Документ z1308-18, действует, текущая редакция — Принятие от 16.08.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.12.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

16.08.2018  № 2289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2018 р.
за № 1308/32760

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004, що додаються.

2. Банкам - учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

1) привести свою діяльність, у тому числі оновити форму довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, у відповідність до вимог Змін, затверджених цим рішенням, не пізніше 30 днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням;

2) забезпечити у програмному забезпеченні ідентифікування вкладів (депозитів), які підпадають під термін «вклад», визначений у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у спосіб, що забезпечує їх оперативне виокремлення.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. ОленчикЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
16 серпня 2018 року № 2289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2018 р.
за № 1308/32760

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

1. Абзац третій пункту 3 розділу I виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-шостим.

2. У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 1 після слова «отримувати» доповнити словами «у приміщенні банку та на веб-сайті банку»;

2) підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

«4) до укладення договору одержати довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форму якої наведено у додатку до цієї Інструкції (далі - Довідка), в письмовій (паперовій або електронній) формі. У разі якщо вкладник укладає договір за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, підтвердити її одержання шляхом надсилання повідомлення в електронній формі про одержання Довідки.».

3. У розділі III:

доповнити пункт 2 новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) надавати вкладнику Довідку під підпис вкладника:

до укладення договору.

Довідка, підписана вкладником, має зберігатися у банку в справі з юридичного оформлення рахунку (у разі підтвердження в паперовій формі). У разі якщо банком надано Довідку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, у банку має бути повідомлення вкладника про її одержання;

після укладення договору - не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони (у паперовій або електронній формі);».

У зв’язку з цим підпункти 2-9 вважати відповідно підпунктами 3-10;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Банки зобов’язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку, зокрема, інформацію про те, що:

1) фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), з якою укладається договір, ознайомлена з Довідкою, що засвідчується окремим підписом вкладника у договорі;

2) на цей вклад на дату укладення договору поширюються / не поширюються гарантії Фонду.

У разі якщо договір банківського вкладу, банківського рахунку містить посилання на публічні(ий(у)) правила/умови/договір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника має надати витяг з цих (цього (цієї)) правил/умов/договору/оферти тощо, засвідчений уповноваженим працівником банку.

На вимогу вкладника під час укладення договору строкового вкладу йому надається розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення:

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

2) сума податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що банк виконує функції податкового агента;

3) сума комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов’язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу.»;

3) абзац перший підпункту 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4) оформлення розміщеної на веб-сайті банку інформації у вигляді окремих файлів, які розміщені безпосередньо на ресурсі веб-сайту банку та мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку та копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:».

4. Підпункт 6 пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:

«6) здійснювати виплату відшкодування коштів вкладникам відповідно до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823).».

5. Додаток до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Н.О. ЛапаєваДодаток
до Інструкції про порядок здійснення
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб захисту прав та охоронюваних
законом інтересів вкладників
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осібвверх