Документ z1385-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.08.2014, основание - z0891-14

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012  № 13


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2012 р.
за № 1385/21697

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 59 від 21.07.2014}

Про затвердження Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 34 від 29.12.2012
№ 40 від 19.12.2013}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пунктів 2, 3 частини четвертої статті 16, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
23.07.2012  № 13


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2012 р.
за № 1385/21697

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пунктів 2, 3 частини четвертої статті 16 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), глави 67 та статті 1172 Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування» та встановлює порядок відбору страховиків, які мають намір здійснювати страхування фінансової відповідальності та/або життя та здоров’я посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), а також порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду.

1.2. Відповідно до цього Положення страхуванню підлягають:

життя та здоров'я посадових осіб Фонду відповідно до переліку, визначеного у пункті 1.5 цього розділу;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки посадових осіб Фонду, відповідно до переліку, визначеного у пункті 1.5 цього розділу.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

1.3. Порядок і правила страхування, вимоги до договорів страхування визначаються главою 67 Цивільного кодексу України, Законом України "Про страхування" та постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 412 "Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

1.4. Страхувальником за договорами страхування є Фонд.

1.5. Застрахованими особами за договорами страхування є:

члени адміністративної ради Фонду;

члени виконавчої дирекції Фонду;

уповноважені особи Фонду відповідно до Закону.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

{Пункт 1.6 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

1.6. Шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки осіб, зазначених у пункті 1.5 цього розділу, відшкодовується безпосередньо Фондом на підставі рішення суду, у тому числі у випадку, якщо розмір заподіяної шкоди перевищує розмір страхового покриття.

1.7. У разі звернення третіх осіб до суду про стягнення з Фонду шкоди, заподіяної особами, зазначеними у пункті 1.5 цього розділу (у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки), Фонд звертається до суду з клопотанням про залучення страховика до судового розгляду як співвідповідача чи третьої особи та вживає заходів щодо виконання страховиком своїх обов’язків за договорами страхування фінансової відповідальності, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки.

ІІ. Відбір страховиків

2.1. Відбір страховиків здійснюється Фондом щонайменше один раз на рік.

2.2. Оголошення про прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про встановлення дати проведення відбору страховиків із зазначенням останнього дня подання документів для участі страховиків у такому відборі оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення такого відбору.

2.3. Страховик, який планує брати участь у відборі, має відповідати таким вимогам:

наявність сплаченого статутного капіталу в розмірі, передбаченому статтею 30 Закону України "Про страхування";

відсутність невиконаних заходів впливу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України;

рівень виплат з добровільних видів страхування протягом останніх чотирьох кварталів, що передують даті подання документів для участі у відборі, повинен бути не менше 30 відсотків;

наявність перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів)на останню звітну дату, що передує даті подання документів для участі у відборі, над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 1 млн. євро за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України;

наявність грошових коштів, розміщених у банківських установах, які не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, у розмірі, не меншому ніж 30 відсотків загального обсягу активів;

наявність ліцензії на здійснення страхової діяльності щодо обов’язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків – уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави в капіталізації банку;

{Абзац сьомий пункту 2.3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

дотримання станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів для участі у відборі, вимог щодо платоспроможності, встановлених законодавством України у сфері страхування;

відсутність заборгованості зі сплати загальнодержавних податків та зборів;

неперебування в стадії ліквідації або банкрутства.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

2.4. Для проведення відбору страховик, який планує брати участь у відборі, має надати до Фонду такі документи:

заяву про участь у процедурі відбору Фондом страховика з обов’язковим зазначенням найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу, електронної адреси; банківських реквізитів, відомостей про осіб, які входять до складу виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради (прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон);

нотаріально засвідчену копію установчого документа страховика;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (виданий не пізніше як за один календарний місяць до початку відбору);

річну фінансову звітність, складену відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 та № 397/3690 відповідно, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останній календарний рік, що передує даті подання заяви;

{Абзац п’ятий пункту 2.4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

проміжну фінансову звітність, складену відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 та № 397/3690 відповідно, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останні звітні періоди поточного року, що передують даті подання заяви;

{Абзац шостий пункту 2.4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

річну звітність, складену відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), засвідчену підписом керівника страховика та скріплену печаткою страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останній календарний рік, що передує даті подання заяви;

{Абзац сьомий пункту 2.4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

проміжну звітність, складену відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), засвідчену підписом керівника страховика та скріплену печаткою страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за всі звітні періоди поточного року, що передують даті подання заяви;

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом восьмим  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

довідку про рівень виплат за останній календарний рік, що передує дню подання заяви, та за кожний квартал поточного року, засвідчену підписом керівника страховика та скріплену печаткою страховика;

оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про відсутність невиконаних страховиком заходів впливу (інформація повинна бути датована не більше ніж за 15 календарних днів до дня її подання);

нотаріально засвідчену копію ліцензії на здійснення страхової діяльності щодо обов’язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків – уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави в капіталізації банку;

{Абзац дванадцятий пункту 2.4 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012, № 40 від 19.12.2013}

пропозицію страховика щодо умов страхування, підписану керівником страховика та скріплену печаткою страховика;

довідку про акціонерів/учасників страховика, які є власниками істотної участі у страховику, засвідчену керівником страховика та скріплену печаткою страховика.

ІІІ. Порядок відбору страховиків

3.1. Проведення відбору здійснюється виконавчою дирекцією Фонду.

бзац другий пункту 3.1 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

3.2. Відповідні підрозділи (підрозділ) Фонду (відповідно до наданих повноважень) протягом п’яти робочих днів після останнього дня подання документів для участі страховиків у відборі здійснюють їх експертизу, складають висновок щодо:

відповідності страховиків вимогам, встановленим пунктом 2.3 розділу ІІ цього Положення;

пропозицій страховиків щодо умов страхування.

Висновок підписується керівниками відповідних підрозділів (керівником відповідного підрозділу) Фонду і подається на розгляд виконавчої дирекції Фонду.

3.3. Відбір страховиків може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі подання менше двох заяв від страховиків.

Відбір страховиків визнається таким, що не відбувся, у разі виявлення невідповідності всіх страховиків - учасників відбору: вимогам, встановленим пунктом 2.3 розділу ІІ цього Положення; відсутності будь-якого документа та/або виявлення недостовірності інформації у документах, що подавалися для участі у відборі (пункт 2.4 розділу ІІ цього Положення).

3.4. У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про визнання відбору страховиків таким, що не відбувся, Фонд письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє всіх учасників відбору та організовує протягом тридцяти календарних днів підготовку нового відбору страховиків.

3.5. Рішення про результати проведення відбору страховиків, які надали за результатами оцінки найкращі для Фонду пропозиції щодо умов страхування та пропозиції щодо виконання умов договорів, приймається виконавчою дирекцією Фонду.

3.6. За результатами відбору виконавча дирекція Фонду має право відхилити страховика з таких причин:

страховик не відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.3 розділу ІІ цього Положення;

встановлення факту подання недостовірної інформації у документах, визначених у пункті 2.4 розділу ІІ цього Положення.

3.7. Всім страховикам - учасникам відбору надсилається повідомлення про результати відбору. На вимогу страховиків їм надається витяг з протоколу засідання виконавчої дирекції Фонду.

Перелік страховиків, які пройшли відбір Фондом, оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

3.8. Договір страхування не може бути укладений із страховиком у випадку, якщо він є пов’язаною особою банку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних або який ліквідовується на підставах, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 29.12.2012}

ункт 3.9 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 40 від 19.12.2013}

3.9. Договори страхування від імені Фонду підписуються директором - розпорядником Фонду або визначеною ним особою та скріплюються печаткою Фонду.

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєвавверх