Документ z1446-18, действует, текущая редакция — Принятие от 29.11.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.01.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2018  № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1446/32898

Про затвердження Змін до Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України

Відповідно до статей 47, 84-88 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та з метою вдосконалення порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 року № 608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2017 року за № 1503/31371, що додаються.

2. Головному управлінню Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29 листопада 2018 року № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1446/32898

ЗМІНИ
до Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України

1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає підстави та механізм проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Збройних Сил України (далі - Збройні Сили), а також військовозобов’язаних та резервістів (далі - військовослужбовці), які не виконали (неналежно виконали) свої службові обов’язки або вчинили правопорушення під час проходження служби (зборів).».

2. У розділі II:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

«II. Підстави призначення та предмет службового розслідування»;

2) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Службове розслідування може призначатися у разі:»;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

3) абзаци другий, третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«у разі надходження анонімних повідомлень, заяв, скарг, за винятком випадків, визначених в абзаці тринадцятому пункту 1 цього розділу;

якщо причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, ступінь вини, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини, які мають значення для прийняття рішення командиром (начальником) про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення, не потребують додаткового встановлення (уточнення) або їх встановлено під час проведення інспектування, інвентаризації, аудиту, за рішенням суду.»;

4) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«у разі виявлення факту заподіяння матеріальної шкоди - причин виникнення шкоди, її розміру та винних осіб.».

3. У розділі III:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Днем початку службового розслідування вважається день видання наказу про його призначення. Днем закінчення службового розслідування вважається день надання командиру (начальнику), який призначив службове розслідування, акта службового розслідування та матеріалів на розгляд, визначений в наказі про призначення службового розслідування.»;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Посадові (службові) особи Збройних Сил зобов’язані надавати письмові пояснення по суті предмета службового розслідування та поставлених їм питань, а за попередньою згодою керівника - документи чи матеріали відповідно до своїх службових обов’язків.»;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. До строку службового розслідування не зараховується час перебування військовослужбовця, стосовно якого проводиться розслідування, у відпустці, на лікуванні або час відсутності з інших документально підтверджених поважних причин. Перенесення строків проведення службового розслідування здійснюється за відповідним наказом посадової особи, яка призначила службове розслідування.»;

4) доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

«14. Одночасне проведення декількох службових розслідувань за одним випадком вчинення правопорушення не допускається.

У разі призначення службового розслідування старшим командиром (начальником) підлеглий за службовою підпорядкованістю командир (начальник) у разі незавершення раніше призначеного службового розслідування скасовує свій наказ про призначення службового розслідування.».

4. Абзац шостий пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

«ознайомлюватися з необхідними документами, за потреби - знімати з них (отримувати) копії та долучати до матеріалів службового розслідування;».

5. Пункт 1 розділу VI виключити.

У зв’язку з цим пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 1-5.

6. У розділі VII:

1) пункт 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«наявність чи відсутність події, з приводу якої призначалась перевірка.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Службова перевірка проводиться за письмовим рішенням відповідного командира (начальника), у якому зазначаються відомості про посадових осіб, яким доручається проведення перевірки, її мета та дата завершення. Строк проведення перевірки встановлюється з урахуванням мети, обсягу визначених завдань та кількості особового складу, який залучається. Письмове рішення командира (начальника) оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на документі (рапорті (доповіді)) про необхідність проведення перевірки або видання окремого доручення (доручення), розпорядження на її проведення.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі вчинення військовослужбовцем правопорушення та невжиття заходів відповідним командиром (начальником) з будь-яких причин (крім військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин) військовослужбовці Військової служби правопорядку за рішенням начальника органу управління Військової служби правопорядку згідно із завданнями та функціями, визначеними статутами Збройних Сил, Законом України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» та іншими нормативно-правовими актами, проводять службову перевірку.»;

4) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-12 вважати відповідно пунктами 5-11;

5) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Днем початку службової перевірки вважається день прийняття рішення про її проведення або дата, визначена командиром (начальником), який приймає це рішення.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Проведення службової перевірки здійснюється за загальними правилами проведення службових розслідувань, встановленими розділами III та IV цього Порядку, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.».

Начальник
Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України -
начальник Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

І. Криштунвверх