Документ z1426-10, первая редакция — Принятие от 23.12.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 993
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1426/18721

Про затвердження Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків платників податків
у банках та інших фінансових установах
до органів державної податкової служби

Відповідно до положень статті 69 Податкового кодексу України
( 2755-17 ), керуючись статтею 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про
відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів державної податкової служби, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 ( z0923-01 )
"Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення
про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за
N 923/6114 (зі змінами).
3. Унести до наказу Державної податкової адміністрації
України від 01.07.2002 N 301 ( z0735-02 ) "Про затвердження
Порядку подання фінансовими установами органам державної
податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення
розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до
бюджету або повернення платежів з бюджету", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за N 735/7023
(зі змінами), такі зміни:
3.1. У заголовку слова "подання фінансовими установами
органам державної податкової служби повідомлень про
відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) та" виключити.
3.2. Пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Затвердити Порядок заповнення розрахункових документів у
разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення
платежів з бюджету (далі - Порядок), що додається".
4. Внести до Порядку подання фінансовими установами органам
державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та
заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення)
платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 01.07.2002 N 301 ( z0735-02 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06.09.2002 за N 735/7023 (зі змінами), такі зміни:
4.1. У заголовку Порядку ( z0735-02 ) та відмітці до
додатка 4 слова "подання фінансовими установами органам державної
податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та" виключити.
4.2. Преамбулу, пункти 1-3, 5, 7-15, додатки 1-3, 5-8 до
Порядку ( z0735-02 ) виключити. У зв'язку з цим пункти 4, 6 вважати відповідно пунктами 1, 2,
а додаток 4 вважати додатком.
4.3. У пункті 1 цифру "4" виключити.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.):
6.1 подати наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації;
6.2 забезпечити опублікування наказу в установленому порядку.
7. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та
обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) забезпечити
приведення функціонуючого програмного забезпечення у відповідність
до цього наказу в порядку та терміни, визначені для створення
інформаційних систем.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Л.І.Нетудихата
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку Д.Тевелєв
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 993
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1426/18721

ПОРЯДОК
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших фінансових
установах до органів державної податкової служби

1. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших
фінансових установ (далі - фінансові установи) при наданні
повідомлень про відкриття або закриття рахунків
(далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб, у тому
числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих
фізичних осіб (далі - Платники податків) до органів державної
податкової служби, в яких обліковуються Платники податків, та
відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків,
а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків у фінансових установах, перелік підстав для
відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на
облік.
2. Національний банк України, банки протягом трьох робочих
днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків
Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських
рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про
це в електронному вигляді згідно з додатком 1 засобами електронної
пошти Національного банку України (далі - НБУ) на адресу органів
державної податкової служби (далі - органи ДПС) в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з
використанням засобів захисту інформації НБУ та надійних засобів
електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) з посиленими
сертифікатами відкритих ключів відповідно до законодавства. Органи Державного казначейства України подають Повідомлення у
порядку, визначеному для банків, використовуючи засоби,
передбачені Порядком взаємодії між органами Державного
казначейства України та органами державної податкової служби
України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами та іншими надходженнями, затвердженим наказом Державного
казначейства України, Державної податкової адміністрації України
від 25.04.2002 N 74/194 ( z0436-02 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за N 436/6724. Іншими фінансовими установами Повідомлення подаються в
електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ (додаток 1)
або у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з
дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття)
або надсилаються поштою з повідомленням про вручення на адресу
органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник
податків і зборів. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в
електронному вигляді банками та органами Державного казначейства
України таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з
повідомленням про вручення в паперовому вигляді (додаток 2)
протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку
(включаючи день відкриття/закриття) до органу ДПС, у якому Платник
податків обліковується як платник податків і зборів. У разі ліквідації банку Повідомлення про закриття рахунків
платників податків подає ліквідатор банку. Якщо ліквідатор банку не має доступу до електронної
пошти НБУ, то Повідомлення про закриття рахунків платників
податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2)
протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день
закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про
вручення на адресу відповідного органу ДПС, у якому Платник
податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення
засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом
ліквідатора.
3. Адреси електронної пошти органів ДПС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для
передання інформації наведено в додатку 3.
4. Органи ДПС мають перевіряти інформацію про
відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від
фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(далі - Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) та у
базах даних органів ДПС.
5. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про
відкриття або закриття рахунків Платників податків в
обчислювальних мережах державної податкової служби покладається на
органи ДПС згідно з чинним законодавством.
6. Передача інформації від органів ДПС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до
органів ДПС районного рівня здійснюється за допомогою
корпоративної електронної пошти органів ДПС з використанням
захищеного відповідно до законодавства каналу зв'язку.
7. Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання
електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами
електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації
НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на
облік, структура якого визначається згідно з додатком 1. У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у
паперовому вигляді орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня
отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій
відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення
(додаток 2) з відміткою про взяття рахунку на облік або
повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунку
Платника податків за формою N П2 (додаток 4) із зазначенням
причини відмови.
8. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника
податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій,
що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді
з відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС або
реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з
відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС.
9. Підставою для відмови в узятті органом ДПС рахунку на
облік є: відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС; наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну
реєстрацію припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність
підтвердження відомостей про юридичну особу; наявність у Єдиному банку даних про платників
податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації
про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або
зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції; наявність у Єдиному банку даних про платників
податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації
про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від
фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку; наявність у Єдиному банку даних про платників
податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації
про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про
відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по
податках та зборах, яка видається Платнику податків за умови
закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця; наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на
облік в органах ДПС; наявність у Єдиному банку даних про платників
податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації
про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в
органах Державного казначейства України); невідповідність інформації щодо податкового номера або серії
та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні
переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування
(прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника
податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям ДРФО, Єдиного
державного реєстру та Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб. Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі
відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити
підставу відмови. Якщо Повідомлення надається в паперовому вигляді, то у разі
відмови в узятті рахунку на облік до фінансової установи, у якій
відкрито рахунок Платника податків, надсилається повідомлення
органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків
за формою N П2 (додаток 4) із зазначенням причини відмови.
10. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення
відповідними підрозділами органу ДПС заносяться до електронного
журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у
фінансових установах за формою N П3 (додаток 5). Корінці
Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи
Платника податків.
11. Повідомлення про відкриття кожного рахунку Платника
податків, яке надійшло до органу ДПС в електронному вигляді,
роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи
підрозділу обліку платників податків та долучається до
реєстраційної частини облікової справи Платника податків. Форма паперової копії електронного Повідомлення щодо
відкриття рахунку у фінансовій установі наведена в додатку 6.
12. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які
надані файлом-відповіддю в електронному вигляді, та закриття
кожного рахунку, які формуються відповідно до отриманої квитанції,
фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом
відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта
(документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку
клієнта). Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо
взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі ДПС
наведена в додатку 7.
Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків Н.Г.Калєніченко

Додаток 1
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби

ОПИС
структури файлів

1. Опис структури файлів для формування інформації про
відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових
установах
1.1. Функціональний підтип файла - F.
1.2. Файли формуються фінансовою установою, яка веде рахунки
клієнтів.
1.3. Файл складається з інформаційних рядків, структура яких
наведена в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Структура інформаційного рядка файла F
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Код МФО фінансової установи, в | N | 9 | 1 - 9 | | |якій ведеться рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Податковий номер або серія та |Варіюється| 14 | 10 - 23 | | |номер паспорта (для фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті) клієнта | | | | | |згідно з реєстром, тип якого | | | | | |визначений у реквізиті 3 | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Реєстр, якому належить | N | 1 | 24 - 24 | | |податковий номер: | | | | | |0 - податковий номер не належить| | | | | |жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, | | | | | |2 - ДРФО, 3 - податковий номер, | | | | | |наданий органом ДПС, 4 - серія | | | | | |та номер паспорта фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |Тип операції: 1 - відкрито | N | 1 | 25 - 25 | | |рахунок, 3 - закрито рахунок, | | | | | |5 - зміна рахунку (закрито | | | | | |рахунок не за ініціативою | | | | | |клієнта), 6 - зміна рахунку | | | | | |(відкрито рахунок не за | | | | | |ініціативою клієнта) | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Дата операції | D | 6 | 26 - 31 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Рахунок клієнта | N | 14 | 32 - 45 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |Ознака основного рахунку: | N | 1 | 46 - 46 | | |не використовується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |Валюта рахунку | N | 3 | 47 - 49 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 9 |Резидентність клієнта: | N | 1 | 50 - 50 | | |1 - резидент, 2 - нерезидент | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |10 |Скорочене найменування | C | 38 | 51 - 88 | | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | | | |клієнта згідно із свідоцтвом про| | | | | |державну реєстрацію | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |11 |Податкова адреса клієнта згідно | C | 80 | 89 - 168| | |з довідкою про взяття на облік | | | | | |платника податків у органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |12 |Код органу ДПС регіонального | N | 2 |169 - 170| | |рівня, у якому зареєстрований | | | | | |клієнт як Платник податків, | | | | | |згідно з довідкою про взяття на | | | | | |облік платника податків у | | | | | |органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |13 |Код органу ДПС районного рівня, | N | 2 |171 - 172| | |у якому зареєстрований клієнт як| | | | | |Платник податків, згідно з | | | | | |довідкою про взяття на облік | | | | | |платника податків у органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |14 |Порядковий номер інформаційного | N | 6 |173 - 178| | |рядка | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |15 |CRLF | B | 2 |179 - 180| ----------------------------------------------------------------------
1.4. Тип даних реквізиту "Податковий номер або серія та номер
паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має
відмітку у паспорті) клієнта згідно з реєстром, тип якого
визначений у реквізиті 3" варіюється залежно від даних, які
надаються: для податкового номера клієнта тип даних "c" - допускаються
тільки цифри від 0 до 9, число може починатися з будь-якої
кількості нулів (при цьому всі лідируючі нулі є значущими), дані
вирівнюються по правому краю поля та вільне місце поля зліва
заповнюється пробілами; для серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої
релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, тип даних "С" -
допускаються символи з кодами від 32 до 255 включно, дані
вирівнюються по лівому краю поля та вільне місце поля справа
заповнюється пробілами.
1.5. Заповнення реквізитів, що не використовуються, при
прийманні органами ДПС файла @F не перевіряється.
2. Опис структури файлів для формування інформації про
відкриття/закриття у фінансових установах рахунків Платників
податків у цінних паперах
2.1. Функціональний підтип файла - Р.
2.2. Файли формуються фінансовою установою - зберігачем, яка
веде рахунки депонентів у цінних паперах.
2.3. Файл складається з інформаційних рядків, структура яких
наведена в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Структура інформаційного рядка файла Р
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Код МФО фінансової установи - | N | 9 | 1 - 9 | | |зберігача, в якій клієнту | | | | | |відкрито/закрито рахунок у | | | | | |цінних паперах | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Код за ЄДРПОУ фінансової | с | 8 | 10 - 17 | | |установи - зберігача, в якій | | | | | |клієнту відкрито/закрито | | | | | |рахунок у цінних паперах | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Найменування фінансової | С | 70 | 18 - 87 | | |установи - зберігача, в якій | | | | | |клієнту відкрито/закрито рахунок| | | | | |у цінних паперах | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |Податковий номер або серія та |Варіюється| 14 | 88 - 101| | |номер паспорта (для фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті) клієнта | | | | | |згідно з реєстром, тип якого | | | | | |визначений у реквізиті 5 | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Реєстр, якому належить | N | 1 |102 - 102| | |податковий номер: | | | | | |0 - податковий номер не належить| | | | | |жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, | | | | | |2 - ДРФО, 3 - податковий номер, | | | | | |наданий органом ДПС, 4 - серія | | | | | |та номер паспорта фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Тип операції: 1 - відкрито | N | 1 |103 - 103| | |рахунок, 3 - закрито рахунок, | | | | | |5 - зміна рахунку (закрито | | | | | |рахунок не за ініціативою | | | | | |клієнта), 6 - зміна рахунку | | | | | |(відкрито рахунок не за | | | | | |ініціативою клієнта) | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |Дата операції | D | 6 |104 - 109| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |Рахунок клієнта | С | 40 |110 - 149| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 9 |Резидентність клієнта: | N | 1 |150 - 150| | |1 - резидент, 2 - нерезидент | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |10 |Скорочене найменування | C | 38 |151 - 188| | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | | | |клієнта згідно із свідоцтвом про| | | | | |державну реєстрацію | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |11 |Податкова адреса клієнта згідно | C | 80 |189 - 268| | |з довідкою про взяття на облік | | | | | |платника податків у органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |12 |Код органу ДПС регіонального | N | 2 |269 - 270| | |рівня, у якому зареєстрований | | | | | |клієнт як Платник податків, | | | | | |згідно з довідкою про взяття на | | | | | |облік платника податків у органі| | | | | |ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |13 |Код органу ДПС районного рівня, | N | 2 |271 - 272| | |у якому зареєстрований клієнт | | | | | |як Платник податків, згідно з | | | | | |довідкою про взяття на облік | | | | | |платника податків у органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |14 |Резерв | С- | 14 |273 - 286| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |15 |Порядковий номер інформаційного | N | 6 |287 - 292| | |рядка | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |16 |CRLF | B | 2 |293 - 294| ----------------------------------------------------------------------
2.4. У реквізитах "Код МФО фінансової установи, у якій
ведеться рахунок" та "Код МФО фінансової установи - зберігача, в
якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах"
зазначається код банку у визначенні Інструкції про міжбанківський
переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої
постановою Правління НБУ від 16.08.2006 N 320 ( z1035-06 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N
1035/12909 (зі змінами).
3. Опис структури файлів для формування інформації про
відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків
3.1. Функціональний підтип файла - K.
3.2. Файли формуються банком, який відкриває або закриває
власний кореспондентський рахунок.
3.3. Файл складається з інформаційних рядків, структура яких
наведена в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Структура інформаційного рядка файла K
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Код банку, у якому ведеться | C | 40 | 1 - 40 | | |рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Найменування банку, у якому | C | 70 |41 - 110 | | |ведеться рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Тип операції: 1 - відкрито | N | 1 |111 - 111| | |рахунок, 3 - закрито рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |Дата операції | D | 6 |112 - 117| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Кореспондентський рахунок | C | 40 |118 - 157| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Валюта рахунку | N | 3 |158 - 160| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |Резидентність банку, у якому | N | 1 |161 - 161| | |ведеться кореспондентський | | | | | |рахунок: 1 - резидент, | | | | | |2 - нерезидент | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |Код країни банку - нерезидента | C | 3 |162 - 164| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 9 |Код органу ДПС регіонального | N | 2 |165 - 166| | |рівня, у якому зареєстрований | | | | | |банк - власник | | | | | |кореспондентського рахунку як | | | | | |Платник податків | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |10 |Код за ЄДРПОУ банку - власника | с | 8 |167 - 174| | |кореспондентського рахунку | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |11 |Порядковий номер інформаційного | N | 6 |175 - 180| | |рядка | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |12 |CRLF | B | 2 |181 - 182| ----------------------------------------------------------------------
3.4. У реквізитах "Код банку, у якому ведеться рахунок" та
"Найменування банку, у якому ведеться рахунок" зазначаються
реквізити банку, у якому відкривається або закривається
кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття
кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені
реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента,
у якому ведеться кореспондентський рахунок, та найменування
банку-нерезидента латинськими літерами або українською мовою
(кирилицею).
3.5. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ банку - власника
кореспондентського рахунку" зазначається код за ЄДРПОУ банку, який
відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому
банку.
4. Опис структури файлів-відповідей для формування інформації
щодо взяття на облік рахунків Платників податків
4.1. Функціональний підтип файла-відповіді - R.
4.2. Файли R формуються органом ДПС як результат обробки
інформаційних рядків про відкриття рахунків файлів підтипу F,
отриманих від фінансових установ. Файли R надсилаються до
фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків
платників податків в органі ДПС.
4.3. Файл-відповідь складається з інформаційних рядків,
структура яких наведена в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4
Структура інформаційного рядка файла R
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Код МФО фінансової установи, | N | 9 | 1 - 9 | | |у якій ведеться рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Податковий номер або серія та |Варіюється| 14 | 10 - 23 | | |номер паспорта (для фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті) клієнта | | | | | |згідно з реєстром, тип якого | | | | | |визначений у реквізиті 3 | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Реєстр, якому належить | N | 1 | 24 - 24 | | |податковий номер: | | | | | |0 - податковий номер не належить| | | | | |жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, | | | | | |2 - ДРФО, 3 - податковий номер, | | | | | |наданий органом ДПС, 4 - серія | | | | | |та номер паспорта фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |Скорочене найменування | C | 38 | 25 - 62 | | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | | | |клієнта згідно з Повідомленням | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Дата операції | D | 6 | 63 - 68 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Рахунок клієнта | N | 14 | 69 - 82 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |Валюта рахунку | N | 3 | 83 - 85 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |Резидентність клієнта: | N | 1 | 86 - 86 | | |1 - резидент, 2 - нерезидент | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 9 |Дата отримання органом ДПС | D | 6 | 87 - 92 | | |Повідомлення | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |10 |Дата взяття рахунку на облік | D | 6 | 93 - 98 | | |в органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |11 |Код причини відмови у взятті | N | 1 | 99 - 99 | | |на облік рахунку | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |12 |Код органу ДПС регіонального | N | 2 |100 - 101| | |рівня, який зазначений у | | | | | |Повідомленні як місце обліку | | | | | |Платника податків | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |13 |Код органу ДПС районного рівня, | N | 2 |102 - 103| | |який зазначений у Повідомленні | | | | | |як місце обліку Платника | | | | | |податків | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |14 |Ідентифікатор запису | C | 24 |104 - 127| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |15 |Найменування файла F, у якому | C | 12 |128 - 139| | |була надана інформація про | | | | | |рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |16 |Порядковий номер інформаційного | N | 6 |140 - 145| | |рядка файла F | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |17 |Резерв | C- | 14 |146 - 159| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |18 |Порядковий номер | N | 6 |160 - 165| | |інформаційного рядка | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |19 |CRLF | B | 2 |166 - 167| ----------------------------------------------------------------------
4.4. Реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру
відповідного запису з електронного журналу реєстрації Повідомлень
про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою
N П3.
4.5. Реквізити "Код органу ДПС регіонального рівня, який
зазначений у Повідомленні як місце обліку Платника податків" та
"Код органу ДПС районного рівня, який зазначений у Повідомленні як
місце обліку Платника податків" файлів R та D відповідають
реквізитам "Код органу ДПС регіонального рівня, у якому
зареєстрований клієнт як Платник податків, згідно з довідкою про
взяття на облік платника податків у органі ДПС" та "Код органу ДПС
районного рівня, у якому зареєстрований клієнт як Платник
податків, згідно з довідкою про взяття на облік платника податків
у органі ДПС" файлів F та Р.
5. Опис структури файлів-відповідей для формування інформації
щодо взяття на облік рахунків Платників податків, відкритих у
цінних паперах
5.1. Функціональний підтип файла-відповіді - D.
5.2. Файли D формуються органом ДПС як результат обробки
інформаційних рядків про відкриття рахунків файлів підтипу P,
отриманих від фінансових установ. Файли D надсилаються до
фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік в органах
ДПС рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах.
5.3. Файл-відповідь складається з інформаційних рядків,
структура яких наведена в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Структура інформаційного рядка файла D
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Код МФО фінансової установи - | N | 9 | 1 - 9 | | |зберігача, в якій клієнту | | | | | |відкрито/закрито рахунок у | | | | | |цінних паперах | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Податковий номер або серія та |Варіюється| 14 | 10 - 23 | | |номер паспорта (для фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті) клієнта | | | | | |згідно з реєстром, тип якого | | | | | |визначений у реквізиті 3 | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Реєстр, якому належить | N | 1 | 24 - 24 | | |податковий номер: | | | | | |0 - податковий номер не належить| | | | | |жодному реєстру, 1 - ЄДРПОУ, | | | | | |2 - ДРФО, 3 - податковий номер, | | | | | |наданий органом ДПС, 4 - серія | | | | | |та номер паспорта фізичної | | | | | |особи, яка через свої релігійні | | | | | |переконання відмовилась від | | | | | |прийняття реєстраційного номера | | | | | |облікової картки платника | | | | | |податків та повідомила про це | | | | | |відповідний орган ДПС і має | | | | | |відмітку у паспорті | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |Скорочене найменування | C | 38 | 25 - 62 | | |(прізвище, ім'я, по батькові) | | | | | |клієнта згідно з Повідомленням | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Дата операції | D | 6 | 63 - 68 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Рахунок клієнта | C | 40 |69 - 108 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |Резидентність клієнта: | N | 1 |109 - 109| | |1 - резидент, 2 - нерезидент | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |Дата отримання органом ДПС | D | 6 |110 - 115| | |Повідомлення | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 9 |Дата взяття рахунку на облік | D | 6 |116 - 121| | |в органі ДПС | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 10|Код причини відмови у взятті | N | 1 |122 - 122| | |на облік рахунку | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 11|Код органу ДПС регіонального | N | 2 |123 - 124| | |рівня, який зазначений у | | | | | |Повідомленні як місце обліку | | | | | |Платника податків | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 12|Код органу ДПС районного рівня, | N | 2 |125 - 126| | |який зазначений у Повідомленні | | | | | |як місце обліку Платника | | | | | |податків | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 13|Ідентифікатор запису | C | 24 |127 - 150| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 14|Найменування файла Р, у якому | C | 12 |151 - 162| | |була надана інформація про | | | | | |рахунок | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 15|Порядковий номер | N | 6 |163 - 168| | |інформаційного рядка файла Р | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 16|Резерв | C- | 14 |169 - 182| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 17|Порядковий номер | N | 6 |183 - 188| | |інформаційного рядка | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 18|CRLF | B | 2 |189 - 190| ----------------------------------------------------------------------
6. Перелік кодів причини відмови в узятті на облік рахунку,
які вказуються в реквізиті "Код причини відмови в узятті на облік
рахунку", наведено в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
Перелік кодів причин відмови в узятті
на облік рахунку Платника податків
------------------------------------------------------------------ |Код причини| Причина відмови | | відмови | | |-----------+----------------------------------------------------| | 0 |Рахунок узято на облік, причина відмови відсутня | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 |Відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС| |-----------+----------------------------------------------------| | 2 |Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про | | |державну реєстрацію припинення юридичної особи або | | |припинення підприємницької діяльності фізичної | | |особи - підприємця | |-----------+----------------------------------------------------| | 3 |Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про | | |відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням | | |або запису про відсутність підтвердження відомостей | | |про юридичну особу | |-----------+----------------------------------------------------| | 4 |Наявність у Єдиному банку даних про платників | | |податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих | | |осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому | | |Платнику податків або зазначеному Платнику податків,| | |але з іншою датою операції | |-----------+----------------------------------------------------| | 5 |Наявність у Єдиному банку даних про платників | | |податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих | | |осіб інформації про такий рахунок, яка збігається | | |з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в| | |Повідомленні про відкриття рахунку. | | |Рахунок перебуває на обліку. Файл-відповідь R або D | | |міститиме дату взяття на облік рахунку та | | |ідентифікатор запису, що наявні в органі ДПС | |-----------+----------------------------------------------------| | 6 |Наявність у Єдиному банку даних про платників | | |податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих | | |осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо | | |якого надійшла інформація про відкриття рахунку, | | |довідки про відсутність заборгованості по податках | | |та зборах, яка видається Платнику податків за умови | | |закриття всіх рахунків для закінчення процедури | | |державної реєстрації припинення юридичної особи або | | |підприємницької діяльності фізичної | | |особи - підприємця | |-----------+----------------------------------------------------| | 7 |Наявність судового рішення щодо заборони | | |взяття рахунків на облік в органах ДПС | |-----------+----------------------------------------------------| | 8 |Наявність у Єдиному банку даних про платників | | |податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих | | |осіб інформації про такий рахунок, що є закритим, | | |яка збігається з реквізитами, що надійшли від | | |фінансової установи в Повідомленні про відкриття | | |рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах | | |Державного казначейства України) | |-----------+----------------------------------------------------| | 9 |Невідповідність інформації щодо податкового номера | | |або серії та номера паспорта фізичної особи, яка | | |через свої релігійні переконання відмовилась від | | |прийняття реєстраційного номера облікової картки | | |платника податків та повідомила про це відповідний | | |орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування | | |(прізвища, імені, по батькові), податкової адреси | | |Платника податків, поданої у Повідомленні, цим | | |відомостям Державного реєстру фізичних осіб - | | |платників податків, Єдиного державного реєстру та | | |Єдиного банку даних про платників податків - | | |юридичних осіб | ------------------------------------------------------------------
7. Найменування файлів формуються згідно з додатком 3.
8. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають
документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ)
та системою електронних платежів (СЕП) НБУ".
9. Символьні поля файлів типів F, K, P, R та D заповнюються з
використанням кодової сторінки WIN 1251.

Додаток 2
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби
Форма N П1
"__" ________ 20__ року
В орган ДПС ________________________
(район, місто)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку
Платника податків у фінансовій установі

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної
особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у
паспорті) клієнта
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної
особи) ___________________________________________________________ Податкова адреса клієнта згідно з довідкою про взяття на
облік платника податків у органі ДПС _____________________________ Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку
у цінних паперах код фінансової установи - зберігача _____________ __________________________________________________________________
(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)
Код за ЄДРПОУ фінансової установи - зберігача (у разі
відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) _____________________ Найменування фінансової установи ____________________________ Відкрито/закрито рахунок N __________________________________ Рахунок у цінних паперах/валюта _____________________________
(непотрібне закреслити)
Дата операції "__" __________ 20__ року
Відповідальна особа фінансової установи __________________________ __________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Повідомлення отримано "__" ____________ 20__ року
Рахунок узято на облік "__" ___________ 20__ року
Відповідальна особа органу ДПС __________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Корінець Повідомлення
про відкриття/закриття рахунку
Платника податків у фінансовій установі
(надається фінансовій установі)
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної
особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у
паспорті) клієнта
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
Орган ДПС ___________________________________________________
(район, місто)
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної
особи) ___________________________________________________________ Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку
у цінних паперах код фінансової установи - зберігача _____________ __________________________________________________________________
(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)
Код за ЄДРПОУ фінансової установи - зберігача (у разі
відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) _____________________ Найменування фінансової установи ____________________________ Відкрито/закрито рахунок N __________________________________ Рахунок у цінних паперах/валюта _____________________________
(непотрібне закреслити)
Дата операції "__" __________ 20__ року
Повідомлення від "__" _____ 20__ року отримано "_" ____ 20__ року
Рахунок узято на облік "__" _________ 20__ року
Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________ ______________________________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.
Дозволяю розпочати операції на рахунку
Відповідальна особа фінансової установи ________ _______________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби

ПРАВИЛА
формування та передачі файлів

1. Найменування файлів мають таку структуру: @FORxxMD.nnn, де: @ - ознака приналежності файла до файлів обміну відомостями
щодо відкриття/закриття рахунків між органами ДПС та фінансовими
установами; F - функціональний підтип файла; O - літера, що визначає орган ДПС, до якого/з якого
надсилається файл; Rxx - ідентифікатор фінансової установи; MD - дата формування файла (місяць, день в 36-знаковій
системі числення); nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в
36-знаковій системі числення.
Таблиця 3.1
Таблиця для визначення літери O - органу ДПС
одержувача/відправника файла та адреси електронної пошти
органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі:
------------------------------------------------------------------ | Регіон |Електронна адреса органу ДПС|Літера O| |--------------------------+----------------------------+--------| |Вінницька обл. | DPABNK@UAP0 | A | |--------------------------+----------------------------+--------| |Волинська обл. | DPABNK@UBP0 | B | |--------------------------+----------------------------+--------| |Дніпропетровська обл. | DPABNK@UCP0 | C | |--------------------------+----------------------------+--------| |Донецька обл. | DPABNK@UDP0 | D | |--------------------------+----------------------------+--------| |Житомирська обл. | DPABNK@UEP0 | E | |--------------------------+----------------------------+--------| |Закарпатська обл. | DPABNK@UFP0 | F | |--------------------------+----------------------------+--------| |Запорізька обл. | DPABNK@UGP0 | G | |--------------------------+----------------------------+--------| |Івано-Франківська обл. | DPABNK@UHP0 | H | |--------------------------+----------------------------+--------| |м. Київ | DPABNK@UIP0 | I | |--------------------------+----------------------------+--------| |Київська обл. | DPABNK@UJP0 | J | |--------------------------+----------------------------+--------| |Кіровоградська обл. | DPABNK@UKP0 | K | |--------------------------+----------------------------+--------| |Автономна Республіка Крим | DPABNK@ULP0 | L | |--------------------------+----------------------------+--------| |Луганська обл. | DPABNK@UMP0 | M | |--------------------------+----------------------------+--------| |Львівська обл. | DPABNK@UNP0 | N | |--------------------------+----------------------------+--------| |Миколаївська обл. | DPABNK@UOP0 | O | |--------------------------+----------------------------+--------| |Одеська обл. | DPABNK@UPP0 | P | |--------------------------+----------------------------+--------| |Полтавська обл. | DPABNK@UQP0 | Q | |--------------------------+----------------------------+--------| |Рівненська обл. | DPABNK@URP0 | R | |--------------------------+----------------------------+--------| |Сумська обл. | DPABNK@USP0 | S | |--------------------------+----------------------------+--------| |Тернопільська обл. | DPABNK@UTP0 | T | |--------------------------+----------------------------+--------| |Харківська обл. | DPABNK@UUP0 | U | |--------------------------+----------------------------+--------| |Херсонська обл. | DPABNK@UVP0 | V | |--------------------------+----------------------------+--------| |Хмельницька обл. | DPABNK@UWP0 | W | |--------------------------+----------------------------+--------| |Черкаська обл. | DPABNK@UXP0 | X | |--------------------------+----------------------------+--------| |Чернігівська обл. | DPABNK@UYP0 | Y | |--------------------------+----------------------------+--------| |Чернівецька обл. | DPABNK@UZP0 | Z | |--------------------------+----------------------------+--------| |м. Севастополь | DPABNK@U9P0 | 9 | ------------------------------------------------------------------
2. Файли F, K та P надсилаються до органу ДПС за місцем
розташування фінансової установи. Файли R та D надсилаються
органами ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі відповідним фінансовим установам як відповідь на
файли F та P. Оскільки файл F або P може містити інформацію щодо
відкриття рахунків платникам податків, які перебувають на обліку в
органах ДПС інших областей, це викликає необхідність обміну
інформацією між органами ДПС за місцем розташування фінансової
установи та іншими органами ДПС. Тому файли R та D містять
інформацію щодо взяття на облік рахунків платників податків, якою
на момент відправки такого файла до фінансової установи володіє
орган ДПС за місцем розташування цієї фінансової установи.
3. Усі файли мають однотипну структуру і складаються із: службового рядка; рядка-заголовка; інформаційних рядків. Усі рядки (службовий, рядок-заголовок та всі інформаційні)
закінчуються символами "повернення каретки/переведення
рядка" - CRLF. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної
безпеки. Його довжина 100 байтів (разом із CRLF - 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF. Структура рядка - заголовка файлів F, K, Р, R та D наведена в
таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Структура рядка-заголовка файлів F, K, P, R та D
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Найменування файла | C | 12 | 1 - 12 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Дата та час створення файла | d | 10 | 13 - 22 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |Кількість інформаційних рядків у| N | 6 | 23 - 28 | | |файлі | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 4 |ЕЦП файла | B | 64 | 29 - 92 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 5 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | C | 6 | 93 - 98 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 6 |Резерв | C- | 32 |99 - 130 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 7 |ЕЦП рядка - заголовка | B | 64 |131 - 194| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 8 |CRLF | B | 2 |195 - 196| ----------------------------------------------------------------------
Структури інформаційних рядків наведені у додатку 1.
4. Для надання фінансовим установам інформації про прийняття
або неприйняття відповідного файла органи ДПС формують
файли - квитанції типу I для кожного файла типу F, P або K.
Фінансові установи для надання органам ДПС інформації про
прийняття або неприйняття файла R або D формують файли-квитанції
типу S для кожного файла типу R та файли-квитанції типу T для
кожного файла типу D. Ім'я файла - квитанції типу I формується з імені прийнятого
чи відбракованого файла за такими правилами: 1-й, 4 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця
квитанція формується; 2-й символ - I (велика латинська); 3-й символ - другий символ імені файла (тобто функціональний
підтип файла). Ім'я файла - квитанції типу S формується з імені прийнятого
чи відбракованого файла за такими правилами: 1-й, 3 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця
квитанція формується; 2-й символ - S (велика латинська). Ім'я файла - квитанції типу T формується з імені прийнятого
чи відбракованого файла за такими правилами: 1-й, 3 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця
квитанція формується; 2-й символ - T (велика латинська). Загальні правила формування структури файлів - квитанцій
збігаються з правилами, які прийняті для відповідних файлів, тобто
обов'язковими є службовий рядок, рядок - заголовок, і можуть бути
присутні інформаційні рядки. Структура рядка - заголовка файлів - квитанцій I, S та T
наведена у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Структура рядка-заголовка файлів I, S та T
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |1 |Найменування файла I, S або T | C | 12 | 1 - 12 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |2 |Дата та час створення файла I, S| d | 10 | 13 - 22 | | |або T | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |3 |Кількість інформаційних рядків у| N | 6 | 23 - 28 | | |файлі I, S або T | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |4 |ЕЦП файла | B | 64 | 29 - 92 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |5 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | C | 6 | 93 - 98 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |6 |Резерв | C- | 32 |99 - 130 | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |7 |Найменування файла, що | C | 12 |131 - 142| | |квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |8 |Дата та час створення файла, що | d | 10 |143 - 152| | |квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |9 |Кількість інформаційних рядків у| N | 6 |153 - 158| | |файлі, що квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |10 |ЕЦП файла, що квитується | B | 64 |159 - 222| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |11 |Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, | C | 6 |223 - 228| | |що квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |12 |Резерв | C- | 32 |229 - 260| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |13 |Код помилки за файлом, що | C | 4 |261 - 264| | |квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |14 |ЕЦП рядка - заголовка | B | 64 |265 - 328| |---+--------------------------------+----------+----------+---------| |15 |CRLF | B | 2 |329 - 330| ----------------------------------------------------------------------
5. Найменування файлів F, K, P, R та D повинні бути
унікальними. У разі отримання органом ДПС або фінансовою установою
файла з іменем, яке було в раніше отриманого файла, такий файл не
приймається. У цьому разі формується файл - квитанція з кодом
помилки 2102. Якщо файл F, K або P, що квитується, має структурні помилки в
рядку заголовка чи в інформаційних рядках, то інформація з цього
файла не приймається, файл бракується у цілому з кодом
помилки 2103 - "порушена загальна структура файла". Якщо файл F, K або P, що квитується, має помилки в окремих
інформаційних рядках, то вся інформація з цього файла також не
приймається органом ДПС, файл бракується в цілому із загальним
кодом помилки 2101 - "при перевірці файла виявлені помилки змісту
в інформаційних рядках". Коли існують помилки змісту в окремих
інформаційних рядках, то у файлі - квитанції повинні бути
присутніми інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для
кожного інформаційного рядка, що відбраковується. Якщо файл R або D, що квитується, не розшифрувався, то файл
бракується в цілому з кодом помилки, сформованим унаслідок
розшифрування. Якщо розшифрований файл R або D не може бути прочитаний або
пошкоджена загальна структура файла, рядка заголовка чи
інформаційного рядка, файл бракується у цілому з кодом помилки
2103 - "порушена загальна структура файла". При виявленні помилки
фінансова установа та орган ДПС вживають заходів для з'ясування
ситуації, після чого органом ДПС відправляється новий файл. Якщо файл R або D, що квитується, має помилки в окремих
інформаційних рядках, то у файлі - квитанції S або T повинні бути
інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного
інформаційного рядка, що відбраковується, а саме: 2120 - помилка при обробці реквізиту "Дата отримання органом
ДПС Повідомлення"; 2121 - помилка при обробці реквізиту "Дата взяття рахунку на
облік в органі ДПС"; 2122 - помилка реквізиту "Код причин відмови у взятті на
облік рахунку"; 2123 - помилка реквізиту "Ідентифікатор запису""; 2124 - помилка реквізиту "Найменування файла F/P, у якому
була надана інформація про рахунок"; 2125 - помилка реквізиту "Порядковий номер інформаційного
рядка файла F/P"; 2126 - "дана фінансова установа не відправляла файл F/P, на
який надіслано відповідь". Решта рядків файла R або D, що квитується, фінансовою
установою приймаються до оброблення. Структура інформаційного рядка файлів - квитанцій I, S та T
наведена у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Структура інформаційного рядка файлів I, S та T
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 1 |Порядковий номер інформаційного | N | 6 | 1 - 6 | | |рядка у файлі, що квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 2 |Код помилки за інформаційним | C | 4 | 7 - 10 | | |рядком у файлі, що квитується | | | | |---+--------------------------------+----------+----------+---------| | 3 |CRLF | B | 2 | 11 - 12 | ----------------------------------------------------------------------
Файл-квитанція підтверджує успішне прийняття файла в органі
ДПС або фінансовій установі у тому разі, якщо: інформаційні рядки у файлі I, S або T відсутні; код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
6. У реквізиті "Код фінансової установи або у разі
відкриття/закриття рахунку у цінних паперах код фінансової
установи - зберігача" додатка 2 зазначається код МФО банку або, у
разі якщо фінансова установа не має коду МФО банку, код фінансової
установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової
установи, виданому Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України.
7. Відомості про відповідні закриті рахунки, які надійшли до
фінансової установи від органу ДПС у файлі квитанції I про успішне
отримання файла F або Р, роздруковуються, засвідчуються підписом
відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта.
При роздрукуванні відомостей про закритий рахунок на підставі
отриманої квитанції I згідно з додатком 7 реквізити 1-8 та 11-13
указуються за інформацією, що міститься про цей рахунок у базі
даних САБ, реквізити 9, 14, 17 та 18 не заповнюються, реквізити 15
і 16 містять інформацію про відповідний файл I.
8. Інформація щодо Платників податків, які відповідно до
чинного законодавства на сьогодні не мають кодів за ЄДРПОУ,
надсилається з податковим номером, наданим органом ДПС у
встановленому порядку.
9. Передбачити запровадження відповідно до законодавства
надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими
сертифікатами відкритих ключів з 01.01.2012. До впровадження ЕЦП
реквізити "ЕЦП" та "Ідентифікатор ЕЦП" не перевіряються.

Додаток 4
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби
Форма N П2
"__" __________ 20__ року
У фінансову установу ____________________________________________
(найменування фінансової установи,
код фінансової установи)
Податкова адреса ________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ НБ N 0000000
органу державної податкової служби про відмову
в узятті на облік рахунку Платника податків

Орган ДПС __________________________________ повідомляє, що в
узятті на облік рахунку N _________, відкритого __________________
(дата відкриття)
у фінансовій установі ____________________________________________
(найменування фінансової установи,
код фінансової установи)
___________________ у цінних паперах/у валюті ____________________
(непотрібне закреслити)
платником податків _______________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові, податковий
номер / серія та номер паспорта (для фізичної особи,
яка через свої релігійні переконання відмовилась
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомила про це відповідний
орган ДПС і має відмітку у паспорті))
інформація про який надійшла в Повідомленні від "__" ___ 20_ року,
відмовлено у зв'язку з __________________________________________________________________
(указати причину відмови)
__________________________________________________________________
Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________ ______________________________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.
"__" __________ 20__ року
Корінець Повідомлення НБ N 0000000
органу державної податкової служби про відмову
в узятті на облік рахунку Платника податків
(залишається в органі державної податкової служби)
Орган ДПС __________________________________ повідомляє, що в
узятті на облік рахунку N __________, відкритого _________________
(дата відкриття)
у фінансовій установі ____________________________________________
(найменування фінансової установи,
код фінансової установи)
___________________ у цінних паперах/у валюті ____________________
(непотрібне закреслити)
платником податків _______________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові, податковий
номер / серія та номер паспорта (для фізичної особи,
яка через свої релігійні переконання відмовилась
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомила про це відповідний
орган ДПС і має відмітку у паспорті))
інформація про який надійшла в Повідомленні від "__" ___ 20_ року,
відмовлено у зв'язку з __________________________________________________________________
(указати причину відмови)
Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________ ______________________________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.

Додаток 5
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби
Форма N П3

ЖУРНАЛ
реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття
рахунків у фінансових установах

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Дата | Дата | Дата | Дата | Податковий | Код | Код | Код за | Номер | Дата | Дата | Код |Примітка| |з/п|операції|Повідомлення| отримання | відправки | отримання | номер або |фінансової|фінансової| ЄДРПОУ |рахунку|операції|взяття |причини| | | | | |Повідомлення | органом ДПС |Повідомлення|серія та номер| установи |установи -|фінансової| | |рахунку|відмови| | | | | | органом ДПС |регіонального|органом ДПС | паспорта | |зберігача |установи -| | | на | в | | | | | |регіонального| рівня до | районного |(для фізичної | | у разі |зберігача | | | облік |узятті | | | | | | рівня | фінансової | рівня | особи, яка | |відкриття/| | | | |рахунку| | | | | | | установи | | через свої | | закриття | | | | | на | | | | | | | файла - | | релігійні | |рахунку у | | | | | облік | | | | | | | відповіді | | переконання | | цінних | | | | | | | | | | | | | | відмовилась | | паперах | | | | | | | | | | | | | |від прийняття | | | | | | | | | | | | | | | |реєстраційного| | | | | | | | | | | | | | | | номера | | | | | | | | | | | | | | | | облікової | | | | | | | | | | | | | | | | картки | | | | | | | | | | | | | | | | платника | | | | | | | | | | | | | | | | податків та | | | | | | | | | | | | | | | |повідомила про| | | | | | | | | | | | | | | |це відповідний| | | | | | | | | | | | | | | | орган ДПС і | | | | | | | | | | | | | | | |має відмітку у| | | | | | | | | | | | | | | | паспорті) | | | | | | | | | |---+--------+------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+----------+----------+-------+--------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+--------+------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+----------+----------+-------+--------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби
Форма N П4
"__" _________ 20__ року

КОПІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття рахунку у фінансовій установі
(долучається до реєстраційної частини
облікової справи Платника податків)

1. Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної
особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у
паспорті) клієнта ________________________________________________ 2. Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
Платника податків згідно з Повідомленням _________________________ 3. Резидентність Платника податків __________________________ 4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок _________ 5. Код фінансової установи - зберігача у разі
відкриття/закриття рахунку у цінних паперах ______________________ 6. Код за ЄДРПОУ фінансової установи - зберігача у разі
відкриття/закриття рахунку у цінних паперах ______________________ 7. Дата операції ____________________________________________ 8. Номер рахунку ____________________________________________ 9. Валюта рахунку/рахунок у цінних паперах __________________ 10. Тип операції ____________________________________________ 11. Ідентифікатор запису в Повідомленні _____________________ 12. Дата отримання ДПС України Повідомлення _________________ 13. Орган ДПС регіонального рівня, якому направлено
Повідомлення _____________________________________________________ 14. Орган ДПС районного рівня, якому направлено Повідомлення __________________________________________________________________
15. Дата взяття рахунку на облік ____________________________ 16. Причина відмови в узятті рахунку на облік _______________ 17. Дата формування файла-відповіді _________________________ 18. Найменування файла-відповіді ____________________________ 19. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді __________________
Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________ ______________________________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)

Додаток 7
до Порядку подання
повідомлень
про відкриття/закриття
рахунків платників податків
у банках та інших фінансових
установах до органів
державної податкової служби
Форма N П5

КОПІЯ
електронного файла-відповіді щодо взяття
на облік/закриття рахунку Платника податків
в органі державної податкової служби
(долучається до справи Платника податків
у фінансовій установі)

1. Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної
особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у
паспорті) клієнта ________________________________________________ 2. Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
Платника податків згідно з Повідомленням _________________________ 3. Резидентність Платника податків __________________________ 4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок _________ 5. Дата операції ____________________________________________ 6. Номер рахунку ____________________________________________ 7. Валюта рахунку /рахунок у цінних паперах _________________ 8. Тип операції _____________________________________________ 9. Ідентифікатор запису в Повідомленні ______________________ 10. Дата отримання органом ДПС Повідомлення _________________ 11. Орган ДПС регіонального рівня, який зазначено в
Повідомленні як місце обліку Платника податків ___________________ 12. Орган ДПС районного рівня, який зазначено в Повідомленні
як місце обліку Платника податків ________________________________ 13. Дата взяття на облік рахунку в органі ДПС _______________ 14. Причина відмови в узятті на облік рахунку _______________ 15. Дата формування файла-відповіді _________________________ 16. Найменування файла-відповіді ____________________________ 17. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді __________________ 18. Дозволяю розпочати операції на рахунку
Відповідальна особа органу державної податкової служби ____________ ______________________________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)вверх