Документ z1417-17, действует, текущая редакция — Принятие от 28.10.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.12.2017. Посмотреть в истории? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

28.10.2017  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2017 р.
за № 1417/31285

Деякі питання оплати праці керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1034 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р. № 859”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”, Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об’єднань державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 листопада 2005 року № 390/851/457, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за № 1563/11843, з метою удосконалення умов оплати праці та посилення матеріальної зацікавленості в ефективному управлінні державним майном керівників підприємств, заснованих на державній формі власності, віднесених до сфери управління Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Умови, критерії, диференційовані показники встановлення та розміри посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України;

Умови, диференційовані показники встановлення та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, за підсумками роботи за квартал;

Умови, диференційовані показники встановлення та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, за підсумками роботи за рік;

Положення про преміювання та виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України.

2. Департаменту господарського забезпечення забезпечити затвердження розмірів посадових окладів та преміювання керівників підприємств, у тому числі виконуючих обов’язки керівників підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України, у фінансових планах таких підприємств.

3. Управлінню по роботі з особовим складом забезпечити внесення змін до укладених трудових контрактів згідно з вимогами цього наказу.

4. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту господарського забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України

Міністр соціальної політики України

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніВ. Шатілов

А. Рева


Д. ОлійникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
28.10.2017 № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2017 р.
за № 1417/31285

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,
диференційовані показники встановлення та розміри посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Служби безпеки України

1. Розмір посадового окладу керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Служби безпеки України (далі - керівник підприємства), встановлюється та переглядається у випадках, передбачених законодавством, Службою безпеки України.

2. Розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства, величини чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності в кратності до мінімального(ї) посадового окладу (ставки) працівника основної професії. Розрахунок розміру посадового окладу керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Служби безпеки України (далі - Розрахунок), наведено у додатку до цих Умов.

Мінімальний(а) посадовий оклад (ставка) працівника основної професії для розрахунку посадового окладу керівника підприємства враховується у мінімальному розмірі, визначеному генеральною (галузевою або територіальною) угодою.

У разі якщо розмір мінімального(ї) посадового окладу (ставки) працівника основної професії, встановленого(ї) на відповідний період (до 6 місяців) колективним договором, є меншим, ніж визначено генеральною (галузевою або територіальною) угодою, посадовий оклад (ставка) керівника підприємства розраховується, виходячи з такого(ї) меншого(ї) посадового окладу (ставки).

3. Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства може встановлюватися в кратності до 10 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії.

Мінімально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства із середньообліковою чисельністю працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік до 50 осіб (включно) встановлюється в кратності 2,5 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії; із середньообліковою чисельністю працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік 51 і більше осіб - у кратності 3 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії.

4. Якщо посадовий оклад керівника підприємства після перегляду згідно з Розрахунком виявляється меншим від установленого в контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.

5. Керівники підприємств протягом десяти робочих днів після набрання чинності нормою законодавства, якою встановлюється розмір мінімального посадового окладу, або після встановлення відповідно до чинного законодавства нового розміру мінімального посадового окладу та в інших випадках, передбачених законодавством, подають Службі безпеки України подання про встановлення (перегляд) розміру посадового окладу та пояснювальну записку з обґрунтуванням всіх показників такого подання.

Служба безпеки України протягом 30 календарних днів з дати надходження подання розглядає його та вносить відповідні зміни до контракту керівника підприємства згідно з цими Умовами.

Начальник Департаменту
господарського забезпечення


В. КіптенкоДодаток
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників встановлення та розмірів
посадових окладів керівників державних
підприємств, що належать до сфери
управління Служби безпеки України
(пункт 2)

РОЗРАХУНОК
розміру посадового окладу керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Служби безпеки України, відповідно до критеріїв та диференційованих показників встановлення окладіввверх