за заявкою;

розгляд поданих заявником матеріалів і (за потреби) їх доопрацювання заявником;

розроблення та затвердження програми перевірки відповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності (далі - перевірка заявника);

призначення комісії з перевірки заявника та визначення строку проведення перевірки заявника;

ознайомлення заявника з програмою перевірки заявника, складом комісії з перевірки заявника і строком проведення такої перевірки;

укладання договорів між заявником та установами, організаціями, представники яких залучаються до складу комісій (за потреби);

проведення перевірки заявника та оформлення матеріалів за її результатами;

видача наказу органу з уповноваження щодо уповноваження заявника на проведення вимірювань або відмови в такому уповноваженні за результатами перевірки заявника.

4. Заявка на проведення первинного та позачергового уповноваження подається заявником до органу з уповноваження не пізніше ніж за два місяці до планованого терміну початку перевірки заявника, а на проведення періодичного уповноваження - не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії наказу про його уповноваження.

5. У разі проведення первинного або періодичного уповноваження до заявки додаються такі документи:

положення про підрозділ(и) заявника, який (які) буде (будуть) проводити вимірювання (далі - Положення про підрозділ);

паспорт підрозділу(ів), який (які) буде (будуть) проводити вимірювання (далі - Паспорт підрозділу);

настанова з якості підрозділу(ів), який (які) буде (будуть) проводити вимірювання (далі - Настанова з якості);

проект галузі уповноваження заявника або змін до галузі уповноваження (далі - Проект галузі уповноваження).

У разі проведення позачергового уповноваження до заявки додаються:

проект змін до галузі уповноваження та форм Паспорта, які потребують внесення змін,- у разі розширення галузі уповноваження;

документи, що подаються на первинне уповноваження,- у разі відновлення робіт після скасування чи призупинення дії наказу про уповноваження за результатами перевірки органом з уповноваження.

Вимоги до структури і змісту Паспорта підрозділу, Настанови з якості та Проекту галузі уповноваження наведені в додатку 2 до цих Вимог.

6. Орган з уповноваження реєструє заявки та розглядає їх і подані документи в термін не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання.

У разі невідповідності поданих документів комплектності, визначеної пунктом 5 розділу III цих Вимог, заявка та документи повертаються заявнику для доопрацювання.

7. Під час розгляду поданих заявником документів перевіряється правильність їх оформлення та повнота наведеної у цих документах інформації.

За потреби орган з уповноваження запитує у заявника додаткову інформацію, а також повертає заявнику подані ним документи на доопрацювання з переліком виявлених недоліків. Доопрацьовані документи подаються повторно для перевірки усунення виявлених недоліків.

Строк розгляду документів органом з уповноваження не має перевищувати 30 робочих днів з дня отримання заявки з комплектом документів відповідно до пункту 5 цього розділу.

За результатами розгляду документів, поданих заявником, складається висновок за формою, наведеною у додатку 3 до цих Вимог.

8. Орган з уповноваження протягом 5 робочих днів з дня складання висновку, передбаченого пунктом 7 цього розділу:

розробляє та затверджує програму перевірки відповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності, встановленим у розділі ІІ цих Вимог;

затверджує склад комісії з перевірки заявника (далі - комісія) з визначенням голови комісії та її членів, визначає строк проведення перевірки заявника. До складу комісії, з огляду на заявлену галузь уповноваження заявника, залучають провідних фахівців у галузі проведення вимірювань органу з уповноваження, територіальних органів Держекоінспекції, наукових установ (за згодою);

інформує заявника, а також установи, організації, представників яких залучено до комісії, щодо програми перевірки заявника, складу комісії і строку проведення перевірки заявника.

9. Перевірка заявника може бути виїзною (безпосередньо у заявника) та невиїзною (за місцезнаходженням органу з уповноваження).

Виїзна перевірка проводиться комісія під час первинного, періодичного та позачергового уповноваження у разі скасування чи призупинення дії наказу про уповноваження за результатами перевірки органом з уповноваження.

Невиїзну перевірку проводить комісія під час позачергового уповноваження у разі розширення галузі уповноваження, якщо воно не пов’язане з особливими умовами вимірювань, у тому числі з інсталюванням складного високоточного обладнання.

10. Відповідність заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності, встановленим у розділі II цих Вимог, визначає комісія шляхом:

аналізу документів, поданих на уповноваження, а також матеріалів за результатами вимірювань показників відповідно до заявленої галузі уповноваження, що раніше проводились заявником;

перевірки наявних у заявника умов для проведення вимірювань на відповідність інформації щодо цих умов, наведеній у документах, поданих на уповноваження;

співбесід з фахівцями заявника, які проводять відповідні вимірювання;

контролю правильності виконання вимірювань безпосередньо на місцях їх проведення тощо;

контролю якості вимірювань шляхом надання контрольних проб.

Комісія враховує представлені заявником результати проведеного раніше метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації заявника (у разі наявності).

11. За результатами перевірки заявника комісією складається акт за результатами перевірки відповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати територіальні органи Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища (далі - акт перевірки заявника) за формою, наведеною у додатку 4 до цих Вимог, у двох примірниках.

12. За наявності в акті перевірки заявника рекомендацій уповноважити заявника на проведення вимірювань відповідно до заявленої галузі уповноваження заявник протягом 3 робочих днів з дня закінчення перевірки надсилає до органу з уповноваження Проект галузі уповноваження.

У разі наявності в акті перевірки заявника рекомендацій уповноважити заявника на проведення вимірювань відповідно до заявленої галузі уповноваження та рекомендацій заявнику щодо усунення виявлених комісією недоліків заявник забезпечує усунення зазначених недоліків у строк, визначений комісією, та надсилає до органу з уповноваження звіт про усунення недоліків, Проект галузі уповноваження та документи, до яких внесено зміни (у разі потреби).

13. Орган з уповноваження протягом 3 робочих днів з дня отримання документів, визначених пунктом 12 цього розділу, подає їх керівнику органу з уповноваження разом з актом перевірки заявника.

14. Рішення щодо уповноваження заявника приймає керівник органу з уповноваження.

У разі відповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності приймається рішення щодо уповноваження заявника на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища.

Рішення про уповноваження оформлюється наказом органу з уповноваження. Обов’язковим додатком до наказу про уповноваження є галузь уповноваження за формою 8 додатка 2 до цих Вимог, кожен аркуш якої підписується керівником органу з уповноваження і засвідчується печаткою цього органу.

У разі невідповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності та його неспроможності провести коригувальні заходи і усунути недоліки, зазначені в акті перевірки заявника, приймається рішення щодо відмови в уповноваженні заявника на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища.

Рішення про відмову в уповноваженні оформлюється повідомленням у письмовій формі.

Строк уповноваження не має перевищувати 3 років.

15. Уповноважений заявник протягом усього строку уповноваження забезпечує:

відповідність вимогам до технічної компетентності та незалежності;

виконання вимірювання виключно у межах галузі уповноваження;

здійснення посилання на уповноваження тільки щодо тих вимірювань, на здійснення яких його уповноважено;

припинення посилання на уповноваження у своїй документації в разі закінчення строку уповноваження, тимчасового зупинення дії або визнання недійсним наказу про уповноваження;

інформування орган з уповноваження про будь-які обставини, що заважають виконанню вимірювань у галузі уповноваження;

облік і оперативний розгляд скарг щодо проведених вимірювань.

16. Орган з уповноваження періодично, але не частіше ніж один раз на рік проводить перевірку відповідності уповноважених ним заявників вимогам до технічної компетентності та незалежності відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу. Перевірка проводиться за програмами, затвердженими керівником органу з уповноваження.

У разі виявлення невідповідності уповноважених заявників вимогам до технічної компетентності та незалежності керівник органу з уповноваження приймає рішення про тимчасове зупинення дії наказу про уповноваження до усунення заявником недоліків, зазначених в акті перевірки заявника. Рішення про тимчасове зупинення дії наказу про уповноваження оформлюється наказом органу з уповноваження.

У разі невідповідності заявника вимогам до технічної компетентності та незалежності та його неспроможності проведення коригувальних заходів і усунення недоліків, зазначених в акті перевірки заявника, керівник органу з уповноваження приймає рішення про скасування наказу про уповноваження. Таке рішення оформлюється наказом органу з уповноваження.

17. Спори з питань уповноваження вирішуються органом з уповноваження або в судовому порядку.

18. Орган з уповноваження оприлюднює перелік заявників, уповноважених ним на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища відповідно до вимог до технічної компетентності та незалежності на офіційному веб-сайті Держекоінспекції.

19. Орган з уповноваження веде облік уповноважених ним заявників і їх справи, у яких зберігаються акти перевірок, копії наказів про уповноваження із галузями уповноваження, Положення про підрозділи, Паспорти підрозділів, Настанови з якості.

Заступник директора
департаменту стратегії
та європейської інтеграції -
начальник відділу
стратегічного планування
та екологічної політики


Н.С. ТрофименкоДодаток 1
до Вимог до технічної компетентності
та незалежності, яким мають
відповідати підприємства, установи
та організації, які належать до сфери
управління Державної екологічної
інспекції України, що уповноважуються
або уповноважені на проведення
вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів
та послуг, у сфері законодавчо
регульованої метрології та порядку
такого уповноваження
(пункт 3 розділу III)

ЗАЯВКА
на проведення уповноваженняДодаток 2
до Вимог до технічної компетентності
та незалежності, яким мають
відповідати підприємства, установи
та організації, які належать до сфери
управління Державної екологічної
інспекції України, що уповноважуються
або уповноважені на проведення
вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів
та послуг, у сфері законодавчо
регульованої метрології та порядку
такого уповноваження
(пункт 5 розділу III)

ВИМОГИ
до структури і змісту паспорта підрозділу, настанови з якості та проекту галузі уповноваження

І. Паспорт підрозділу

1. Паспорт підрозділу має містити докладну інформацію щодо:

заявника та підрозділу заявника (місцезнаходження, поштова адреса, телефон);

приміщень підрозділу заявника;

фахівців підрозділу заявника, що виконують вимірювання;

організаційних, нормативних і методичних документів, що необхідні для проведення вимірювань;

вимірювань, які виконує підрозділ;

засобів вимірювальної техніки, допоміжного обладнання та стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - СЗ).

2. Інформація щодо заявника (адреса, телефон тощо) наводиться у вступній частині, інша інформація подається за формами 1-7, що наведено нижче.

Необхідність наведення інформації щодо оснащення заявника засобами вимірювальної техніки, обладнанням, СЗ визначається з огляду на галузь уповноваження конкретного заявника.

3. Паспорт підрозділу затверджує керівник заявника.

Форма 1

Інформація щодо приміщень підрозділу

№ з/п

Відомості про приміщення

Кліматичні умови, наявні в приміщеннях (температура, град. С; вологість)

Наявність умов та спеціалізованого обладнання (освітлення, вентиляція, кондиціонер, каналізація, заземлення тощо)

площа, кв.м

призначення

1

2

3

4

5

6

__________
Примітка.


У графі 5 відомості вказуються через скісну риску нормовані (за технічною документацією на засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання) та фактичні значення.

Форма 2

Інформація щодо фахівців, які здійснюють вимірювання

Посада, прізвище, ім’я, по батькові

Освіта, фах, рік закінчення навчального закладу, науковий ступінь

Відомості про підвищення кваліфікації, номер документа (посвідчення, сертифікат тощо), дата видачі

Досвід проведення вимірювань, роки

Відомості про посадову інструкцію

1

2

3

4

5

Форма 3

Інформація щодо наявності організаційних, нормативних і методичних документів

Назва та позначення документів

Об’єкти, під час проведення вимірювань у яких застосовуються документи

1

2

Форма 4

Інформація щодо допоміжного обладнання

Назва та умовне позначення обладнання

Основні характеристики

Примітка

1

2

3

Форма 5

Інформація щодо об’єктів вимірювань, методик вимірювань (МВ) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що використовуються під час проведення вимірювань

Назва об’єкта вимірювань

Назва показника складу та властивостей

Назва та позначення МВ

Позначення одиниці вимірювань

Діапазон і похибка (невизначеність тощо) вимірювань

1

2

3

4

5

Назва та умовне позначення

Номінальне значення показника

ЗВТ

СЗ

6

7

8

Форма 6

Інформація щодо засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Назва, умовне позначення ЗВТ

Заводський номер ЗВТ

Основні метрологічні характеристики

Дата наступної повірки ЗВТ

1

2

3

4

Форма 7

Інформація щодо стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що застосовуються під час проведення вимірювань

Назва, умовне позначення СЗ

Назва характеристики

Значення і невизначеність (похибка) характеристики

Термін придатності СЗ

1

2

3

4

ІІ. Настанова з якості

1. Настанова з якості має містити комплексний опис заявника, підрозділу заявника, порядку виконання вимірювань.

2. Настанова з якості має містити такі розділи:

«Призначення та галузь застосування»;

«Політика щодо якості»;

«Загальні відомості про підрозділ»;

«Персонал підрозділу»;

«Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання»;

«Умови проведення вимірювань»;

«Процедури та методики проведення вимірювань»;

«Контроль за якістю проведення вимірювань та коригувальні дії»;

«Оформлення матеріалів за результатами вимірювань, зберігання цих матеріалів»;

«Внутрішні перевірки».

Під час розробки настанови з якості слід керуватись ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розроблення документації систем управління якістю» або стандартом, на який його замінено.

3. Настанову з якості затверджує керівник заявника.

III. Проект галузі уповноваження

1. Проект галузі уповноваження подається за формою 8, що наведено нижче.

2. Проект галузі уповноваження підписує керівник заявника.

Форма 8


Аркуш _______ аркушів _______
Додаток до наказу Держекоінспекції
про уповноваження
від ______________ № _______

Галузь уповноваження

________________________________________________________
(найменування заявника)

на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища

Назва об’єкта вимірювань

Назва показника складу та властивостей

Позначення одиниці вимірювань

Діапазон і похибка (невизначеність тощо) вимірювань

1

2

3

4


Додаток 3
до Вимог до технічної компетентності
та незалежності, яким мають
відповідати підприємства, установи
та організації, які належать до сфери
управління Державної екологічної
інспекції України, що уповноважуються
або уповноважені на проведення
вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів
та послуг, у сфері законодавчо
регульованої метрології та порядку
такого уповноваження
(пункт 7 розділу III)

ВИСНОВОК


Додаток 4
до Вимог до технічної компетентності
та незалежності, яким мають
відповідати підприємства, установи
та організації, які належать до сфери
управління Державної екологічної
інспекції України, що уповноважуються
або уповноважені на проведення
вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів
та послуг, у сфері законодавчо
регульованої метрології та порядку
такого уповноваження
(пункт 11 розділу III)

АКТ
за результатами перевірки відповідності вимогам до технічної компетентності та незалежності, яким мають відповідати територіальні органи Державної екологічної інспекції України, що уповноважуються або уповноважені на проведення вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовищавверх