Документ z1285-07, первая редакция — Принятие от 09.10.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
09.10.2007 N 2009
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2007 р.
за N 1285/14552

Про затвердження Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям
та її анулювання

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), статей 15, 21, 27 Закону України "Про
іпотечні облігації" ( 3273-15 ), статей 4, 8, 11, 13 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), та
інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання
(додається).
2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління
іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява
про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі
набуття чинності нормативно-правових актів Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації
випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення
реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та
діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних
облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону
України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 09.10.2007 р. N 52
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Державний уповноважений
Антимонопольного комітету України О.Чернелевська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.10.2007 N 2009
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2007 р.
за N 1285/14552

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
видачі ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям та її анулювання

Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного ( 435-15 )
та Господарського кодексів України ( 436-15 ), статей 15, 21, 27
Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ), статей 4, 8,
11, 13 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) та інших нормативно-правових актів.
Глава 1. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови видачі ліцензії
на здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям, її
переоформлення, видачі дубліката та копії ліцензії, перелік
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, її
переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії, підстави та
процедуру анулювання ліцензії, а також визначає кваліфікаційні,
організаційні та технічні вимоги, необхідні для отримання ліцензії
на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.
2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні: заявник - небанківська фінансова установа, яка подає заяву
про отримання ліцензії на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям та відповідні документи, що установлені цим
Порядком; власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа,
яка володіє часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата); власний капітал - підсумок за розділом I. "Власний капітал"
пасиву Балансу заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі -
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"); місцезнаходження заявника (ліцензіата) - адреса органу або
особи, які відповідно до його установчих документів чи закону
виступають від його імені (далі - виконавчий орган); відокремлений підрозділ заявника (ліцензіата) - це його філія
або інший відокремлений підрозділ, що розташований поза його
місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій щодо
провадження діяльності з управління іпотечним покриттям; спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата) -
департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід'ємною
частиною внутрішньої організаційної структури заявника
(ліцензіата) або його відокремленого підрозділу та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) або його відокремлений
підрозділ; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується ліцензіатом при провадженні діяльності з
управління іпотечним покриттям; ліцензіат (управитель іпотечним покриттям) - небанківська
фінансова установа, яка отримала ліцензію на діяльність з
управління іпотечним покриттям, видану Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія); пов'язана особа: юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною
юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою,
або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за
відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи
вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки)
фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або
дружина будь-якого прямого родича фізичної особи; посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена
провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої
особи; здійснення контролю - володіння безпосередньо або через
пов'язаних осіб часткою, що становить не менше ніж 20 відсотків
статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою
кількістю голосів в органі управління юридичної особи; діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність, що
здійснюється за винагороду небанківською фінансовою установою
згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям
на підставі відповідної ліцензії; повторне порушення законодавства про цінні папери - вчинення
ліцензіатом протягом строку дії ліцензії удруге порушення після
винесення йому розпорядження про усунення порушення законодавства
про цінні папери (зокрема щодо діяльності з управління іпотечним
покриттям) та/або накладання однієї із санкцій, яка передбачена
законодавством щодо цінних паперів; анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Комісією права
на провадження діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління іпотечним покриттям.
3. Видачу ліцензії на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям та її анулювання здійснює Комісія.
4. Заявник (ліцензіат) для забезпечення провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у
власності або в користуванні приміщення, яке повністю відокремлене
від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи.
Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом
ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або
спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є
невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та
має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або
в користуванні приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу
ліцензіата. Приміщення, у якому заявник (ліцензіат) здійснюватиме або
здійснює діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати
ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність
інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного
покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій. Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо
воно не використовується іншими особами, і це підтверджується
документом, який передбачений підпунктом 2.10 пункту 2 глави 2
цього Порядку. Загальна площа приміщення для провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій
повинна становити не менше 20 кв.м, для провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій
не менше 50 кв.м, в тому числі у випадку поєднання діяльності з
управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій та
діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих
іпотечних облігацій. Крім того, заявник (ліцензіат), який має намір здійснювати
управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій,
повинен мати у власності або користуванні приміщення, яке включає
окремі кімнати, а саме: операційний зал і архів. Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та
забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних
облігацій повинно здійснюватись в операційному залі. Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка,
повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу
сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною
сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься
інформація реєстру, дозволяється тільки вповноваженим працівникам,
визначеним відповідним наказом згідно із затвердженими посадовими
інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього
порядку ведення систем цих реєстрів. Архів, де повинні зберігатися дані системи реєстру як у
паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах
даних, повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною
сигналізацією, із забезпеченням неможливості втрати або
пошкодження цих документів. Доступ до архіву дозволяється тільки
вповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом згідно
із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та
відповідно до внутрішнього порядку ведення систем цих реєстрів. З метою запобігання випадкам втрати інформації щодо цих
реєстрів ліцензіат, крім обладнання приміщення охоронною та
протипожежною сигналізацією, повинен забезпечити цілодобову
охорону приміщення.
5. Заявник (ліцензіат), який відповідно до законодавства має
право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з
іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі
на ринку цінних паперів), повинен мати спеціалізований структурний
підрозділ, який діє на підставі відповідного положення про цей
підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним
покриттям.
6. Строк дії ліцензії на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям установлений постановою Кабінету Міністрів
України від 07.06.2006 N 802 ( 802-2006-п ) "Про встановлення
строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на
ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу".
7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії
ліцензії, визнання ліцензії недійсною або анулювання ліцензії.
8. Провадження діяльності з управління іпотечним покриттям
після закінчення строку дії ліцензії, визнання її недійсною або
анулювання ліцензії не допускається.
9. Якщо ліцензіат має намір провадити діяльність з управління
іпотечним покриттям після закінчення строку дії ліцензії, то він
не менше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії
ліцензії може подати до Комісії відповідну заяву та документи, що
додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цього
Порядку, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку
дії попередньо виданої ліцензії. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день
дії попередньо виданої ліцензії.
10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до вимог цього
Порядку. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку
дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлюється. При наданні заяви та відповідних документів на переоформлення
ліцензії вона чинна до дати видачі нової ліцензії. Дата видачі
ліцензії зазначається на бланку ліцензії.
11. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити
зазначений в ліцензії вид діяльності, то він протягом двадцяти
робочих днів з дати реєстрації установчих документів подає до
Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям у зв'язку з припиненням ліцензіата
шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та
відповідні документи, що додаються до неї, для отримання нової
ліцензії відповідно до вимог цього Порядку. У разі припинення ліцензіата в результаті реорганізації
шляхом перетворення в акціонерне товариство він подає зазначені
документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації
відповідного випуску акцій.
12. За видачу ліцензії справляється плата, яка встановлена
рішенням Комісії від 12.05.2006 N 329 ( z0734-06 ) "Про
встановлення розмірів плати за видачу ліцензії на провадження
окремих видів діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 22.06.2006 за N 734/12608 та
погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006
N 802 ( 802-2006-п ) "Про встановлення строку дії ліцензій на
провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та
погодження розміру плати за їх видачу".
13. Ліцензія або її завірена копія, видана Комісією
ліцензіату, не підлягає передачі іншими особами для здійснення
діяльності з управління іпотечним покриттям.
14. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись
ліцензіатом протягом усього строку дії ліцензії.
Глава 2. Порядок подання та перелік документів,
які надаються заявником (ліцензіатом) при отриманні
ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям
1. Для отримання ліцензії заявник (ліцензіат) надає до
загального відділу Комісії або надсилає поштою заяву про видачу
ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям (додаток 2), складену державною мовою. До заяви про видачу ліцензії додаються за відповідним описом
документи, перелік яких установлений цим Порядком. Усі документи, що подаються заявником за формою згідно з
додатками до цього Порядку, повинні відповідати установленій
формі, підписані керівником, засвідчені печаткою юридичної особи
та мати дату підписання. У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а
іншою особою, то заявник повинен надати копію документа, який
підтверджує повноваження цієї особи. Відомості, що подаються заявником (ліцензіатом) за формою
згідно з додатками до цього Порядку, та аудиторський висновок про
сплату статутного капіталу є дійсними протягом двох місяців з дати
їх підписання або складання. У документах, що надаються згідно з цим Порядком та мають
більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані,
прошиті та засвідчені заявником. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність інформації, указаної в документах, поданих на
отримання ліцензії.
2. До заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям додаються такі документи:
2.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
2.2 копія установчого документа заявника (із змінами в разі
їх наявності) або нова редакція цього документа, яка зареєстрована
в установленому порядку, засвідчені нотаріально або органом, який
видав документ;
2.3 копія свідоцтва, виданого органом, який здійснює згідно
із законодавством регулювання діяльності заявника (ліцензіата),
щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових
установ (з відповідними додатками до нього у разі їх наявності),
засвідчена заявником;
2.4 аудиторський висновок стосовно формування та сплати
статутного капіталу заявника (ліцензіата) (компанія з управління
активами), складений згідно з вимогами пунктів 1, 2 розділу III
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006
N 1528 ( z0053-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.01.2007 за N 53/13320; аудиторський висновок стосовно формування та сплати
статутного капіталу заявника (ліцензіата) (небанківська фінансова
установа), складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів
аудиту, надання впевненості та етики. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудитор,
аудиторська фірма, уключені до відповідного реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових
установ;
2.5 відомості про власників заявника (ліцензіата) та
пов'язаних осіб (додаток 3);
2.6 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. Зазначена виписка подається власником заявника - юридичною
особою, що створена відповідно до законодавства України;
2.7 копія річної фінансової звітності (за останній звітний
рік) або фінансової звітності за останній звітний період
(квартал), засвідчені заявником (ліцензіатом), що включають: копію
Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ); копію Звіту про
фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ); копію Звіту про рух грошових коштів
(форма N 3) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"
( z0398-99 ); копію Звіту про власний капітал (форма N 4) згідно з
додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт
про власний капітал" ( z0399-99 ), затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 391/3684 (із змінами). Річна або квартальна фінансова звітність подається заявником,
який вперше отримує відповідну ліцензію, якщо з дати державної
реєстрації заявника пройшло більше року або більше трьох місяців;
2.8 для заявника (ліцензіата) (небанківська фінансова
установа) - довідка про фаховий рівень керівника, головного
бухгалтера та фахівців заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть
(здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям (додаток
4), з доданням копій відповідних документів, що підтверджують
фаховий рівень керівника та головного бухгалтера, засвідчених
заявником;
2.9 для заявника (ліцензіата) (компанія з управління
активами) - довідка про фаховий рівень керівника, головного
бухгалтера та фахівців заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть
(здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям та
сертифіковані в установленому Комісією порядку (додаток 5), з
доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених заявником;
2.10 засвідчені заявником (ліцензіатом) копії документів, що
підтверджують його право власності на приміщення, у якому
провадиться (буде провадитись) діяльність з управління іпотечним
покриттям, або право користування ним (договір оренди, суборенди
тощо, який укладений заявником (ліцензіатом) або засновником (при
створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з
доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та
плану приміщення (із зазначенням його розміру);
2.11 засвідчена заявником (ліцензіатом) копія затвердженої
організаційної структури заявника (ліцензіата) з доданням
відомостей щодо структурного підрозділу, працівники якого
здійснюватимуть (здійснюють) діяльність з управління іпотечним
покриттям (додаток 6). Зазначена копія документа подається заявником (ліцензіатом),
який згідно із законодавством має право поєднувати діяльність з
управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку
фінансових послуг;
2.12 засвідчена заявником (ліцензіатом) копія документа з
відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що
підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, в якому
провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним
покриттям структурованих іпотечних облігацій. У разі, якщо в документі, що підтверджує право користування
приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний
документ окремо не подається;
2.13 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять діяльність з управління
іпотечним покриттям та мають інше місцезнаходження, ніж заявник
(ліцензіат) (додаток 7). Зазначена довідка подається заявником (ліцензіатом), який
згідно із законодавством має право поєднувати діяльність з
управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку
фінансових послуг та повинен організувати свою діяльність у складі
спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі
підрозділи мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат);
2.14 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів
(додаток 8) на дату подання заяви;
2.15 довідка, складена заявником у довільній формі, про
наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке
відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що
обробляється, у тому числі не менше трьох комп'ютерів з пристроєм
для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засоби
зв'язку: електронна пошта, телефон, факс;
2.16 довідка, складена заявником (ліцензіатом) у довільній
формі, про його попередню діяльність на ринку фінансових послуг (у
тому числі на ринку цінних паперів). У довідці повинна міститися інформація про дотримання
заявником (ліцензіатом) економічних нормативів та інших
спеціальних вимог, установлених законодавством для відповідного
виду фінансових послуг, факти їх порушення із застосуванням до
заявника (ліцензіата) заходів впливу протягом останнього року його
діяльності на ринку фінансових послуг, факти вчинення керівником
заявника (ліцензіата) протягом останнього року його діяльності
адміністративних правопорушень та застосування відповідних
санкцій, факт анулювання ліцензії фінансовій установі, яку
очолював керівник заявника (ліцензіата) за останні три роки його
діяльності;
2.17 засвідчена ліцензіатом копія платіжного документа, що
підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо такі накладались на
нього протягом строку дії ліцензії за цим видом діяльності;
2.18 засвідчена заявником (ліцензіатом) копія платіжного
документа, що підтверджує внесення ним плати за видачу ліцензії в
установленому розмірі.
Глава 3. Умови видачі ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям
1. Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям може отримати небанківська фінансова установа, створена
згідно з законодавством України з урахуванням особливостей,
визначених у статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), яка
включена до відповідного реєстру фінансових установ.
2. Установчі документи заявника (ліцензіата) повинні
передбачати такий вид діяльність, як діяльність з управління
іпотечним покриттям.
3. Діяльність з управління іпотечним покриттям може
поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених
законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності
на ринках фінансових послуг.
4. Розмір власного капіталу заявника (ліцензіата) для
здійснення управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних
облігацій та/або управління іпотечним покриттям структурованих
іпотечних облігацій за даними фінансової звітності за останній
звітний період, що надається ним згідно з підпунктом 2.7 пункту 2
глави 2 цього Порядку, не може бути меншим ніж 35 мільйонів
гривень.
5. Керівник і головний бухгалтер заявника (ліцензіата)
(компанія з управління активами) та фахівці, що здійснюватимуть
(здійснюють) управління іпотечним покриттям, повинні бути
сертифіковані в установленому Комісією порядку. При цьому керівник та головний бухгалтер заявника
(ліцензіата) протягом останніх трьох років не повинні мати
непогашеної судимості, а також бути позбавленими права обіймати
посади та займатись певною діяльністю, бути керівником, фінансовим
директором або головним бухгалтером фінансової установи, яку
визнано банкрутом або до якої застосовувалась процедура примусової
ліквідації чи санкція у вигляді анулювання ліцензії.
6. Фаховий рівень керівника та головного бухгалтера заявника
(ліцензіата) (небанківська фінансова установа) повинен відповідати
Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004
N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
02.08.2004 за N 955/9554 (із змінами).
7. Керівник заявника (ліцензіата), який має намір здійснювати
управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій,
повинен мати стаж роботи на керівних посадах не менше двох років,
у тому числі не менше одного року на керівних посадах у фінансовій
установі.
8. Керівник заявника (ліцензіата), який має намір здійснювати
управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій,
повинен мати стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років,
у тому числі не менше двох років на керівних посадах у фінансовій
установі.
9. Для заявника (ліцензіата), який має намір здійснювати
управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій,
кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник та
головний бухгалтер для компанії з управління активами) та
кількість фахівців (у тому числі керівник та головний бухгалтер
для небанківської фінансової установи), що здійснюватимуть
(здійснюють) управління іпотечним покриттям, не може бути менше
трьох, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям
структурованих іпотечних облігацій - не менше чотирьох.
10. Усі власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата)
на дату подання заяви про видачу ліцензії повинні бути
зареєстровані в установленому порядку.
11. Заявник (ліцензіат) повинен мати приміщення, технічне
забезпечення, системи захисту інформації, відповідну охорону
приміщення (для управління іпотечним покриттям структурованих
іпотечних облігацій), що відповідають вимогам, установленим цим
Порядком для забезпечення провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям.
12. Ліцензіат повинен забезпечити протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям виконання всіх розпоряджень, постанов про
правопорушення на ринку цінних паперів (у тому числі, що
передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились
уповноваженими особами щодо цього ліцензіата, а також відповідних
рішень Комісії.
13. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
Глава 4. Порядок розгляду документів,
видачі ліцензії або відмови в її видачі
1. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та
відповідні документи без розгляду, якщо:
1.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
1.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
1.3 наданий неповний пакет документів, передбачених цим
Порядком для отримання ліцензії;
1.4 у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії
наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику,
та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо
виконання такого рішення.
2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена
Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за
цей напрямок) із зазначенням підстав залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів з
дати надходження цих документів. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви
про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка
розглядається відповідно до цього Порядку.
3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про
видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку
достовірності відомостей, які зазначені в цих документах, у разі,
якщо виникає сумнів щодо достовірності поданих документів.
4. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про
відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних
днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів,
перелік яких установлений цим Порядком.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником
Комісії або виконувачем його обов'язків. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона
повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати
прийняття цього рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 8 цієї глави.
6. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу
ліцензії та відповідних документів у заявника (ліцензіата) сталися
зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то
він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити
Комісію про ці зміни. У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику
(ліцензіату) приймається Комісією з урахуванням змін, що надані
ним у період розгляду відповідних документів.
7. Письмове повідомлення за підписом керівника структурного
підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії
та відповідних документів про прийняття відповідного рішення,
надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття цього рішення.
8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:
8.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих
заявником для отримання ліцензії;
8.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим
Порядком для отримання ліцензії.
9. При відмові у видачі ліцензії подані документи заявнику не
повертаються.
10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником на її видачу,
він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії не
раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії.
12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він
може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та
відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі ліцензії.
13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
в судовому порядку.
Глава 5. Порядок переоформлення ліцензії
1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни його
найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з припиненням
юридичної особи шляхом реорганізації в результаті перетворення)
та/або зміни його місцезнаходження, ліцензіат зобов'язаний
протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати видачі нового свідоцтва
про державну реєстрацію (у якому зазначені відповідні зміни)
подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям (додаток 9) та
відповідні документи згідно з пунктом 2 цієї глави. Якщо заява про переоформлення ліцензії підписана не
керівником ліцензіата, а іншою особою, то надається документ (або
його засвідчена копія), що підтверджує повноваження цієї особи.
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування ліцензіата та/або зміною його
місцезнаходження, до заяви (додаток 9) додаються такі документи:
2.1 копія нового свідоцтва про державну реєстрацію (у якому
зазначені відповідні зміни), засвідчена нотаріально або органом,
який видав документ;
2.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія змін до установчого документа (у разі внесення змін щодо
найменування та/або місцезнаходження), зареєстрованих у
встановленому порядку;
2.3 оригінал ліцензії та засвідчені органом ліцензування
копії ліцензії (у разі їх наявності);
2.4 засвідчені ліцензіатом копії документів, що підтверджують
його право власності на приміщення за новим місцезнаходженням, у
якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям або
право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, укладений
ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за
наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру), що
надаються ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження;
2.5 засвідчена ліцензіатом копія документа з відповідними
додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує
забезпечення цілодобовою охороною приміщення за новим
місцезнаходженням, у якому провадиться діяльність з управління
іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій. У разі, якщо в документі, що підтверджує право користування
приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний
документ окремо не подається.
3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням
та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була
переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.
4. Комісія протягом семи робочих днів з дати надходження
заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до
неї, зобов'язана видати переоформлену ліцензію з урахуванням змін,
зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
5. Одночасно з переоформленою ліцензією Комісія на підставі
даних ліцензійного реєстру видає ліцензіату засвідчені копії такої
ліцензії для відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), яким
надано повноваження щодо провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям. Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку,
дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.
6. Комісія повертає заявнику заяву про переоформлення
ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:
6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
6.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
6.3 наданий неповний пакет документів, передбачених цим
Порядком;
6.4 у Комісії на дату подання заяви про переоформлення
ліцензії наявне судове рішення, що забороняє її переоформлення,
та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо
виконання такого рішення.
7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без
розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі за підписом
керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить
розгляд документів на видачу ліцензії, із зазначенням підстав
залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в строк
не пізніше ніж сім робочих днів з дати надходження цих документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних
документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.
8. Якщо ліцензіат не надав заяви і відповідних документів на
переоформлення ліцензії у зв'язку з реєстрацією його нового
найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з його
припиненням шляхом реорганізації в результаті перетворення) та/або
нового місцезнаходження, ліцензія визнається недійсною.
Глава 6. Порядок видачі копії ліцензії
1. У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу,
розширення переліку діючих, яким будуть надані повноваження
провадити діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з
отриманою ліцензією, він повинен до початку здійснення діяльності
відокремленим підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії
ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям (додаток 10) та такі документи:
1.1 копію рішення про створення відокремленого підрозділу або
надання йому вказаних повноважень та копію затвердженого в
установленому порядку положення про цей відокремлений підрозділ;
1.2 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким
надаються повноваження щодо провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям (додаток 11);
1.3 для небанківської фінансової установи - довідку про
керівника та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що
здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям (додаток
12);
1.4 для компанії з управління активами - довідку про фаховий
рівень керівника та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата,
що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям та
сертифіковані в установленому Комісією порядку (додаток 13);
1.5 засвідчені ліцензіатом копії документів, що підтверджують
його право власності на приміщення, в якому провадиться (буде
провадитись) відокремленим підрозділом діяльність з управління
іпотечним покриттям, або право користування ним (договор оренди,
суборенди тощо), який укладений ліцензіатом з доданням акта
приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану
приміщення (із зазначенням його розміру);
1.6 засвідчена ліцензіатом копія документа з відповідними
додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує
забезпечення цілодобовою охороною приміщення, в якому
провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним
покриттям структурованих іпотечних облігацій. У разі, якщо в документі, що підтверджує право користування
приміщенням, передбачено забезпечення такої охорони, то вказаний
документ окремо не подається.
2. Відокремлений підрозділ ліцензіата та фахівці (в тому
числі керівник цього підрозділу) повинні відповідати таким
вимогам:
2.1 приміщення, технічне забезпечення та захист інформації у
відокремленому підрозділі відповідають вимогам, установленим до
приміщення, технічного забезпечення та захисту інформації при
здійсненні цієї діяльності ліцензіатом;
2.2 у разі, якщо відокремлений підрозділ ліцензіата має
повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям звичайних іпотечних облігацій, у такому підрозділі
повинно бути не менше двох фахівців, в тому числі керівник цього
підрозділу;
2.3 у разі, якщо відокремлений підрозділ ліцензіата має
повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям структурованих іпотечних облігацій, у такому підрозділі
повинно бути не менше трьох фахівців, в тому числі керівник цього
підрозділу;
2.4 фахівці, в тому числі керівник відокремленого підрозділу
ліцензіата (компанія з управління активами), що здійснюватимуть
(здійснюють) управління іпотечним покриттям, повинні бути
сертифіковані в установленому Комісією порядку.
3. Рішення про видачу копії ліцензії або про відмову в її
видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків у строк не
пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про
видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви про її
видачу.
4. У разі прийняття Комісією рішення про видачу копії
ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за три робочі
дні з дати прийняття цього рішення.
5. Письмове повідомлення за підписом керівника структурного
підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії
ліцензії та відповідних документів про прийняття Комісією рішення
про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії, надсилається
(видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати його
прийняття.
6. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови:
6.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих
заявником для отримання копії ліцензії;
6.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим
Порядком для отримання копії ліцензії. При цьому подані документи заявнику не повертаються.
7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом на
її видачу, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення
про відмову у її видачі.
8. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він
може подати до Комісії нову заяву про видачу копіїї ліцензії та
відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для
відмови у її видачі.
9. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути
оскаржено в судовому порядку.
10. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу
та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат
протягом двадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до
положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування
такі документи:
10.1 заяву про зміни щодо найменування відокремленого
підрозділу та/або зміни його місцезнаходження;
10.2 копію рішення про зміну найменування та/або
місцезнаходження цього підрозділу;
10.3 копію затвердженого в установленому порядку положення
про цей підрозділ з унесеними змінами;
10.4 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким
надаються повноваження щодо провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям (додаток 11), з відповідними змінами;
10.5 засвідчені ліцензіатом копії документів, що
підтверджують його право власності на приміщення, в якому
провадиться (буде провадитись) відокремленим підрозділом
діяльність з управління іпотечним покриттям, або право
користування ним (договор оренди, суборенди тощо, який укладений
ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання приміщення (за
наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру). Зазначені копії документів надаються ліцензіатом у разі зміни
місцезнаходження відокремленого підрозділу, якому надані
повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям на підставі відповідної копії ліцензії.
11. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
ліцензіата про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу
та/або його місцезнаходження й усіх документів згідно з пунктом 10
цієї глави повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження
вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про
видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії
ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.
12. Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо
найменування відокремленого підрозділу та/або зміни його
місцезнаходження без розгляду, якщо:
12.1 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
12.2 наданий неповний пакет документів, передбачений пунктом
10 цієї глави.
13. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється у
письмовій формі за підписом керівника структурного підрозділу
Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів, із
зазначенням підстав залишення заяви без розгляду згідно з пунктом
12 цієї глави, в строк не пізніше ніж сім робочих днів з дати
надходження цих документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву та
документи згідно з пунктом 10 цієї глави, які розглядаються у
порядку, установленому цією главою.
Глава 7. Порядок видачі дубліката ліцензії
1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії
або її пошкодження. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія, він
зобов'язаний звернутися до Комісії із заявою про видачу дубліката
ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним
покриттям (додаток 14), до якої додається копія публікації про
таку втрату в друкованому засобі масової інформації.
2. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до Комісії, крім
заяви про видачу дубліката ліцензії (додаток 14), пошкоджений
бланк ліцензії.
3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
4. Комісія зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати ліцензіату
дублікат ліцензії замість втраченого або пошкодженого бланка
ліцензії.
5. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання
недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або
виконувачем його обов'язків.
Глава 8. Відомості, які ліцензіат подає
до Комісії протягом строку дії ліцензії
1. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з
дати видачі ліцензії, яка зазначена на бланку ліцензії, подати до
територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову
картку ліцензіата (додаток 15). У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для провадження відокремленими підрозділами ліцензіата діяльності
з управління іпотечним покриттям (їх анулювання) ліцензіат
зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити
про ці зміни територіальний орган Комісії, надати облікову картку
з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного
відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку
копію ліцензії.
2. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в
іншому регіоні (не в регіоні місцезнаходження ліцензіата), то
ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний
орган Комісії та надати йому інформацію відповідно до пункту 1
цієї глави.
3. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом
двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням
структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який
здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне
повідомлення в письмовій формі, документи, які підтверджують
зазначені зміни, а саме:
3.1 засвідчену нотаріально або органом, який видав документ,
копію змін до установчого документа ліцензіата, які зареєстровано
в установленому порядку (з урахуванням особливостей, визначенних
статтею 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" ( 2664-14 );
3.2 зміни до відомостей про власників ліцензіата та
пов'язаних осіб за формою згідно з додатком 3;
3.3 довідку, складену ліцензіатом у довільній формі, про
виключення його з Державного реєстру фінансових установ;
3.4 для небанківської фінансової установи - зміни до довідки
про фаховий рівень керівника, головного бухгалтера та фахівців
заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть (здійснюють) діяльність
з управління іпотечним покриттям (додаток 4), з доданням копій
відповідних документів, що підтверджують фаховий рівень керівника
та головного бухгалтера, засвідчених заявником у разі змін у
складі цих осіб;
3.5 для компанії з управління активами - зміни до довідки про
фаховий рівень керівника, головного бухгалтера та фахівців
заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть (здійснюють) діяльність
з управління іпотечним покриттям та сертифіковані в установленому
Комісією порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених заявником;
3.6 засвідчену в установленому порядку копію змін до
затвердженої організаційної структури ліцензіата з доданням
відомостей щодо структурного підрозділу ліцензіата, працівники
якого здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям
(додаток 6);
3.7 засвідчену в установленому порядку копію змін до
документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління
іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій;
3.8 зміни до довідки про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять діяльність з управління
іпотечним покриттям та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат
(додаток 7).
3.9 довідку про зареєстровані власні випуски цінних паперів
(додаток 8).
4. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 3 цієї
глави, зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Комісії
інформацію про:
4.1 арешт банківських рахунків ліцензіата;
4.2 застосування Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України до ліцензіата заходів впливу у вигляді
відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та
призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у
тому числі тимчасове зупинення (обмеження) дії або анулювання
(відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення
законодавства на ринку фінансових послуг;
4.3 початок відповідно до законодавства процедури припинення
юридичної особи (ліцензіата) у результаті реорганізації або
ліквідації ліцензіата, визнання його банкрутом.
5. Ліцензіат зобов'язаний щокварталу до 25-го числа місяця,
наступного за звітним кварталом (за підсумками року - до 1 березня
наступного за звітним роком), подати до Комісії (із зазначенням
структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який
здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію фінансової
звітності, що зазначена у підпункті 2.7 пункту 2 глави 2 цього
Порядку.
6. Усі відомості подаються до Комісії з супровідним листом за
підписом керівника (у разі його відсутності за підписом
уповноваженої особи) та засвідченими печаткою ліцензіата.
Глава 9. Порядок анулювання ліцензії (копії ліцензії)
1. Комісія анулює ліцензію (копію ліцензії) з таких підстав:
1.1 заява про анулювання ліцензії на провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям;
1.2 повідомлення відповідного державного органу про внесення
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання
її банкрутом, у тому числі за рішенням суду;
1.3 нездійснення ліцензіатом діяльності з управління
іпотечним покриттям протягом року;
1.4 заява про анулювання ліцензії на провадження діяльності з
управління іпотечним покриттям у зв'язку з припиненням ліцензіата
шляхом реорганізації в результаті перетворення;
1.5 виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії;
1.6 встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
особі для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям;
1.7 акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
Комісією;
1.8 повторне порушення ліцензіатом законодавства про цінні
папери (щодо управління іпотечним покриттям);
1.9 акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням,
зазначеним у ліцензії;
1.10 анулювання ліцензії компанії з управління активами на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
1.11 виключення небанківської фінансової установи з
Державного реєстру фінансових установ;
1.12 неможливість ліцензіата забезпечити виконання вимог,
установлених для цього виду діяльності, у тому числі відкриття
провадження у справі про банкрутство ліцензіата;
1.13 вимога власників іпотечних облігацій про дострокове
припинення повноважень управителя, якщо є факти неналежного
виконання управителем своїх обов'язків відповідно до
законодавства, у результаті чого зафіксовані порушення законних
прав та інтересів власників іпотечних облігацій, що призвели до
збитків, які управитель не в змозі погасити або уникає від їх
погашення.
2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат
надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою заяву про
анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям (додаток 16) із зазначенням на конверті
підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд
документів на видачу ліцензії.
3. Анулювання ліцензії за ініціативою ліцензіата здійснюється
на підставі заяви (додаток 16), копії документа відповідного
органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення про
припинення діяльності з управління іпотечним покриттям,
засвідченого ліцензіатом, бланка ліцензії (оригінал) та
документів, що підтверджують виконання всіх зобов'язань
ліцензіата:
3.1 перелік емітентів, з якими на дату прийняття рішення про
припинення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям
ліцензіат мав договори на управління іпотечним покриттям;
3.2 копії документів, що підтверджують розірвання договору
про управління іпотечним покриттям, засвідчені ліцензіатом (щодо
кожного емітента, з яким укладено договір).
4. У документах, що надаються згідно з пунктом 3 цієї глави
та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути
пронумеровані, прошиті та засвідчені заявником.
5. Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії
та відповідні документи без розгляду, якщо:
5.1 заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
5.2 наданий неповний пакет документів, передбачений цим
Порядком для анулювання ліцензії.
6. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду
ліцензіат повідомляється у письмовій формі за підписом члена
Комісії, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за цей
напрямок із зазначенням підстав залишення заяви про анулювання
ліцензії без розгляду відповідно до пункту 5 цієї глави в строк не
пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та
відповідних документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про анулювання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається
відповідно до цього Порядку.
7. Комісія у разі отримання повідомлення або інформації
відповідно до підпунктів 1.2, 1.10, 1.11 пункту 1 цієї глави
повинна у строк не пізніше ніж 10 робочих днів від дати їх
надходження прийняти рішення про анулювання ліцензії.
8. Комісія у разі отримання в установленому порядку
відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 цієї глави заяви ліцензіата
про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених у
пункті 3 цієї глави, повинна у строк не пізніше ніж 30 календарних
днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих
документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.
9. Комісія здійснює перевірку достовірності відомостей, які
зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання
ліцензії. Перевірка здійснюється територіальним органом за
місцезнаходженням ліцензіата. На період здійснення такої перевірки
строк розгляду цих документів може бути подовжений, але не більше
ніж на 30 календарних днів.
10. Рішення про анулювання ліцензії або відмову у її
анулювання на підставі підпунктів 1.1-1.4, 1.10, 1.11 пункту 1
цієї глави оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні
приймається з урахуванням результатів перевірки, що провадиться
згідно з пунктом 9 цієї глави. Акт перевірки надсилається до
Комісії протягом трьох днів з дати його підписання.
11. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її
анулюванні на підставі підпунків 1.12 та 1.13 пункту 1 цієї глави
приймається на засіданні Комісії та оформляється відповідним
рішенням Комісії.
12. У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 15 цієї
глави.
13. Письмове повідомлення за підписом керівника структурного
підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання
ліцензії та відповідних документів про прийняття рішення про
анулювання ліцензії або про відмову в її анулюванні (з доданням
копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату
протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на поданому
оригіналі бланка ліцензії Комісією ставиться штамп щодо її
анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі
(рекомендованим листом).
14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи
ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригінал).
15. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про
відмову у анулюванні ліцензії є: недостовірність даних у заяві та документах, поданих
ліцензіатом на анулювання ліцензії; невиконання ліцензіатом вимог, установлених пунктом 3 цієї
глави.
16. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі
невідповідності ліцензіата вимогам, установленим цією главою, він
може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після
усунення причин, що стали підставою для такої відмови.
17. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі
виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом в
установленому порядку, відповідним територіальним органом Комісії
провадиться перевірка та до Комісії надається відповідний акт, в
якому зазначається стан виконання ліцензіатом усіх зобов'язань,
передбачених пунктом 3 цієї глави.
18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі
підпунктів 1.5 -1.9 пункту 1 цієї глави здійснюється уповноваженою
особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до
нормативно-правового акта Комісії, що встановлює правила розгляду
справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та
застосування санкцій. У разі виникнення підстави для анулювання ліцензії згідно з
підпунктом 1.8 пункту 1 цієї глави порушення не вважається
повторним, якщо попередня справа про правопорушення щодо
ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за
правопорушення на ринку цінних паперів (щодо управління іпотечним
покриттям) була скасована Комісією або санкція була скасована у
судовому порядку.
19. У разі прийняття рішення ліцензіатом про припинення
провадження діяльності з управління іпотечним покриттям
відокремленим підрозділом згідно з отриманою в Комісії копією
ліцензії він зобов'язаний протягом 15 робочих днів з дати
припинення зазначеної діяльності цим відокремленим підрозділом
подати до Комісії такі документи: заяву про анулювання копії ліцензії; копію документа відповідного органу ліцензіата з цього
питання, засвідчену ліцензіатом; копію ліцензії, отриману в Комісії (для її анулювання).
20. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
ліцензіата (з доданням відповідних документів) про анулювання
відповідної копії ліцензії зобов'язана протягом 10 робочих днів з
дати надходження вказаних документів прийняти рішення про
анулювання копії ліцензії.
21. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або
виконувачем його обов'язків.
22. Рішення про анулювання ліцензії та/або копії ліцензії
(крім випадків, передбачених у підпунктах 1.1, 1.2, 1.4 пункту 1
цієї глави) набирає чинності через десять днів з дати його
прийняття.
23. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) може
бути оскаржено в судовому порядку.
24. У разі анулювання ліцензії на підставі підпунктів
1.5-1.13 пункту 1 цієї глави управитель повинен: припинити діяльність з управління іпотечним покриттям з дати
набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії; надати оригінал ліцензії (дублікат) в Комісію протягом 15
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку
проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається
юридичній особі); протягом 3 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії він зобов'язаний повідомити про це в письмовій
формі всіх емітентів, з якими були укладені договори про
управління іпотечним покриттям; виконати всі дії, необхідні для завершення провадження цього
виду діяльності, що передбачені законодавством.
25. Юридична особа може подати заяву про видачу ліцензії на
провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (з
доданням відповідних документів) не раніше як через рік з дати
анулювання попередньо виданої ліцензії, якщо анулювання ліцензії
здійснювалось на підставі підпунктів 1.5-1.8, 1.10-1.13 пункту 1
цієї глави.
Глава 10. Державне регулювання, нагляд та контроль
у сфері діяльності управителя іпотечним покриттям
1. Функції державного регулювання, нагляду та контролю у
сфері діяльності управителя іпотечним покриттям здійснюються
Комісією (її територіальними органами) у відповідності до Законів
України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ), "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), цього
Порядку та інших нормативно-правових актів Комісії.
2. Національний банк України та Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України здійснюють
повноваження, установлені частиною першою статті 27 Закону України
"Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ), у межах їх компетенції
згідно із законодавством.
Начальник управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток 1
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям у зв'язку
з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації
в результаті перетворення

