Документ z1426-13, действует, текущая редакция — Редакция от 06.11.2014, основание - z1283-14

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 487


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2013 р.
за № 1426/23958

Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 02.08.2007 № 874

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
№ 676 від 30.09.2014}

Відповідно до статті 19 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 02 серпня 2007 року № 874 "Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 року за № 966/14233.

3. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

О. Речкалов

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Р.І. КузьмінМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
30.07.2013  № 487


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2013 р.
за № 1426/23958

ПОЛОЖЕННЯ
про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про телекомунікації", Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), від 13 грудня 2012 року № 649, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 року за № 92/22624 (далі - Порядок), інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій та встановлює порядок вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.

1.2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації", Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженому рішенням НКРЗІ від 05 липня 2012 року № 324, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1252/21564, Положенні про якість телекомунікаційних послуг, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724.

1.3. Дія цього Положення поширюється на операторів, провайдерів телекомунікацій, споживачів телекомунікаційних послуг під час здійснення діяльності щодо проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.

1.4. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж (далі - вимірювання) є заходом державного нагляду за дотриманням операторами, провайдерами телекомунікацій визначених значень параметрів телекомунікаційних мереж, умов застосування операторами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій та включає в себе контроль за дотриманням порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційній мережі загального користування.

Вимірювання здійснюється за допомогою спеціалізованого вимірювального обладнання, підключеного до телекомунікаційної мережі незалежно від протоколу підключення, який підтримується телекомунікаційною мережею та вимірювальним обладнанням.

1.5. Основними завданнями вимірювання є здійснення контролю за дотриманням операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства щодо:

якості телекомунікаційних послуг;

порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах загального користування;

параметрів телекомунікаційних мереж;

порядку використання номерного ресурсу;

функціонування взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування;

відповідності інформації, яка використовується для обліку та тарифікації послуг, первинним даним, що формуються комутаційним обладнанням за результатами обробки викликів.

1.6. Об’єктами вимірювань є телекомунікаційні мережі загального користування в частині параметрів сигнального обміну, протоколів обміну інформацією, технічних характеристик їх функціонування, вимоги до яких визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами, в тому числі:

параметри міжстанційного обміну, транспортне середовище телекомунікаційних мереж, призначене для обслуговування трафіку, інші параметри телекомунікаційних мереж щодо порядку маршрутизації трафіку;

параметри сигнального обміну між автоматичними телефонними станціями та міжмережевим обладнанням телекомунікаційних мереж, у тому числі - формати ІР-адрес і номерів абонентів (які викликають та яких викликають), ідентифікатори, що вказують на тип обробки виклику, - міжнародний чи національний, час встановлення з’єднання, тривалість розмови та причина роз’єднання, оброблення категорії телефонних номерів, процедури взаємодії, оброблення додаткових послуг, оброблення електронних кодів (ідентифікаторів) кінцевого обладнання (коди ІМЕІ, МАС адреси, SID тощо);

технічні параметри якості надання телекомунікаційних послуг.

II. Організація вимірювань

2.1. Організація та проведення вимірювань у межах здійснення державного нагляду здійснюються відповідно до Порядку.

2.2. Вимірювання проводяться фахівцями, які пройшли відповідну підготовку з питань використання спеціалізованого вимірювального обладнання.

Вимірювання проводяться за допомогою спеціалізованого вимірювального обладнання, яке має документ про підтвердження відповідності.

Вимірювання параметрів, які включають у себе часові та/або електричні характеристики або інші характеристики одиниць вимірювання, мають здійснюватись з використанням відповідних засобів (обладнання) вимірювань, що є об’єктами державного метрологічного контролю та відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

2.3. Для проведення вимірювань комісія НКРЗІ з перевірки (далі - Комісія):

формує завдання на проведення вимірювань (додаток 1), визначає точки підключення вимірювального обладнання до телекомунікаційної мережі, виходячи з технічної можливості;

робить у разі потреби, запити суб’єкту перевірки щодо надання інформації та матеріалів, що стосуються вимірювань.

