Документ z1295-15, действует, текущая редакция — Принятие от 06.10.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.11.2015. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.10.2015  № 1604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1295/27740

Про затвердження Змін до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

Відповідно до пункту 3 частини першої, пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 13, 23 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 46, 47 та частини шостої статті 55 Закону України «Про інститути спільного інвестування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2128/24660 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
06.10.2015  № 1604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1295/27740

ЗМІНИ
до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

1. Пункт 6 розділу І замінити двома новими пунктами такого змісту:

«6. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода КУА не нараховується.

7. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням.

Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу ІІІ цього Положення).».

У зв’язку з цим пункти 7 – 10 вважати відповідно пунктами 8 – 11.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 3:

в абзаці четвертому слово «акцій» замінити словами «інвестиційних сертифікатів»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.»;

2) у пункті 4:

в абзаці другому слова «за наявності» замінити словами та цифрами «крім випадків, передбачених пунктами 4 та 6 частини другої статті 46 та частиною другою статті 68 Закону»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«повноваження голови та членів ліквідаційної комісії;»;

3) у пункті 5:

у підпункті 1:

доповнити підпункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту:

«Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови ліквідаційної комісії, уповноваженої посадової особи КУА та печаткою КУА.

Центральний депозитарій повідомляється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами).».

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзаці четвертому слова «Центрального депозитарію» замінити словом «Комісії»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«протокол (копія протоколу) або інший документ, який містить рішення про ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення, засвідчений підписом уповноваженої посадової особи та печаткою КУА;»;

абзац шостий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на дострокову ліквідацію Фонду (у разі ліквідації Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;

копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду (у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;»;

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) здійснюються виплати, передбачені пунктами 1 – 3 частини першої статті 47 Закону за рахунок коштів, наявних в активах Фонду на момент прийняття рішення про його ліквідацію;».

У зв’язку з цим підпункти 4 – 14 вважати відповідно підпунктами 5 – 15;

абзац одинадцятий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«Повідомлення про розрахунки має містити інформацію щодо умов зміни строків, зазначених у ньому, та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду.»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду та здійснює оплату витрат за зобов’язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії.»;

підпункти 7, 8 виключити;

У зв’язку з цим підпункти 9 – 15 вважати відповідно підпунктами 7 – 13;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;»;

абзац другий підпункту 8 після слова «коштів» доповнити словами «на користь цих учасників»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) складає ліквідаційний баланс Фонду станом на наступний робочий день після завершення розрахунків з учасниками Фонду та депонування коштів (у разі його здійснення);»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, засвідчену печаткою КУА, із зазначенням дати її підписання щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками).

Зазначена в абзаці першому цього підпункту інформаційна довідка повинна містити аналіз причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків з урахуванням, в тому числі даних про витрати, пов’язані із задоволенням вимог згідно з пунктами 1 – 3 частини першої статті 47 Закону, стосовно реалізації активів Фонду (окремо за кожним активом, який спричинив зменшення вартості чистих активів) та витрати, пов’язані з оплатою послуг, що виникли в процесі ліквідації цього Фонду;»;

4) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7 – 9 вважати відповідно пунктами 6 – 8;

5) пункт 7 після слів «ліквідаційна комісія» доповнити словами та цифрами «здійснює заходи, передбачені абзацами першим – четвертим підпункту 1, підпунктом 2 (за наявності боржників Фонду), абзацами першим та другим підпункту 3 (за наявності кредиторів Фонду) пункту 5 цього розділу та».

3. Пункти 2, 3 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«2. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити їх з урахуванням вимог абзаців другого або третього підпункту 5 пункту 5 розділу II цього Положення.

3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

підпункти 2 та 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4 – 16 вважати відповідно підпунктами 2 – 14;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про публікацію Повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА;»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6 – 14 вважати відповідно підпунктами 5 – 13;

підпункти 7, 8 викласти в такій редакції:

«7) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

8) копію довідки про вартість чистих активів Фонду затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА;»;

підпункт 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10 – 13 вважати відповідно підпунктами 9 – 12;

підпункти 9, 10 викласти в такій редакції:

«9) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений печаткою КУА (додаток 1), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу ІІ цього Положення;

10) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників інвестиційних сертифікатів Фонду (у разі його здійснення);»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:»;

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3 – 7 вважати відповідно підпунктами 2 – 6;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.»;

3) у пункті 5:

у другому реченні абзацу другого слова «та засвідчена Комісією його копія передаються» замінити словом «передається»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«направляє Центральному депозитарію Розпорядження про скасування;».

5. Додатки 1, 2, 4, 5 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. СимоненкоДодаток 1
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 11 пункту 5 розділу II)

ЗВІТ
про результати ліквідації ФондуДодаток 2
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 1 розділу IV)

ЗАЯВА
ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ, ПРОСПЕКТУ (ПРОСПЕКТІВ) ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА (СВІДОЦТВ) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ

Повне найменування КУА Фонду


Код за ЄДРПОУ КУА Фонду


Місцезнаходження КУА Фонду


Телефон, факс, електронна адреса КУА Фонду


Назва, вид та тип Фонду


Реєстраційний код Фонду за Реєстром


Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)


Причина скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду


Дані про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо):


дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


найменування установи, що зареєструвала випуск інвестиційних сертифікатів


загальна номінальна сума випуску (грн)


кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)


номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн)


кількість іменних інвестиційних сертифікатів (шт.)


загальна сума іменних інвестиційних сертифікатів (грн)


кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника (шт.)


загальна сума інвестиційних сертифікатів на пред'явника (грн)


Форма випуску, існування інвестиційних сертифікатів


Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)
М.П. (за наявності)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року


Додаток 4
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу V)

ЗАЯВА
про виключення відомостей про Фонд з Реєстру

Повне найменування КУА Фонду


Код за ЄДРПОУ КУА Фонду


Місцезнаходження КУА Фонду


Телефон, факс, електронна адреса КУА Фонду


Повна назва Фонду


Реєстраційний код Фонду за Реєстром


Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)


Причина виключення Фонду з Реєстру


Дата реєстрації регламенту Фонду


Номер та дата видачі свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру


Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)
М.П. (за наявності)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року


Додаток 5
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(пункт 3 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯвверх