Документ z1434-13, предыдущая редакция — Редакция от 14.11.2014, основание - z1321-14
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 1332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1434/23966

Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1316 від 07.10.2014}

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 4, частин першої та сьомої статті 21 Закону України «Про депозитарну систему України», з метою визначення вимог до порядку оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, їх реквізитів та переліку документів, що подаються емітентом Центральному депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат (додається).

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 30.07.2013 № 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.07.2013  № 1332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1434/23966

ПОЛОЖЕННЯ
про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

1. Це Положення визначає порядок оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, їх реквізити та перелік документів, що подаються емітентом (уповноваженою особою засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням акціонерного товариства (далі - уповноважена особа засновників) - при створенні акціонерного товариства; компанією з управління активами, з якою корпоративним інвестиційним фондом укладено договір про управління активами (далі - КУА); управителем - у випадках, встановлених законодавством) Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при депонуванні глобальних сертифікатів або тимчасових глобальних сертифікатів.

2. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат не потребують технічного захисту їх бланків, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розкладом) емітента або іншими уповноваженими особами емітента та бути засвідчені печаткою емітента. При емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, глобальний сертифікат має бути підписаний керівником та головним бухгалтером КУА, уповноваженою особою корпоративного інвестиційного фонду та бути засвідчений печатками КУА і корпоративного інвестиційного фонду. При створенні акціонерного товариства тимчасовий глобальний сертифікат має бути підписаний уповноваженою особою засновників.

3. Тимчасовий глобальний сертифікат (додаток 1) оформлюється на випуск цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній формі, після отримання емітентом тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та до початку строку укладання договорів з першими власниками (розміщення цінних паперів).

Тимчасовий глобальний сертифікат не оформлюється при емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, що здійснюється з метою спільного інвестування.

4. Глобальний сертифікат (додаток 2) оформлюється після отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Комісією.

5. Особа, зазначена у пункті 1 цього Положення, депонує оформлений глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що розміщується у бездокументарній формі, в Центральному депозитарії у такі строки:

тимчасовий глобальний сертифікат - не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку строку укладання договорів з першими власниками (розміщення цінних паперів);

глобальний сертифікат - протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

6. При депонуванні Центральним депозитарієм глобального або тимчасового глобального сертифіката оформлюється двосторонній акт приймання-передавання глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката, який складається в двох примірниках.

Разом з глобальним сертифікатом, тимчасовим глобальним сертифікатом Центральному депозитарію надаються:

копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, засвідчене нотаріально або органом, що його видав;

копія проспекту емісії цінних паперів (не надається при депонуванні глобального сертифіката після реєстрації звіту про розміщення цінних паперів);

інформація про особу, визначену емітентом на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів, що обрана відповідно до статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України», що оформлюється згідно з вимогами Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію (не надається у разі додаткової емісії акцій або у разі, якщо визначеною особою обрано Центральний депозитарій і умови та порядок надання інформації про визначену особу, передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних паперів);

інші документи згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

7. Облік прийнятих Центральним депозитарієм глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів здійснюється відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища Центрального депозитарію депозитарних активів на паперовому носії.

8. Якщо випуск цінних паперів у бездокументарній формі визнано таким, що не відбувся, Центральний депозитарій за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком (уповноваженої особи засновників - при створенні акціонерного товариства) відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію вилучає тимчасовий глобальний сертифікат із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву Центрального депозитарію.

9. Глобальний сертифікат, оформлений після реєстрації звіту про розміщення цінних паперів, депонується у Центральному депозитарії відповідно до Правил та інших внутрішніх документів з одночасним:

вилученням із сховища, погашенням та передачею до архіву Центрального депозитарію тимчасового глобального сертифіката, який оформлявся на період розміщення цінних паперів;

приведенням у відповідність кількості цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії, з депонованим глобальним сертифікатом.

10. При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, Центральний депозитарій відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію вилучає глобальний сертифікат цього випуску цінних паперів, що оформлюється за результатом попередньої(іх) емісії(й), із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву Центрального депозитарію.

11. При анулюванні викупленої або нерозміщеної частини випуску цінних паперів та переоформленні глобального сертифіката на нову кількість цінних паперів випуску, а також при скасуванні реєстрації випуску цінних паперів та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Центральний депозитарій відповідно до Правил та інших внутрішніх документів вилучає раніше депонований глобальний сертифікат цього випуску цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву Центрального депозитарію.

12. Глобальний сертифікат підлягає переоформленню емітентом у разі унесення змін до проспекту емісії цінних паперів або реквізитів емітента, якщо інформація, що змінена, зазначена у глобальному сертифікаті. При депонуванні переоформленого глобального сертифіката Центральний депозитарій відповідно до Правил та інших внутрішніх документів вилучає із сховища, погашає та передає до архіву Центрального депозитарію попередній глобальний сертифікат.

13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

{Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1316 від 07.10.2014}

14. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм, емітентами та КУА вимог цього Положення здійснює Комісія.

Т.в.о. директора
департаменту регулювання
депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності

О. Сальчук
Додаток 1
до Положення про глобальний
сертифікат та тимчасовий
глобальний сертифікат
(пункт 3)

ТИМЧАСОВИЙ ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 2
до Положення про глобальний
сертифікат та тимчасовий
глобальний сертифікат
(пункт 4)

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТвверх