Документ z1335-14, действует, текущая редакция — Принятие от 07.10.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.05.2015. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1335/26112

ВИМОГИ
до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельного курсу Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.10 «Небезпечні, шкідливі та потенційно небезпечні вантажі», з рекомендаціями (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes plus Compendium) (далі - Модельний курс ІМО 1.10), розділів В-V/b та B-V/c Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ), Міжнародного кодексу з перевезення небезпечних вантажів морем 2012 року (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) Code), Міжнародного кодексу по перевезенню твердих навалювальних вантажів 2011 року (Maritime Solid Bulk Cargoes Code - IMSBC), Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk - IBC Code), Керівництва ІМО з надання першої медичної допомоги під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended), Резолюції ІМО А.851(20) від 27 листопада 1997 року «Загальні принципи систем суднових сповіщень та вимог до передачі сповіщень, включаючи керівництво з передачі сповіщень про інциденти, пов’язані зі скиданням небезпечних вантажів, шкідливих вантажів та забруднювачів моря» (General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу обладнання з підготовки осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини (далі - вантажі) навалом та в упаковці і здійснюють на суднах операції з небезпечними вантажами в упаковці (далі - Обладнання), підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямом «Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці» відповідно до вимог розділів В-V/b та B-V/c згідно з таблицями А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-II/3, A-II/5 Кодексу ПДНВ та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують це Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку членів екіпажів, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці та здійснюють на суднах операції з небезпечними вантажами в упаковці.

2.2. Підготовка здійснюється з метою:

відпрацювання практичних навичок членів екіпажу суден щодо поводження з небезпечними вантажами на суднах під час вантажних операцій та транспортування в морі;

досягнення членами екіпажу суден стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними операціями з небезпечними вантажами, зазначених в розділах В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ;

набуття первинних знань з надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами;

практичної демонстрації досягнення мінімальних стандартів компетентності, зазначених у розділах В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ.

2.3. Підготовка повинна здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділі В-V/b Кодексу ПДНВ стосовно мінімальних вимог для підготовки членів екіпажу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом;

розділі B-V/c Кодексу ПДНВ стосовно мінімальних вимог для підготовки членів екіпажу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі в упаковці;

Модельному курсі ІМО 1.10;

національних вимогах з перевезення небезпечних вантажів на суднах.

2.4. Курс підготовки має складатися з двох частин:

вивчення відповідних принципів і основ, що визначають характеристики та властивості небезпечних вантажів і небезпек для здоров’я;

застосування вивчених принципів і основ до експлуатації судна під час перевезення небезпечних вантажів.

2.5. Підготовка має здійснюватися незалежно від рівня знань з інших аспектів роботи судна і не повинна передбачати вимагання деталізованих знань хімічного виробництва.

2.6. Підготовка повинна забезпечувати досягнення компетентності членами екіпажу за функцією «Обробка та розміщення вантажів», зазначеною в таблицях А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-II/3, A-II/5.

2.7. Основними завданнями підготовки з використанням Обладнання є:

навчання застосуванню правил безпечного пакування, обробки, зберігання та розділення небезпечних і шкідливих вантажів;

навчання необхідним заходам безпеки під час вантажних операцій з небезпечними вантажами;

навчання застосуванню вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, щодо суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів;

навчання застосуванню керівництв ІМО щодо упаковки вантажних транспортних одиниць;

навчання застосуванню рекомендації ІМО відносно безпечного перевезення небезпечних вантажів і відповідної діяльності у портових районах;

навчання застосуванню правил здійснення на суднах операцій з небезпечними вантажами в упаковці під час перевезення;

навчання застосуванню Міжнародного кодексу з перевезення небезпечних вантажів морем;

навчання застосуванню Міжнародного кодексу по перевезенню твердих навалювальних вантажів;

навчання застосуванню Міжнародного кодексу конструкцій і обладнання для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом;

навчання застосуванню правил надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів з перевезення небезпечних вантажів після проведення теоретичної та практичної підготовки в НТЗ.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода на підготовку в НТЗ слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Обладнання повинно дозволяти відпрацьовування навичок щодо завантаження, розміщення, перевезення та вивантаження небезпечних вантажів на суднах, а також надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами.

3.4. Обладнання повинно надавати можливість:

отримати особі, яка проходить навчання, навички, що відповідають вимогам підготовки;

правильно визначати класи небезпечних вантажів, правила поводження з ними та основні небезпеки таких вантажів;

правильно визначати способи надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами;

демонструвати компетентність з питань, що вимагається курсом підготовки.

3.5. Обладнання призначене для відпрацювання:

навичок, що відповідають конкретним цілям та завданням підготовки з обробки небезпечних вантажів на суднах;

здатності визначати класи та групи небезпечних вантажів відповідно до Кодексу IМDG;

здатності безпечного пакування, обробки, зберігання та розділення небезпечних і шкідливих вантажів;

правильного розуміння маркування та написів на упаковках;

здатності визначати основні фізико-хімічні властивості небезпечних вантажів;

здатності визначати та класифікувати забруднювачі моря;

здатності використання різних типів упаковки небезпечних вантажів, зокрема газових балонів, стандартних контейнерів та контейнерів малої вантажопідйомності, переносних цистерн тощо;

здатності безпечного перевезення морем небезпечних вантажів та забруднювачів моря;

здатності перевезення морем небезпечних вантажів у контейнерах;

правильного застосування детальних інструкцій із забезпечення заходів безпеки стосовно вантажів, які визначені у Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів морем і його додатках та в керівництвах ІМО відносно упаковки вантажних транспортних одиниць;

застосування Міжнародної конвенції про безпечні контейнери;

застосування вимог Конвенції SOLAS щодо суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів;

основних принципів використання суднових систем повідомлення та надання суднових повідомлень, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів;

безпечного використання пестицидів на суднах;

дій членів екіпажу в різних умовах, які можуть включати аварію, небезпечні або надзвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки;

визначення категорії небезпечних вантажів, їх основних небезпек та правил поводження з ними;

дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як під час стоянки, так і в морі;

знань небезпек, пов’язаних із судном або вантажем, включаючи правила щодо паління, збіднення киснем середовища, «вуглеводного сп’яніння» і токсичності;

надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків з небезпечними вантажами;

порядку надання дозволу на роботи, в тому числі роботи з вогнем, та процедури входу до зачинених приміщень;

використання засобів індивідуального захисту.

3.6. До складу Обладнання мають входити різні види захисного спорядження від локальних засобів для захисту органів дихання та зору до повних комплектів захисного спорядження в кількості не менше ніж по одному зразку кожного у справному стані на групу.

3.7. Під час відпрацювання практичної підготовки кожен слухач зобов’язаний як мінімум один раз одягти комплект захисного спорядження для роботи з небезпечними вантажами.

3.8. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на Обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.9. Під час використання Обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.10. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки членів екіпажів суден відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні.

3.11. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.12. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типовому плані підготовки за напрямом «Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці», наведеному в додатку 1 до цих Вимог, розробленому відповідно до Модельного курсу ІМО 1.10.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.13. На підставі типового плану підготовки, Модельного курсу ІМО 1.10 та вимог Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Кодексу ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України та Модельний курс ІМО 1.10.

3.14. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.15. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.16. Група слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування.

3.17. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.18. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.19. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.20. Для підготовки повинен використовуватися окремий навчальний клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний стіл;

столи та стільці, що забезпечують можливість для роботи з документами та конспектування, для усіх слухачів;

необхідна для підготовки кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії);

DVD або відеоапаратура, проекційна апаратура. Використання в навчальній підготовці проектора або будь-якого іншого засобу відображення інформації не виключає обов’язкову наявність у навчальному класі вищезазначеного навчально-демонстраційного матеріалу (плакатів, постерів, стендів);

комп’ютерне обладнання.

3.21. У навчальному класі повинен бути розміщений мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів):

система класифікації небезпечних вантажів UN, що використовується ІМО;

фізичні параметри (наприклад, boiling point, flash point, melting point, explosive limit тощо), що використовуються у Кодексі для опису властивостей речовин;

позначення, маркування та символи на тарі, що використовується для перевезення небезпечних вантажів;

типи упаковки небезпечних вантажів, зокрема звичайна та великотоннажна тара (packaging / large packaging), газові балони, стандартні контейнери та контейнери середньої вантажопідйомності, переносні цистерни тощо;

визначення пакувальних груп (PG) для різних небезпечних вантажів;

категорії укладання (stowage) небезпечних вантажів;

таблиця сегрегації (segregation) небезпечних вантажів, зміст термінів сегрегації;

використання засобів індивідуального захисту;

дії членів екіпажу в різних аварійних ситуаціях під час перевезення небезпечних вантажів або при стоянці судна в порту;

основні принципи надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків з небезпечними вантажами.

3.22. Приміщення класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа на одного слухача у класі повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.23. У класі має бути в наявності набір відеофільмів, рекомендованих ІМО (або аналогічних) для спеціальної підготовки з перевезення небезпечних вантажів, зокрема нижчеперелічених (або аналогічних):

1) «Небезпечні вантажі у морі» (Dangerous Goods At Sea, part I «The IMDG Code», code No 1139, and II «Expecting the Unexpected» code No 1140)

(http://videotel.com/stcw_training_catalogue/other_subject_areas/spctlwtqkvh0kbz_dangerous_goods_at_sea/);

2) «Завантаження та зберігання небезпечних вантажів у районі портових вод» (Handling and Storage of Packaged Dangerous Goods in Port Areas, part I - “Preparation”, Code No 9933, and part II «Implementation», Code No 9934)

(http://videotel.com/stcw_training_catalogue/other_subject_areas/spctl0ps79tlqyx_handling_and_storage_of_packaged_dangerous_goods_in_port_areas/);

3) «Переносні цистерни та цистерни в контейнерах» (Portable Tanks and Tank Containers, Code No 314)

(http://videotel.com/stcw_training_catalogue/cargo_handling/portable_tanks_and_tank_containers_314/);

4) «Безпечна укладка» (Safe Packing, Code No 315)

(http://videotel.com/stcw_training_catalogue/other_subject_areas/safe_packing_315/).

3.24. Обладнання повинно бути в робочому стані та придатне для використання.

3.25. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.26. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-II/3, A-II/5 Кодексу ПДНВ.

3.27. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.28. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.29. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного у додатку 2 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора повинно забезпечувати:

ефективний зв'язок з усіма робочими місцями слухачів;

надання робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів;

здійснення контролю, спостерігання, реєстрацію завдання та його ефективне опрацювання й обговорення зі слухачами;

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання;

зупинку завдання на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без зашкодження процесу завдання.

4.2. Інструктор повинен мати можливість у разі потреби призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити швидке виведення людей з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача

5.1. Кожен слухач має бути забезпечений окремим робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування.

5.2. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ повинен вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.3. У разі використання зразків небезпечних вантажів та забрудненого обладнання в НТЗ повинно бути обладнане місце, де є можливість слухачам вмитися та/або видалити залишки небезпечних вантажів з тіла, одягу.

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори, що здійснюють підготовку з перевезення небезпечних вантажів, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу або диплом вищого навчального закладу, що здійснює підготовку за відповідним напрямом;

документально підтверджений досвід роботи на суднах на посаді особи командного складу не менше п’яти років з досвідом у сфері організації перевезення небезпечних вантажів, чи досвід роботи у сфері організації перевезення небезпечних вантажів не менше п’яти років, чи досвід роботи викладача вищого навчального закладу за спеціальністю, пов’язаною з перевезенням небезпечних вантажів, не менше трьох років;

документ про проходження спеціальної підготовки за напрямом «Підготовка осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці» відповідно до вимог розділів В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ та національних вимог;

документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки членів екіпажів з перевезення небезпечних вантажів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки членів екіпажів з перевезення небезпечних вантажів), та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Один інструктор, що проводить підготовку з перевезення небезпечних вантажів, може проводити підготовку групи кількістю не більше ніж 25 слухачів.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 3 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 3 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені зміни до них.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 3 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди,
які відповідають за вантажні операції
на суднах, що перевозять небезпечні
речовини навалом та в упаковці
(пункт 3.12)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці» (Training of Officers and Rating Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk and in Packaged Form) відповідно до вимог розділів В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.10 «Небезпечні, шкідливі та потенційно небезпечні вантажі», з рекомендаціями (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes plus Compendium), Міжнародного кодексу з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2012 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code), Міжнародного кодексу по перевезенню твердих навалювальних вантажів, видання 2011 року (Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC), Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), Керівництва ІМО з надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG), as amended)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

21,0

7,5

3,0

31,5

Типовий план підготовки
за напрямом
«Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.10

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
Усього за темою

0,75

-

0,75

2. Ознайомлення та загальна інформація про курс підготовки:
2.1. Загибель «Титаніка», перша Конвенція СОЛАС
2.2. Аварія на т/х «Аріадна»
2.3. Кодекси ІВС і ICG, Кодекс ВС (крім МНВ)
2.4. Роль ІМО у підвищенні стандартів безпеки
Усього за темою

0,5

-

0,5

3. Конвенції
3.1. СОЛАС-74, частини VI i VII
3.2. MAРПОЛ-73/78, додаток ІІІ
Усього за темою

0,5

-

0,5

4. ІМО і небезпечні вантажі
4.1. Експертний комітет ООН
4.2. Рекомендації ООН
Усього за темою

0,5

-

0,5

54. Кодекс IMDG
5.1. Формування відносин ІМО, пов’язаних з конвенціями СОЛАС та МАРПОЛ
5.2. Комітет ООН та рекомендації стосовно застосування, статусу та національних особливостей застосування Кодексу IMDG
5.3. Структура курсу: зміст, включаючи перелік небезпечних вантажів, їх взаємовідносин з іншими частинами Кодексу
Усього за темою

1,25

-

1,25

6. Класифікація: фізичні та хімічні характеристики небезпечних вантажів
6.1. Основні фізичні та хімічні характеристики небезпечних вантажів
6.2. Фізичні якості небезпеки
6.3. Хімічні властивості
6.4. Хімічні якості небезпеки, включаючи хімічну стабільність та вимоги до контролю за температурою
6.5. Забруднювачі моря
Усього за темою

1,5

-

1,5

7. Класифікація: система ООН, яка використовується ІМО
7.1. Дев’ять класів небезпечних вантажів
7.2. Відповідні назви небезпечних вантажів відповідно до нумерації ООН, які використовуються в судноплавстві
7.3. Групи упаковок
7.4. Речовини або предмети, які не містяться в номерах та назвах нумерації ООН
7.5. Розчини й суміші (відповідно до СОЛАС та MAРПОЛ)
7.6. Речовини з декільками небезпеками (градація)
7.7. Спеціальні вимоги
Усього за темою

1,0

0,5

1,5

8. Класифікація: класи IMDG
8.1. Частина 2
8.2. Класи 1 - 9. Критерії
8.3. Види упаковки, які використовуються
8.4. Особливо небезпечні вантажі (наприклад, забруднювачі моря, речовини із завищеною температурою)
8.5. Відеофільм «Небезпечні речовини у морі», 1 частина, тверді речовини, що перевозяться навалом
8.6. Відходи
Усього за темою

1,5

1,5

3,0

9. Вимоги до упаковки та цистерн
9.1. Упаковка
9.2. Контейнери малої вантажопідйомності (ІВС)
9.3. Газові балони
9.4. Переносні цистерни
Усього за темою

1,0

0,5

1,5

10. Конструкція і перевірка упаковки, ІВС і переносних цистерн
10.1. Упаковки
10.2. Контейнери малої вантажопідйомності (ІВС)
10.3. Великі упаковки
10.4. Газові резервуари
10.5. Упаковка вантажів класу 6.2
10.6. Упаковка вантажів класу 7
10.7. Переносні цистерни (типи, схвалені ІМО та ООН)
Усього за темою

0,5

1,0

1,5

11. Процедури відправлення вантажів
11.1. Загальна інформація
11.2. Маркування та нанесення написів на упаковках
11.3. Знаки небезпеки/маркування вантажних транспортних одиниць
11.4. Документація
11.5. Спеціальні умови
Усього за темою

1,5

1,0

2,5

12. Обмежені кількості
12.1. Умови
Усього за темою

0,5

0,5

1,0

13. Транспортні операції
13.1. Укладка вантажу
13.2. Сепарація вантажу
13.3. Протипожежні заходи
13.4. Використання контейнерів
13.5. Судна ро-ро
13.6. Морські баржі
13.7. Забруднювачі моря
13.8. Схвалення уповноваженим органом влади
Усього за темою

6,0

1,0

7,0

14. Додаток до Кодексу IMDG
14.1. Упаковка в контейнери
14.2. Відеофільм А15
14.3. Аварійні процедури
14.4. Керівництва з надання першої медичної допомоги
14.5. Процедури повідомлення
14.6. Використання пестицидів на суднах
14.7. Кодекс INF
14.8. Додаток
Усього за темою

1,5

1,0

2,5

15. Безпечне перевезення небезпечних вантажів у портових районах
Усього за темою

1,5

0,5

2,0

16. Подальший розвиток
16.1. Поправки
16.2. Гармонізація з іншими документами
16.3. Міжнародне/ національне законодавство
16.4. Торговельні асоціації, видання тощо
Усього за темою

0,5

-

0,5

17. Повторення курсу

0,5

-

0,5

Усього за напрямом підготовки

21,0

7,5

28,5

Вихідний контроль3,0

Усього31,5
Додаток 2
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди,
які відповідають за вантажні операції
на суднах, що перевозять небезпечні
речовини навалом та в упаковці
(пункт 3.29)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

В _____________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, обладнання з підготовки осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

Відомості про обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

За допомогою обладнання здійснюється відпрацювання:

навичок, що відповідають конкретним цілям та завданням підготовки з обробки небезпечних вантажів на суднах

здатності визначати класи та групи небезпечних вантажів відповідно до Кодексу IМDG

здатності безпечного пакування, обробки, зберігання та розділення небезпечних і шкідливих вантажів

правильного розуміння маркування та написів на упаковках

здатності визначати основні фізико-хімічні властивості небезпечних вантажів

здатності визначати та класифікувати забруднювачі моря

здатності використання різних типів упаковки небезпечних вантажів, зокрема газових балонів, стандартних контейнерів та контейнерів малої вантажопідйомності, переносних цистерн тощо

здатності безпечного перевезення морем небезпечних вантажів та забруднювачів моря

здатності перевезення морем небезпечних вантажів у контейнерах

правильного застосування детальних інструкцій із забезпечення заходів безпеки стосовно вантажів, які визначені у Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів і його додатках та в керівництвах ІМО відносно упаковки вантажних транспортних одиниць

застосування Міжнародної конвенції про безпечні контейнери 1972 року, з поправками

застосування вимог Конвенції SOLAS щодо суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів

основних принципів використання суднових систем повідомлення та надання суднових повідомлень, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів

безпечного використання пестицидів на суднах

дій членів екіпажу в різних умовах, які можуть включати аварію, небезпечні або надзвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки

визначення категорії небезпечних вантажів, їх основних небезпек та правил поводження з ними

дій під час пожежі на судні або поблизу нього як під час стоянки, так і в морі

знань небезпек, пов’язаних із судном або вантажем, включаючи правила щодо паління, збіднення киснем середовища, «вуглеводного сп’яніння» і токсичності

надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків з небезпечними вантажами

порядку надання дозволу на роботи, у тому числі роботи з вогнем, та процедури входу до зачинених приміщень

використання засобів індивідуального захисту

До складу майна Обладнання входять різні види захисного спорядження від локальних засобів для захисту органів дихання та зору до повних комплектів захисного спорядження в кількості не менше ніж по одному зразку кожного у справному стані на групу

Під час відпрацювання практичної підготовки кожен слухач як мінімум один раз одягає комплект захисного спорядження для роботи з небезпечними вантажами

На всі практичні вправи кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Впроваджена у діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типовому плані підготовки за напрямом «Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці», розробленому відповідно до Модельного курсу ІМО 1.10

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельним курсом ІМО 1.10

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Група слухачів не перевищує 25 осіб

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

Комп’ютерне обладнання в наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

систему класифікації небезпечних вантажів UN, що використовується ІМО

фізичні параметри (наприклад, boiling point, flash point, melting point, explosive limit тощо), що використовуються у Кодексі для опису властивостей речовин

позначення, маркування та символи на тарі, що використовується для перевезення небезпечних вантажів

типи упаковки небезпечних вантажів, зокрема звичайна та великотоннажна тара (packaging / large packaging), газові балони, стандартні контейнери та контейнери середньої вантажопідйомності, переносні цистерни тощо

визначення пакувальних груп (PG) для різних небезпечних вантажів

категорії укладання (stowage) небезпечних вантажів

таблиця сегрегації (segregation) небезпечних вантажів, зміст термінів сегрегації

використання засобів індивідуального захисту

дії членів екіпажу в різних аварійних ситуаціях під час перевезення небезпечних вантажів або при стоянці судна в порту

основні принципи надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами

У навчальному класі є в наявності набір відеофільмів, рекомендованих ІМО (або аналогічних) для спеціальної підготовки з перевезення небезпечних вантажів, зокрема нижчеперелічених (або аналогічних):

«Небезпечні вантажі на морі» (Dangerous Goods At Sea, part I «The IMDG Code», code No 1139, and II «Expecting the Unexpected” code No 1140)

«Завантаження та зберігання небезпечних вантажів у районі портових вод» (Handling and Storage of Packaged Dangerous Goods in Port Areas, part I - «Preparation», Code No 9933, and part II « Implementation», Code No 9934)

«Переносні цистерни та цистерни в контейнерах» (Portable Tanks and Tank Containers, Code No 314)

«Безпечна укладка» (Safe Packing, Code No 315)

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-II/3, A-II/5 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

При цьому перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

У разі використання зразків небезпечних вантажів та забрудненого обладнання у НТЗ є в наявності обладнане місце, де є можливість слухачам вмитися та/або видалити залишки небезпечних вантажів з тіла, одягу

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктор з робочого місця має можливість здійснювати:

ефективний зв'язок з усіма робочими місцями слухачів

надання робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів

здійснення контролю, спостерігання та реєстрацію завдання, його ефективного опрацювання та обговорення зі слухачами

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

зупинку завдання на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без пошкодження процесу завдання

Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити швидке виведення людей з місця тренування

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу або диплом вищого навчального закладу, що здійснює підготовку за відповідним напрямом

Інструктори мають документально підтверджений досвід роботи на суднах на посаді особи командного складу не менше п’яти років з досвідом у сфері організації перевезення небезпечних вантажів, чи досвід роботи у сфері організації перевезення небезпечних вантажів не менше п’яти років, чи досвід роботи викладача вищого навчального закладу за спеціальністю, пов’язаною з перевезенням небезпечних вантажів, не менше трьох років

Інструктори мають документ про проходження спеціальної підготовки за напрямом «Підготовка осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці» відповідно до вимог розділів В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ та національних вимог

Інструктори мають документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки членів екіпажів з перевезення небезпечних вантажів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки членів екіпажів з перевезення небезпечних вантажів) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Один інструктор, що проводить підготовку з перевезення небезпечних вантажів, проводить підготовку групи кількістю не більше ніж 25 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери 1972 року, з поправками - 1 примірник

Базельська конвенція по контролю за трансграничними перевезеннями відходів та їх видаленням (UNEP Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) - 1 примірник

Міжнародний кодекс по системах пожежної безпеки видання 2007 року (International Code for Fire Safety Systems) - 1 примірник

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2012 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Міжнародний кодекс по перевезенню твердих навалювальних вантажів 2011 року (Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC)) - 2 примірники

Міжнародний кодекс по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)) - 2 примірники

Міжнародний кодекс по системах пожежної безпеки, видання 2007 року (International Code for Fire Safety Systems) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.10 «Небезпечні, шкідливі та потенційно небезпечні вантажі» (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Керівництво ІМО з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Резолюція ІМО А.952 (23) від 05 грудня 2003 року «Графічні символи суднових схем протипожежного захисту» (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.851(20) від 27 листопада 1997 року «Загальні принципи систем суднових сповіщень та вимог до передачі сповіщень, включаючи керівництво з передачі сповіщень про інциденти, пов’язані зі скиданням небезпечних вантажів, шкідливих вантажів та забруднювачів моря» (General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.830(19) від 23 листопада 1995 року «Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах» (Code on Alarms and Indicators) - 2 примірники

Рекомендації з безпечного перевезення пестицидів на суднах (Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships) - 2 примірники

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs) - 1 примірник на кожен кабінет

Рекомендації ООН стосовно транспортування небезпечних вантажів (United Nations Recommendations of the Transport of Dangerous Goods («Orange Book»), 18th Revised Edition 2013 (ISBN 978-92-1-139146-6) - United Nations) - 2 примірники

Керівництво ІМО/ МОП/ ООН стосовно упаковки вантажів у вантажних місцях (ІMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing Cargo in Cargo Transport Units) - 2 примірники

Рекомендації ООН стосовно транспортування небезпечних вантажів (United Nations Recommendations of the Transport of Dangerous Goods («Orange Book»), 10th Revised Edition 1997 (ISBN 921139057) - United Nations) - 2 примірники

Кодекс торговельного мореплавства України - 2 примірники

Кодекс цивільного захисту України - 2 примірники

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» - 2 примірники

Правила пожежної безпеки на морських суднах, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073 - 2 примірники

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

__________
      (дата)

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 3
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди,
які відповідають за вантажні операції
на суднах, що перевозять небезпечні
речовини навалом та в упаковці
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

2

4

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери 1972 року, з поправками

1

5

Базельська конвенція по контролю за трансграничними перевезеннями відходів та їх видаленням (UNEP Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)

1

6

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code))

2

7

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2012 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

8

Міжнародний кодекс по перевезенню твердих навалювальних вантажів, видання 2011 року (Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC))

2

9

Міжнародний кодекс по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code))

2

10

Міжнародний кодекс по системах пожежної безпеки, видання 2007 року (International Code for Fire Safety Systems)

2

11

Модельний курс ІМО 1.10 «Небезпечні, шкідливі та потенційно небезпечні вантажі» (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes)

2

12

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

13

Керівництво ІМО з надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

14

Резолюція ІМО А.952 (23) від 05 грудня 2003 року «Графічні символи суднових схем протипожежного захисту» (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans)

2

15

Резолюція ІМО А.851(20) від 27 листопада 1997 року «Загальні принципи систем суднових сповіщень та вимог до передачі сповіщень, включаючи керівництво з передачі сповіщень про інциденти, пов’язані зі скиданням небезпечних вантажів, шкідливих вантажів та забруднювачів моря» (General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants)

2

16

Резолюція ІМО А.830(19) від 23 листопада 1995 року «Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах» (Code on Alarms and Indicators)

2

17

Рекомендації з безпечного перевезення пестицидів на суднах (Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships)

2

18

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs)

Один на кожен кабінет

19

Рекомендації ООН стосовно транспортування небезпечних вантажів (United Nations Recommendations of the Transport of Dangerous Goods («Orange Book»), 18th Revised Edition 2013 (ISBN 978-92-1-139146-6) - United Nations)

2

20

Керівництво ІМО/ МОП/ ООН стосовно упаковки вантажів у вантажних місцях (ІMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing Cargo in Cargo Transport Units)

2

21

Керівництво ООН стосовно тестів та критеріїв (Manual of Tests and Criteria, 5th Revised Edition 2009 (ISBN 978-92-1-139135-0) - United Nations

2

22

Кодекс торговельного мореплавства України

2

23

Кодекс цивільного захисту України


24

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

2

25

Правила пожежної безпеки на морських суднах, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073

2
вверх