Документ z1325-15, действует, текущая редакция — Редакция от 26.03.2019, основание - z0195-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.10.2015  № 1707


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2015 р.
за № 1325/27770

Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

{Заголовок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1024 від 25.10.2016
№ 690 від 04.10.2018
№ 46 від 05.02.2019}

Відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з урахуванням Закону України «Про санкції» та на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Указ Президента України від 16 вересня 2015 року № 549), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Професійні учасники фондового ринку після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до такого рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - санкційний список):

{Абзац перший пункту 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

1) мають встановлювати наявність/відсутність серед клієнтів, з якими укладено договори про надання фінансових послуг, депонентів/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою (далі - власники), фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких згідно з цим рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовуються обмежувальні заходи (санкції): «блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном» (далі - «блокування активів»), «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)»;

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

2) відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»;

3) у разі недостатності даних для однозначного встановлення особи власника/клієнта, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, як особи, зазначеної у санкційному списку, необхідно провести уточнення інформації про таку особу згідно із законодавством. До встановлення належності (або неналежності) її до осіб, зазначених в санкційному списку, виконання розпоряджень/наказів/замовлень такої особи (її представника, уповноваженої особи) та дій, визначених цим рішенням, призупиняється.

2. Депозитарним установам після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Указ):

{Абзац перший пункту 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

1) у п’ятиденний строк із дня набрання чинності Указом надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про стан рахунків у цінних паперах власників – фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції «блокування активів», «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)» – станом на дату набрання чинності Указом;

не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення змін до системи депозитарного обліку щодо стану рахунків у цінних паперах, відомості щодо яких були надані Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до абзацу першого цього підпункту, надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо власників таких рахунків інформацію про внесені зміни до системи депозитарного обліку (крім інформації про внесені зміни, пов’язані із закінченням дії застосованих санкцій щодо таких власників);

{Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 690 від 04.10.2018}

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

2) у разі застосування санкції «блокування активів»:

у п’ятиденний строк із дня набрання чинності Указом – внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами щодо всіх цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках у цінних паперах власників – осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, на строк дії санкції. Депозитарні установи здійснюють зняття встановлених обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами протягом наступного робочого дня після закінчення дії санкції;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

у день проведення після набрання чинності Указом операції зарахування/переказу цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах власника – особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, – внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на такі цінні папери та прав за такими цінними паперами;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1024 від 25.10.2016}

протягом дії зазначеної санкції:

під час складання переліків власників цінних паперів для організації та проведення загальних зборів акціонерного товариства – включати власників – осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, до відповідного переліку із зазначенням належних їм акцій як не голосуючих;

під час складання переліків власників цінних паперів для організації виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, погашення цінних паперів – включати власників – осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, до відповідного переліку із зазначенням інформації, що до такої особи застосована санкція «блокування активів»;

у разі виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, погашення цінних паперів коштами через депозитарну систему депозитарна установа забезпечує здійснення виплати відповідних коштів особам, зазначеним у санкційному списку, після закінчення дії зазначеної санкції;

у разі якщо цінні папери, належні особі, зазначеній у санкційному списку, заблоковані для забезпечення виконання зобов’язань за укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржею правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», депозитарна установа зобов’язана вчинити дії, визначені пунктом 4 розділу ІV Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (із змінами) (далі – Положення № 429);

3) у разі застосування санкції «зупинення фінансових операцій»:

якщо депозитарна установа отримала розпорядження та/або інші документи на проведення облікової операції за рахунком у цінних паперах власника – особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, – депозитарна установа має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення облікових операцій, у виконанні облікових операцій, пов’язаних з набуттям або припиненням прав на цінні папери, за рахунком у цінних паперах такого власника;

4) у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України» депозитарна установа має відмовляти у прийнятті до виконання розпоряджень на проведення списання цінних паперів з рахунків в цінних паперах власників – осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, з метою їх переказу Центральним депозитарієм цінних паперів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента;

5) у разі застосування санкції «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань» або «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», якщо депозитарна установа отримала розпорядження та/або інші документи на проведення облікової операції, пов’язаної з виконанням правочину щодо придбання/відчуження цінних паперів власником – особою, зазначеною у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, депозитарна установа має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення такої операції, у проведенні такої операції;

у разі застосування санкції «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань» депозитарні установи протягом дії зазначеної санкції під час складання переліків власників цінних паперів для організації виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, погашення цінних паперів мають включати власників – осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, до відповідного переліку із зазначенням інформації, що до такої особи застосована санкція «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань»;

6) якщо до власників – осіб, зазначених у санкційному списку, застосована санкція, що відповідно до цього підпункту передбачає обмеження на проведення операцій з цінними паперами, та за рахунком відповідного власника вже була ініційована вказана облікова операція, але не була завершена за підстав, які не залежать від депозитарної установи, депозитарна установа має відмінити виконання такої облікової операції;

7) у разі наявності в депозитарній установі рахунку номінального утримувача (номінальних утримувачів) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом повідомляти номінального утримувача (номінальних утримувачів) про це у порядку, спосіб та формі, що передбачені відповідним договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Таке повідомлення має містити інформацію про дату набрання чинності Указом, посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено Указ і санкційний список, та перелік дій, які необхідно вчинити номінальному утримувачу з метою виконання вимог Указу, що передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, стосовно рахунків клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у разі наявності серед них осіб, зазначених в санкційному списку, та про необхідність надання депозитарній установі інформації про вчинені номінальним утримувачем дії та відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, або про відсутність серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача осіб, зазначених в санкційному списку;

у п’ятиденний строк після отримання від певного номінального утримувача відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, щодо осіб, зазначених у санкційному списку, які є серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, надавати зазначену інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі неотримання від номінального утримувача жодної інформації, що зазначена в абзаці першому цього підпункту, повідомляти про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 46 від 05.02.2019}

3. Центральний депозитарій цінних паперів у разі застосування санкцій «зупинення фінансових операцій», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань» або «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)» при отриманні розпорядження від емітента на виконання договору щодо розміщення особі/викупу у особи, що зазначена у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, або продажу викуплених емітентом цінних паперів такій особі має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення такої операції.

4. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках у разі застосування санкції «блокування активів», якщо цінні папери, належні особі, зазначеній у санкційному списку, заблоковані для забезпечення виконання зобов’язань за укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржею правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, має вчинити дії, визначені пунктом 4 розділу ІV Положення № 429.

5. Емітентам цінних паперів (крім компаній з управління активами):

1) у разі застосування санкцій «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», «зупинення фінансових операцій» зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію:

погашення цінних паперів коштами;

виплату доходів за цінними паперами (у тому числі дивідендів за акціями);

здійснення приватного розміщення/викупу/продажу викуплених емітентом цінних паперів;

2) у разі застосування санкції «блокування активів» зупинити стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію, до закінчення строку дії зазначеної санкції:

погашення/викуп цінних паперів коштами;

виплату доходів за цінними паперами (у тому числі дивідендів за акціями).

6. Торговцям цінними паперами:

1) у разі застосування санкцій «блокування активів», «зупинення фінансових операцій», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», заборонити вчинення дій щодо укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію;

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 690 від 04.10.2018}

2) у разі застосування санкцій «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», «зупинення фінансових операцій» зупинити проведення розрахунків за договорами (контрактами), укладеними до дати набрання чинності цим рішенням, якщо розрахунки за такими правочинами здійснюються за участю торговця цінними паперами;

3) у разі застосування санкції «блокування активів» заборонити проведення операцій щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів, якщо такі активи знаходяться в управлінні торговця цінними паперами та установником управління є особа, що зазначена у санкційному списку, та до неї застосована вказана санкція;

4) у разі застосування санкції «блокування активів» заборонити повернення особам, до яких застосовано зазначену санкцію, та вчинення будь-яких дій щодо залишків грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що знаходяться у розпорядженні торговця на підставі договорів на брокерське обслуговування, договорів комісії, договорів доручення, договорів про управління;

5) у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України» заборонити вчинення дій щодо укладання правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано таку санкцію, якщо виконання таких правочинів призведе до виведення цінних паперів або коштів за межі України та/або якщо грошові розрахунки за такими правочинами здійснюються без залучення торговця цінними паперами.

{Пункт 6 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 690 від 04.10.2018}

7. Компаніям з управління активами:

1) у разі застосування санкцій «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», «зупинення фінансових операцій» зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію:

виплату дивідендів за цінними паперами інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ);

здійснювати розміщення/викуп цінних паперів ІСІ;

2) у разі застосування санкції «блокування активів» зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію, виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ.

8. У разі наявності на дату, станом на яку номінальним утримувачем було складено та надано депозитарній установі інформацію про власників цінних паперів, що надається номінальним утримувачем у встановлених законодавствам випадках, чинних Указів, якщо в зазначеній інформації серед власників цінних паперів є особи, включені до відповідного санкційного списку, депозитарна установа має пересвідчитися у внесенні номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача змін до системи депозитарного обліку, передбачених цим рішенням. У разі виявлення невиконання номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача дій, передбачених цим рішенням, депозитарна установа має надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну інформацію згідно з Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658.

{Рішення доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 46 від 05.02.2019}

9. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєввверх