Документ z1316-18, действует, текущая редакция — Принятие от 26.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.12.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2018  № 934


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2018 р.
за № 1316/32768

Про затвердження форми звітності № 1-МШ (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 1-МШ (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу ХII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 1-МШ (річна) «Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України»;

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-МШ (річна) «Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України»;

форму звітності № 1-МШ (зведена річна) «Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України»;

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-МШ (зведена річна) «Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України».

2. Установити, що звіти мистецьких шкіл, починаючи з 2019 року, подаються за формами, затвердженими цим наказом.

3. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 29 серпня 2007 року № 51 «Про затвердження форм звітності (адміністративні дані) № 1-ДМШ (річна) «Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України» та Інструкції щодо її заповнення, № 1-ДМШ (зведена річна) «Звіт початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури і туризму України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за № 1062/14329.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ.Є. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
25 жовтня 2018 року № 934

ЗВІТ
мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України (станом на 01 вересня 20___ року)
(Форма № 1-МШ (річна))

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти


Т. Колос


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
25 жовтня 2018 року № 934


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2018 р.
за № 1316/32768

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-МШ (річна) «Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України»

I. Загальні положення

1. Звіт за формою № 1-МШ (річна) складають заклади початкової мистецької освіти (мистецькі школи: музичні, художні, хореографічні школи, школи мистецтв тощо) незалежно від форм власності та спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - заклади). Дані про філії, інші відокремлені структурні підрозділи враховуються у звіті закладу, до складу якого вони входять.

2. В адресній частині звіту зазначається повне найменування закладу, що складає звіт, без скорочень. У рядку «Місцезнаходження» зазначаються поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону, номер факсу та електронна адреса закладу, що складає звіт.

3. Розділи I-IV заповнюються на підставі даних станом на початок поточного навчального року, розділ V - за попередній календарний (фінансовий) рік.

4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У звіті мають бути заповнені всі показники. У разі відсутності показника ставиться прочерк. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до звіту.

5. Дані заповнюються в одиницях виміру, зазначених у формі. Звіт підписується керівником або його заступником.

6. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно протягом одного робочого дня повідомити про це адресата.

7. Усі цифрові позначки проставляються лише арабськими цифрами.

II. Заповнення розділу I «Матеріально-технічна база закладу»

1. До рядка 01 включаються дані про площу всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, що використовується як склади, підвали та надвірні будівлі. Дані рядка 01 включають також площу, здану в оренду.

2. Дані у рядках 01-03 наводяться у цілих числах. У рядку 03 містяться дані лише про ті окремі будівлі, в яких здійснюється навчання учнів.

3. У рядках 04-07 відображаються дані щодо наявності або відсутності в закладі зазначених приміщень та споруд шляхом проставлення «1» (за наявності) або «0» (за відсутності).

4. У рядку 08 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, у рядку 09 - про ті, на які є акт про їх аварійний стан.

5. У рядку 10 наводиться цифрове позначення поверху, до якого забезпечено безперешкодний доступ для учнів з особливими потребами.

III. Заповнення розділу II «Кількість і склад педагогічних працівників закладу»

1. У розділі ІІ відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників школи. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, до звіту не включаються.

2. У рядку 01 наводяться дані про усіх педагогічних працівників. У рядках 02-05 з рядка 01 наводяться дані про штатних педагогічних працівників, зовнішніх сумісників, внутрішніх сумісників та педагогічних працівників, які працюють за цивільно-правовою угодою.

3. У рядках 06-16 відображаються дані про педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, у рядках 12-15 - дані про керівників закладу. Дані рядка 06 дорівнюють сумі даних рядків 07-09. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 06, 12, 13.

4. У рядках 17-21 наводяться дані про розподіл педагогічних працівників за віковими групами.

5. У рядку 22 наводяться дані про педагогічних працівників у сільській місцевості (із загальної кількості даних рядка 16).

6. У рядках 23-28 наводяться дані про педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

7. У рядках 29-30 наводяться дані про інших фахівців, залучених до освітнього процесу, у тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

8. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників, у графі 2 - дані про кількість жінок з них.

9. У графах 3-11 відображаються дані про освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, у графі 12 - дані про кількість пенсіонерів за віком, у графах 13-15 - дані про стаж педагогічної роботи.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-11.

10. До граф 16, 17 включаються дані про кількість зайнятих та вакантних ставок (з одним десятковим знаком після коми).

IV. Заповнення розділу III «Дані щодо атестації, сертифікації педагогічних працівників»

1. У розділі III відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників закладу, які пройшли атестацію, сертифікацію.

2. У графі 1 наводяться дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію, у графі 2 - дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію та отримали сертифікат.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-06.

4. У рядку 02 наводяться дані про педагогічних працівників, які не мають кваліфікаційної категорії, але мають тільки тарифний розряд.

5. У рядках 07, 08 наводяться дані з рядків 05, 06 про педагогічних працівників, яким присвоєні педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист».

V. Заповнення розділу IV «Склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу»

1. У розділі IV відображаються дані про фактичний склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу на початок навчального року за відділами, відділеннями. Цей розділ заповнюється на підставі наказів керівника закладу освіти про зарахування, переведення та відрахування учнів.

2. У графі 1 зазначається загальна кількість учнів на початок навчального року, у графі 2 - дані про кількість дівчат з них.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-14.

3. У графах 3-14 зазначається кількість учнів, які навчаються (навчалися) на відділах (відділеннях) відповідних мистецьких спеціальностей.

VI. Заповнення розділу V «Надходження і використання коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком)»

1. У розділі V відображаються дані про фактичні надходження та використання коштів. Дані наводяться за попередній календарний (фінансовий) рік.

2. У графі 1 зазначається загальна сума надходжень грошових коштів.

3. У графі 2 зазначається сума коштів із загальної суми, що виділяються з державного (місцевого) бюджету на календарний (фінансовий) рік.

4. У графі 3 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за освітніми програмами, які фінансуються за рахунок (державного) місцевого бюджету.

5. У графі 4 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за програмами додаткових освітніх послуг.

6. У графі 5 зазначається загальна сума використаних грошових коштів.

7. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-4.

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти


Т. Колосвверх