Документ z1456-16, действует, текущая редакция — Редакция от 01.11.2019, основание - z1116-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016  № 543


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2016 р.
за № 1456/29586

Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 604 від 20.11.2017
№ 519 від 08.10.2019}

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік професійних назв робіт працівників Збройних Сил України;

2) Перелік облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
соціальної політики УкраїниО. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.10.2016  № 543


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2016 р.
за № 1456/29586

ПЕРЕЛІК
професійних назв робіт працівників Збройних Сил України

1. Цей Перелік розроблено на основі Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (зі змінами) (далі – ДК 003:2010).

2. Цей Перелік застосовується для встановлення єдиних у Збройних Силах України професійних назв робіт працівників, а також забезпечення автоматизованої обробки інформації щодо обліку працівників.

3. У цьому Переліку професійні назви робіт викладено за розділами професій (таблиця 1) та в алфавітному (абетковому) порядку (таблиця 2).

4. Об’єктом кодифікації у цьому Переліку є професійні назви робіт працівників Збройних Сил України (далі – посади).

5. До цього Переліку включено основні (базові та прирівняні до них) назви посад працівників, від яких можуть утворюватися (якщо це передбачено кваліфікаційними вимогами до посади та умовами оплати праці) шляхом додавання уточнюючих слів (заступник, помічник, провідний, молодший, змінний, черговий, третій тощо) похідні назви посад відповідно до Переліку похідних посад (додаток 1).

Для кожної назви посади в цьому Переліку надається кодове позначення, встановлене в ДК 003:2010 для визначення професій (код ДК 003:2010).

6. У штатах і штатних розписах проставляється лише код професійних назв робіт працівників Збройних Сил України. Код ДК 003:2010 призначається для забезпечення можливості обміну інформацією за зазначеними номенклатурами з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами державного самоврядування та вирішення завдань, визначених у ДК 003:2010.

Уточнення, наведені в дужках у графі “Професійні назви робіт (посад)”, у штатах і штатних розписах не вказуються й автоматизованій обробці не підлягають. Деякі з них призначені для можливості визначення розрядів класних кваліфікацій тощо шляхом кодування за похідними ознаками посад.

7. Код професійних назв робіт (посад) працівників – шестизначне число, яке підлягає автоматизованій обробці та має таку структуру:

Перелік похідних посад (та їх коди) наведено у додатку 1 до цього Переліку.

Серійно-порядковий номер об’єкта кодифікації цього Переліку, поданий у графі “Код Міноборони України” чотиризначним числом з урахуванням розділів класифікації, має таку структуру:

Код розділу цього Переліку відповідає розділам класифікації професій, встановленим у ДК 003:2010. Виняток становлять серійно-порядкові номери однакових в різних розділах кваліфікації професій професійних назв робіт.

8. Розділи професій у цьому Переліку визначено незалежно від видів діяльності та джерел утримання.

Розділ І. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – містить професії, пов’язані з:

вищим державним управлінням;

правосуддям та прокурорським наглядом;

керівництвом установами, організаціями, їх структурними підрозділами та структурними підрозділами з’єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

Розділ І щодо кваліфікації як ознаки класифікації є змішаним порівняно з іншими розділами, він охоплює широке коло професій, пов’язаних зі здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю і вимагають різних рівнів освітньої кваліфікації.

Розділ ІІ. Професіонали – містить професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, медичних та інших наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання відповідних проблем, систематизованому викладі дисциплін у повному обсязі.

До розділу ІІ включено професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за:

дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню магістра (спеціаліста);

дипломом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

атестатом про затвердження вченого звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника), доцента, професора.

Розділ ІІІ. Фахівці – містить професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних, гуманітарних та інших наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів певних наук.

До розділу ІІІ включено професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим документом:

молодший бакалавр (молодший спеціаліст);

бакалавр;

магістр (спеціаліст), що проходить післядипломну підготовку (асистентуру-стажування, інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну ординатуру);

магістр (спеціаліст) (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

Розділ ІV. Технічні службовці – містить професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання, пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на комп’ютерній техніці, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація, передавання інформації).

До розділу ІV включено професії, до яких може бути застосований освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Розділ V. Працівники сфери торгівлі та послуг – містить професії, що потребують знань, необхідних для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною тощо.

Більша частина професій, включених до розділу V, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій може вимагати наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Розділ VІ. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – містить професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісопаркового господарства.

Професійні завдання полягають в обслуговуванні лісопаркового господарства, розведенні тварин та догляді за ними.

До розділу VІ включено професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Розділ VІІ. Кваліфіковані робітники з інструментом – містить професії, що передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До розділу VІІ включено професії, пов’язані з будівництвом, виготовленням різної продукції.

Більшість професій, включених до розділу VІІ, пов’язані з виконанням робіт середньої кваліфікації та потребують загальної середньої та професійно-технічної освіти чи професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібен освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Розділ VІІІ. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – містить професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання охоплюють ведення робочого процесу, виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібен освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). Для професій, пов’язаних з виконанням робіт середньої кваліфікації, необхідна повна загальна середня та професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Для виконання робіт низької кваліфікації достатньо неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Розділ ІХ. Найпростіші професії – охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значним фізичним зусиллям (охорона майна, прибирання, чищення, прання, вантажно-розвантажувальні роботи тощо).

Для виконання таких робіт достатньо неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Однакові в різних розділах кваліфікації професій професійні назви робіт, що зазначені у відповідних розділах з першою цифрою 0, для полегшення їх пошуку наведені в додатку 2 до цього Переліку.

9. У графі 4 “Код рівня освіти (кваліфікації)” цього Переліку зазначаються коди рівнів освіти для типових посад, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою та які не передбачають наявності вищої освіти.

Коди рівнів освіти, які передбачають вищу освіту:

8, 7 – другий (магістерський) рівень вищої освіти за ступенем магістра (спеціаліста);

6 – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за ступенем бакалавра;

5 – початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Зазначені коди рівнів освіти вказуються у штатах (штатних розписах) шляхом доповнення облікових спеціальностей ще одним розрядом цифр.

У штатах і штатних розписах за кожною посадою визначається тільки одна облікова спеціальність (її номер та код рівня освіти), яка найбільше відповідає цій посаді. Номер облікової спеціальності вибирається з Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543.

Якщо у графі 4 наведено декілька рівнів освіти, у штаті (штатному розписі) проставляється тільки один код, який визначається кваліфікаційними вимогами до конкретної посади.

Коди рівнів освіти, які не передбачають вищої освіти:

4 – посади, що вимагають професійно-технічної освіти;

3 – посади, що вимагають повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві;

2 – посади, для виконання завдань на яких достатньо неповної середньої освіти та підготовки чи інструктажу на виробництві.

Коди 4, 3, 2 у штатах та штатних переліках не проставляються, але враховуються під час найму на роботу працівника та визначення кваліфікаційних характеристик до посади.

10. За похідними посадами, які підлягають заміщенню спеціалістами з базовою вищою та вищою освітою, у штатах і штатних розписах встановлюється рівень освіти:

за посадами заступників, старших помічників і помічників керівників – такий самий, як і їх керівників (начальника, завідувача, директора тощо);

за посадами головних спеціалістів – на один ступінь вище, ніж це передбачено для посад, від яких утворюються похідні посади, якщо спеціалісти з таким освітньо-кваліфікаційним рівнем готуються у вищих навчальних закладах, в іншому випадку – на рівні з посадою, від якої утворюється похідна посада;

за посадами провідних спеціалістів – на один ступінь вище, ніж це передбачено для посад, від яких утворюються похідні посади, чи на рівні з ними (залежно від кваліфікаційних вимог до посади);

за посадами спеціалістів (старший, черговий, змінний, 1, 2, 3 категорій тощо) – такий самий, як це передбачено для відповідних первинних посад цих спеціалістів (інженер, механік, лікар тощо), якщо інше не передбачено кваліфікаційними вимогами до посади.

11. Наявність у цьому Переліку тієї чи іншої посади не є обов’язковою умовою для включення її до штату (штатного розпису). Включення посад до штату (штатного розпису) здійснюється відповідно до діючих нормативів і за умови, що вони зазначені у цьому Переліку та передбачені за схемами посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників, затвердженими наказами Міністерства оборони України.

12. У додатку 3 до цього Переліку наведено перелік кодів працівників за джерелами утримання та професійними ознаками.

13. У штатах, штатних розписах та інших документах назви посад належить писати в найбільш уживаній формі (“медична сестра”, “спеціальний кореспондент” тощо, а не “сестра медична”, “кореспондент спеціальний” тощо, як зазначено в цьому Переліку).

Таблиця 1

Професійні назви робіт працівників
Збройних Сил України за розділами професій

Код Міноборони України

Код ДК 003: 2010

Професійні назви робіт (посад)

Код рівня освіти (кваліфікації)

1

2

3

4

Розділ І. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1020

1223.2

Виконавець робіт

7

1030

1210.1

Генеральний директор

8

1034

1210.1

Голова клубу (спортивного)

7, 8

1036

1229.7

Голова комісії

7, 8

1040

1237.1

Голова ради

7

1044

1229.5

Головна медична сестра

6

1046

1229.6

Головний адміністратор

6, 7

1050

1231

Головний архівіст

7

1056

1229.6

Головний балетмейстер

7, 8

1058

1229.6

Головний бібліограф

7

1060

1229.6

Головний бібліотекар

7

1066

1231

Головний бухгалтер

7, 8

1084

1229.6

Головний диригент

7

1086

1226.1

Головний диспетчер

7

1088

1231

Головний економіст

7, 8

1091

1237.1

Головний електрик

7, 8

1092

1237.1

Головний електромеханік

7

1093

1237.1

Головний електронік

7, 8

1094

1222.1

Головний енергетик

7

1096

1229.6

Головний зберігач фондів

7

1098

1237.1

Головний зварник

7

1100

1226.1

Головний звукорежисер

7

1102

1237.1

Головний зоотехнік

7

1104

1222.1
1226.1

Головний інженер

7

1108

1229.1

Головний інспектор Міністерства оборони

7, 8

1109

1229.1

Головний інспектор головної інспекції

7, 8

1110

1226.1

Головний капітан

7

1118

1237.1

Головний конструктор

7, 8

1126

1222.1

Головний механік

7

1127

1226.1

Головний механік судна

7, 8

1144

1229.6

Головний редактор

7

1146

1210.1

Головний редактор газети

7

1148

1210.1

Головний редактор журналу

7

1150

1237.1

Головний редактор карт

7

1152

1237.1

Головний редактор карт і лоцій

7

1156

1229.6

Головний режисер

7

1164

1237.1

Головний технолог

7

1168

1229.6

Головний тренер команди

7

1176

1229.6

Головний хормейстер

7

1178

1234

Головний художник

7

1182

1229.6

Головний художній керівник

7

1190

1229.4

Декан

8

1195

1120.1

Державний секретар

8

1196

1210.1

Директор будинку офіцерів

6, 7

1199

1210.1

Директор галузевого державного архіву

7, 8

1204

1229.1

Директор департаменту

8

1230

1210.1

Директор комплексу

6, 7

1238

1210.1

Директор ліцею

7

1242

1210.1

Директор навчального центру

7

1244

1210.1

Директор навчально-тренувального центру

7

1246

1210.1

Директор науково-дослідного інституту

8

1252

1229.6

Директор програм (радіотелевізійних)

7

1261

1210.1

Директор установи

7, 8

1266

1210.1

Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного тощо)

7, 8

1280

1229.6

Завідувач абонементу

5, 6

1282

1210.1

Завідувач аптеки

6, 7

1284

1229.7

Завідувач архівосховища

5, 6

1286

1229.7

Завідувач архіву

5, 6

1294

1229.6

Завідувач бази спортивної

5, 6, 7

1298

1229.6

Завідувач басейну

5

1300

1229.6

Завідувач бібліотеки

7, 8

1304

1225

Завідувач буфету

4, 5

1308

1239

Завідувач бюро перепусток

4, 5

1312

1225

Завідувач виробництва

5, 6, 7

1314

1229.6

Завідувач виставки

6, 7

1316

1229.5

Завідувач віварію

5, 6

1318

1229.5
1229.7
1237.2

Завідувач відділення

5, 6, 7

1320

1237.2
1229.7

Завідувач відділу

6, 7

1326

1239

Завідувач господарства

4, 5, 6

1332

1225

Завідувач гуртожитку

4, 5

1334

1226.2

Завідувач двору

4, 5, 6

1338

1229.4

Завідувач дитячого садка

5, 6, 7

1350

1222.2

Завідувач експедиції

4, 5, 6

1352

1319

Завідувач залу

4, 5

1356

1315

Завідувач їдальні

5, 6

1358

1239
1229.4
1229.5
1229.7

Завідувач кабінету

4, 5, 6, 7

1362

1232

Завідувач кабінету з техніки безпеки

6, 7

1364

1226.2

Завідувач камери схову

4

1366

1231

Завідувач канцелярії

5, 6, 7

1368

1231

Завідувач каси

5, 6

1372

1229.4

Завідувач кафедри

7, 8

1374

1225

Завідувач кімнати (відпочинку)

4

1378

1229.6

Завідувач клубу

6, 7

1390

1229.4

Завідувач курсів

7

1392

1228

Завідувач кухні (для тварин, молочної)

5

1394

1229.4
1229.5
1229.7
1237.2

Завідувач лабораторії

6, 7, 8

1396

1228

Завідувач лазні

4, 5

1402

1222.2

Завідувач майстерні

5, 6

1406

1229.6

Завідувач музею

6, 7

1420

1228

Завідувач пляжу

3, 4

1424

1229.5

Завідувач поліклініки

8

1426

1229.4

Завідувач практики (виробничої, навчальної)

6, 7

1428

1228

Завідувач пральні

5, 6

1430

1229.7

Завідувач приймальні

5, 6

1432

1229.7

Завідувач пункту

4, 5

1434

1229.6

Завідувач радіовузла

5, 6

1438

1221.2

Завідувач розплідника тварин

6, 7

1440

1231

Завідувач секретаріату

6, 7

1442

1229.1
1229.7

Завідувач сектору

7, 8

1446

1226.2

Завідувач складу

4, 5

1448

1222.2

Завідувач складу вибухових матеріалів

5, 6

1450

1229.6

Завідувач спортивної споруди

4, 5

1452

1229.6

Завідувач стадіону

4, 5

1464

1229.6

Завідувач студії

6, 7

1466

1226.2

Завідувач сховища

4, 5

1474

1229.6

Завідувач тиру

4, 5

1480

1229.6

Завідувач філіалу бібліотеки

5, 6, 7

1479

1229.6

Завідувач філіалу музею

6, 7

1483

1229.6

Завідувач філії бібліотеки

5, 6, 7

1481

1229.6

Завідувач філії музею

6, 7

1488

1229.6

Завідувач фільмосховища

5, 6

1498

1228

Завідувач фотографії

5

1500

1228

Завідувач фотолабораторії

5

1508

1229.7

Завідувач частини

6, 7

1512

1229.1

Заступник директора департаменту

7, 8

1514

1120.1

Заступник Міністра оборони України

8

1550

1226.2

Капітан

7

1551

1229.1

Керівник апарату

7, 8

1554

1229.1
1229.7

Керівник групи

6, 7

1558

1229.6

Керівник гуртка

5, 6

1560

1226.2

Керівник польотів

6, 7

1561

1229.6

Керівник студії (образотворчої, хореографічної, музичної, вокальної)

6, 7

1564

1229.6

Керівник фізичного виховання

5, 6

1566

1315

Керуючий готелем

5

1568

1226.2

Командир авіаційного загону

7

1570

1226.2

Командир авіаційної ескадрильї

6, 7

1576

1222.2

Командир відділення

4, 5

1582

1222.2

Командир загону

5

1586

1226.2

Комендант аеродрому

4, 5

1588

1120.2

Комісар військовий

6, 7, 8

1600

1222.2

Майстер

5, 6

1602

1226.2

Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт

5, 6

1604

1226.2

Майстер бази технічного обслуговування флоту

5, 6, 7

1610

1222.2

Майстер виробничої дільниці

5, 6

1614

1222.2

Майстер дільниці

5, 6

1618

1222.2

Майстер з ремонту (для керівників підрозділів)

5, 6

1622

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури (для керівників підрозділів)

6

1629

1222.2

Майстер зміни

5, 6, 7

1630

1222.2

Майстер контрольний (дільниці, цеху)

5, 6

1640

1226.2

Майстер парку (понтонного, такелажного)

5, 6

1644

1222.2

Майстер цеху

5, 6

1648

1120.1

Міністр оборони України

8

1664

1229.7

Начальник архіву

6, 7

1666

1226.2

Начальник бази

5, 6, 7

1674

1210.1

Начальник будинку офіцерів

6, 7

1676

1231

Начальник бюро

5, 6

1678

1239

Начальник варти воєнізованої охорони

4, 5

1680

1239

Начальник варти окремого пожежного поста

4, 5

1685

1222.2

Начальник виробничої лабораторії

6, 7

1686

1222.2

Начальник відділення

5, 6, 7

1688

1226.2

Начальник відділення зв’язку

5, 6, 7

1690

1223.2
1226.2
1229.1
1229.7
1231
1232
1234
1237.2

Начальник відділу

7, 8

1696

1232

Начальник відділу кадрів

6, 7

1704

1235

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

6, 7

1712

1232

Начальник відділу охорони праці

6, 7

1725

1229.7

Начальник військового представництва

7, 8

1728

1239

Начальник воєнізованої охорони

4, 5

1730

1226.2

Начальник гаража

5, 6, 7

1731

1229.7

Начальник головного військового представництва

7, 8

1732

1229.7

Начальник головного управління

8

1734

1210.1

Начальник госпіталю

8

1736

1223.2

Начальник господарства житлово-комунального

4, 5, 6

1742

1239

Начальник господарського відділу

4, 5

1744

1315

Начальник готелю

5, 6

1746

1222.2

Начальник групи

5, 6, 7

1748

1222.2
1223.2

Начальник дільниці

5, 6

1750

1226.2

Начальник доку (докмейстер)

6, 7

1752

1226.2

Начальник дороги

6, 7

1754

1237.2

Начальник дослідної лабораторії

7

1757

1222.2

Начальник друкарні

7

1758

1222.2

Начальник експедиції

5, 6, 7

1760

1222.2

Начальник електропідстанції

5

1764

1222.2

Начальник загону


1766

1222.2
1226.2

Начальник зміни

5, 6, 7

1772

1229.7

Начальник інспекції

7, 8

1774

1210.1

Начальник інституту

8

1792

1229.6

Начальник клубу (спортивного)

5, 6

1794

1210.1

Начальник коледжу

7, 8

1796

1226.2

Начальник колони

6, 7

1798

1239

Начальник команди

4, 5

1800

1229.6

Начальник команди (з виду спорту)

6, 7

1802

1239

Начальник команди пожежної охорони

5

1808

1222.2

Начальник котельні

5

1816

1237.2

Начальник лабораторії

5, 6

1818

1222.2

Начальник лабораторії метрології

6, 7

1824

1229.5

Начальник лазарету

8

1826

1226.2

Начальник майстерні

5, 6, 7

1842

1222.2

Начальник очисних споруд

5, 6

1851

1210.1

Начальник підприємства (будинкоуправління)

7

1854

1239

Начальник пожежної охорони

5, 6

1858

1210.1

Начальник поліклініки

8

1870

1210.1

Начальник профілакторію

8

1872

1226.2

Начальник пункту

5, 6, 7

1876

1226.2

Начальник радіостанції

5, 6

1877

1222.2

Начальник району (електричних мереж)

7

1886

1224

Начальник секції

7

1888

1235

Начальник складу

7

1890

1229.3
1226.2
1229.7

Начальник служби

5, 6, 7

1896

1239

Начальник сторожової охорони

4

1898

1229.6

Начальник студії

5, 6, 7

1910

1229.1

Начальник управління (органи військового управління)

6, 7, 8

1918

1210.1

Начальник філіалу

6, 7, 8

1919

1210.1

Начальник філії

6, 7, 8

1922

1315

Начальник хлібопекарні

5, 6

1924

1210.1
1226.2
1236

Начальник центру

6, 7, 8

1926

1222.2

Начальник цеху

5, 6

1928

1210.1
1229.7

Начальник частини

6, 7

1940

1120.1

Перший заступник Міністра оборони України

8

1941

1234

Прес-секретар

6, 7, 8

1953

1210.1

Проректор

8

1951

1210.1

Ректор

8

1970

1237.2

Учений секретар

7, 8

Розділ ІІ. Професіонали

2004

2131.2

Адміністратор бази даних

7, 8

2008

2131.2

Адміністратор доступу

7, 8

2012

2131.2

Адміністратор системи

7, 8

2015

2148.2

Аерофотозйомник

7, 8

2016

2453.2

Акомпаніатор

7, 8

2024

2454.2

Аранжувальник балетний

7, 8

0028

2455.2
2454.2
2453.2

Артист

7

2030

2453.2

Артист ансамблю пісні і танцю

7

2032

2454.2

Артист балету

7

2034

2453.2

Артист вокально-інструментального ансамблю

7

2036

2455.2

Артист допоміжного складу

7

2040

2453.2

Артист оркестрової групи

7

2042

2453.2

Артист оркестру

7

2044

2455.2

Артист розмовного жанру

7

2046

2454.2

Артист танцювальної групи

7

2048

2453.2

Артист хорової групи

7

2050

2453.2

Артист хору

7

2052

2453.2

Артист-вокаліст

7

2054

2453.2

Артист-соліст (хору)

7

2056

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст

7

2059

2431.2

Архівіст

7, 8

2062

2310.2

Асистент

7, 8

2064

2454.2

Асистент балетмейстера

7, 8

2066

2453.2

Асистент диригента

7, 8

2068

2455.2

Асистент режисера

7, 8

2070

2455.2

Асистент режисера телебачення

7, 8

2072

2411.2

Аудитор

7, 8

2080

2211.2

Бактеріолог

7, 8

2082

2454.2

Балетмейстер

7, 8

2086

2432.2

Бібліограф

7, 8

2088

2432.2

Бібліотекар

7, 8

2090

2211.2

Біолог

7, 8

2094

2212.2

Біохімік

7, 8

0020

2411.2

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

7

2102

2411.2

Бухгалтер-ревізор

7, 8

2110

2451.2

Ведучий програми

7, 8

2112

2351.2

Викладач (методи навчання)

7, 8

2114

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

7, 8

2116

2320

Викладач професійного навчально-виховного закладу

7, 8

2120

2451.2

Випусковий

7, 8

2122

2451.2

Випусковий відповідальний

7, 8

2124

2351.2

Вихователь-методист

7, 8

2125

2460

Військовий священик (капелан)

6, 7, 8

2126

2320

Вчитель середнього навчально-виховного закладу

7, 8

2140

2148.2

Геодезист

7, 8

2142

2114.2

Геолог

7, 8

2144

2114.2

Геофізик

7, 8

2146

2113.2

Геохімік

7, 8

2150

2211.2

Гідробіолог

7, 8

2152

2114.2

Гідрогеолог

7, 8

2154

2114.2

Гідролог

7, 8

2156

2142.2

Гідротехнік

7, 8

2147

2211.2

Гістолог

7, 8

2172

2149.2

Державний реєстратор суден

7, 8

2174

2453.2

Диригент

7, 8

2175

2149.2

Диспетчер диспетчерської служби керування

7, 8

2178

2432.1

Документознавець

7, 8

2180

2310.1

Доцент

7, 8

2190

2441.2

Економіст

7, 8

2192

2441.2

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

7, 8

2194

2441.2

Економіст з договірних та претензійних робіт

7, 8

2196

2441.2

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

7, 8

2198

2441.2

Економіст з планування

7, 8

2200

2412.2

Економіст з праці

7, 8

2202

2441.2

Економіст з фінансової роботи

7, 8

2204

2419.2

Економіст із збуту

7, 8

2206

2122.2

Економіст-статистик

7, 8

2208

2441.2

Економічний радник

7, 8

2210

2429

Експерт (у галузі правознавства)

5, 6

2217

2414.2

Експерт технічний з промислової безпеки

7, 8

2218

2211.2

Ентомолог

7, 8

2222

2212.2

Епідеміолог

7, 8

2363

2451.2

Журналіст

7, 8

2230

2431.2

Зберігач експонатів

7, 8

2232

2431.2

Зберігач фондів

7, 8

2234

2455.2

Звукорежисер

7, 8

2236

2211.2

Зоолог

7, 8

2250

2142.2
2145.2
2146.2
2147.2
2149.2

Інженер

7, 8

2252

2149.2

Інженер з аварійно-рятувальних робіт

7, 8

2257

2149.2

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

7, 8

2258

2147.2

Інженер з вентиляції

7, 8

2264

2142.2

Інженер з експлуатації аеродромів

7, 8

2266

2145.2

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

7, 8

2268

2145.2

Інженер з експлуатації повітряних суден

7, 8

2270

2145.2

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства

7, 8

2274

2131.2

Інженер з комп’ютерних систем

7, 8

2276

2149.2

Інженер з метрології

7, 8

2280

2433.2

Інженер з науково-технічної інформації

7, 8

2282

2412.2

Інженер з нормування праці

7, 8

2284

2149.2

Інженер з організації експлуатації та ремонту

7, 8

2288

2412.2

Інженер з організації праці

7, 8

2290

2412.2

Інженер з організації та нормування праці

7, 8

2292

2149.2

Інженер з охорони навколишнього середовища

7, 8

2294

2149.2

Інженер з охорони праці

7, 8

2298

2146.2

Інженер з паливно-мастильних матеріалів

7, 8

2300

2149.2

Інженер з патентної та винахідницької роботи

7, 8

2302

2149.2

Інженер з підводно-технічних робіт

7, 8

2306

2412.2

Інженер з підготовки кадрів

7, 8

2308

2131.2

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

7, 8

2312

2149.2

Інженер з ремонту

7, 8

2318

2149.2

Інженер з якості

7, 8

2320

2144.2

Інженер засобів радіо та телебачення

7, 8

2324

2139.2

Інженер із застосування комп’ютерів

7, 8

2326

2144.2

Інженер із звукозапису

7, 8

2332

2144.2

Інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

7, 8

2334

2149.2

Інженер-диспетчер груповий

7, 8

2336

2144.2

Інженер-електронік

7, 8

2340

2143.2

Інженер-енергетик

7, 8

2342

2143.2
2144.2
2145.2
2149.2

Інженер-конструктор

7, 8

2346

2149.2

Інженер-лаборант

7, 8

2350

2132.2

Інженер-програміст

7, 8

2354

2145.2
2146.2
2147.2
2149.2

Інженер-технолог

7, 8

2376

2359.2

Інструктор-льотчик

7, 8

2378

2351.2

Інструктор-льотчик-методист

7, 8

2380

2359.2

Інструктор-пілот

7, 8

2392

2148.2

Картограф

7, 8

2396

2455.2

Керівник музичний

7, 8

2398

2453.2

Керівник оркестру духових інструментів

7, 8

2400

2455.2

Керівник художній

7, 8

2404

2455.2

Кінорежисер

7, 8

2408

2149.2

Конструктор

7, 8

2414

2419.3

Консультант (в апараті органів державної влади)

7, 8

2422

2453.2

Концертмейстер

7, 8

2424

2451.2

Кореспондент

7, 8

2426

2451.2

Кореспондент власний

7, 8

2428

2451.2

Кореспондент спеціальний

7, 8

2440

2359.2

Лектор

7, 8

2442

2221.2

Лікар

7, 8

2444

2223.2

Лікар ветеринарної медицини

7, 8

2448

2221.2

Лікар з авіаційної медицини

7, 8

2452

2225.2

Лікар з гігієни праці

7, 8

2454

2225.2

Лікар з гігієни харчування

7, 8

2456

2225.2

Лікар з комунальної гігієни

7, 8

2458

2229.2

Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

7, 8

2460

2221.2

Лікар з народної та нетрадиційної медицини

7, 8

2462

2221.2

Лікар з променевої терапії

7, 8

2464

2225.2

Лікар з радіаційної гігієни

7, 8

2466

2221.2

Лікар з радіонуклідної діагностики

7, 8

2468

2221.2

Лікар з ультразвукової діагностики

7, 8

2469

2229.2

Лікар з функціональної діагностики

7, 8

2470

2221.2

Лікар загальної практики – сімейний лікар

7, 8

2472

2225.2

Лікар із загальної гігієни

7, 8

2476

2221.2

Лікар приймального відділення

7, 8

2478

2221.2

Лікар приймальної палати

7, 8

2482

2221.2

Лікар судновий

7, 8

2590

2229.2

Лікар судово-медичний експерт

7, 8

2589

2229.2

Лікар судово-медичний експерт-гістолог

7, 8

2591

2229.2

Лікар судово-медичний експерт-імунолог

7, 8

2593

2229.2

Лікар судово-медичний експерт-токсиколог

7, 8

2595

2229.2

Лікар судово-медичний експерт-цитолог

7, 8

2484

2221.2

Лікар-акушер-гінеколог

7, 8

2486

2221.2

Лікар-алерголог

7, 8

2488

2221.2

Лікар-анестезіолог

7, 8

2490

2225.2

Лікар-бактеріолог

7, 8

2492

2225.2

Лікар-вірусолог

7, 8

2494

2221.2

Лікар-гастроентеролог

7, 8

2496

2221.2

Лікар-гематолог

7, 8

2497

2221.2

Лікар-генетик

7, 8

2498

2221.2

Лікар-геріатр

7, 8

2499

2221.2

Лікар-гінеколог-онколог

7, 8

2500

2225.2

Лікар-дезінфекціоніст

7, 8

2502

2221.2

Лікар-дерматовенеролог

7, 8

2504

2229.2

Лікар-дієтолог

7, 8

2506

2221.2

Лікар-ендокринолог

7, 8

2508

2229.2

Лікар-ендоскопіст

7, 8

2510

2225.2

Лікар-епідеміолог

7, 8

2512

2221.2

Лікар-імунолог

7, 8

2514

2221.2

Лікар-інфекціоніст

7, 8

2516

2221.2

Лікар-кардіолог

7, 8

2520

2221.2

Лікар-комбустіолог

7, 8

2522

2229.2

Лікар-лаборант

7, 8

2521

2229.2

Лікар-лаборант-генетик

7, 8

2523

2229.2

Лікар-лаборант-гігієніст

7, 8

2529

2229.2

Лікар-лаборант-імунолог

7, 8

2524

2221.2

Лікар-методист

7, 8

2526

2221.2

Лікар-нарколог

7, 8

2528

2221.2

Лікар-невролог дитячий

7, 8

2530

2221.2

Лікар-невропатолог

7, 8

2532

2221.2

Лікар-нейрохірург

7, 8

2534

2221.2

Лікар-нефролог

7, 8

2536

2221.2

Лікар-онколог

7, 8

2538

2221.2

Лікар-ортопед-травматолог

7, 8

2540

2221.2

Лікар-отоларинголог

7, 8

2542

2221.2

Лікар-офтальмолог

7, 8

2544

2225.2

Лікар-паразитолог

7, 8

2546

2212.2

Лікар-патологоанатом

7, 8

2548

2221.2

Лікар-педіатр

7, 8

2556

2221.2

Лікар-психіатр

7, 8

2558

2221.2

Лікар-психолог

7, 8

2560

2221.2

Лікар-психотерапевт

7, 8

2562

2221.2

Лікар-психофізіолог

7, 8

2564

2221.2

Лікар-пульмонолог

7, 8

2566

2221.2

Лікар-радіолог

7, 8

2568

2221.2

Лікар-ревматолог

7, 8

2570

2229.2

Лікар-рентгенолог

7, 8

2572

2221.2

Лікар-рефлексотерапевт

7, 8

2574

2225.2

Лікар-санолог

7, 8

2576

2221.2

Лікар-сексопатолог

7, 8

2578

2229.2

Лікар-статистик

7, 8

2580

2222.2

Лікар-стоматолог

7, 8

2582

2222.2

Лікар-стоматолог-ортодонт

7, 8

2584

2222.2

Лікар-стоматолог-ортопед

7, 8

2586

2222.2

Лікар-стоматолог-терапевт

7, 8

2588

2222.2

Лікар-стоматолог-хірург

7, 8

2592

2229.2

Лікар-судово-психіатричний експерт

7, 8

2594

2221.2

Лікар-сурдолог

7, 8

2596

2221.2

Лікар-терапевт

7, 8

2600

2221.2

Лікар-терапевт підлітковий

7, 8

2602

2221.2

Лікар-токсиколог

7, 8

2604

2221.2

Лікар-трансплантолог

7, 8

2606

2221.2

Лікар-трансфузіолог

7, 8

2608

2221.2

Лікар-уролог

7, 8

2610

2229.2

Лікар-фізіотерапевт

7, 8

2612

2221.2

Лікар-фтизіатр

7, 8

2614

2221.2

Лікар-хірург

7, 8

2616

2221.2

Лікар-хірург серцево-судинний

7, 8

2618

2221.2

Лікар-хірург судинний

7, 8

2620

2221.2

Лікар-хірург торакальний

7, 8

2622

2221.2

Лікар-хірург-онколог

7, 8

2624

2221.2

Лікар-хірург-проктолог

7, 8

2626

2451.2

Літературний співробітник

7, 8

2640

2121.2

Математик

7, 8

2642

2121.2

Математик-аналітик з дослідження операцій

7, 8

2644

2112.2

Метеоролог

7, 8

2645

2351.2

Методист

7, 8

2650

2455.2

Методист культурно-освітнього закладу

7, 8

2658

2211.2

Мікробіолог

7, 8

2666

2453.2

Музичний оформлювач

7, 8

2676

2132.1
2447.1
2445.1
2230.1
2446.1
2122.1
2222.1
2224.1
2111.1
2444.1
2443.1
2146.1
2113.1
2142.1
2441.1
2144.1
2143.1
2145.1
2148.1
2221.1
2419.1
2121.1
2112.1
2351.1
2131.1
2212.1
2421.1
2412.1
2442.1
2431.1
2213.1
2141.1
2411.1
2432.1
2211.1
2359.1
2223.1
2149.1
2229.1
2139.1
2114.1

Науковий співробітник

7, 8

2680

2451.2

Оглядач

7, 8

2692

2444.2

Перекладач

7, 8

2698

2443.2

Політолог

7, 8

2699

2445.2

Практичний психолог

7, 8

2700

2145.2

Провідний інженер з експлуатації повітряних суден

8

2702

2145.2

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

8

2704

2149.2

Провідний інженер з об'єктивного контролю

8

2706

2224.2

Провізор

7, 8

2712

2132.2

Програміст прикладний

7, 8

2714

2132.2

Програміст системний

7, 8

2711

2132.2

Програміст (база даних)

7, 8

2720

2310.1

Професор кафедри

7, 8

2724

2445.2

Психолог

7, 8

2750

2490

Радник

7, 8

2744

2490

Радник з гендерних питань

7, 8

2745

2490

Радник з координації робіт служб

7, 8

2746

2490

Радник з політичних питань

7, 8

2747

2429

Радник з юридичних питань

7, 8

2748

2490

Радник зі зв’язків з громадськістю

7, 8

2749

2490

Радник зі стратегічних комунікацій

7, 8

2751

2419.3

Радник Міністра оборони України

8

2754

2451.2

Редактор

7, 8

2756

2451.2

Редактор відповідальний

7, 8

2758

2148.2

Редактор карт

7, 8

2762

2451.2

Редактор літературний

7, 8

2764

2453.2

Редактор музичний

7, 8

2770

2451.2

Редактор технічний

7, 8

2774

2444.2

Редактор-перекладач

7, 8

2776

2455.2

Режисер

7, 8

2778

2455.2

Режисер радіомовлення

7, 8

2780

2455.2

Режисер телебачення

7, 8

2782

2455.2

Режисер-постановник

7, 8

2800

2112.2

Синоптик

7, 8

2806

2442.2

Соціолог

7, 8

2807

2419.3

Спеціаліст державної служби

5, 6

2822

2212.2

Токсиколог

7, 8

2824

2148.2

Топограф

7, 8

2830

2148.2

Укладач лоцій

7, 8

2840

2149.2

Фахівець з питань мобілізаційної роботи

5, 6, 7

2856

2111.2

Фізик

7, 8

2870

2113.2

Хімік

7, 8

2872

2454.2

Хореограф

7, 8

2874

2453.2

Хормейстер

7, 8

2876

2452.2

Художник

7, 8

2880

2452.2

Художник-графік телебачення

7, 8

2890

2455.2

Художник-постановник

7, 8

2892

2452.2

Художник-реставратор

7, 8

2900

2149.2

Черговий з польотів

7, 8

2920

2359.2

Штурман-інструктор

7, 8

2930

2429

Юрисконсульт

7, 8

Розділ ІІІ. Фахівці

3001

3115

Авіаційний технік з планера та двигунів

5, 6

3003

3115

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

5, 6

3005

3115

Авіаційний технік з радіоустаткування

5, 6

3004

3415

Агент

5, 6

3012

3429

Адміністратор знімальної групи

6

3016

3131

Аерофотогеодезист

5

0028

3479

Артист (з дипломом молодшого спеціаліста)

5

3018

3479

Артист-тамбурмажор

5, 6

3020

3132

Асистент звукооператора

5

3032

3132

Асистент телеоператора

6

3042

3143

Бортмеханік

5

3043

3143

Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю

5, 6, 7

3044

3143

Бортоператор

5

3046

3143

Бортоператор вантажних літаків

5

3048

3132

Бортрадист

5

3050

3143

Бортштурман

5, 6

0020

3433

Бухгалтер (з дипломом молодшого спеціаліста)

5

3061

3472

Ведучий дискотеки

5, 6

3064

3340

Вихователь

5, 6, 7

3068

3431

Відповідальний секретар редакції

6, 7

3070

3141

Водолазний фахівець

5

3071

3115

Водолазний фахівець підводного апарата

5, 6, 7

3072

3340

Вожатий

5, 6, 7

3080

3141

Гідроакустик

5

3092

3472

Диктор

5

3094

3119

Диспетчер

5, 6

3096

3144

Диспетчер авіаційно-диспетчерського пункту

5, 6

3098

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

5

3100

3144

Диспетчер аеродромно-диспетчерського пункту

5, 6

3102

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки

5, 6

3104

3114

Диспетчер електрозв’язку

5, 6

3106

3113

Диспетчер електропідстанції


3108

3144

Диспетчер з руху (літаків)

5, 6

3110

3119

Диспетчер локомотивний

5, 6

3112

3119

Диспетчер пожежного зв’язку

5

3115

3114

Диспетчер поштового зв’язку

5, 6

3116

3112

Доглядач будови

5

3118

3414

Екскурсовод

5, 6

3120

3422

Експедитор

5

3122

3422

Експедитор транспортний

5

3124

3113

Електрик дільниці

5

3126

3113

Електрик цеху

5

3128

3113

Електродиспетчер

5, 6

3130

3113

Електромеханік

5, 6, 7

3132

3113

Електромеханік електрозв’язку

5, 6, 7

3134

3113

Електромеханік загальносуднового електроустаткування

5, 6, 7

3138

3113

Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

5

3142

3113

Електромеханік радіонавігаційної системи

6, 7

3144

3113

Енергетик

7

3146

3113

Енергетик дільниці

6, 7

3148

3113

Енергетик цеху

6, 7

3150

3113

Енергодиспетчер

6, 7

3160

3132

Звукооператор

6, 7

3162

3131

Звукооформлювач

6, 7

3170

3143

Інженер бортовий

6, 7

3172

3152

Інженер з безпеки руху

6, 7

3174

3152

Інженер з технічного нагляду

6, 7

3175

3143

Інженер-випробувач бортовий

6, 7

3176

3152

Інженер-інспектор

6, 7

3171

3152

Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий

5, 6, 7

3177

3143

Інженер-інструктор бортовий

6, 7

3178

3439
3449

Інспектор

5, 6, 7

3182

3152

Інспектор газотехнічний

5, 6, 7

3188

3152

Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

6, 7

3192

3423

Інспектор з кадрів

5, 6, 7

3194

3431

Інспектор з контролю за виконанням доручень

5

3196

3152

Інспектор з контролю якості продукції

6, 7

3202

3439

Інспектор з військового обліку

5, 6

3204

3439

Інспектор з обліку та розподілу житлової площі

5

3212

3152

Інспектор з охорони праці

6, 7

3210

3212

Інспектор з охорони природи

6, 7

3218

3152

Інспектор технічний

6, 7

3220

3152

Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах

6, 7

3221

3143

Інспектор-пілот

5, 6, 7

3223

3152

Інспектор-пілот з безпеки польотів

5, 6, 7

3222

3439

Інспектор-ревізор

6, 7

3224

3419

Інспектор-товарознавець

6, 7

3226

3439

Інструктор

5, 6, 7

3228

3340

Інструктор вибухових робіт

5, 6

3230

3340

Інструктор виробничого навчання

5, 6

3234

3340

Інструктор з військово-морської підготовки

5, 6

3236

3340

Інструктор з навчання практичній їзді

5

3238

3119

Інструктор з організації служби загону

5

3240

3439

Інструктор з організаційно-масової роботи

6, 7

3242

3151

Інструктор з протипожежної профілактики

5

3241

3439

Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки

5, 6

3246

3475

Інструктор з фізкультури

5

3248

3222

Інструктор із санітарної освіти

5

3250

3475

Інструктор із стройової і фізичної підготовки

5

3252

3340

Інструктор культурно-просвітнього закладу

5, 6, 7

3254

3340

Інструктор легководолазної справи

5

3256

3475

Інструктор навчально-тренувального пункту

5, 6

3258

3475

Інструктор парашутно-десантної підготовки

5

3260

3213

Інструктор службового собаківництва

5

3264

3340

Інструктор-дезінфектор

5

3268

3475

Інструктор-методист з виробничої гімнастики

5, 6

3270

3475

Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту

5, 6

3274

3475

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту

5, 6

3276

3475

Інструктор-методист тренажерного залу

5, 6

3278

3475

Інструктор-методист тренажерного комплексу

5, 6

3280

3475

Інструктор-парашутист

5

3259

3340

Інструктор-радист бортовий

5, 6

3304

3142

Капітан груповий

7

3308

3142

Капітан портового пункту

6, 7

3312

3142

Капітан рейду

6, 7

3314

3142

Капітан-кранмейстер

6, 7

3316

3142

Капітан-наставник

7

3322

3131

Кінооператор

5, 6

3324

3131

Кінооператор бортовий

5, 6

3328

3143

Командир авіаційної ланки

6, 7

3330

3143

Командир вертольота

5, 6, 7

3332

3143

Командир літака

5, 6, 7

3334

3143

Командир повітряного судна

5, 6, 7

3338

3118

Копіювальник технічної документації

5, 6

3340

3141

Кранмейстер

6

3342

3118

Кресляр

5

3344

3118

Кресляр-конструктор

5, 6

3348

3474

Культорганізатор

6, 7

3350

3310

Культорганізатор дитячих позашкільних закладів

5, 6

3380

3111
3119
3211
3221
3227
3228
3340

Лаборант

5, 6

3382

3225

Лікар зубний

5

3384

3229

Лікар-інтерн

5, 7

3386

3221

Лікар-стажист

5, 7

3390

3142

Лоцман

6, 7

3392

3143

Льотчик-випробувач

6, 7

3410

3340

Майстер виробничого навчання

5, 6

3412

3340

Майстер навчального полігона

5, 6

3414

3340

Майстер навчального центру

5, 6

3420

3340

Методист з професійної реабілітації

5, 6, 7

3422

3115

Механік

5, 6

3424

3115

Механік автомобільного гаража

5, 6

3426

3115

Механік автомобільної колони

5, 6

3428

3115

Механік всюдихода

5

3430

3115

Механік груповий

6

3432

3115

Механік дільниці

6

3433

3141

Механік з автоматики

5, 6

3434

3115

Механік з кранового господарства

5, 6

3436

3115

Механік з підіймальних установок

5, 6

3438

3115

Механік з ремонту транспорту

5, 6, 7

3440

3115

Механік з ремонту устаткування

5, 6, 7

3442

3115

Механік з технічних видів спорту

5, 6

3444

3141

Механік із суднових систем

5, 6, 7

3448

3115

Механік навчального полігона

5, 6, 7

3450

3115

Механік радіонавігаційної системи

5, 6, 7

3452

3115

Механік рефрижераторних установок

6, 7

3454

3115

Механік цеху

6, 7

3455

3143

Механік-випробувач бортовий

5, 6

3456

3131

Монтажер

7, 8

3480

3241

Оператор безконтактного масажу

5, 6

3482

3111

Оператор біолокацій

5, 6

3484

3131

Оператор відеозапису

5, 6

3488

3131

Оператор звукозапису

5, 6

3492

3133

Оператор медичного устаткування

5, 6

3494

3144

Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом

5, 6

3498

3132

Оператор радіочастотного контролю

5, 6

3504

3224

Оптометрист

5, 6

3505

3414

Організатор екскурсій

5, 6

3520

3475

Парашутист-випробувач

5

3522

3475

Парашутист-укладальник парашутів

5

3526

3143

Пілот (другий пілот)

5, 6

3528

3228

Провізор-інтерн

5, 6, 7

3543

3132

Радіоелектронік

5, 6, 7

3544

3132

Радіотелеграфіст

5

3554

3229

Рентгенолаборант

5, 6

3558

3436.1

Референт

6, 7

3559

3473

Розпорядник танцювального вечора

5, 6

3580

3431

Секретар адміністративний

5

3584

3439

Секретар колегії

5, 6, 7

3588

3431
3439

Секретар комітету

5, 6, 7

3592

3439

Секретар ради

5, 6, 7

3598

3231

Сестра медична

5, 6

3600

3231

Сестра медична відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги

5, 6

3602

3231

Сестра медична з дієтичного харчування

5, 6

3604

3231

Сестра медична з косметичних процедур

5, 6

3606

3231

Сестра медична з лікувальної фізкультури

5, 6

3608

3231

Сестра медична з масажу

5, 6

3610

3231

Сестра медична з фізіотерапії

5, 6

3612

3231

Сестра медична з функціональної діагностики

5, 6

3614

3231

Сестра медична зі стоматології

5, 6

3618

3231

Сестра медична операційна

5, 6

3620

3231

Сестра медична патронажна

5, 6

3622

3231

Сестра медична поліклініки

5, 6

3624

3231

Сестра медична стаціонару

5, 6

3626

3231

Сестра медична-анестезист

5, 6

3630

3475

Спортсмен-інструктор

6, 7

3632

3475

Спортсмен-професіонал з виду спорту

6, 7

3634

3119

Стажист-дослідник

6, 7

3642

3115

Старший механік підводного апарата

5, 6, 7

3636

3141

Старший механік-капітан

6, 7

3638

3231

Статистик медичний

6, 7

3646

3472

Суфлер

6, 7

3500

3132

Телеоператор (оператор телебачення)

5, 6

3660

3115

Теплотехнік

5

3662

3119

Технік

5

3664

3115

Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю

5

3666

3115

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден

5

3668

3145

Технік аеродромної служби

5

3670

3212

Технік ветеринарної медицини

5

3672

3114

Технік електрозв’язку

5

3665

3119

Технік з аварійно-рятувальних робіт

5, 6

3667

3115

Технік з автоматизованих систем льотного контролю

5, 6

3674

3119

Технік з аеронавігаційної інформації

5

3676

3119

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки

5

3678

3115

Технік з експлуатації та ремонту устаткування

5

3679

3439

Технік з інвентаризації нерухомого майна

5, 6

3680

3115

Технік з інструменту

5

3682

3119

Технік з метрології

5

3684

3115

Технік з механізації трудомістких процесів

5

3686

3119

Технік з нормування праці

5

3688

3119

Технік з обліку

5

3690

3119

Технік з планування

5

3692

3119

Технік з праці

5

3694

3114

Технік з радіолокації

5

3696

3141

Технік з радіонавігації

5

3704

3114

Технік з сигналізації

5

3698

3225

Технік зубний

5

3700

3132

Технік із звукозапису

5

3702

3145

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

5

3706

3119

Технік із стандартизації

5

3708

3114

Технік інформаційно-обчислювального центру

5

3681

3115

Технік маяка

5, 6

3710

3114

Технік обчислювального центру

5

3712

3114

Технік поштового зв’язку

5

3714

3119

Технік тренажера

5

3716

3131

Технік-аерофотограмметрист

6

3718

3119

Технік-геодезист

5

3720

3111

Технік-гідрогеолог

5

3722

3111

Технік-гідролог

5

3724

3112

Технік-гідротехнік

5

3726

3112

Технік-доглядач

5

3728

3111

Технік-дозиметрист

5

3730

3113

Технік-енергетик

6

3732

3152

Технік-інспектор

6

3734

3118

Технік-картограф

5

3736

3113
3114
3115
3118

Технік-конструктор

6, 7

3738

3111
3211

Технік-лаборант

5, 6

3740

3111

Технік-метеоролог

5, 6

3742

3111

Технік-океанолог

5, 6

3744

3139

Технік-оператор електронного устаткування

5, 6

3746

3231

Технік-ортезист-гіпсовиливальник

5, 6

3748

3121

Технік-програміст

5, 6

3750

3112

Технік-проектувальник

5, 6

3752

3119

Технік-протезист

5

3754

3119

Технік-теплотехнік

5, 6

3756

3111
3113
3114
3115

Технік-технолог

5, 6

3757

3118

Технік-топограф

5, 6

3758

3119

Технолог

6, 7

3760

3419

Товарознавець

5, 6, 7

3762

3475

Тренер з виду спорту

6, 7

3764

3475

Тренер-викладач з виду спорту

7

3780

3228

Фармацевт

7

3788

3221

Фельдшер

5

3790

3227

Фельдшер ветеринарної медицини

5

3792

3221

Фельдшер відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги

5

3796

3221

Фельдшер санітарний

5

3798

3229

Фельдшер-лаборант

5

3800

3131

Фотокореспондент

5, 6

3802

3131

Фотокореспондент спеціальний

5, 6

3804

3131

Фототехнік

5

3822

3471

Художник з освітлення

5

3823

3471

Художник-гример

5

3824

3471

Художник-декоратор телебачення

5

3828

3471

Художник-оформлювач

5, 6

3840

3119

Черговий оперативний

5, 6

3842

3119

Черговий оперативний загону

5, 6

3850

3142

Шкіпер

5

3852

3142

Штурман

5, 6

3854

3143

Штурман-випробувач

5, 6

3856

3143

Штурман-інспектор

5, 6

Розділ ІV. Технічні службовці

4002

4131

Агент з постачання

3, 4

4004

4222

Адміністратор

3, 4

4006

4222

Адміністратор залу

3, 4

4008

4222

Адміністратор черговий

3, 4

4011

4141

Архіваріус

3, 4

4030

4113

Гідрометеоспостерігач

4

4040

4131

Диспетчер з відпуску готової продукції

3, 4

4042

4115

Диспетчер навчальної частини

3, 4

4044

4115

Диспетчер факультету

3, 4

4046

4144

Діловод

3, 4

4048

4111

Друкарка

4

4052

4111

Друкарка редакції

4

4054

4111

Друкарка, що працює з іноземним текстом

4

4070

4142

Експедитор (перевезення пошти)

3, 4

4094

4121

Калькулятор

3, 4

4096

4211

Касир

4

4097

4211

Касир квитковий

4

4098

4143

Кодифікатор

3, 4

4100

4143

Кодувальник

3, 4

4104

4211

Контролер квитків

3

4106

4131

Контролер фільмів кінопрокату

3, 4

4108

4211

Контролер-касир (3, 2, 1 категорій)

3, 4

0144

4143

Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання)

3, 4

0144

4143

Коректор (коригування текстів)

3, 4

4130

4190

Макетник макетно-модельного проектування

3, 4

4132

4190

Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт

3, 4

4140

4121

Нарядник

3, 4

4151

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4

4152

4141

Оброблювач інформаційного матеріалу

3, 4

4153

4133

Оператор авіаційного електрозв’язку

4

4154

4133

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт

3, 4

4155

4133

Оператор диспетчерської служби

3, 4

4156

4142

Оператор експедиційних машин

3, 4

4158

4223

Оператор електрозв’язку

4

4160

4133

Оператор з оброблення перевізних документів

3, 4

4162

4114

Оператор з уведення даних на ЕОМ (ОМ)

3, 4

4164

4112

Оператор комп’ютерного набору

3, 4

4166

4112

Оператор комп’ютерної верстки

3, 4

4167

4112

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

4

4168

4133

Оператор служби перевезень

3, 4

4170

4133

Оператор служби руху

3, 4

4174

4190

Освітлювач

3, 4

4180

4144

Паспортист

3, 4

4184

4190

Піротехнік

4

4188

4132

Приймальник замовлень

3, 4

4192

4131

Приймальник пункту прокату

3, 4

4200

4223

Радіооператор

4

4202

4223

Радіотелефоніст

4

4204

4121

Рахівник

3

4206

4222

Реєстратор

3, 4

4208

4222

Реєстратор медичний

4

4210

4190

Реставратор фільмокопій

4

4220

4115

Секретар

3, 4

4222

4115

Секретар навчальної частини

4

4224

4115

Секретар-друкарка

4

4228

4131

Сестра-господиня

3, 4

4230

4142

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку (3, 2, 1 класів)

3, 4

4232

4122

Статистик

4

4234

4111

Стенографіст

4

4250

4190

Табельник

3

4252

4121

Таксувальник

3

4254

4121

Таксувальник перевізних документів

3, 4

4256

4121

Тарифікатор

3, 4

4258

4223

Телеграфіст

4

4260

4223

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі (2, 1 класів)

4

4262

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв’язку (3, 2, 1 класів)

4

4270

4112

Укладальник тексту

4

4272

4141

Укладач кінопрограм

4

4280

4142

Фельд’єгер

3, 4

4282

4190

Фільмоперевіряльник (3, 2, 1 категорій)

4

4284

4223

Фотооператор

4

4292

4142

Черговий відповідальний за обмін пошти

3, 4

4294

4222

Черговий з видавання довідок

3, 4

4296

4211

Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів

3, 4

4298

4222

Черговий інформаційно-довідкової служби

4

Розділ V. Працівники сфери торгівлі та послуг

5002

5111

Агент з організації обслуговування авіаперевезень

4

5004

5111

Агент з приймання замовлень на квитки

3, 4

5010

5111

Бортпровідник

5

5014

5123

Буфетник

3, 4

3062

5312

Виконавець художньо-оформлювальних робіт

5

5030

5122

Виробник харчових напівфабрикатів

3, 4

5031

5311

Відеотекар

3, 4

5033

5141

Візажист

4

5032

5169

Вожатий службових собак

4

5050

5141

Гример-пастижер

5

5080

5111

Евакуатор

3, 4

5101

5149

Інструктор підводного плавання

3, 4

5100

5149

Інструктор тиру

4

5122

5121

Комендант

3, 4

5124

5121

Комендант будинку

3, 4

5126

5121

Комендант об’єкта

3, 4

5128

5220

Комплектувальник товарів

3, 4

5132

5169

Контролер на контрольно-пропускному пункті

3, 4

5134

5122

Кухар

4

5136

5122

Кухар дитячого харчування

4

5137

5123

Кухар судновий

3, 4

5154

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо)

3, 4

5156

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

3, 4

5190

5169

Оператор автоматичного газового захисту

4

5192

5121

Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів

4

5194

5169

Оператор сейсмопрогнозу

4

5196

5123

Офіціант

3, 4

5222

5141

Перукар

4

5224

5141

Перукар-модельєр

4

5226

5161

Пожежний (респіраторник)

4

5227

5161

Пожежний-рятувальник

4

5228

5142

Покоївка

3

5230

5131

Помічник вихователя

4

5232

5112

Провідник

3, 4

5238

5169

Провідник службових собак

4

5240

5112

Провідник службово-технічного вагона

4

5242

5220

Продавець непродовольчих товарів (3, 2, 1 категорій)

4

5244

5220

Продавець продовольчих товарів (3, 2, 1 категорій)

4

5243

5132

Санітар

3, 4

5245

5169

Сапер (розмінування)

3, 4

5246

5169

Стрілець

4

5248

5220

Фасувальник медичних виробів

4

5249

5169

Черговий бюро перепусток

3, 4

5251

5111

Черговий на зустрічі та посадці пасажирів

3, 4

5250

5221

Черговий по поверху

2

Розділ VІ. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

6002

6121

Віварник

3, 4

6024

6129

Кінолог

4

6030

6113

Озеленювач

4

6040

6129

Робітник з догляду за тваринами

3

6042

6113

Робітник зеленого будівництва

3

6050

6113

Садівник

3

6052

6121

Санітар ветеринарної медицини

4

6054

6124

Собаківник

3, 4

6060

6121

Тваринник

3

6062

6129

Тренер коней

4

Розділ VІІ. Кваліфіковані робітники з інструментом

7002

7232

Авіаційний механік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів

5, 6

7004

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

5, 6

7006

7241

Авіаційний механік з приладів та електроустаткування

5, 6

7008

7243

Авіаційний механік з радіоустаткування

5, 6

7010

7232

Авіаційний технік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів

5, 6

7018

7241

Акумуляторник

4

7020

7243

Антенник-щогловик

4

7022

7214

Арматурник

3

7030

7233

Балансувальник деталей та вузлів

4

7032

7123

Бетоняр

4

7034

7213

Бляхар

4

7038

7129

Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

4

7042

7345

Брошурувальник

4

7060

7423

Верстатник деревообробних верстатів

4

7062

7442

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

4

7064

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

4

7065

7442

Взуттьовик з ремонту спецвзуття

3, 4

7067

7112

Вибуховик

3, 4

7069

7311

Вимірювач магнітних властивостей

3, 4, 5

7071

7242

Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів

3, 4, 5

7073

7233

Випробувач герметичності

3, 4

7066

7231

Випробувач двигунів

4, 5

7068

7311

Випробувач деталей та приладів

5, 6

7070

7241

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів

5, 6

7072

7232

Випробувач-механік двигунів

5, 6

7074

7342

Виливальник

3, 4

7076

7122

Вогнетривник

3, 4

7078

7231

Водій-випробувач

4

7080

7231

Водій-випробувач бойових і спеціальних машин

5

7082

7216

Водолаз

4

7100

7212

Газозварник

4

7102

7212

Газорізальник

4

7104

7342

Гальванотипіст

4

7106

7342

Гільоширник (поліграфічне виробництво)

4

7112

7343

Гравер

4

7114

7343

Гравер друкарських форм

4

7116

7344

Гравер оригіналів топографічних карт

4, 5

7118

7311

Градуювальник

4

7120

7242

Градуювальник радіоапаратури

4

7130

7241

Дефектоскопіст з магнітного контролю

5

7132

7243

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

5

7134

7232

Дефективник авіаційної техніки

5

7136

7243

Дозиметрист

5

7138

7129

Дорожньо-колійний робітник

3, 4

7150

7241

Електрик судновий

4

7152

7212

Електрогазозварник

4

7154

7212

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

4

7156

7212

Електрозварник ручного зварювання

4

7158

7241

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування

5, 6

7160

7241

Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів

5

7162

7311

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування

5

7164

7241

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

5

7166

7241

Електромеханік ліфтів

4

7170

7241

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

4

7172

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

4

7174

7241

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

4

7175

7241

Електромонтер з обслуговування підстанції

3, 4, 5

7177

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

3, 4, 5

7176

7241

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

4

7178

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

4

7180

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку

5

7181

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

5

7182

7241

Електромонтер контактної мережі

5

7184

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

5

7186

7243

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування

5

7188

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку

5

7190

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

5

7192

7241

Електромонтер-релейник

5

7194

7241

Електроосвітлювач

4

7196

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

5

7209

7414

Заготівельник продуктів і сировини

3, 4

7210

7435

Закрійник

4

7212

7111

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

4

7214

7136

Заправник поливально-мийних машин

4

7216

7222

Заточувальник

4

7218

7423

Заточувальник деревообробного інструменту

4

0110

7232

Ізолювальник (літальні апарати)

4

7250

7245

Кабельник-спаювальник

5

7252

7113

Каменотес

3, 4

7254

7214

Клепальник

3, 4

7256

7221

Коваль ручного кування

3, 4

7258

7221

Коваль-штампувальник

3, 4

0141

7324
7341
7441

Колорист (кіновиробництво, поліграфічне, шкіряне виробництво)

4

7261

7232

Комплектувальник аваційної техніки

3, 4, 5

7262

7233

Комплектувальник виробів та інструменту

3, 4

7264

7412

Кондитер

4

7266

7214

Контролер брухту та відходів металу

4, 5

0143

7223

Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи)

4, 5

7268

7311

Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту

5

7270

7136

Контролер водопровідного господарства

3, 4

7272

7136

Контролер газового господарства

4

7274

7241

Контролер електромонтажних робіт

5, 6

7276

7233

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів

3, 4

7280

7242

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів

5

7278

7341

Контролер у поліграфічному виробництві

4, 5

7281

7311

Контролер-приймальник боєприпасів-зарядів

4

7283

7311

Контролер-приймальник боєприпасів-порохів

4

7282

7343

Копіювальник друкарських форм

4

0144

7341

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

5

7286

7435

Костюмер

4

7288

7214

Котельник

3, 4

7290

7433

Кравець

4

7292

7111

Кріпильник

4

7306

7311

Лаборант з випробування зброї ракетної

5, 6

7310

7242

Лаборант з ультразвукової техніки

5, 6

7312

7241

Лаборант з фізико-механічних випробувань

5, 6

7314

7241

Лаборант-радіометрист

5, 6

7316

7132

Лицювальник-плиточник

4

7340

7112

Майстер-підривник

4

7342

7141

Маляр

3, 4

7344

7216

Матрос-водолаз

4

7346

7243

Механік з обслуговування звукової техніки

4

7348

7243

Механік з обслуговування знімальної апаратури

4

7350

7243

Механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування

4

7352

7243

Механік з обслуговування телевізійного устаткування

5, 6

7354

7213

Мідник

3, 4

7356

7321

Модельник виплавних моделей

3, 4

7358

7422

Модельник дерев’яних моделей

3, 4

7360

7341

Монтажист

3, 4

7362

7243

Монтажник зв’язку-антенник

3, 4

7364

7245

Монтажник зв’язку-кабельник

3, 4

7366

7244

Монтажник зв’язку-лінійник

3, 4

7368

7245

Монтажник зв’язку-спаювальник

3, 4

7370

7136

Монтажник зовнішніх трубопроводів

3, 4

7372

7242

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

4, 5

7374

7244

Монтажник устаткування зв’язку

4

7376

7129

Монтер колії

4

7380

7122

Муляр

3, 4

7400

7311

Налагоджувальник геофізичної апаратури

4, 5

7401

7423

Налагоджувальник деревообробного устаткування

4, 5

7402

7223

Налагоджувальник колійних машин та механізмів

4, 5

7404

7223

Налагоджувальник поліграфічного устаткування

4, 5

7408

7312

Настроювач духових інструментів

4

7410

7312

Настроювач піаніно та роялів

4

7412

7312

Настроювач щипкових інструментів

4

7430

7437

Оббивальник

3, 4

7432

7111

Оббирач гірничих виробок

3, 4

7431

7341

Обліковець (поліграфічне виробництво)

3, 4

7434

7341

Оброблювач кліше

3, 4

7436

7233

Оглядач вагонів

3, 4

7438

7233

Оглядач-ремонтник вагонів

3, 4

7440

7343

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

4

7442

7242

Оператор електроакустичних вимірювань

4, 5

7444

7343

Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування

4, 5

7450

7421

Оператор сушильних установок

3, 4

7452

7311

Оптик медичний

5, 6

7454

7311

Оптик-механік

5, 6

7470

7345

Палітурник

3, 4

7472

7345

Палітурник документів

3, 4

7474

7132

Паркетник

3, 4

7476

7212

Паяльщик

3, 4

7478

7412

Пекар

3, 4

7480

7112

Підривник на лісових роботах

4, 5

7482

7112

Підривник-розрядник боєприпасів

4

7484

7241

Пірометрист

3, 4

7486

7143

Піскоструминник

3, 4

7488

7122

Пічник

3, 4

7490

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів

3, 4

7492

7131

Покрівельник сталевих покрівель

3, 4

7494

7224

Полірувальник (механічне оброблення металів)

3, 4

7496

7341

Препаратор

3, 4

7498

7221

Пресувальник брухту та відходів металів

3, 4

7500

7411
7413
7414

Приймальник-здавальник харчової продукції

4

7502

7311

Приладист (електронна техніка)

4, 5

7504

7341

Пробіст високого друкування

4

7506

7341

Пробіст офсетного плоского друкування

4

7515

7243

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

4, 5

7520

7243

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

4, 5

7522

7242

Радіомонтажник судновий

4, 5

7524

7243

Радіотехнік

4

7526

7242

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

4, 5

7528

7241

Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів

4

7530

7232

Регулювальник-настроювач тренажерів

4

7532

7129

Ремонтувальник площинних спортивних споруд

3

7536

7311

Рентгеномеханік

5

7538

7111

Респіраторник

4

7540

7345

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів

3

7542

7312

Реставратор духових інструментів

4

7546

7312

Реставратор смичкових та щипкових інструментів

4

7550

7343

Ретушер (поліграфічне виробництво)

3, 4

7550

7344

Ретушер (фотороботи)

5, 6

7552

7213

Рихтувальник кузовів

3, 4

7554

7113

Різьбяр по каменю

3, 4

7556

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

3, 4

7558

7435

Розкрійник

4

7560

7222

Розмітник

4

7581

7311

Складальник боєприпасів

4

7583

7311

Складальник зброї ракетної

4

7590

7211

Складальник форм

4

7582

7341

Складач на машинах

3, 4

7586

7341

Складач на складальних рядковиливальних машинах

3, 4

7580

7341

Складач ручним способом

3, 4

7592

7343

Склографіст (ротаторник)

4

7598

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

4

7600

7233

Слюсар будівельний

4

7602

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

4

7604

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

4

7606

7241
7242
7311

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

4, 5

7630

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

4

7608

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

4

7610

7231

Слюсар з паливної апаратури

4

7612

7232

Слюсар з ремонту авіадвигунів

4

7614

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

4

7616

7232

Слюсар з ремонту агрегатів

4

7618

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

4

7620

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

4

7622

7232

Слюсар з ремонту літальних апаратів

5

7624

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

4

7626

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4

7628

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

4

7631

7232

Слюсар-випробувач

3, 4

7633

7233

Слюсар-дизеліст

3, 4

7632

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

4

7634

7241

Слюсар-електромонтажник

5, 6

7636

7222

Слюсар-інструментальник

5, 6

7637

7241

Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

3, 4

7639

7233

Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури

3, 4

7643

7232

Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів

3, 4

7638

7233

Слюсар-ремонтник

5, 6

7640

7136

Слюсар-сантехнік

4

7642

7232

Слюсар-складальник двигунів

5, 6

7645

7111

Стовбуровий (підземний)

3, 4

7646

7422

Столяр

3, 4

7648

7124

Столяр судновий

3, 4

7650

7215

Стропальник

4

7670

7215

Такелажник

4

7672

7215

Такелажник на монтажі

4

7674

7215

Такелажник судновий

4

7676

7332

Таксидерміст

4

7678

7124

Тесляр

4

7680

7224

Тесляр судновий

4

7682

7412

Тістороб

4

7684

7222

Точильник

4

7686

7343

Травильник кліше

4

7688

7343

Травильник форм глибокого друкування

4

7690

7324
7343

Трафаретник

4

7710

7122

Укладальник промислових залізобетонних труб

4

0240

7344

Фотограф (фотороботи)

5

7732

7343

Фотоцинкограф

4

7734

7122

Футерувальник (кислототривник)

4

7750

7343

Хромолітограф

4

7780

7436

Швачка

4

7790

7436

Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю

4

7792

7221

Штампувальник (холодноштампувальні роботи)

4

7794

7133

Штукатур

4

7810

7243

Щогловик-антенник судновий

4

7830

7343

Юстирувальник

4

Розділ VІІІ. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8001

8155

Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів

4, 5

8002

8290

Аеродромний робітник

4

8006

8223

Антикорозійник

4

8008

8159

Апаратник

4

8010

8264

Апаратник білизняних сушильних установок

2, 3

8012

8224

Апаратник жироочищення

4

8013

8271

Апаратник оброблення крові

3, 4

8015

8121

Апаратник приготування електроліту

3, 4

8016

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

4

8020

8163

Апаратник хімводоочищення

4

8022

8264

Апаратник хімічного чищення

4

8024

8264

Апаратник хімічного чищення спецодягу

4

8026

8332

Асфальтобетонник

4

8040

8231

Балансувальник шин

2, 3

8042

8340

Береговий боцман

4

8044

8340

Береговий матрос

4

8046

8340

Береговий робітник

4

8048

8151

Бітумник

3, 4

8050

8340

Боцман

4

8051

8111

Бронювальник кабелів

3, 4

8070

8340

Вакуумник

4

8074

8212

Варник асфальтової маси

4

8076

8211

Верстатник спеціальних металообробних верстатів

4

8078

8240

Верстатник спеціальних деревообробних верстатів

4

8080

8211

Верстатник широкого профілю

5

8082

8264

Віджимач білизни на центрифугах

2

8084

8264

Відпарювач-пресувальник

3, 4

8086

8322
8323

Водій автотранспортних засобів

4

8090

8324

Водій бойових і спеціальних машин

4

8092

8331

Водій всюдихода

4

8094

8311

Водій дрезини

4

8098

8334

Водій електро- та автовізка

4

8100

8321

Водій мототранспортних засобів

4

8102

8334

Водій навантажувача

4

8104

8334

Водій самохідних механізмів

4

8106

8290

Водій транспортно-прибиральної машини

4

8108

8163

Водороздавальник

2, 3

8112

8231

Вулканізаторник

3, 4

8128

8163

Газівник

3, 4

8129

8159

Газогенераторник

3, 4

8130

8223

Гальванік

2, 3

8132

8159

Генераторник

4

8134

8159

Генераторник ацетиленової установки

4

8136

8284

Герметизаторник

3, 4

8138

8224

Готувач вихідного матеріалу

3, 4

8140

8264

Готувач пральних розчинів

3, 4

8160

8154

Дезактиваторник

3, 4

8162

8340

Днювальний

3, 4

8164

8211

Довбальник

3, 4

8166

8340

Доглядач вогнів

3, 4

8168

8340

Доглядач маяка

4

8170

8211

Дозувальник медичних препаратів

2, 3

8171

8332

Дорожній робітник

3, 4

8172

8251

Друкар високого друкування

4

8174

8251

Друкар глибокого друкування

4

8176

8253

Друкар друкарсько-висікального автомата

4

8178

8251

Друкар металографічного друкування

4

8180

8251

Друкар офсетного плоского друкування

4

8182

8252

Друкар-тиснильник

4

8200

8122

Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів

4

8202

8163

Зарядник вогнегасників

2, 3

8204

8163

Зарядник протигазових коробок

2, 3

8206

8232

Зварник пластмас

4

8208

8290

Зливальник-розливальник

4

0110

8282

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

4

8250

8340

Камбузник

4

8256

8224

Кіномеханік

5

8257

8163

Коагулянник

4

0141

8143
8151

Колорист (виробництво паперу, лакофарбове виробництво)

4

8258

8232

Комплектувальник

2, 3

8260

8264

Комплектувальник виробів

2, 3

8262

8224

Комплектувальник фільмокопій

4

0143

8211

Контролер верстатних і слюсарних робіт (верстатні роботи)

5, 6

8266

8224

Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів

5, 6

8268

8321

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів

4

8270

8264

Контролер якості оброблення одягу та білизни

2, 3

8272

8152

Контролер-приймальник

4

8274

8224

Копіювальник фільмових матеріалів

4

8276

8332

Копрівник

4

8278

8162

Котлочистильник

4

8280

8162

Кочегар котельні

4

8282

8340

Кочегар судна

4

8284

8162

Кочегар технологічних печей

4

8286

8340

Крановий електрик

4

8302

8284

Лаборант з оброблення аерофотоплівок

4

8304

8229

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

4

8306

8159

Лаборант хімічного аналізу

5, 6

8308

8333

Лебідник

2, 3

8310

8122

Ливарник металів та сплавів

4

8312

8333

Ліфтер

3, 4

8330

8223

Лудильник гарячим способом

3, 4

8332

8290

Маркувальник

3, 4

8334

8340

Матрос

3, 4

8336

8340

Матрос пожежний

4

8338

8340

Матрос-рятувальник

4

8342

8162

Машиніст (кочегар) котельні

4

8346

8333

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

4, 5

8348

8332

Машиніст автогрейдера

4, 5

8350

8333

Машиніст автокомпресора

4

8354

8311

Машиніст автомотриси

4

8356

8252

Машиніст агрегата для незшивного клейового скріплювання

4

8358

8332

Машиніст бетонозмішувача пересувного

4

8360

8332

Машиніст бетоноукладача

4, 5

8362

8332

Машиніст бульдозера

4, 5

8364

8332

Машиніст бурильно-кранової самохідної машини

4

8366

8113

Машиніст бурової установки

4, 5

8368

8124

Машиніст вантажних механізмів

4

8378

8159

Машиніст газогенераторної станції

4

8379

8332

Машиніст грейдера причіпного

4

8380

8161

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

4

8382

8332

Машиніст дорожньо-транспортних машин

4

8384

8111

Машиніст екскаватора

4, 5

8385

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

4, 5

8387

8332

Машиніст екскаватора роторного

4, 5

8386

8311

Машиніст електровоза

4

8388

8161

Машиніст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згоряння

4

8390

8161

Машиніст електростанції пересувної

4

8392

8155

Машиніст з моторних випробувань палива

4

8393

8121

Машиніст заправної машини

3, 4

8394

8332

Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини

4

8396

8139

Машиніст зшивальної машини

2, 3

8398

8264

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

4

8402

8163

Машиніст компресора для подавання повітря водолазам

4

8404

8163

Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння

4

8406

8163

Машиніст компресорних установок

4

8407

8340

Машиніст котельної установки

4

8408

8333

Машиніст крана (кранівник)

4, 5

8410

8332

Машиніст крана автомобільного

4

8412

8111

Машиніст механічного котка

4, 5

8414

8152

Машиніст мийних машин

4

8416

8290

Машиніст мийної установки

4

8418

8311

Машиніст мотовоза

4

8420

8111

Машиніст навантажувальної машини

4

8422

8163

Машиніст насосних установок

4

8428

8113

Машиніст пересувного компресора

4

8434

8333

Машиніст підіймальної машини

4

8436

8290

Машиніст піскоподавальної установки

4

8438

8162

Машиніст подавання палива

4

8440

8340

Машиніст помповий (донкерман)

4

8442

8252

Машиніст приклеювальної машини

4

8446

8252

Машиніст різальних машин

4

8450

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

4

8452

8290

Машиніст сцени

4

8454

8334

Машиніст телескопічних трапів

4

8456

8311

Машиніст тепловоза

4

8458

8332

Машиніст трубоукладача

4, 5

8460

8332

Машиніст установки для продавлювання та горизонтального буріння ґрунту

4, 5

8462

8151

Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей

4, 5

8464

8252

Машиніст фальцювальних машин


8466

8163

Машиніст холодильних установок


8468

8252

Машиніст швацьких машин та автоматів


8471

8331

Машиніст-кранівник

3, 4

8472

8162

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

4

8474

8340

Моторист (машиніст)

4

8476

8162

Моторист автоматизованого подавання палива

4

8478

8163

Моторист електродвигунів

2, 3

8480

8163

Моторист рефрижераторних установок

4

8482

8340

Моторист трюмовий

4

8500

8251

Накладальник на друкарських машинах

2, 3

8502

8223

Наплавник пластмаси

4

8504

8163

Наповнювач балонів

4

8520

8232

Оброблювач виробів із пластмас

4

8522

8224

Обробник кінофотоматеріалів

4

8524

8163

Оглядач гідротехнічних об’єктів

4

8525

8159

Оглядач нафтоналивних ємностей

3, 4

8523

8163

Озонаторник

4

8527

8211

Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок

4

8526

8151

Оператор водомаслостанції

2, 3

8528

8290

Оператор дефектоскопного візка

4

8530

8163

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві

4

8532

8251

Оператор друкарського устаткування

4

8534

8290

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

4

8536

8155

Оператор заправних станцій

4

8538

8290

Оператор колійних вимірювань

4

8540

8162

Оператор котельні

4

8541

8224

Оператор магнітного запису

5, 6

8542

8333

Оператор механізованих та автоматизованих складів

4

8544

8163

Оператор на аеротенках

4

8546

8163

Оператор на біофільтрах

2, 3

8548

8163

Оператор на відстійниках

4

8550

8163

Оператор на емшерах

2, 3

8552

8163

Оператор на метантенках

4

8554

8163

Оператор на мулових майданчиках

2, 3

8556

8163

Оператор на пісколовках та жироловках

2, 3

8558

8163

Оператор на решітці

2, 3

8560

8163

Оператор на фільтрах

4

8562

8163

Оператор очисних споруд

2, 3

8564

8142

Оператор очисного устаткування

4

8565

8163

Оператор полів зрошування та фільтрації

4

8568

8264

Оператор пральних машин

4

8570

8112

Оператор пульта керування

4

8571

8224

Оператор пульта керування кіноустановкою

5, 6

8572

8161

Оператор спецводоочищення

4

8574

8340

Оператор спеціальних пристроїв земснарядів

4

8576

8162

Оператор теплового пункту

4

8578

8211

Оператор ультразвукових установок

5, 6

8577

8163

Оператор установки для сушіння осаду

4

8579

8163

Оператор установок для зневоднення осаду

4

8580

8163

Оператор хлораторної установки

4

8582

8223

Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом

4

8600

8274

Пекар-майстер

4

8602

8252

Перфораторник (поліграфічне виробництво)

2, 3

8606

8122

Плавильник металу та сплавів

4

8618

8340

Помічник механіка

4

8622

8252

Пресувальник (поліграфічне виробництво)

4

8624

8232

Пресувальник виробів з пластмас

4

8626

8163

Приймальник балонів

2, 3

8627

8251

Приймальник на машинах та агрегатах

3, 4

8628

8290

Пробовідбірник

2, 3

8650

8141

Рамник

3, 4

8652

8153

Регенераторник відпрацьованого масла

2, 3

8654

8224

Реставратор фільмових матеріалів

3, 4

8656

8143

Різальник паперу, картону та целюлози

3, 4

8658

8211

Різьбонарізувач на спеціальних верстатах

3, 4

8660

8163

Роздавальник нафтопродуктів

3, 4

8661

8221

Розливальник стерильних розчинів

3, 4

8662

8290

Розподілювач робіт

3, 4

8664

8211

Рубач дроту

3, 4

8680

8211

Свердлувальник

4

8682

8224

Світлокопіювальник

4

8684

8312

Сигналіст

4

8686

8141

Складальник

4

8688

8312

Складач поїздів

4

8690

8340

Стерновий

4

8692

8211

Стругальник

4

8694

8163

Суднопропускник

4

0210

8111
8264

Сушильник (виробництво текстилю, збагачення)

4

8710

8123

Терміст

4

8712

8211

Токар

4

8714

8331

Тракторист

4

8730

8286

Укладальник виробів

4

8732

8224

Установник кольору та світла

4

8750

8229
8264

Фарбувальник

4

0240

8224

Фотограф (поліграфічне виробництво)

4

8756

8224

Фотолаборант

4

8758

8211

Фрезерувальник

4

8776

8312

Черговий стрілочного поста

4

8780

8162

Чистильник

4

8782

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

4

8784

8122

Чистильник металу, відливків, виробів та деталей

2, 3

8802

8211

Шліфувальник

4

Розділ ІX. Найпростіші професії

9002

9322

Аерографіст (поліграфічне виробництво)

2, 3

9010

9411

Вагар

2

9012

9322

Вагар-обліковець

2

9014

9333

Вантажник

2

9016

9332

Візник

2

9026

9152

Гардеробник

2

9030

9162

Двірник

2

9032

9142

Дезінфектор

2

9034

9141

Доглядач

2

9050

9322

Екіпірувальник

2

9060

9132

Каштелян

2

9062

9411

Комірник

2

9064

9133

Комплектувальник білизни

2

9066

9322

Консервувальник устаткування та металовиробів

2

9067

9153

Контролер енергонагляду

2, 3

9068

9332

Конюх

2

9070

9322

Копіювальник

2

9074

9151

Кур’єр

2

9076

9132

Кухонний робітник

2

9090

9322

Мастильник

2

9092

9142

Мийник літальних апаратів

2

9094

9132

Мийник посуду

2

9096

9321

Монтажник

2

9098

9132

Монтувальник сцени

2

9099

9322

Моторист-мастильник

2, 3

9100

9152

Музейний доглядач

2

9120

9141

Опалювач

2

9132

9322

Підсобний робітник

2

9136

9133

Прасувальник

2

9137

9232

Прибиральник виробничих приміщень

2

9138

9132

Прибиральник службових приміщень

2

9140

9161

Прибиральник сміттєпроводів

2

9142

9162

Прибиральник територій

2

9144

9333

Приймальник товарів

2

9146

9332

Прийомоздавальник вантажу та багажу

2

9148

9332

Провідник із супроводження вантажів

2, 3

9160

9322

Ремонтувальник респіраторів та протигазів

2

9162

9133

Робітник виробничих лазень

2

9164

9161

Робітник з благоустрою

2

9166

9162

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

2

9168

9133

Робітник з обслуговування лазні

2

9170

9311

Робітник на геофізичних роботах

2

9173

9311

Роздавальник вибухових матеріалів

2, 3

9174

9322

Роздільник брухту та відходів металу

2, 3

9190

9142

Склопротиральник

2

9192

9152

Сторож

2

9200

9322

Укладальник-пакувальник

2

9210

9141

Черговий по гуртожитку

2

9212

9141

Черговий по кімнаті відпочинку

2

{Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 604 від 20.11.2017, № 519 від 08.10.2019}

Таблиця 2

Професійні назви робіт працівників
Збройних Сил України в алфавітному (абетковому) порядку

Код Міноборони України

Код ДК 003:2010

Професійні назви робіт (посад)

Код рівня освіти (кваліфікації)

1

2

3

4

7002

7232

Авіаційний механік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів

5, 6

7004

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

5, 6

7006

7241

Авіаційний механік з приладів та електроустаткування

5, 6

7008

7243

Авіаційний механік з радіоустаткування

5, 6

8001

8155

Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів

4, 5

7010

7232

Авіаційний технік з парашутних та аварійно-рятувальних засобів

5, 6

3001

3115

Авіаційний технік з планера та двигунів

5, 6

3003

3115

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

5, 6

3005

3115

Авіаційний технік з радіоустаткування

5, 6

3004

3415

Агент

5, 6

5002

5111

Агент з організації обслуговування авіаперевезень

4

4002

4131

Агент з постачання

3, 4

5004

5111

Агент з приймання замовлень на квитки

3, 4

4004

4222

Адміністратор

3, 4

2004

2131.2

Адміністратор бази даних

7, 8

2008

2131.2

Адміністратор доступу

7, 8

4006

4222

Адміністратор залу

3, 4

3012

3429

Адміністратор знімальної групи

6

2012

2131.2

Адміністратор системи

7, 8

4008

4222

Адміністратор черговий

3, 4

9002

9322

Аерографіст (поліграфічне виробництво)


8002

8290

Аеродромний робітник

0012

3016

3131

Аерофотогеодезист

3035

2015

2148.2

Аерофотозйомник


2016

2453.2

Акомпаніатор

3011

7018

7241

Акумуляторник

0003

7020

7243

Антенник-щогловик

0004

8006

8223

Антикорозійник

4

8008

8159

Апаратник

4

8010

8264

Апаратник білизняних сушильних установок

2, 3

8012

8224

Апаратник жироочищення

4

8013

8271

Апаратник оброблення крові

3, 4

8015

8121

Апаратник приготування електроліту

3, 4

8016

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

4

8020

8163

Апаратник хімводоочищення

4

8022

8264

Апаратник хімічного чищення

4

8024

8264

Апаратник хімічного чищення спецодягу

4

2024

2454.2

Аранжувальник балетний

7, 8

7022

7214

Арматурник

3

0028

2455.2
2454.2
2453.2

Артист

7

0028

3479

Артист (з дипломом молодшого спеціаліста)

5

2030

2453.2

Артист ансамблю пісні і танцю

7

2032

2454.2

Артист балету

7

2034

2453.2

Артист вокально-інструментального ансамблю

7

2036

2455.2

Артист допоміжного складу

7

2040

2453.2

Артист оркестрової групи

7

2042

2453.2

Артист оркестру

7

2044

2455.2

Артист розмовного жанру

7

2046

2454.2

Артист танцювальної групи

7

2048

2453.2

Артист хорової групи

7

2050

2453.2

Артист хору

7

2052

2453.2

Артист-вокаліст

7

2054

2453.2

Артист-соліст (хору)

7

2056

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст

7

4011

4141

Архіваріус

3, 4

2059

2431.2

Архівіст

7, 8

2062

2310.2

Асистент

7, 8

2064

2454.2

Асистент балетмейстера

7, 8

2066

2453.2

Асистент диригента

7, 8

3020

3132

Асистент звукооператора

5

3032

3132

Асистент телеоператора

6

2068

2455.2

Асистент режисера

7, 8

2070

2455.2

Асистент режисера телебачення

7, 8

8026

8332

Асфальтобетонник

4

2072

2411.2

Аудитор

7, 8

2080

2211.2

Бактеріолог

7, 8

7030

7233

Балансувальник деталей та вузлів

4

8040

8231

Балансувальник шин

2, 3

2082

2454.2

Балетмейстер

7, 8

8042

8340

Береговий боцман

4

8044

8340

Береговий матрос

4

8046

8340

Береговий робітник

4

7032

7123

Бетоняр

4

2086

2432.2

Бібліограф

7, 8

2088

2432.2

Бібліотекар

7, 8

2090

2211.2

Біолог

7, 8

2094

2212.2

Біохімік

7, 8

8048

8151

Бітумник

3, 4

7034

7213

Бляхар

4

3042

3143

Бортмеханік

5

3043

3143

Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю

5, 6, 7

3044

3143

Бортоператор

5

3046

3143

Бортоператор вантажних літаків

5

5010

5111

Бортпровідник

5

3048

3132

Бортрадист

5

3050

3143

Бортштурман

5, 6

8050

8340

Боцман

4

7038

7129

Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

4

8051

8111

Бронювальник кабелів

3, 4

7042

7345

Брошурувальник

4

5014

5123

Буфетник

3, 4

0020

3433

Бухгалтер (з дипломом молодшого спеціаліста)

5

0020

2411.2

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

7

2102

2411.2

Бухгалтер-ревізор

7, 8

9010

9411

Вагар

2

9012

9322

Вагар-обліковець

2

8070

8340

Вакуумник

4

9014

9333

Вантажник

2

8074

8212

Варник асфальтової маси

4

3061

3472

Ведучий дискотеки

5, 6

2110

2451.2

Ведучий програми

7, 8

8076

8211

Верстатник спеціальних металообробних верстатів

4

7060

7423

Верстатник деревообробних верстатів

4

8078

8240

Верстатник спеціальних деревообробних верстатів

4

8080

8211

Верстатник широкого профілю

5

7062

7442

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

4

7064

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

4

7065

7442

Взуттьовик з ремонту спецвзуття

3, 4

7067

7112

Вибуховик

3, 4

2112

2351.2

Викладач (методи навчання)

7, 8

2114

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

7, 8

2116

2320

Викладач професійного навчально-виховного закладу

7, 8

1020

1223.2

Виконавець робіт

7

3062

5312

Виконавець художньо-оформлювальних робіт

5

7069

7311

Вимірювач магнітних властивостей

3, 4, 5

7071

7242

Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів

3, 4, 5

7073

7233

Випробувач герметичності

3, 4

7066

7231

Випробувач двигунів

4, 5

7068

7311

Випробувач деталей та приладів

5, 6

7070

7241

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів

5, 6

7072

7232

Випробувач-механік двигунів

5, 6

2120

2451.2

Випусковий

7, 8

2122

2451.2

Випусковий відповідальний

7, 8

5030

5122

Виробник харчових напівфабрикатів

3, 4

3064

3340

Вихователь

5, 6, 7

2124

2351.2

Вихователь-методист

7, 8

6002

6121

Віварник

3, 4

5031

5311

Відеотекар

3, 4

8082

8264

Віджимач білизни на центрифугах

2

7074

7342

Виливальник

3, 4

8084

8264

Відпарювач-пресувальник

3, 4

3068

3431

Відповідальний секретар редакції

6, 7

5033

5141

Візажист

4

9016

9332

Візник

2

2125

2460

Військовий священик (капелан)

6, 7, 8

7076

7122

Вогнетривник

3, 4

8086

8322
8323

Водій автотранспортних засобів

4

8090

8324

Водій бойових і спеціальних машин

4

8092

8331

Водій всюдихода

4

8094

8311

Водій дрезини

4

8098

8334

Водій електро- та автовізка

4

8100

8321

Водій мототранспортних засобів

4

8102

8334

Водій навантажувача

4

8104

8334

Водій самохідних механізмів

4

8106

8290

Водій транспортно-прибиральної машини

4

7078

7231

Водій-випробувач

4

7080

7231

Водій-випробувач бойових і спеціальних машин

5

7082

7216

Водолаз

4

3070

3141

Водолазний фахівець

5

3071

3115

Водолазний фахівець підводного апарата

5, 6, 7

8108

8163

Водороздавальник

2, 3

3072

3340

Вожатий

5, 6, 7

5032

5169

Вожатий службових собак

4

8112

8231

Вулканізаторник

3, 4

2126

2320

Вчитель середнього навчально-виховного закладу

7, 8

8128

8163

Газівник

3, 4

8129

8159

Газогенераторник

3, 4

7100

7212

Газозварник

4

7102

7212

Газорізальник

4

8130

8223

Гальванік

2, 3

7104

7342

Гальванотипіст

4

9026

9152

Гардеробник

2

1030

1210.1

Генеральний директор

8

8132

8159

Генераторник

4

8134

8159

Генераторник ацетиленової установки

4

2140

2148.2

Геодезист

7, 8

2142

2114.2

Геолог

7, 8

2144

2114.2

Геофізик

7, 8

2146

2113.2

Геохімік

7, 8

8136

8284

Герметизаторник

3, 4

3080

3141

Гідроакустик

5

2150

2211.2

Гідробіолог

7, 8

2152

2114.2

Гідрогеолог

7, 8

2154

2114.2

Гідролог

7, 8

4030

4113

Гідрометеоспостерігач

4

2156

2142.2

Гідротехнік

7, 8

7106

7342

Гільоширник (поліграфічне виробництво)

4

2147

2211.2

Гістолог

7, 8

1034

1210.1

Голова клубу (спортивного)

7, 8

1036

1229.7

Голова комісії

7, 8

1040

1237.1

Голова ради

7

1044

1229.5

Головна медична сестра

6

1046

1229.6

Головний адміністратор

6, 7

1050

1231

Головний архівіст

7

1056

1229.6

Головний балетмейстер

7, 8

1058

1229.6

Головний бібліограф

7

1060

1229.6

Головний бібліотекар

7

1066

1231

Головний бухгалтер

7, 8

1084

1229.6

Головний диригент

7

1086

1226.1

Головний диспетчер

7

1088

1231

Головний економіст

7, 8

1091

1237.1

Головний електрик

7, 8

1092

1237.1

Головний електромеханік

7

1093

1237.1

Головний електронік

7, 8

1094

1222.1

Головний енергетик

7

1096

1229.6

Головний зберігач фондів

7

1098

1237.1

Головний зварник

7

1100

1226.1

Головний звукорежисер

7

1102

1237.1

Головний зоотехнік

7

1104

1222.1
1226.1

Головний інженер

7

1108

1229.1

Головний інспектор Міністерства оборони

7, 8

1109

1229.1

Головний інспектор головної інспекції

7, 8

1110

1226.1

Головний капітан

7

1118

1237.1

Головний конструктор

7, 8

1126

1222.1

Головний механік

7

1127

1226.1

Головний механік судна

7, 8

1144

1229.6

Головний редактор

7

1146

1210.1

Головний редактор газети

7

1148

1210.1

Головний редактор журналу

7

1150

1237.1

Головний редактор карт

7

1152

1237.1

Головний редактор карт і лоцій

7

1156

1229.6

Головний режисер

7

1164

1237.1

Головний технолог

7

1168

1229.6

Головний тренер команди

7

1176

1229.6

Головний хормейстер

7

1178

1234

Головний художник

7

1182

1229.6

Головний художній керівник

7

8138

8224

Готувач вихідного матеріалу

3, 4

8140

8264

Готувач пральних розчинів

3, 4

7112

7343

Гравер

4

7114

7343

Гравер друкарських форм

4

7116

7344

Гравер оригіналів топографічних карт

4, 5

7118

7311

Градуювальник

4

7120

7242

Градуювальник радіоапаратури

4

5050

5141

Гример-пастижер

5

9030

9162

Двірник

2

8160

8154

Дезактиваторник

3, 4

9032

9142

Дезінфектор

2

1190

1229.4

Декан

8

2172

2149.2

Державний реєстратор суден

7, 8

1195

1120.1

Державний секретар

8

7130

7241

Дефектоскопіст з магнітного контролю

5

7132

7243

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

5

7134

7232

Дефективник авіаційної техніки

5

3092

3472

Диктор

5

1196

1210.1

Директор будинку офіцерів

6, 7

1199

1210.1

Директор галузевого державного архіву

7, 8

1204

1229.1

Директор департаменту

8

1230

1210.1

Директор комплексу

6, 7

1238

1210.1

Директор ліцею

7

1242

1210.1

Директор навчального центру

7

1244

1210.1

Директор навчально-тренувального центру

7

1246

1210.1

Директор науково-дослідного інституту

8

1252

1229.6

Директор програм (радіотелевізійних)

7

1261

1210.1

Директор установи

7, 8

1266

1210.1

Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного тощо)

7, 8

2174

2453.2

Диригент

7, 8

3094

3119

Диспетчер

5, 6

3096

3144

Диспетчер авіаційно-диспетчерського пункту

5, 6

3098

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

5

3100

3144

Диспетчер аеродромно-диспетчерського пункту

5, 6

3102

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки

5, 6

2175

2149.2

Диспетчер диспетчерської служби керування

7, 8

3104

3114

Диспетчер електрозв’язку

5, 6

3106

3113

Диспетчер електропідстанції


4040

4131

Диспетчер з відпуску готової продукції

3, 4

3108

3144

Диспетчер з руху (літаків)

5, 6

3110

3119

Диспетчер локомотивний

5, 6

4042

4115

Диспетчер навчальної частини

3, 4

3112

3119

Диспетчер пожежного зв’язку

5

3115

3114

Диспетчер поштового зв’язку

5, 6

4044

4115

Диспетчер факультету

3, 4

4046

4144

Діловод

3, 4

8162

8340

Днювальний

3, 4

8164

8211

Довбальник

3, 4

9034

9141

Доглядач

2

3116

3112

Доглядач будови

5

8166

8340

Доглядач вогнів

3, 4

8168

8340

Доглядач маяка

4

7136

7243

Дозиметрист

5

8170

8211

Дозувальник медичних препаратів

2, 3

2178

2432.1

Документознавець

7, 8

8171

8332

Дорожній робітник

3, 4

7138

7129

Дорожньо-колійний робітник

3, 4

2180

2310.1

Доцент

7, 8

8172

8251

Друкар високого друкування

4

8174

8251

Друкар глибокого друкування

4

8176

8253

Друкар друкарсько-висікального автомата

4

8178

8251

Друкар металографічного друкування

4

8180

8251

Друкар офсетного плоского друкування

4

4048

4111

Друкарка

4

4052

4111

Друкарка редакції

4

4054

4111

Друкарка, що працює з іноземним текстом

4

8182

8252

Друкар-тиснильник

4

5080

5111

Евакуатор

3, 4

9050

9322

Екіпірувальник

2

2190

2441.2

Економіст

7, 8

2192

2441.2

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

7, 8

2194

2441.2

Економіст з договірних та претензійних робіт

7, 8

2196

2441.2

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

7, 8

2198

2441.2

Економіст з планування

7, 8

2200

2412.2

Економіст з праці

7, 8

2202

2441.2

Економіст з фінансової роботи

7, 8

2204

2419.2

Економіст із збуту

7, 8

2206

2122.2

Економіст-статистик

7, 8

2208

2441.2

Економічний радник

7, 8

3118

3414

Екскурсовод

5, 6

3120

3422

Експедитор

5

4070

4142

Експедитор (перевезення пошти)

3, 4

3122

3422

Експедитор транспортний

5

2210

2429

Експерт (у галузі правознавства)

5, 6

2217

2414.2

Експерт технічний з промислової безпеки

7, 8

3124

3113

Електрик дільниці

5

7150

7241

Електрик судновий

4

3126

3113

Електрик цеху

5

7152

7212

Електрогазозварник

4

3128

3113

Електродиспетчер

5, 6

7154

7212

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

4

7156

7212

Електрозварник ручного зварювання

4

3130

3113

Електромеханік

5, 6, 7

3132

3113

Електромеханік електрозв’язку

5, 6, 7

7158

7241

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування

5, 6

7160

7241

Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів

5

7162

7311

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування

5

7164

7241

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

5

3134

3113

Електромеханік загальносуднового електроустаткування

5, 6, 7

3138

3113

Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

5

7166

7241

Електромеханік ліфтів

4

3142

3113

Електромеханік радіонавігаційної системи

6, 7

7170

7241

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

4

7172

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

4

7174

7241

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

4

7175

7241

Електромонтер з обслуговування підстанції

3, 4, 5

7177

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

3, 4, 5

7176

7241

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

4

7178

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

4

7180

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку

5

7181

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

5

7182

7241

Електромонтер контактної мережі

5

7184

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

5

7186

7243

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування

5

7188

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку

5

7190

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

5

7192

7241

Електромонтер-релейник

5

7194

7241

Електроосвітлювач

4

7196

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

5

3144

3113

Енергетик

7

3146

3113

Енергетик дільниці

6, 7

3148

3113

Енергетик цеху

6, 7

3150

3113

Енергодиспетчер

6, 7

2218

2211.2

Ентомолог

7, 8

2222

2212.2

Епідеміолог

7, 8

2226

2451.2

Журналіст

7, 8

1280

1229.6

Завідувач абонементу

5, 6

1282

1210.1

Завідувач аптеки

6, 7

1284

1229.7

Завідувач архівосховища

5, 6

1286

1229.7

Завідувач архіву

5, 6

1294

1229.6

Завідувач бази спортивної

5, 6, 7

1298

1229.6

Завідувач басейну

5

1300

1229.6

Завідувач бібліотеки

7, 8

1304

1225

Завідувач буфету

4, 5

1308

1239

Завідувач бюро перепусток

4, 5

1312

1225

Завідувач виробництва

5, 6, 7

1314

1229.6

Завідувач виставки

6, 7

1316

1229.5

Завідувач віварію

5, 6

1318

1229.5
1229.7
1237.2

Завідувач відділення

5, 6, 7

1320

1237.2
1229.7

Завідувач відділу

6, 7

1326

1239

Завідувач господарства

4, 5, 6

1332

1225

Завідувач гуртожитку

4, 5

1334

1226.2

Завідувач двору

4, 5, 6

1338

1229.4

Завідувач дитячого садка

5, 6, 7

1350

1222.2

Завідувач експедиції

4, 5, 6

1352

1319

Завідувач залу

4, 5

1356

1315

Завідувач їдальні

5, 6

1358

1239
1229.4
1229.5
1229.7

Завідувач кабінету

4, 5, 6, 7

1362

1232

Завідувач кабінету з техніки безпеки

6, 7

1364

1226.2

Завідувач камери схову

4

1366

1231

Завідувач канцелярії

5, 6, 7

1368

1231

Завідувач каси

5, 6

1372

1229.4

Завідувач кафедри

7, 8

1374

1225

Завідувач кімнати (відпочинку)

4

1378

1229.6

Завідувач клубу

6, 7

1390

1229.4

Завідувач курсів

7

1392

1228

Завідувач кухні (для тварин, молочної)

5

1394

1229.4
1229.5
1229.7
1237.2

Завідувач лабораторії

6, 7, 8

1396

1228

Завідувач лазні

4, 5

1402

1222.2

Завідувач майстерні

5, 6

1406

1229.6

Завідувач музею

6, 7

1420

1228

Завідувач пляжу

3, 4

1424

1229.5

Завідувач поліклініки

8

1426

1229.4

Завідувач практики (виробничої, навчальної)

6, 7

1428

1228

Завідувач пральні

5, 6

1430

1229.7

Завідувач приймальні

5, 6

1432

1229.7

Завідувач пункту

4, 5

1434

1229.6

Завідувач радіовузла

5, 6

1438

1221.2

Завідувач розплідника тварин

6, 7

1440

1231

Завідувач секретаріату

6, 7

1442

1229.1
1229.7

Завідувач сектору

7, 8

1446

1226.2

Завідувач складу

4, 5

1448

1222.2

Завідувач складу вибухових матеріалів

5, 6

1450

1229.6

Завідувач спортивної споруди

4, 5

1452

1229.6

Завідувач стадіону

4, 5

1464

1229.6

Завідувач студії

6, 7

1466

1226.2

Завідувач сховища

4, 5

1474

1229.6

Завідувач тиру

4, 5

1480

1229.6

Завідувач філіалу бібліотеки

5, 6, 7

1479

1229.6

Завідувач філіалу музею

6, 7

1483

1229.6

Завідувач філії бібліотеки

5, 6, 7

1481

1229.6

Завідувач філії музею

6, 7

1488

1229.6

Завідувач фільмосховища

5, 6

1498

1228

Завідувач фотографії

5

1500

1228

Завідувач фотолабораторії

5

1508

1229.7

Завідувач частини

6, 7

7209

7414

Заготівельник продуктів і сировини

3, 4

7210

7435

Закрійник

4

8200

8122

Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів

4

7212

7111

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

4

7214

7136

Заправник поливально-мийних машин

4

8202

8163

Зарядник вогнегасників

2, 3

8204

8163

Зарядник протигазових коробок

2, 3

1512

1229.1

Заступник директора департаменту

7, 8

1514

1120.1

Заступник Міністра оборони України

8

7216

7222

Заточувальник

4

7218

7423

Заточувальник деревообробного інструменту

4

2230

2431.2

Зберігач експонатів

7, 8

2232

2431.2

Зберігач фондів

7, 8

8206

8232

Зварник пластмас

4

3160

3132

Звукооператор

6, 7

3162

3131

Звукооформлювач

6, 7

2234

2455.2

Звукорежисер

7, 8

8208

8290

Зливальник-розливальник

4

2236

2211.2

Зоолог

7, 8

0110

8282

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

4

0110

7232

Ізолювальник (літальні апарати)

4

2250

2142.2
2145.2
2146.2
2147.2
2149.2

Інженер

7, 8

3170

3143

Інженер бортовий

6, 7

2252

2149.2

Інженер з аварійно-рятувальних робіт

7, 8

2257

2149.2

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

7, 8

3172

3152

Інженер з безпеки руху

6, 7

2258

2147.2

Інженер з вентиляції

7, 8

2264

2142.2

Інженер з експлуатації аеродромів

7, 8