Документ z1393-06, действует, текущая редакция — Принятие от 29.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.01.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2006 N 126/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2006 р.
за N 1393/13267

Про внесення змін
до Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень
та Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки матеріалів
та призначення судових експертиз

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) та з метою удосконалення єдиного підходу при
проведенні судових експертиз і підвищення якості проведення
судових експертиз Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та
призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства
юстиції від 8 жовтня 1998 року N 53/5 ( z0705-98 ) і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції 3 листопада 1998 року за
N 705/3145 (із змінами та доповненнями), що додаються.
2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя
(Л.Головченко) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами і
доповненнями).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції І.І.Ємельянову.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29.12.2006 N 126/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2006 р.
за N 1393/13267

ЗМІНИ
до Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень
та Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки матеріалів
та призначення судових експертиз,
затверджених наказом Міністерства юстиції
від 8 жовтня 1998 року N 53/5
і зареєстрованих в Міністерстві юстиції
3 листопада 1998 року за N 705/3145
( z0705-98 )
(із змінами та доповненнями)

1. У Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень ( z0705-98 ):
1.1. У розділі 1: у пункті 1.2: у підпункті 1.2.1 слова "фоно- та відеозапису" замінити
словом "відеозвукозапису"; у підпункті 1.2.5 після слів "комп'ютерно-технічна" доповнити
словами "телекомунікаційних систем та засобів". У пункті 1.13: абзац шостий викласти в такій редакції: "У виняткових випадках, якщо експертиза є особливо складною,
потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які
потребують декількох досліджень чи налічує більше п'яти томів
матеріалів справи, або є комплексною чи потребує залучення
фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних),
підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені
строки, більший розумний строк установлюється за письмовою
домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу, після
попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє
вивчення матеріалів при нескладних та середньої складності
дослідженнях не повинно перевищувати п'яти днів; при складних та
найскладніших дослідженнях - відповідно десяти та п'ятнадцяти
днів"; доповнити пункт новими абзацами сьомим та восьмим такого
змісту: "У разі відмови органу, що призначив експертизу, у погодженні
запропонованого розумного строку проведення експертизи, матеріали
справи можуть бути повернені з пропозицією призначити експертизу
іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у
статті 7 Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ). У випадку невиконання клопотань експерта щодо надання
додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи в порядку,
передбаченому чинним законодавством, незабезпечення доступу до
об'єкта дослідження (учинення перешкод з боку сторін, що беруть
участь у справі, в обстеженні об'єкта), матеріали справи можуть
бути повернуті органу (особі), який призначив експертизу, із
зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами дев'ятим та десятим.
1.2. У розділі 4: пункт 4.1 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо в установі не проводяться певні види експертиз та
відсутні фахівці з певної галузі спеціальних знань, керівник
установи повідомляє про це орган (особу), що призначив експертизу,
та повертає матеріали справи без виконання"; у абзаці третьому пункту 4.15 слово "коду" замінити словом
"номеру", а слова "суб'єкта підприємницької діяльності" виключити.
1.3. Додаток до Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень ( z0705-98 ) доповнити
абзацом такого змісту: "Науково-дослідний центр судової експертизи з питань
інтелектуальної власності. Зона обслуговування поширюється на всі регіони".
2. У Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки
матеріалів та призначення судових експертиз ( z0705-98 ):
2.1. Третє речення абзацу чотирнадцятого пункту 1 викласти в
такій редакції: "Почеркознавчі дослідження за копіями об'єктів дослідження
можуть бути проведені лише після вирішення експертами в галузі
технічного дослідження документів питання про відсутність
монтажу".
2.2. Пункт 37 викласти в такій редакції: "37. Для розв'язання ідентифікаційних завдань щодо
документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки,
надається ця техніка в комплекті (системний блок комп'ютера,
інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального
пристрою, з'єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До
направлення комп'ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на
ній не дозволяється. Вирішення ідентифікаційних питань проводиться
в рамках комплексної комп'ютерно-технічної експертизи та технічної
експертизи документів при наявності електронного оригіналу
документа (файла). Вилучення комп'ютерної техніки, її огляд має
проводитися за участю спеціаліста у галузі комп'ютерно-технічних
досліджень".
2.3. Розділ "Експертиза матеріалів та засобів
відеозвукозапису" викласти в такій редакції:
"Експертиза відеозвукозапису
44. Основними завданнями експертизи відеозвукозапису є:
44.1. Встановлення технічних умов та технології отримання
відеозвукозапису.
44.2. Ототожнення особи за фізичними параметрами голосу.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань
До пункту 44.1. Чи на даному технічному пристрої (відеомагнітофоні, диктофоні
тощо) зафіксована відеофонограма (фонограма)? За допомогою одного чи декількох технічних пристроїв
зафіксовані конкретні фрагменти відеофонограми (фонограми)? Чи є надана відеофонограма (фонограма) оригіналом або копією? Чи проводився запис відеофонограми (фонограми) безперервно? Чи зазнавала змін надана відеофонограма (фонограма)? Чи одночасно проводився запис відеозображення та звуку на
відеофонограмі?
До пункту 44.2. Чи брали перелічені особи участь у зафіксованій на фонограмі
розмові та які конкретно слова та фрази ними промовлені? Скільки осіб брало участь у зафіксованій на фонограмі
розмові?
45. Для встановлення технічних умов та технології отримання
відеозвукозапису на дослідження надається: - оригінальна фонограма; - оригінальний пристрій, яким фонограма зафіксована; - додаткове обладнання, яке використовувалось для запису
фонограми у повному складі: мікрофон, джерело живлення, прилади
керування тощо; - повні відомості про внесення конструктивних змін в пристрій
запису та додаткове обладнання з зазначенням хронології таких
змін.
46. Для ототожнення осіб за усним мовленням, зафіксованим у
фонограмі, експерту надаються фонограми з порівняльними зразками у
формі бесіди (допиту, очної ставки тощо). Зразки з усним мовленням
повинні бути зафіксовані з достатнім рівнем запису, на якісній
апаратурі та носіях, які відповідають установленим стандартам та з
невеликим терміном використання. У разі потреби для відбирання
зразків запису залучається спеціаліст. Експерту також надається
протокол прослуховування фонограм з роздрукованим текстом розмов.
47. Встановлення текстового змісту розмов, що зафіксовані у
фонограмі, не є окремою експертною задачею, оскільки не потребує
застосування спеціальних знань та може проводитись спеціалістом
при вирішенні питань персоніфікації мовленнєвого матеріалу чи
застосуванні спеціальних методів покращення розбірливості усного
мовлення".
2.4. У абзаці другому пункту 107 цифри "95.2-95.3" замінити
цифрами "106.2-106.3".
2.5. У пункті 108 цифри "95.1" замінити цифрами "106.1".
2.6. Пункти 137-141 викласти в такій редакції: "137. Головними завданнями експертизи комп'ютерної техніки і
програмних продуктів є: - установлення технічного стану комп'ютерно-технічних
засобів; - установлення обставин, пов'язаних з використанням
комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного
забезпечення; - виявлення інформації та програмного забезпечення, що
містяться на комп'ютерних носіях; - установлення відповідності програмних продуктів певним
параметрам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань
Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити,
яка інформація цікавить) і якщо так, то яка саме? Чи містить носій досліджуваного комп'ютера інформацію про
певні (зазначити які саме) дії користувача? Чи здійснювались спроби знищення зазначеної інформації? Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з
метою знищення інформації? Чи розроблена зазначена інформація на цьому комп'ютері або
перенесена з іншого носія? Яким чином інформація (зазначити яка саме) перенесена до
досліджуваного комп'ютера (носія)? Яка технологія та хронологія створення електронного документа
(зазначити електронний документ та певний зміст)? Яка дата та час створення (друку, видалення, занесення тощо)
файлів, що містять інформацію стосовно... (зазначити зміст)? Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп'ютера
певне (зазначити яке саме) програмне забезпечення? Яким чином, коли це програмне забезпечення встановлене? Які технічні несправності має дане комп'ютерне обладнання або
його окремі блоки та пристрої, і як ці несправності впливають на
роботу обладнання в цілому? Чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати
функції, передбачені технічним завданням на його розробку? Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного
програмного продукту?
138. Для дослідження інформації, що міститься на комп'ютерних
носіях, експертові надається сам комп'ютерний носій, а також
комп'ютерний комплекс, до складу якого входить досліджуваний
носій.
139. У деяких випадках на дослідження може надаватися тільки
комп'ютерний носій. У такому разі, якщо перед експертами
ставляться питання стосовно дат та часу певних дій користувача,
експертам надається інформація щодо показів годинника реального
часу комп'ютера, з якого вилучено носій.
140. Для встановлення відповідності програмних продуктів
певним параметрам, а також вартості програмного продукту
експертові надається носій з копією досліджуваного програмного
продукту і еталонна (дистрибутивна) копія програмного продукту, що
реалізується на вітчизняному ринку програмних засобів. У разі відсутності дистрибутивної копії програмного продукту
не слід відмовлятися від призначення експертизи, оскільки в
окремих випадках її можна провести за наявності копії програмного
продукту.
141. Для дослідження технічного стану і визначення вартості
комп'ютерно-технічних засобів експертові надаються сама
комп'ютерна техніка, а також технічна документація до неї".
2.7. Доповнити рекомендації ( z0705-98 ) новими розділами та
пунктами такого змісту:
"Експертиза телекомунікаційних систем та засобів
156. Головними завданнями експертизи телекомунікаційних
систем та засобів є: - визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних
систем та засобів; - встановлення фактів та способів передачі (отримання)
інформації в телекомунікаційних системах; - встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів
та інформації у сфері телекомунікацій; - визначення якості телекомунікаційних послуг; - встановлення технічного стану телекомунікаційних систем та
засобів; - встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних
категорій телекомунікаційних систем та засобів; - дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у
сфері телекомунікацій. Об'єктами експертизи телекомунікаційних систем та засобів є
телекомунікаційні системи, засоби, мережі і їх складові частини та
інформація, що ними передається, приймається та обробляється.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань
Яка причина непрацездатності (експлуатаційна, виробнича тощо)
телекомунікаційного засобу (системи)? Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)? Чи відповідає телекомунікаційний засіб (система) технічній
документації? Які технічні характеристики (параметри) має
телекомунікаційний засіб (система)? Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в
який спосіб? Чи мало місце використання ресурсів та інформації в
телекомунікаційній системі та в який спосіб? Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в
телекомунікаційній системі та в який спосіб? Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи? Встановити шляхи маршрутизації даних в телекомунікаційній
системі. Чи можливо використання телекомунікаційного засобу
(обладнання) для вказаних цілей? За яким алгоритмом обробляється чи оброблена інформація
телекомунікаційним засобом (системою)?
Екологічна експертиза
157. У межах екологічної експертизи проводиться експертиза
пестицидів. До головних завдань експертних досліджень пестицидів
належить: - встановлення належності пестицидів до стандартизованої
групи (виробничої, хімічної, гігієнічної тощо) відповідно до
існуючої класифікації; - встановлення спільної (різної) родової (групової)
належності, єдиного джерела походження, належності до єдиної маси
тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань
Чи є дана речовина пестицидом? Якщо так, то яким саме? Чи містяться в зразках рослин (ґрунту, воді) пестициди? Чи мають спільну родову (групову) належність надані зразки
пестицидів? До якої групи небезпеки згідно із гігієнічною класифікацією
належать надані зразки пестицидів? Чи дозволено використання в Україні наданих пестицидів?".
Начальник управління експертного
забезпечення правосуддя Л.М.Головченко



вверх