Документ z1403-10, первая редакция — Принятие от 23.12.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 998
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1403/18698

Про затвердження форми Акта
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

Відповідно до статті 64 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Акта про встановлення факту ведення
нерезидентом господарської діяльності через постійне
представництво на території України без взяття на податковий облік
(додається).
2. Директору Департаменту контролю за фінансовими установами
та операціями у сфері ЗЕД (Ілюшко О.П.) в установленому порядку
подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Начальнику Управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю.В. у
десятиденний строк від дня надходження Акта про встановлення факту
ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне
представництво на території України без взяття на податковий облік
(далі - Акт) до Державної податкової адміністрації України
забезпечити його надсилання до компетентного органу відповідної
іноземної держави для організації заходів стягнення.
4. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві,
головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці
Крим, областях та м. Севастополі забезпечити надсилання Акта до
Державної податкової адміністрації України протягом 10 календарних
днів з дня закінчення перевірки.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Носачову І.В.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Т.в.о. Міністра
закордонних справ України Р.М.Демченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 998

АКТ
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

від ___________ 20__ року N _______
Повне найменування нерезидента (українською та іноземною
мовами) __________________________________________________________ _________________________________________________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
країна __________________________________________________________,
ідентифікаційний ------------------------------------- код нерезидента | | | | | | | | | | | | | у країні резиденції -------------------------------------
здійснював у період з ___ по _____ на території України діяльність __________________________________________________________________
(зазначаються предмет, номер та дата договору)
_________________________________________________________________,
яка відповідно до ________________________________________________
(зазначається пункт, стаття відповідної Конвенції,

__________________________________________________________________
укладеної з певною країною щодо уникнення
подвійного оподаткування та попередження
_________________________________________________________________,
ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна)
утворює постійне представництво.
Сума отриманого нерезидентом доходу від ведення господарської
діяльності на території України складає _________________ гривень. Сума оподатковуваного прибутку, визначеного органом державної
податкової служби, відповідно до абзацу третього пункту 160.8
статті 160 Податкового кодексу України, складає _________ гривень. Сума несплаченого податку складає __________________ гривень.
Керівник органу
державної податкової служби __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту контролю
за фінансовими установами
та операціями у сфері ЗЕД О.П.Ілюшковверх