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон, факс ____________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
просить анулювати ліцензію на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям:
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
(указується вид іпотечних облігацій, за яким ліцензіат
здійснював управління іпотечним покриттям)

Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон, факс, електронна адреса _________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
найменування банку _______________________________________________
місцезнаходження банку ___________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
просить видати ліцензію на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям:
1) звичайних іпотечних облігацій
2) структурованих іпотечних облігацій
(указується вид іпотечних облігацій, за яким заявник передбачає здійснювати управління іпотечним покриттям)
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 3
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ВІДОМОСТІ
про власників заявника (ліцензіата)
та пов'язаних осіб
______________________________________________
(повне найменування заявника (ліцензіата))

Інформація про власників та керівника заявника (ліцензіата)
----------------------------------------------------------------------- |Група|N з/п|Повне |Ідентифікаційний|Місцезнаходження|Частка в | | | |найменування|код юридичної |юридичної особи |статутному| | | |юридичної |особи - власника|чи паспортні |капіталі | | | |особи - |заявника |дані фізичної |заявника | | | |власника |(ліцензіата) або|особи, щодо якої|(ліцензіа-| | | |заявника |ідентифікаційний|подається |та) | | | |(ліцензіата)|номер фізичної |інформація | | | | |чи П.І.Б. |особи (за | | | | | |фізичної |наявності) | | | | | |особи - | | | | | | |власника та | | | | | | |посадової | | | | | | |особи | | | | | | |заявника | | | | | | |(ліцензіата)| | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | А | |Власники - | | | | | | |фізичні | | | | | | |особи | | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | | | | | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | | | | | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | Б | |Власники - | | | | | | |юридичні | | | | | | |особи | | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | | | | | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | В | |Керівник | | | | | | |заявника | | | | | | |(ліцензіата)| | | | |-----+-----+------------+----------------+----------------+----------| | | |Всього: | | |100 | -----------------------------------------------------------------------
Інформація про пов'язаних осіб власників
заявника (ліцензіата) - фізичних осіб
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|П.І.Б. |Ідентифікаційний|Символ |Ідентифікаційний|Повне |Місцезнаходження|Частка в |Посада, | | |фізичної |номер |юридичної |код юридичної |найменування|юридичної особи,|статутному|яка | | |особи - |(за наявності) |особи, щодо |особи, щодо якої|юридичної |щодо якої існує |капіталі |займається| | |власника | |якої існує |існує |особи, щодо |пов'язаність |пов'язаної|в | | |заявника | |пов'язаність|пов'язаність |якої існує | |особи, % |пов'язаній| | |(ліцензіата)| |* | |пов'язаність| | |особі | | |та членів | | | | | | | | | |його сім'ї, | | | | | | | | | |групи | | | | | | | | | |пов'язаних | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |-----+------------+----------------+------------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------+----------------+------------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | |-----+------------+----------------+------------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* е - емітент іпотечних облігацій , о - особи, які відступили
спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в
складі іпотечного покриття , п - професійний учасник ринку цінних
паперів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи
групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 відсотків).
Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника
(ліцензіата) - юридичні особи - беруть участь
--------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Ідентифікаційний|Символ |Ідентифіка- |Повне |Місцезнаходження|Частка в | | |код |юридичної |ційний код |найменування|юридичної особи,|статутному| | |власників |особи, щодо |юридичної |юридичної |щодо якої існує |капіталі, | | | |якої існує |особи, щодо |особи, щодо |пов'язаність |% | | | |пов'язаність*|якої існує |якої існує | | | | | | |пов'язаність |пов'язаність| | | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* е - емітент іпотечних облігацій , о - особи, які відступили
спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в
складі іпотечного покриття , п - професійний учасник ринку цінних
паперів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи
групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менше ніж 20
відсотків).
Інформація про осіб, які володіють не менше
ніж 20 відсотками в статутному капіталі юридичних
осіб - власників заявника (ліцензіата)
---------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Ідентифікаційний|Ідентифікаційний|Повне |Місцезнаходження|Частка в | | |код |код юридичної |найменування|юридичної особи |статутному| | |власника |особи або |юридичної |або паспортні |капіталі, | | | |ідентифікаційний|особи або |дані фізичної |% | | | |номер фізичної |П.І.Б. |особи - учасника| | | | |особи-учасника |фізичної |власника | | | | |власника |особи - |заявника | | | | |заявника |учасника |(ліцензіата) | | | | |(ліцензіата) (за|власника | | | | | |наявності) |заявника | | | | | | |(ліцензіата)| | | |-----+----------------+----------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------+----------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб,
у яких заявник (ліцензіат) бере участь
--------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Ідентифікаційний|Символ |Ідентифіка- |Повне |Місцезнаходження|Частка в | | |код |юридичної | ційний код |найменування|юридичної особи,|статутному| | |заявника |особи, щодо | юридичної |юридичної |щодо якої існує |капіталі, | | |(ліцензіата) |якої існує | особи, щодо |особи, щодо |пов'язаність |% | | | |пов'язаність*| якої існує |якої існує | | | | | | |пов'язаність |пов'язаність| | | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* е - емітент іпотечних облігацій , о - особи, які відступили
спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в
складі іпотечного покриття , п - професійний учасник ринку цінних
паперів, і - інше господарське товариство (якщо його частка
становить не менше ніж 20 відсотків).
Інформація про пов'язаних осіб
керівника заявника (ліцензіата)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|П.І.Б. |Ідентифікаційний|Символ |Ідентифікаційний|Повне |Місцезнаходження|Частка в |Посада в | | |керівника |номер |юридичної|код |найменування|юридичної особи,|статутному|пов'язаній| | |заявника |(за наявності) |особи, |юридичної особи,|юридичної |щодо якої існує |капіталі |особі | | |(ліцензіата)| |щодо |щодо якої існує |особи, щодо |пов'язаність |пов'язаної| | | |та членів | |якої |пов'язаність |якої існує | |особи, % | | | |його сім'ї | |існує | |пов'язаність| | | | | | | |пов'яза- | | | | | | | | | |ність * | | | | | | |-----+------------+----------------+---------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------+----------------+---------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | |-----+------------+----------------+---------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | |-----+------------+----------------+---------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* е - емітент іпотечних облігацій , о - особи, які відступили
спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в
складі іпотечного покриття , п - професійний учасник ринку цінних
паперів, і - інше господарське товариство (якщо його частка
становить не менше ніж 20 відсотків).
Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.
"____" _____________
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про фаховий рівень керівника, головного
бухгалтера та фахівців заявника (ліцензіата),
що здійснюватимуть (здійснюють) діяльність
з управління іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Ідентифі- |Посада |Стаж |Теле- |Кваліфікаційне|Відомості про|Назва документа| |з/п|ім'я, по |кацій- | |роботи |фони |свідоцтво |керівника та |(дата та | | |батькові |ний номер | |керівника | |(дата та номер|головного |номер), яким | | | |фізичної | |та | |видачі), а |бухгалтера за|призначений | | | |особи (за | |головного | |також |останні п'ять|(звільнений) | | | |наявності)| |бухгалтера| |зазначити |років щодо: |керівник та | | | | | |на | |назву |судимості, |головний | | | | | |керівній | |відповідної |позбавлення |бухгалтер або | | | | | |посаді (у | |навчальної |права |фахівці, які | | | | | |тому числі| |програми, за |обіймати |здійснюватимуть| | | | | |на | |якою складено |посади та |(здійснюють) | | | | | |керівній | |екзамен |займатися |діяльність | | | | | |посаді у | | |певною |з управління | | | | | |фінансовій| | |діяльністю, |іпотечним | | | | | |установі) | | |фактів |покриттям | | | | | | | | |визнання | | | | | | | | | |банкрутом або| | | | | | | | | |відкриття | | | | | | | | | |процедури | | | | | | | | | |примусової | | | | | | | | | |ліквідації чи| | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | |заходу впливу| | | | | | | | | |у вигляді | | | | | | | | | |відсторонення| | | | | | | | | |керівництва | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | |фінансовою | | | | | | | | | |установою та | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |адміністрації| | |---+---------+----------+-------+----------+------+--------------+-------------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |---+---------+----------+-------+----------+------+--------------+-------------+---------------| | | | | | | | | | | |---+---------+----------+-------+----------+------+--------------+-------------+---------------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 5
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про фаховий рівень керівника, головного бухгалтера
та фахівців заявника (ліцензіата), що здійснюватимуть
(здійснюють) діяльність з управління іпотечним покриттям
та сертифіковані в установленому Комісією порядку

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Ідентифікаційний|Посада|Стаж роботи |Телефони|Сертифікат:|Відомості про|Назва документа| |з/п|ім'я, по |номер фізичної | |керівника та| |дата видачі|керівника та |(дата та | | |батькові |особи | |головного | |та |головного |номер), яким | | | |(за наявності) | |бухгалтера | |номер , |бухгалтера за|призначений | | | | | |на керівних | |термін |останні три |(звільнений) | | | | | |посадах, у | |дії, вид |роки щодо: |керівник, | | | | | |тому числі | |професійної|судимості, |головний | | | | | |на керівній | |діяльності |позбавлення |бухгалтер або | | | | | |посаді у | |з цінними |права |фахівці, які | | | | | |фінансовій | |паперами |обіймати |здійснюватимуть| | | | | |установі | | |посади та |(здійснюють) | | | | | | | | |займатися |діяльність з | | | | | | | | |певною |управління | | | | | | | | |діяльністю, |іпотечним | | | | | | | | |фактів |покриттям | | | | | | | | |визнання | | | | | | | | | |банкрутом або| | | | | | | | | |відкриття | | | | | | | | | |процедури | | | | | | | | | |примусової | | | | | | | | | |ліквідації чи| | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | |заходу впливу| | | | | | | | | |у вигляді | | | | | | | | | |відсторонення| | | | | | | | | |керівництва | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | |фінансовою | | | | | | | | | |установою та | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |адміністрації| | | | | | | | | |або | | | | | | | | | |анулювання | | | | | | | | | |ліцензії | | | | | | | | | |такій | | | | | | | | | |установі | | |---+---------+----------------+------+------------+--------+-----------+-------------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |---+---------+----------------+------+------------+--------+-----------+-------------+---------------| | | | | | | | | | | |---+---------+----------------+------+------------+--------+-----------+-------------+---------------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 6
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ВІДОМОСТІ
щодо структурного підрозділу заявника (ліцензіата),
працівники якого здійснюватимуть (здійснюють)
діяльність з управління іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ | N |Повне |Посада|Прізвище, | Посадові обов'язки | |з/п|найменування| | ім'я, | | | |структурного| |по батькові| | | |підрозділу | | | | |---+------------+------+-----------+----------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------+------+-----------+----------------------------| | | | | | | | | |------+-----------+----------------------------| | | | | | | | | |------+-----------+----------------------------| | | | | | | |---+------------+------+-----------+----------------------------| | | | | | | | | |------+-----------+----------------------------| | | | | | | | | |------+-----------+----------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 7
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про спеціалізовані структурні підрозділи заявника
(ліцензіата), що провадять діяльність з управління
іпотечним покриттям та мають інше місцезнаходження,
ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Повне |Місцезнаходження| Вид іпотечних | Прізвище, | Кількість | |з/п|найменування |спеціалізованого|облігацій, за | ім'я, по | фахівців (у | | |спеціалізованого| структурного | яким |батькові керівника| тому числі | | |структурного | підрозділу | здійснюється |спеціалізованого | керівник) | | |підрозділу | ліцензіата | управління | структурного |спеціалізовано-| | |ліцензіата | | іпотечним | підрозділу |го сруктурного | | | | | покриттям цим | ліцензіата | підрозділу | | | | |спеціалізованим| | ліцензіата | | | | | структурним | | | | | | | підрозділом | | | | | | | ліцензіата | | | |---+----------------+----------------+---------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+----------------+---------------+------------------+---------------| | | | | | | | |---+----------------+----------------+---------------+------------------+---------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 8
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про зареєстровані власні випуски цінних
паперів заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:
---------------------------------------------------------------------------- | N |Вид емісійного|Номінальна |Кількість|Загальна сума|Номер свідоцтва про| |з/п|цінного папера|вартість |цінних |випуску, грн |реєстрацію випуску | | | |цінного |паперів, | |цінних паперів, | | | |папера, грн| шт. | |дата, назва | | | | | | |реєструвального | | | | | | |органу | |---+--------------+-----------+---------+-------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+-----------+---------+-------------+-------------------| | | | | | | | |---+--------------+-----------+---------+-------------+-------------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 9
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
місцезнаходження _________________________________________________
телефон, факс, електронна адреса _________________________________
банківські реквізити:
найменування банку _______________________________________________
місцезнаходження банку ___________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія
__________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
__________________________________________________________________
серія та номер ліцензії __________________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
строк дії ліцензії з ____________________ до _____________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи заявника, які мають копію ліцензії:
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження |Вид іпотечних | |відокремленого |відокремленого |облігацій, | |підрозділу ліцензіата|підрозділу ліцензіата|управління | | | |іпотечним покриттям | | | |за якими здійснює | | | |відокремлений | | | |підрозділ ліцензіата| |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 10
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
найменування банку _______________________________________________
місцезнаходження банку ___________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________
серія та номер ліцензії __________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
строк дії ліцензії з ____________________ до _____________________
просить видати копію(ї) ліцензії відокремленому підрозділу:
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження |Вид іпотечних | |відокремленого |відокремленого |облігацій, | |підрозділу ліцензіата|підрозділу ліцензіата|управління | | | |іпотечним покриттям | | | |за якими здійснює | | | |відокремлений | | | |підрозділ ліцензіата| |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 11
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про відокремлені підрозділи ліцензіата, яким надаються
повноваження щодо провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повне найменування|Ідентифікаційний|Місцезнаходження|Телефони|Дата та номер |Номер та |Дата видачі| |з/п|відокремленого |код | відокремленого | |рішення про |дата рішення|копії | | | підрозділу |відокремленого | підрозділу | |створення |про видачу |ліцензії* | | | |підрозділу | | |відокремленого |копії | | | | | | | |підрозділу або |ліцензії* | | | | | | | |надання | | | | | | | | |повноважень щодо| | | | | | | | |провадження | | | | | | | | |діяльності з | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |іпотечним | | | | | | | | |покриттям (за | | | | | | | | |видами іпотечних| | | | | | | | |облігацій) | | | |---+------------------+----------------+----------------+--------+----------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------------+----------------+----------------+--------+----------------+------------+-----------| | | | | | | | | | |---+------------------+----------------+----------------+--------+----------------+------------+-----------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
* Заповнюється для відокремленого підрозділу, який вже має
копію ліцензії.

Додаток 12
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про керівника та фахівців відокремленого підрозділу
ліцензіата, що здійснюють діяльність
з управління іпотечним покриттям

Дата підписання довідки:
----------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Прізвище,|Ідентифі- |Посада |Телефони|Кваліфікаційне|Назва документа | | |ім'я, по |каційний | | |свідоцтво |(дата та номер),| | |батькові |номер | | |(дата та |яким призначений| | | |фізичної | | |номер), а |(звільнений) | | | |особи (за | | |також |керівник або | | | |наявності)| | |зазначити |фахівці | | | | | | |назву |відокремленого | | | | | | |відповідної |підрозділу, що | | | | | | |навчальної |здійснюють | | | | | | |програми, за |діяльність | | | | | | |якою складено |з управління | | | | | | |екзамен |іпотечним | | | | | | | |покриттям | |-----+---------+----------+-------+--------+--------------+----------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |-----+---------+----------+-------+--------+--------------+----------------| | | | | | | | | |-----+---------+----------+-------+--------+--------------+----------------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 13
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

ДОВІДКА
про керівника та фахівців відокремленого підрозділу
ліцензіата, що здійснюють діяльність з управління
іпотечним покриттям та сертифіковані
в установленому Комісією порядку

Дата підписання довідки:
--------------------------------------------------------------------- |N з/п|Прізвище,|Ідентифі- |Посада|Телефони|Сертифікат:|Назва | | |ім'я, по |каційний | | |дата та |документа | | |батькові |номер | | |номер |(дата та | | | |фізичної | | |видачі, |номер), яким| | | |особи | | |термін |призначений | | | |(за | | |дії, вид |(звільнений)| | | |наявності)| | |професійної|керівник або| | | | | | |діяльності |фахівці, що | | | | | | |з цінними |здійснюють | | | | | | |паперами |діяльність з| | | | | | | |управління | | | | | | | |іпотечним | | | | | | | |покриттям | |-----+---------+----------+------+--------+-----------+------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |-----+---------+----------+------+--------+-----------+------------| | | | | | | | | |-----+---------+----------+------+--------+-----------+------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 14
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
телефон, факс ____________________________________________________
банківські реквізити:
найменування банку _______________________________________________
місцезнаходження банку ___________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________
серія та номер ліцензії __________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
строк дії ліцензії з ____________________ до _____________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи ліцензіата:
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження |Вид іпотечних | |відокремленого |відокремленого |облігацій, | |підрозділу ліцензіата|підрозділу ліцензіата|управління | | | |іпотечним покриттям | | | |за якими здійснює | | | |відокремлений | | | |підрозділ, філія | | | |ліцензіата | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 15
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

Облікова картка ліцензіата

Повне найменування ліцензіата (відокремленого підрозділу) ________ __________________________________________________________________
Скорочене найменування ліцензіата (за наявності) _________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Назва виду діяльності (із зазначенням виду іпотечних облігацій
управління іпотечним покриттям, за якими здійснює ліцензіат
(відокремлений підрозділ) ________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження ліцензіата (відокремленого підрозділу) __________ __________________________________________________________________
Телефони, факс, електронна адреса ________________________________
Банківські реквізити ліцензіата:
Найменування банку _______________________________________________
Місцезнаходження банку ___________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
Номер та дата видачі ліцензії ____________________________________
Дата видачі копії (й) ліцензії ___________________________________
Номер та дата рішення про видачу ліцензії ________________________
Номер та дата рішення про видачу копії ліцензії __________________
Дата видачі переоформленої ліцензії та її номер __________________
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії _____________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника ліцензіата (керівника
відокремленого підрозділу ліцензіата) ____________________________
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера ліцензіата (у
разі його наявності) _____________________________________________
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Дата складання довідки

Додаток 16
до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження
діяльності з управління
іпотечним покриттям
та її анулювання

"___" ______________ 200___ р. N _____
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження діяльності
з управління іпотечним покриттям

Заявник (ліцензіат) ______________________________________________
(повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон, факс, електронна адреса _________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
просить анулювати ліцензію на провадження діяльності з управління
іпотечним покриттям:
1) звичайних іпотечних облігацій
2) структурованих іпотечних облігацій
(указується вид облігацій, управління іпотечним покриттям
за якими здійснював ліцензіат)
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)вверх