2.4. У межах здійснення заходів державного нагляду доступ до приміщень споживача телекомунікаційних послуг та підключення вимірювального обладнання до телекомунікаційної мережі зі сторони споживача здійснюються у разі надання письмової згоди споживача телекомунікаційних послуг.

Вимірювання також можуть проводитись за зверненням споживача телекомунікаційних послуг за умови надання ним згоди на доступ на територію, у приміщення та підключення вимірювального обладнання.

Вимірювання на території, у приміщенні та на обладнанні споживача телекомунікаційних послуг також можуть проводитись під час проведення інших заходів державного нагляду з дотриманням вимог чинного законодавства.

ІІІ. Порядок оформлення результатів вимірювань

3.1. За результатами вимірювань та їх аналізу складається акт вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення (далі - Акт), який додається до акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації.

3.2. У разі виявлення під час вимірювання ознак порушень вимог чинного законодавства у сфері телекомунікацій третіми особами вживаються заходи відповідно до пункту 7.7 розділу VII Порядку.

У разі виявлення під час вимірювань порушень, що містять ознаки злочину, вживаються заходи відповідно до пункту 9.3 розділу ІХ Порядку.

ІV. Права та обов’язки уповноважених НКРЗІ посадових осіб при виконанні вимірювань

4.1. Уповноважені НКРЗІ посадові особи при виконанні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж мають право:

доступу разом із залученими до вимірювань спеціалістами у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень, у тому числі на технічні майданчики операторів, провайдерів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів;

отримувати від операторів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів у письмовій формі інформацію про встановлений на телекомунікаційній мережі оператора порядок пропуску та маршрутизації трафіку, проектну документацію щодо маршрутизації трафіку та необхідні для проведення вимірювань документи відповідно до вимог Порядку;

вимагати супровід вимірювань станційними роздруківками комутаційних пристроїв та об’єктивними даними про шляхи відправлення (отримання) тестового міжнародного та міжміського трафіку, іншими, необхідними для проведення вимірювань, даними;

залучати представників оператора телекомунікацій (його відокремленого підрозділу) для підключення ними вимірювального обладнання до телекомунікаційних мереж (обладнання) операторів телекомунікацій у строки, визначені Комісією.

4.2. Уповноважені НКРЗІ посадові особи при виконанні вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж зобов’язані:

керуватись у своїй роботі вимогами чинного законодавства;

під час проведення вимірювань не порушувати сталість телекомунікаційної мережі;

забезпечувати збереження та нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання вимірювань;

об’єктивно відображати показники вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж;

за результатами вимірювань здійснювати обробку статистичних даних сигнального міжстанційного обміну з метою виявлення джерел надходження (відправлення) міжнародного та міжміського трафіку за маршрутами, що суперечать чинному законодавству у сфері телекомунікацій;

складати Акт.

V. Обов’язки та права операторів, провайдерів телекомунікацій при проведенні вимірювань параметрів

5.1. При проведенні вимірювань оператори, провайдери телекомунікацій та їх відокремлені підрозділи зобов’язані:

забезпечувати доступ на територію і до приміщень, у тому числі на технічні майданчики, операторів, провайдерів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів відповідно до вимог пункту 8.2 розділу VIII Порядку;

забезпечувати підключення вимірювального обладнання до своїх телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, у тому числі здійснення цих підключень представником оператора;

забезпечувати необхідні для проведення вимірювань документи відповідно до вимог Порядку;

надавати відомості Комісії про встановлений на телекомунікаційній мережі загального користування порядок пропуску та маршрутизації трафіку;

надавати Комісії станційні роздруківки комутаторних пристроїв та об’єктивні дані про шляхи відправлення (отримання) тестового міжнародного та міжміського трафіку та інші, необхідні для проведення вимірювань, дані;

зберігати конфіденційність інформації про строки та зміст вимірювань.

Допуск Комісії в технологічні приміщення з підвищеною небезпекою здійснюється відповідно до вимог норм техніки безпеки.

5.2. Оператори, провайдери телекомунікацій та їх відокремлені підрозділи при здійсненні заходів з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж мають право:

ознайомлюватися з документами на відповідність вимірювального обладнання та документами щодо його метрологічного забезпечення;

отримувати другий примірник Акта;

інші права відповідно до вимог пункту 8.1 розділу VIII Порядку.

VІ. Конфіденційність інформації

6.1. Уповноважені НКРЗІ посадові особи не мають права розголошувати інформацію, отриману під час організації та здійснення вимірювань телекомунікаційних мереж, зокрема щодо:

операторів, провайдерів телекомунікацій, на мережах яких проводяться вимірювання, часу та місця їх проведення, а також приладів, якими здійснюються вимірювання;

структури телекомунікаційної мережі оператора телекомунікацій;

номерного ресурсу та задіяної ємності станцій, абонентів;

обсягів та структури трафіку в мережі оператора телекомунікацій;

персоналу оператора, провайдера телекомунікацій;

відомості щодо маршрутизації трафіку;

номерів абонентів "А" і "Б";

номерного ресурсу та сигнальних ланок, на які встановлюються вимірювальні прилади, засоби вимірювальної техніки.

6.2. Зазначена у пункті 6.1 цього розділу інформація не може передаватися іншим особам без письмового погодження з її власником, крім випадків її використання з метою здійснення НКРЗІ відповідних заходів щодо державного нагляду за ринком телекомунікацій та у разі необхідності вжиття НКРЗІ заходів відповідно до вимог пункту 9.3 розділу IX Порядку.

VІІ. Вимірювання операторами телекомунікацій параметрів власних телекомунікаційних мереж

7.1. Оператори телекомунікацій повинні вживати заходів щодо функціонування своїх телекомунікаційних мереж з додержанням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій, включаючи вимірювання параметрів своїх телекомунікаційних мереж, в тому числі з метою додержання встановлених показників якості телекомунікаційних послуг.

Такі вимірювання можуть здійснюватися:

самостійно оператором телекомунікацій - за наявності обладнання, яке відповідає вимогам пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення;

із залученням на договірній основі інших суб’єктів господарювання, що мають право за погодженням з НКРЗІ проводити вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, а також атестовані на проведення відповідних вимірювань, мають фахівців та вимірювальне обладнання згідно з вимогами пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення.

7.2. Результати вимірювань, виконані оператором телекомунікацій відповідно до вимог пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення та пункту 7.1 цього розділу, можуть використовуватися НКРЗІ при здійсненні державного нагляду за ринком телекомунікацій лише у разі наявності письмової згоди відповідного оператора телекомунікацій.

Результати вимірювань, виконані оператором телекомунікацій поза межами заходів державного нагляду, що були надані оператором та підтвердженні під час здійснення заходів державного нагляду, додаються до акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації.

Директор Департаменту
державного нагляду


О.В. Корецький
Додаток 1
до Положення про вимірювання
параметрів телекомунікаційних мереж
з метою здійснення державного нагляду
у сфері телекомунікацій
(пункт 2.3)

№ з/п

Завдання на проведення вимірювань

1

Підстава для проведення вимірювань:


2

Планові строки початку та закінчення вимірювань:


3

Найменування оператора, провайдера телекомунікацій, на мережі якого проводяться вимірювання:


4

Точки підключення:

Адреса, протокол, коди пунктів сигналізації тощо

5

Вимоги до вимірювань. Які параметри мережі чи значення показників необхідно відобразити:

Презентація номерів при здійсненні тестових викликів, причина завершення викликів, порядок надходження сигнальних повідомлень, ідентифікатор виду адреси тощо

6

Методи проведення вимірювань:

Здійснення тестових викликів, вимірювання на реальному трафіку тощо

7

Порядок оформлення результатів. Необхідні матеріали для роботи комісії:

Роздруківки сигнальних повідомлень, електронні версії сесій вимірювання тощо
Додаток 2
до Положення про вимірювання
параметрів телекомунікаційних мереж
з метою здійснення державного нагляду
у сфері телекомунікацій
(пункт 3.1)

АКТ
вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}вверх