Документ z1409-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.12.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.11.2018  № 2948


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грядня 2018 р.
за № 1409/32861

Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 «Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції»

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 «Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, такі зміни:

1) абзац сьомий підпункту 1 після слова «Комітет» доповнити словами «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»;

2) у підпункті 2:

абзац другий замінити чотирма абзацами такого змісту:

«період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) має становити:

не менше 14 робочих днів - для лоту, сформованого з індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу вперше;

не менше 3 робочих днів - для лоту, сформованого з пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу повторно;

не більше 40 робочих днів - для будь-якого лоту;».

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

в абзаці дев’ятому слова «поштова адреса» замінити словами «поштову адресу»;

3) у підпункті 3:

в абзаці третьому слово «(аукціону)» замінити словами «(аукціонів) у їхній кількості, визначеній рішенням Фонду щодо умов продажу»;

в абзаці п’ятому слово «початкових» виключити;

у другому реченні абзацу шостого слова «, результати якого були скасовані (лот був знятий з продажу)» виключити;

4) підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) у разі якщо після зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни останні з визначеної рішенням Фонду щодо умов продажу кількості відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) банку(ів), що входили до складу лоту(ів), підлягають продажу у складі пулу(ів), сформованого(их) з активів (майна) банку за цією ознакою, крім випадків:

об’єднання в один пул нерухомого майна, що виставляється на продаж вперше, та інших основних засобів, що виставляються на продаж повторно;

об’єднання в один пул активів (майна), що виставляються на продаж вперше, та пов’язаних з ними активів (майна), що виставляються на продаж повторно;

зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна). У такому випадку на повторний продаж виставляється лот, сформований з індивідуально визначеного активу, суттєві характеристики якого змінилися.».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

С.В. Рекрутвверх