Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Решение, Правила, Перечень [...] от 09.07.20124
Документ z1269-12, действует, текущая редакция — Редакция от 28.11.2018, основание - z1214-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 88 від 08.09.2014
№ 192 від 19.10.2015
№ 205 від 09.11.2015
№ 1810 від 12.09.2016
№ 654 від 20.02.2017
№ 5113 від 21.11.2017
№ 2113 від 26.07.2018
№ 2647 від 27.09.2018}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 12 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 955/7243 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

ПРАВИЛА
надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.

2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання, у тому числі для перехідного банку, з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

ІІ. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності

1. Учасники Фонду складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Перелік форм звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

4. Дані форм звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і бухгалтерських балансів.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має подаватись електронною поштою Національного банку України у захищеному засобами захисту інформації Національного банку України вигляді.

Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду наведений у додатках 25, 7-9 до цих Правил.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.

{Абзац другий пункту 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

До Фонду подається аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку (оригінал). Аудиторський звіт, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192 (зі змінами).

{Абзац третій пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2113 від 26.07.2018}

7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

{Абзац третій пункту 7 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

{Пункт 7 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

8. У разі внесення змін у форму звітності, визначену цими Правилами, або введення нової форми звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної звітності до Фонду.

{Абзац перший пункту 8 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду форми звітності «Звітний файл реєстру операцій - файл_RO» встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних банків.

{Абзац пункту 8 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітах за зміненою/новою формою не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

{Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

9. Керівники банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

10. Окремо визначені Фондом форми звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013, № 654 від 20.02.2017}

III. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

дистанційно шляхом логічного та арифметичного контролю;

{Абзац другий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5113 від 21.11.2017}

шляхом проведення Фондом інспекційних перевірок поданої банками звітності.

2. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності - для щоденної звітності та щодекадної форми № 1Ф;

двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності - для іншої звітності.

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

{Розділ III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
Додаток 1
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Номер форми

Назва форми

Періодичність подання

Термін подання

Спосіб подання

I. Звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) безпосередньо

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;
б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;
в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);
г) станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;
б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;
в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);
г) не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі - Правила № 4)

2


Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Одноразово - для всіх учасників Фонду

Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг

У паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

4


Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

5


Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду

Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

Електронною поштою у вигляді файла FVV відповідно до додатків 2, 8 до Правил № 4

6


Аудиторський звіт

Щороку - для всіх учасників Фонду

Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним

У паперовому вигляді (оригінал)

7

Форма № 1Д (щоденна)

Форма № 1Д (щоденна) "Баланс банку"

Щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/ неплатоспроможних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних)

Електронною поштою у вигляді файла (файл 01) за формою, встановленою додатком 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі - Правила організації статистичної звітності), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

8


Звітний файл реєстру операцій - файл_RO

Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Електронною поштою у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2, 9 до Правил № 4

II. Звітність, що подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України

1

Форма № 10 (місячна)

Форма № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше десятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 02) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

2

Форма № 310 (місячна)

Форма № 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше восьмого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F4) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

3

Форма № 321 (місячна)

Форма № 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

4

Форма № 363 (місячна)

Форма № 363 (місячна) "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 08) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

5

Форма № 381 (місячна)

Форма № 381 (місячна) "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання

Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

6

Форма № 600 (місячна)

Форма № 600 (місячна) "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 6B) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

7

Форма № 610 (щоденна)

Форма № 610 (щоденна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 79) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

8

Форма № 611 (місячна)

Форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9

Форма № 613 (місячна)

Форма № 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

У вигляді файла (файл D8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

10

Форма № 614 (місячна)

Форма № 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

11

Форма № 618 (декадна)

Форма № 618 (декадна) "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

У вигляді файла (файл 26) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

12

Форма № 625 (місячна)

Форма № 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

У вигляді файла (файл E8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

13

Форма № 631 (декадна)

Форма № 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"

Щомісяця - для всіх учасників

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл A7) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

14

Форма № 643 (квартальна)

Форма № 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку"

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного періоду

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 95) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

15

Форма № 650 (піврічна)

Форма № 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління"

Щопівроку - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

16

Форма № 655 (місячна)

Форма № 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файлів (файли F8 та D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

17

Форма № 661 (місячна)

Форма № 661 (місячна) "Звіт про пов’язаних з банком осіб"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 4С) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

18

Форма № 670 (квартальна)

Форма № 670 (квартальна) «Звіт про двадцять найбільших учасників банку»

Щокварталу - для всіх учасників Фонду

Не пізніше десятого робочого дня після звітного періоду

У вигляді файла (файл 48) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH) або електронною поштою через Національний банк України (файл FAA)

19

Форма № 900 (квартальна)

Форма № 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці"

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за I, II і III квартали) та не пізніше двадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за IV квартал)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 9A) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

{Додаток 1 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013, № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1810 від 12.09.2016; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017, № 5113 від 21.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2113 від 26.07.2018, № 2647 від 27.09.2018}
Додаток 2
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цей Опис розроблено на основі Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129, та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".

І. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Звітні файли В, С, D, L і V надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі – НБУ) АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.

Звітні файли А (для кодів файлів 02, 08, 26, 48, 4C, 6B, 79, 95, 9A, A7, D5, D8, D9, E8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) надаються Національним банком України до Фонду відповідно до договору про співпрацю між НБУ та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ.

Звітні файли А (для кодів файлів 01 згідно з файлом KOD_A010) надаються головним банком (банком - юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. Звітні файли Н (для кодів файлів 26, 48, А7, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010 та коду файла_RO) на вимогу Фонду можуть надаватися головним банком (банком - юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує файл згідно з його розрізом подання до Національного банку України (довідник KOD_A014).

Для звітного файла Н (для коду файла_RO) учасник Фонду формує службовий, заголовний та підзаголовний рядки згідно з його розрізом подання до Національного банку України (підпункти 2.2.1.1 і 2.2.1.2 файла STRUPER.RTF).

2. Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не складає та не надає до Фонду файли "C" та "L", описані у додатках 4 та 5 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами).

II. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти

1. Структура імені файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

FtkRxxMd.DSN,

де F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t – тип файла:

"B" – файл звітності від учасника до Фонду;

"C" – файл звітності від учасника до Фонду;

"D" – файл звітності від учасника до Фонду;

"L" – файл звітності від учасника до Фонду;

"V" – файл звітності від учасника до Фонду;

"К" – файл–квитанція контролю прийому файлів "B", "C", "D", "L" та "V" від Фонду до учасника;

"P" – файл протоколу контролю на файли "B" і "D" від Фонду до учасника;

"R" – файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до учасника;

"X" – файл протоколу контролю на файл "L" від Фонду до учасника;

k – односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;

Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі – СЕП) – зазначено у полі ISEP довідника банків України);

M – кодований місяць надання файла (таблиця 2);

d – кодований день місяця надання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

D – фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;

S – кодований місяць періоду звітності (таблиця 2);

N – номер посилки за поточний день (таблиця 2);

2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі – Правила організації статистичної звітності) (зазначено у довіднику НБУ KOD_A010), та надсилають до Фонду:

FtkRxxMd.YYN,

де F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t – тип файла:

"А" – файл звітності від Національного банку України або від учасника до Фонду безпосередньо;

"Н" - файл звітності від учасника до Фонду;

"К" – файл–квитанція контролю прийому файлів "А" та "Н" від Фонду до учасника;

k – односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;

Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначених у полі ISEP довідника банків України);

M – кодований місяць надання файла (таблиця 2);

d – кодований день місяця надання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

YY - код файла (01, 02, 08, 26, 48, 4C, 6B, 79, 95, 9A, A7, D5, D8, D9, E8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) для файла А або код файла (26, 48, А7, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010; RO) для файла H;

N – номер посилки за поточний день (таблиця 2).

Таблиця 1

Таблиця відповідності
типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла

Тип файла (t)

Односимвольний код файла (k)

А

А

B

B

C

C

D

D

Н

Н

L

L

V

V

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9;

номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (таблиця 2).

Таблиця 2

Таблиця кодів
номерів дня, місяця та номера посилки

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1 - 9, A - V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 - 9, A - C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 - 9, A - Z, 0].

2. Звітність надається головним банком (банком – юридичною особою) учасника Фонду: головний банк – Фонд. Для цієї схеми звітності у файлах, що надаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.

3. Протягом одного дня файли з однаковим іменем не приймаються. Код помилки у файлі квитанції чи протоколу – "2311" – "Звітний файл вже був прийнятий".

III. Структура файла

1. Призначення рядків файла:

1-й – службовий;

2-й – заголовний;

3-й – підзаголовний у розрізі по банку в цілому;

4-й... (4 + n)-й – інформаційні в розрізі по банку в цілому.

Усі рядки файла закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

2. Структура службового рядка файла – 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,

де DDMMYYY1 – дата звітності – довжина – 8 знаків (наведена в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (зазначено у таблиці 2));

DDMMYYY2 – початкова дата звітного періоду – довжина – 8 знаків;

DDMMYYY3 – кінцева дата звітного періоду – довжина – 8 знаків.

У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися – дата <залишків на кінець операційного дня> (DDMMYYY2=DDMMYYY3);

DDMMYYY4 – дата надання файла – довжина – 8 знаків (DD – 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM – 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 – 4-значний номер року);

HHMM – час надання файла – довжина – 4 знаки (HH – 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM – 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);

MFO – МФО головного банку юридичної особи;

NN – код одиниці виміру даних – довжина – 2 знаки (приймає значення: 00 – кількісні показники; 01 – копійки; 02 – гривні);

YYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків – довжина – 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE – ім’я файла (відповідно до пункту 1 розділу II цього Опису) – довжина – 12 знаків;

EDSFILE – ЕЦП файла – довжина – 64 знаки;

IDKEY – ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка – довжина – 6 знаків;

EDS – ЕЦП заголовного рядка – довжина – 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

"=" – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються;

2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності (згідно з довідником НБУ KOD_A010) та надсилають до Фонду відповідно до пункту 2.2.1.2 файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".

4. Структура підзаголовного рядка файла:

1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:

перед зведеними даними за банк у цілому обов'язково повинен знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:

#R=РЕЄСТР,

де # – ознака підзаголовного рядка;

R – приймає значення 3;

РЕЄСТР – приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність – 3 знаки з ведучими нулями);

2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності (згідно з довідником НБУ KOD_A010) та надсилають до Фонду відповідно до пункту 2.2.1.3 файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників". При цьому параметр заголовного рядка NAMEFILE - ім’я файла формується відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 розділу II цього додатка (довжина - 12 знаків).

5. Структура інформаційних рядків файла:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де NNNNNNNN – код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника наведений в описі показників для кожного звітного файла;

XXXXXXXXXX – значення показника. Максимальна довжина значення показника – 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак "+" можна пропускати. Від’ємне значення показника надається зі знаком "-". Якщо значення показника має символьний тип, кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати;

"=" – знак, що розділяє код показника і його значення.

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.

IV. Файли протоколу контролю

1. Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "P", "R" та "X" для кожного файла "B" або "D", "C" та "L" відповідно.

2. Ім’я файла протоколу контролю формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1-й, 3-й, 4-й – 12-й символи імені файла збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ імені файла замінюється на символи "P", "R" та "X" для кожного файла "B" або "D", "C" та "L" відповідно.

3. Файл протоколу контролю складається зі:

службового рядка;

рядка заголовка.

У файлі протоколу контролю можуть бути присутні інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

4. Структура рядка заголовка файла протоколу контролю наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

Таблиця структури
рядка заголовка файла протоколу контролю

№ з/п

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Найменування файла протоколу

C

12

1 – 12

2

Дата та час створення файла протоколу

d

10

13 – 22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу

N

6

23 – 28

4

Число 0

N

16

29 – 44

5

Число 0

N

16

45 – 60

6

ЕЦП файла

B

64

61 – 124

7

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C

6

125 – 130

8

Найменування файлів "B", "C", "D" або "L", що квитуються

C

12

131 – 142

9

Дата та час створення файла, що квитується

d

10

143 – 152

10

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується

N

6

153 – 158

11

Число 0

N

16

159 – 174

12

Число 0

N

16

175 – 190

13

ЕЦП файла, що квитується

B

64

191 – 254

14

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується

C

6

255 – 260

15

Код помилки за файлом, що квитується

C

4

261 – 264

16

ЕЦП заголовного рядка

B

64

265 – 328

17

<CR><LF>

B

2

329 – 330

Якщо файл, що квитується, відбракований в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки – відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, вся інформація з цього файла не приймається Фондом, а файл відбраковується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює "0901" – "Помилка в документах пакета". Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, в реквізиті "Порядковий номер IP у звітному файлі" буде значення 0 (нуль).

5. Структура інформаційного рядка файла протоколу контролю наведена у таблиці 4.

Таблиця 4

Таблиця структури
інформаційного рядка файла протоколу контролю

№ з/п

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Порядковий номер IP у звітному файлі

N

6

1 – 6

2

Код помилки у файлі, що квитується

C

4

7 – 10

3

<CR><LF>

B

2

11 – 12

6. Файл протоколу контролю підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

7. Коди помилок файлів протоколу контролю наведені у додатку 6 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

8. Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

9. У рядку заголовка файлів протоколу контролю "P", "R" та "X" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.

V. Файл-квитанція контролю прийому

1. Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований файл звітності "А", "В", "С", "D", "H", "L" та "V", Фонд формує файл-квитанцію контролю прийому (далі - файл-квитанція).

Ім'я файла-квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла звітності за такими правилами:

1-й, 3-й, 4-ий - 12-й символи імені файла-квитанції збігаються з іменем файла, для якого формується файл-квитанція;

2-й символ імені файла звітності замінюється на символ "К".

2. Файл-квитанція має такий вигляд:

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------


Протокол прийому даних файла

Київ ФГВФО

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------


Файл -> _____________
                (назва файла)

_____________________________
(найменування учасника Фонду)

Дата передачі -> ________________ Дата прийому -> __________________

Дата звітності -> _________________


Контроль прийнятих даних (файл ___________________________________________)

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------


Звітність прийнята шляхом логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності та електронного цифрового підпису

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

3. Якщо файл звітності містить помилки логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності або електронного цифрового підпису, у файл-квитанцію заносяться відповідні коди помилок.

__________
Примітки до цього Опису:


1. Коди помилок в процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.

2. Якщо до учасника Фонду буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то учасник Фонду повинен:

1) провести виправлення звітного файла протягом:
одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності – для щодекадної форми № 1Ф;
протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності – для іншої звітності, крім щоденної звітності та щодекадної форми  № 1Ф;

2) надіслати виправлений звітний файл (якщо в той самий день, то з наступним номером посилки).

3. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ) є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі відбраковані ним файли із вказівкою причини відбраковування.
Якщо вихідний файл відбракований в цілому, файл FO не містить інформаційних рядків.
Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках відбракованого файла, у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" – "Помилка в документах пакета".
Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, вся інформація з цього файла не приймається Фондом, файл відбраковується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу контролю з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.

{Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1810 від 12.09.2016; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5113 від 21.11.2017, № 2647 від 27.09.2018}Додаток 3
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу ІІ)

КОД
файла "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"

I. Загальні положення

1. Щомісячний звітний файл "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Для складання щомісячного звіту банк використовує дані форми № 10 (місячна) - Оборотно-сальдовий баланс банку (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

3. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "B" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "B":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 - кошти фізичних осіб - підприємців;

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

61 - вклади на карткових рахунках;

70 - іменні ощадні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;

80 - вклади на депозитних рахунках всього;

81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 - вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 - вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 - вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 - вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 - вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 - вклади на депозитних рахунках більш як 12 місяців;

90 - інші;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

3 - сума вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

4 - сума вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

5 - сума вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;

4 - константа для суми можливого відшкодування.

__________
Примітка.


Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

II. Коди показників для файла "B" у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 - сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

__________
Примітка.


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330);

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330);

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи - підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11123 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11133 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11143 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11153 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11163 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11223 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11233 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11243 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11253 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11263 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 - сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12023 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12033 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12053 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12063 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4), що заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 - сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

16114 - сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18914 - сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19114 - сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19514 - сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19014 - сума всього (інші);

опис R020 (2602, 2622).

III. Коди показників для файла "B" у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31011 - кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330);

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;

опис R020 (3320, 3330).

5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1 - 8.4):

31113 - кількість фізичних осіб - підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31213 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

32013 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

34013 - кількість фізичних осіб - підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4):

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38514 - кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39514 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39014 - кількість вкладників (інші);

опис R020 (2602, 2622).

__________
Примітки:


1. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" відображається тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла (винятково для місячної звітності форми № 1Ф).
4. Для складання місячної звітності учасники Фонду використовують дані форми № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

{Додаток 3 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 654 від 20.02.2017, № 5113 від 21.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}
Додаток 4
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).

З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,

де:

сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "С" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;

опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Примітка:


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад". Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку.

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

С1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

С2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.

При формуванні файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.

Примітки:


1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.


2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.


3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.


4. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 5113 від 21.11.2017, № 2647 від 27.09.2018}
Додаток 5
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

КОД
файла "L" - озрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"

Звітний файл "L" "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "L" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;

опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Примітки:


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, та що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку.

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

IK1 - індикатор капіталу К1 у відсотках;

IK2 - індикатор капіталу К2 у відсотках;

IA1 - індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;

IA2 - індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;

IA3 - індикатор якості активів ЯА3 у відсотках;

IL1 - індикатор рівня ліквідності Л1 у відсотках;

IL2 - індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;

IL3 - індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;

IE1 - індикатор ефективності діяльності Е1 у відсотках;

IE2 - індикатор ефективності діяльності Е2 у відсотках;

IE3 - індикатор ефективності діяльності Е3 у відсотках;

IP1n - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в національній валюті) у відсотках;

IP1i - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в іноземній валюті) у відсотках;

IP2 - індикатор управління пасивами П2 у відсотках;

IY1 - якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;

IY2 - якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;

IY3 - якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;

IY4 - якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;

IY5 - якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5;

ZB - загальний бал.

Допускається похибка у значеннях показників індикаторів IK1 - IP2i, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення балів за кількісними індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла і їх перелік повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.

Примітки:


1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.


2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.


3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.


4. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.

{Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 5113 від 21.11.2017, № 2647 від 27.09.2018}
Додаток 6
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

КОДИ ПОМИЛОК
логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код помилки

Значення помилки

2301

Невірна дата звітності DDMMYYY1

2302

Невірна початкова дата звітного періоду DDMMYYY2 - відключено

2303

Невірна кінцева дата звітного періоду DDMMYYY3- відключено

2304

Невірна дата надання файла DDMMYYY4

2305

Невірна одиниця виміру даних

2307

Невірний код показника

2308

Невірне значення показника

2309

Дублювання коду показника

2311

Звітний файл вже був прийнятий

2312

Існує більш нова версія вмісту звітного файла

2313

Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла

2314

Прийом файлів #02 від банків заблоковано

2319

К-сть інфор. рядків у файлі не дорівнює к-сті в заг. рядку

2320

Код показника відсутній в довіднику

2350

Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп.

2351

Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 10000000 коп.

2352

Відн. 11041 до 31041 не в діап. 10000001 - 20000000 коп.

2353

Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 50000000 коп.

2354

Відношення 11061 до 31061 менше 50000001 коп.

2355

Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111

2356

Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211

2363

Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061

2365

Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161

2367

Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261

2382

К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061

2384

Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211

2385

Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011

2388

Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061

2389

Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211

2390

Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161

2391

Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261

2392

Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061

2393

Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211

2394

Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161

2395

Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261

2396

Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061

2397

Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211

2398

Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161

2399

Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261

2401

Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221

2402

Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021

2403

Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231

2404

Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031

2405

Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241

2406

Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041

2407

Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251

2408

Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051

2409

Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261

2410

Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061

2411

Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221

2412

Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231

2413

Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241

2414

Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251

2415

Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261

2416

Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221

2417

Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231

2418

Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241

2419

Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251

2420

Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261

2421

Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221

2422

Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231

2423

Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241

2424

Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251

2425

Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261

2426

К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112

2427

Сума 11111 не дорівнює сумі 11112

2428

К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212

2429

Сума 11211 не дорівнює сумі 11212

2430

К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162

2431

Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162

2432

К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262

2433

Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262

2434

К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362

2435

Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362

2436

К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463

2437

Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463

2438

К-сть 31011 менше к-сті 31111

2439

К-сть 31011 менше к-сті 31211

2440

К-сть 31011 менше к-сті 32011

2441

К-сть 31011 менше к-сті 32111

2442

К-сть 31011 менше к-сті 32211

2443

К-сть 31011 менше к-сті 33011

2444

К-сть 31011 менше к-сті 33111

2445

К-сть 31011 менше к-сті 33211

2446

К-сть 31011 менше к-сті 34011

2447

К-сть 31011 менше к-сті 34111

2448

К-сть 31011 менше к-сті 34211

2449

К-сть 31011 менше к-сті 31112

2450

К-сть 31011 менше к-сті 31212

2451

К-сть 32011 менше к-сті 32111

2452

К-сть 32011 менше к-сті 32211

2453

К-сть 33011 менше к-сті 33111

2454

К-сть 33011 менше к-сті 33211

2455

К-сть 34011 менше к-сті 34111

2456

К-сть 34011 менше к-сті 34211

2457

К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211

2458

К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011

2459

К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211

2460

К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211

2461

К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211

2462

Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 + 19014

2463

Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914 + 13314 + 13414 + 13514 + 13614 + 13714

2464

Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914 + 19114 + 19214 + 19314 + 19414 + 19514

2465

Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0

2466

Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 31051*20000000 + к-сть 31061*20000000))

2467

К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061

2468

Сума 11113 не дорівнює 11123+11133+11143+11153+11163

2469

Сума 11213 не дорівнює 11223+11233+11243+11253+11263

2470

Сума 11413 більше 11113+11213

2471

Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY

2472

Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY

2473

Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому

2474

Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому

2475

Значення показника C1 невірне

2476

Значення показника C2 невірне

2477

Значення показника n невірне

2478

Значення показника K невірне

2479

Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому

2480

К-сть 35014 менше к-сті 36014

2481

К-сть 35014 менше к-сті 36114

2482

К-сть 35014 менше к-сті 37014

2483

К-сть 35014 менше к-сті 37114

2484

К-сть 35014 менше к-сті 37214

2485

К-сть 35014 менше к-сті 37314

2486

К-сть 35014 менше к-сті 37414

2487

К-сть 35014 менше к-сті 37514

2488

К-сть 35014 менше к-сті 38014

2489

К-сть 35014 менше к-сті 38114

2490

К-сть 35014 менше к-сті 38214

2491

К-сть 35014 менше к-сті 38314

2492

К-сть 35014 менше к-сті 38414

2493

К-сть 35014 менше к-сті 39014

2494

К-сть 31413 більше к-сті 31113+31213

2495

Сума 12013 не дорівнює 12023+12033+12043+12053+12063

2496

Сума 14013 не дорівнює 14023+14033+14043+14053+14063

2497

Сума 11413 більше 12013+14013

{Правила доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015, № 654 від 20.02.2017}Додаток 7
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД
файла "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"

I. Загальні положення

1. Звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "D" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекади (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

2. Щоденний звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

Першою звітною датою для щоденних звітних файлів "D" є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Щоденні звітні файли "D" проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Звітні файли "D" станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).

3. У разі коли звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.

4. Для складання щоденних і щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

Якщо звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

6. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "D" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "D":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 - кошти фізичних осіб - підприємців;

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

61 - вклади на карткових рахунках;

70 - іменні ощадні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

80 - вклади на депозитних рахунках всього;

81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 - вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 - вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 - вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 - вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 - вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 - вклади на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

90 - інші;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів усього;

2 - сума вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

3 - сума вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

4 - сума вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

5 - сума вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів усього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;

4 - константа для суми можливого відшкодування.

__________
Примітка.


Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

II. Коди показників для файла "D" у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 - сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

__________
Примітка.


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330);

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330);

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи - підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11123 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11133 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11143 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11153 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11163 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11223 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11233 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11243 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11253 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11263 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 - сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12023 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12033 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12053 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12063 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 - сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

16114 - сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18914 - сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19114 - сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19514 - сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19014 - сума всього (інші);

опис R020 (2602, 2622).

III. Коди показників для файла "D" у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31011 - кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330);

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;

опис R020 (3320, 3330).

5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11)

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1 - 8.4):

31113 - кількість фізичних осіб - підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31213 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

32013 - кількість фізичних осіб - підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

34013 - кількість фізичних осіб - підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4):

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38514 - кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39514 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39014 - кількість вкладників (інші);

опис R020 (2602, 2622).

__________
Примітки:


1. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" відображається тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій формі звітності № 1Ф учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до неї шляхом подання виправленої звітності протягом одного робочого дня після встановленого терміну подання файла.
4. Для складання щоденної, щодекадної звітності та звітності на окрему дату банки використовують дані форми № 1Д (щоденна) "Баланс банку" (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

{Правила доповнено новим Додатком 7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015, в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  № 654 від 20.02.2017, № 5113 від 21.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}Додаток 8
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу 2)

КОД
файла «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл «V» – Данi про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду надається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду, крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щомісяця формує та надсилає до Фонду файл «V» зі зведеними даними за всі філії банку не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. Якщо останній день строку подання файла «V» припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання файла «V» вважається перший після нього робочий день. Учасник Фонду наказом визначає осіб, відповідальних за формування та своєчасне надсилання до Фонду зазначеного файла «V».

Код одиниці виміру даних - 00 (кількісні показники).

Формат коду показника для файла «V» – > NNNN, де:

NNNN

Назва показника

100

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «П.І.Б.»

1000

ЧАСТКОВЕ СПІВПАДІННЯ ІНФОРМАЦІЇ (П.І.Б. ТА ЧАСТИНИ ІПН)

1100

ПРОВЕСТИ ПЕРЕВІРКУ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО П.І.Б.

200

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НЕВІДОМИЙ

2000

НАПИСАННЯ П. І. Б. РІЗНИМ КОДУВАННЯМ, ПОЗИЦІЯ СИМВОЛІВ

210

ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

220

НЕВІРНИЙ ФОРМАТ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

300

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «СЕРІЯ ТА НОМЕР ПАСПОРТА»

3000

ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ

301

ПАСПОРТ СТАРОГО ЗРАЗКА

310

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «ДАТА ВИДАЧІ ПАСПОРТА»

320

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ ДОКУМЕНТ»

400

ВІДСУТНЯ ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

410

ВІДСУТНЯ ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

420

ВІДСУТНІЙ НОМЕР РАХУНКУ, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЄТЬСЯ ВКЛАД

430

НЕІСНУЮЧИЙ НОМЕР БАЛАНСОВОГО РАХУНКУ

500

НЕ СПІВПАДАЄ ЗАГАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА СУМА МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z»

501

НЕ СПІВПАДАЄ СУМА ГАРАНТІЇ МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z»

502

ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ У ФАЙЛІ «Z»

503

ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ У ФАЙЛІ «D»

504

НЕ СПІВПАДАЮТЬ РЕКВІЗИТИ МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z»

600

ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

601

ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ

602

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ДУБЛІВ З ОДНАКОВОЮ СЕРІЄЮ ЧИ ІПН

610

ДУБЛЮВАННЯ НОМЕРА У ФАЙЛІ «Z»

700

ВІДСУТНІЙ НОМЕР У ФАЙЛІ «D»

701

ВІДСУТНІЙ НОМЕР У ФАЙЛІ «Z»

Загальна довжина iнформацiйного рядка файла може бути змiнною.

З даних файла «V» будуть формуватися вихідні форми відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок ведення бази даних про вкладників в учасниках Фонду.

__________
Примітка.


При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файлу вносяться протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

{Правила доповнено новим Додатком 8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 205 від 09.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}Додаток 9
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД
файла_RO - «Звітний файл реєстру операцій»

I. Загальні положення

1. Структурований файл реєстру операцій «RO» (далі - файл_RO) подається учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл_RO зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодня у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

2. Першою звітною датою для щоденних звітних файлів_RO є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

3. Щоденні звітні файли_RO банк, віднесений до категорії проблемних, починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

4. Для складання щоденних файлів_RO використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку (файл 01 «Дані про залишки на рахунках»).

5. Датою подання файла_RO вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

6. У разі якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

7. Одиниці виміру даних - копійки, сота частка одиниць валюти (код 21 із файла KOD_A015).

8. Для забезпечення обміну файлами між банком і Фондом у файлі ARM3.TSK, який використовується для налаштування АРМ-НБУ-інф., необхідно додати до переліку вихідних файлів у задачі F символ Н, якщо його не було раніше.

II. Вимоги до найменування (імені) файла_RO, його архівування та кодової сторінки

1. Файл_RO надається Банком до Фонду у вигляді архівного файла.

2. Формування імен файла_RO та його архівного файла_RO здійснюється згідно з вимогами підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ додатка 2 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

3. Для архівування файла_RO використовується архіватор WinRAR.

4. Кодова сторінка файла_RO - Windows 1251.

III. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RO

1. Опис призначення рядків файла_RO:

1 рядок - службовий;

2 рядок - заголовний;

3 рядок - підзаголовний;

4 - (4 + n) рядки - інформаційні.

Усі рядки файла_RO закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

У службовому, заголовному та підзаголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.

2. Структура службового рядка файла_RO - 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла_RO така:

AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE= IDKEY=EDS,

де  AA - константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина - 2 знаки;

DDMMYYY1 - дата звітності, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата надання, довжина - 8 знаків;

HHMM - час надання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;

MFO - код банку - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України (МФО), довжина - 6 знаків;

NN - код одиниці виміру даних, приймає значення «21» (копійки, сота частка одиниць валюти), довжина - 2 знаки;

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;

NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП, який використовують для файлів Фонду (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис, довжина - 64 знаки;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RO - 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RO така:

BB=MFO,

де BB - константа, приймає постійне значення «#1», довжина - 2 знаки;

MFO - МФО (Код Банку) Банку - юридичної особи, довжина - 6 знаків;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RO такі:

1) інформаційний рядок файла_RO має такий формат та складається з таких сегментів ® PPPNNN=XXX,

де PPPNNN - код показника;

XXX - значення коду показника;

знак «=» - розподільчий символ;

2) формат коду показника > PPPNNN,

де PPP - сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників.

PPP може приймати такі значення:

001 - номер документа;

002 - дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку);

003 - найменування платника;

004 - код платника (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

005 - код банку платника (МФО);

006 - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007 - найменування одержувача;

008 - код одержувача (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

009 - код банку одержувача (МФО);

010 - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011 - код валюти або банківського металу (приймає значення поля R030 довідника KL_R030);

012 - сума операції (проводки) у валюті;

013 - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014 - призначення платежу;

015 - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 довідника KL_K060);

016 - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 довідника KL_K060);

017 - ознака коригуючої проводки;

018 - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

NNN - сегмент, який визначає операцію (проводку), а саме унікальний номер / ідентифікатор операції (далі - ID-проводка) для кожного із значень сегмента PPP.

Сегмент NNN приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних АБС (ОДБ) банку, має бути виключно унікальним у межах кодів банку (МФО), що належать банку - юридичній особі, та визначає одну операцію (проводку) за рахунками 1-7 та 9 класів, яка змінює залишки за аналітичними рахунками як у валюті рахунку, так і в її гривневому еквіваленті.

Розмір сегмента NNN - динамічний (приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних з АБС (ОДБ) банку), може складатись як із цифрових, так і з текстових символів (відповідно до налаштувань АБС (ОДБ) банку), але його загальний розмір не може перевищувати 24 символів;

3) опис кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - номер документа;

002NNN - дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку);

003NNN - найменування платника;

004NNN - код платника (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки платника податків);

005NNN - код банку платника (МФО);

006NNN - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007NNN - найменування одержувача;

008NNN - код одержувача (код за ЄДРПОУ - Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або РНОКПП - реєстраційним номером облікової картки фізичної особи платника податків);

009NNN - код банку одержувача (МФО);

010NNN - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011NNN - код валюти або банківського металу (приймає значення поля R030 довідника KL_R030);

012NNN - сума операції (проводки) у валюті;

013NNN - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014NNN - призначення платежу;

015NNN - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 довідника KL_K060);

016NNN - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 довідника KL_K060);

017NNN - ознака коригуючої проводки;

018NNN - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

4) опис форматів значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12);

002NNN - D(DDMMYYYY);

003NNN - C(60);

004NNN - C(10);

005NNN - C(6);

006NNN - C(24);

007NNN - C(60);

008NNN - C(10);

009NNN - C(6);

010NNN - C(24);

011NNN - C(3);

012NNN - N(15);

013NNN - N(15);

014NNN - C(220);

015NNN - C(2);

016NNN - C(2);

017NNN - C(1);

018NNN - D(DDMMYYYY);

5) опис довідників значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

002NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

003NNN - C(60) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

004NNN - C(10) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

005NNN - C(6) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

006NNN - C(24) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

007NNN - C(60) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

008NNN - C(10) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

009NNN - C(6) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

010NNN - C(24) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

011NNN - C(3) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

012NNN - N(15) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

013NNN - N(15) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

014NNN - C(220) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

015NNN - C(2) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

016NNN - C(2) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

017NNN - C(1) (приймає значення з урахуванням такого: «M» = коригуюча проводка місячна; «Q» = коригуюча проводка квартальна; «Y» = коригуюча проводка річна);

018NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС(ОДБ) банку);

6) файл_RO включає дані про всі операції (проводки) банку за рахунками 1-7 та 9 класів, у тому числі в частині визнання результатів переоцінки (перерахунку залишків за рахунками в іноземній валюті та банківських металах в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів) залишків за аналітичними рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах на дату балансу. До файла_RO включаються дані про операції (проводки, документи), які створили обороти та/або змінили залишки за аналітичними рахунками 1-7 та 9 класів у валюті аналітичного рахунку та/або у її гривневому еквіваленті. До файла_RO не включаються дані про операції (проводки, документи), які мають статус електронного розрахункового повідомлення, інформаційні та/або уточнюючі документи (наприклад, відправлені дебетові та/або кредитові інформаційні запити та/або отримані підтвердження тощо).

IV. Контроль даних файла_RO

Контроль даних файла_RO реалізується з урахуванням такого:

контроль заявленої кількості інформаційних рядків із службового рядка файла_RO на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;

контроль повноти та унікальності значень із сегменту NNN (ID-проводки) - пусті значення та дублікати не допускаються;

контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX) - відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

Контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX)

Найменування cегмента PPP

Значення сегмента PPP

Обов’язкова наявність

Допустимість «пустого» значення сегмента XXX для сегмента PPP

Номер документа

001

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Дата балансу, на яку здійснено операцію (проводку)

002

Так

Ні

Найменування платника

003

Так

Ні

Код платника

004

Так

Ні

Код банку платника (МФО)

005

Так

Ні

Рахунок платника (Дт)

006

Так

Ні

Найменування одержувача

007

Так

Ні

Код одержувача

008

Так

Ні

Код банку одержувача (МФО)

009

Так

Ні

Рахунок одержувача (Кт)

010

Так

Ні

Код валюти

011

Так

Ні

Сума операції у валюті

012

Так

Ні

Сума операції в еквіваленті

013

Так

Ні

Призначення платежу

014

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Пов’язана особа - платник

015

Так

Ні

Пов’язана особа - одержувач

016

Так

Ні

Ознака коригуючої проводки

017

Ні

Ні

Ознака звітного періоду, до якого належить коригуюча проводка

018

Ні

Ні

контроль оборотів у гривневому еквіваленті у розрізі балансових рахунків, визначених (розрахованих) за даними файла_RO, на відповідність залишкам по балансових рахунках за даними балансу (01 файла) у гривневому еквіваленті на звітну дату - відхилення контрольного значення, визначеного для кожного балансового рахунку, наявного у кореспонденціях операцій (проводок) за даними файлу_RO та/або у залишках балансу (01 файла), від значення залишків по балансовому рахунку за даними балансу (01 файла) на звітну дату не допускаються. Під час виконання такого контролю використовуються (разом із даними файла_RO) дані балансів (01 файла) станом на дату, яка передує звітній даті файла_RO, та станом на дату, яка відповідає звітній даті файла_RO.

{Правила доповнено новим Додатком 9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}вверх