Зміни до Типового договору розподілу природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление от 11.08.20161418
Документ z1448-16, действует, текущая редакция — Принятие от 11.08.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.11.2016. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
11.08.2016  № 1418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1448/29578

ЗМІНИ
до Типового договору розподілу природного газу

1. В абзаці шостому пункту 5.5 розділу V слова «три роки» замінити словами та цифрами «12 календарних місяців».

2. У пункті 6.4 розділу VІ:

1) абзац перший доповнити реченнями такого змісту: «Якщо згідно із законодавством Споживач має сплачувати Оператору ГРМ за послуги з розподілу природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання, оплата послуг розподілу природного газу здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, встановленим Регулятором, та зараховується як плата за послуги розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Споживач має право здійснювати оплату за договором розподілу природного газу через банківську платіжну систему, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Оператора ГРМ та в інший не заборонений законодавством спосіб.».

3. У розділі IX:

1) у пункті 9.1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) відсутності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача або перевищення його місячного підтвердженого обсягу природного газу;»;

підпункт 4 після слова «газу» доповнити словами «, крім перевищення добового підтвердженого обсягу природного газу»;

2) у пунктах 9.3, 9.4 слово «сім» замінити словами «п’ять робочих».

4. Розділ XI викласти у такій редакції:

«XI. Порядок вирішення спорів

11.1. Спори між Споживачем і Оператором ГРМ вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

11.2. Оператор ГРМ зобов'язаний:

створити точки контакту для надання інформації Споживачу стосовно, зокрема, його прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів;

розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

11.3. Процедури вирішення спорів Оператором ГРМ та контактна інформація підрозділів Оператора ГРМ, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), мають бути опубліковані на сайті Оператора ГРМ.

11.4. У разі недосягнення між Споживачем та Оператором ГРМ згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.».

5. У додатку 1 до Типового договору розподілу природного газу:

у рядку 1 графи «Персоніфіковані дані Споживача за Договором» слова «Персональний ЕІС-код як суб'єкта ринку природного газу» замінити словами «ЕІС-код»;

примітку до додатка доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо за релігійними переконаннями Споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку Споживача.».

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх