Документ z1330-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.07.2015, основание - z0766-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2013 № 439


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1330/23862

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 223 від 18.06.2015}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

Відповідно до статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Р. Богатирьова


В.П. ЦушкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17.07.2013 № 439


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1330/23862

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

3. Перелік органів ліцензування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

4. Порядок ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

5. Форми заяви про видачу ліцензії, відомості про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам, заяви про видачу копії ліцензії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, а також форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії наведені у додатках 1-6 до цих Ліцензійних умов.

6. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

II. Вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

1. Організаційні вимоги:

1) ліцензіат при провадженні торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог:

Законів України:

“Про пестициди і агрохімікати”;

“Про захист рослин”;

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”;

Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001-98”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1;

2) забороняється провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх державної реєстрації;

3) ліцензіат повинен:

вести облік наявності і використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими Державною службою статистики формами відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року № 881;

повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

4) ліцензіат повинен мати:

інструкцію з охорони праці;

посадові інструкції;

5) ліцензіат відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” має видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів надання першої медичної допомоги у разі отруєння;

6) ліцензіат відповідно до вимог статті 11 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у дрібно фасованому вигляді та з обов’язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування;

7) ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

8) вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин):

торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється лише через складські приміщення, які повинні мати санітарні паспорти, оформлені відповідно до Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001-98”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1, та Закону України “Про захист рослин”, або торгові приміщення, які повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

складське чи торгове приміщення повинне мати відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України - зареєстровану в установленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

2. Кваліфікаційні та особливі вимоги:

1) працівники ліцензіата, які організовують виконання робіт, пов’язаних з торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами, медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”);

2) ліцензіат для провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен забезпечити:

організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років;

організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

III. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

1. Ліцензіат відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та “Про охорону навколишнього природного середовища” у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:

безпечні й відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;

заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;

екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

2. Пестициди і агрохімікати (тільки регулятори росту рослин) і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію відповідно до статті 10 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”.

3. Ліцензіат повинен забезпечувати знешкодження та утилізацію непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них.

4. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на договірних умовах згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354.

Директор Департаменту
землеробства


О.А. Демидов
Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ВІДОМІСТЬ
про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень, матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам


Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії


Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 5)

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензіївверх