Документ z1248-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.07.2015, основание - z0685-15

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2003 N 908
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1248/8569
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 487 ( z0685-15 ) від 30.04.2015 }
Про затвердження Положення про спрощений
порядок митного оформлення деяких видів товарів та
про внесення зміни до наказу Держмитслужби України
від 09.07.97 N 307
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби
N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010
Наказом Міністерства фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }

Відповідно до статті 79 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1985 ( 1985-2002-п ) "Деякі
питання митного оформлення товарів" (зі змінами та доповненнями) і
з метою спрощення порядку митного оформлення деяких видів товарів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спрощений порядок митного
оформлення деяких видів товарів, що додається.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
3. Управлінню митних режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у 15-денний строк після введення в дію цього наказу допрацювати
програмне забезпечення з урахуванням вимог пункту 2 цього наказу.
5. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання
чинності Митним кодексом України ( 92-15 ).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
В.о. Голови Служби В.Я.Лозко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
24.12.2003 N 908
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1248/8569

ПОЛОЖЕННЯ
про спрощений порядок митного оформлення
деяких видів товарів

Це Положення розроблено з метою спрощення порядку митного
оформлення товарів, зазначених у статті 79 Митного кодексу України
( 92-15 ), що переміщуються через митний кордон України
підприємствами. Дія цього Положення не поширюється на товари, що
переміщуються відповідно до Порядку митного оформлення військової
техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний
кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.01.2003 N 63 ( 63-2003-п ), та Порядку митного
контролю й митного оформлення військової техніки та військових
транспортних засобів, що перетинають державний кордон України з
метою використання їх при проведенні заходів оперативно-тактичного
характеру, затвердженого наказом Державної митної служби від
01.12.2003 N 812 ( z1166-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.12. 2003 за N 1166/8487. { Преамбула в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: заходи нетарифного регулювання - адміністративні заходи
регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування,
квотування, реєстрація зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), сертифікація товарів тощо; товари гуманітарної допомоги - цільова адресна безоплатна
допомога в натуральній формі, що подається іноземними та
вітчизняними донорами з гуманних мотивів одержувачам гуманітарної
допомоги в Україні чи за кордоном, які потребують її у зв'язку із
соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким
фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема
внаслідок стихійного лиха, аварії, епідемії чи епізоотії,
екологічних, техногенних та інших катастроф, що створюють загрозу
для життя й здоров'я населення, або з тяжкою хворобою конкретних
фізичних осіб. Товари визнаються гуманітарною допомогою в порядку,
установленому законодавством України; товари міжнародної технічної допомоги - товари, які
відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на
безоплатній основі Україні для здійснення програм, проектів
міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ і
реалізації програм соціально-економічного розвитку України; товари, що мають обмежений строк зберігання, - товари, строк
придатності яких до споживання визначено виробником цього продукту
згідно із законодавством. Протягом цього строку органолептичні,
фізико-хімічні, медико-біологічні та інші характеристики товарів
повинні відповідати чинним в Україні нормам і правилам у разі
додержання відповідних умов зберігання; товари, що потребують особливого режиму зберігання, -
швидкопсувні товари, які потребують при перевезенні та зберіганні
дотримання спеціальних умов (охолодження, обігріву, вентилювання,
догляду за товаром чи тарою тощо) для запобігання впливу на ці
товари високих або низьких температур повітря, а також інших
факторів зовнішнього середовища; товаротранспортні та інші товаросупровідні документи (далі -
товаросупровідні документи) - документи, що прямують разом з
товарами й містять дані про товари, які переміщуються через митний
кордон України, у тому числі документи (документ контролю за
доставкою, товаротранспортна накладна, коносамент, книжка МДП,
рахунок-фактура (рахунок-проформа), відвантажувальна специфікація,
пакувальний лист тощо), за якими здійснюється їх переміщення.
1.2. Терміни "живі тварини", "органи та інші анатомічні
матеріали людини для потреб трансплантації", "підприємство",
"уповноважена особа", "радіоактивні матеріали" уживаються в цьому
Положенні в значеннях, установлених Законами України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), "Про трансплантацію органів та
інших анатомічних матеріалів людині" ( 1007-14 ), Митним кодексом
України ( 92-15 ), Законом України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 )" відповідно. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.3. Дія цього Положення поширюється на такі види товарів, як
живі тварини, органи й інші анатомічні матеріали людини для потреб
трансплантації, товари, що мають обмежений строк чи особливий
режим зберігання, радіоактивні матеріали, товари міжнародної
технічної та гуманітарної допомоги, а також на інші товари,
зазначені в частині першій статті 79 Митного кодексу України
( 92-15 ) (далі - товари), що переміщуються через митний кордон
України й надалі розміщуються в митні режими імпорту, експорту
(крім товарів, що експортуються за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), укладеними на відшкодувальній основі),
тимчасового ввезення (вивезення). { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.4. Спрощений порядок митного оформлення застосовується до
товарів на підставі рішення митного органу за умов, установлених
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1985 ( 1985-2002-п ) "Деякі питання митного оформлення товарів".
2. Порядок прийняття митним органом рішення про митне
оформлення товарів у спрощеному порядку
2.1. Рішення про проведення митного оформлення товарів у
відповідному митному режимі в спрощеному порядку приймає начальник
або вповноважена посадова особа митного органу на підставі заяви
підприємства, якому належать товари, за формою, що визначається
Державною митною службою України. ( Абзац перший пункту 2.1 в
редакції Наказу Державної митної служби N 735 ( z0934-05 ) від
09.08.2005 ) Заява подається митному органу (у двох примірниках) разом з
копіями документів, потрібних для прийняття рішення, і
реєструється митним органом або його підрозділом у день її
надходження. Заява має бути розглянута негайно.
2.2. До заяви додаються копії таких документів, що
підтверджують викладені в ній відомості: 1) зовнішньоекономічного договору (контракту) або рішення
Кабінету Міністрів України, органу державної влади чи інших
документів (якщо переміщення товарів здійснюється без укладення
зовнішньоекономічного контракту (договору), які відповідно до
законодавства України визначають мету й умови переміщення товарів
через митний кордон України; 2) облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; 3) товаросупровідних документів (за наявності); 4) дозволів (довідок) і ліцензій органів державної влади,
свідоцтва про відповідність (визнання), картки реєстрації-обліку
тощо (у випадках, установлених законодавством України) (за
наявності); 5) документів (за наявності), що відповідно до законодавства
України є підставою для визначення митної вартості (якщо товари
під час увезення на митну територію (вивезення за межі митної
території) України обкладаються податками й зборами (обов'язковими
платежами) відповідно до законодавства України) та коду товару
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності (далі - УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ); 6) платіжного доручення на переказ на відповідний рахунок
митного органу коштів на суму податків і зборів (обов'язкових
платежів), передбачених законодавством України. Заявник може подавати також інші документи (їх копії), які
можуть бути взяті до уваги митним органом при розгляді заяви.
2.3. Копії поданих документів завіряються написом "Копія.
Згідно з оригіналом", печаткою підприємства, зразок якої наведено
в обліковій картці підприємства, і підписом керівника або
вповноваженої особи підприємства з обов'язковим зазначенням їх
посади, прізвища, імені, по батькові, а також дати завірення
копії.
2.4. Рішення про митне оформлення товарів у спрощеному
порядку оформлюється шляхом накладення на обох примірниках заяви
резолюції "Митне оформлення в спрощеному порядку дозволено". У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні
товарів у спрощеному порядку на обох примірниках заяви
накладається резолюція "У митному оформленні в спрощеному порядку
відмовлено" із зазначенням причин відмови. Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або
особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. Один примірник заяви з резолюцією начальника або
вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному
органі з пакетом документів, другий - видається чи надсилається
поштою (з повідомленням про вручення) заявникові (або
вповноваженій ним особі).
2.5. Заява ставиться на облік у підрозділі митного органу, що
здійснює митний контроль і митне оформлення (далі - ПМО). З метою обліку таких заяв і відомостей про товари ПМО веде
журнал обліку заяв про митне оформлення товарів у спрощеному
порядку (далі - Журнал обліку), до якого вносяться такі відомості: дата й реєстраційний номер заяви; назва, код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України (далі - ЄДРПОУ), юридична адреса відправника
(одержувача); найменування та кількість оформлених товарів; кінцева дата подання вантажної митної декларації (далі -
ВМД); номер та дата оформленої ВМД. За рішенням начальника митного органу до Журналу обліку
можуть уноситись інші додаткові відомості. Заява й копії документів, доданих до неї, зберігаються в
окремій справі разом з документами, що подавалися до оформлення, а
також складеними посадовими особами митного органу під час митного
оформлення товарів (акт про проведення митного огляду товарів та
інших предметів тощо). Після оформлення ВМД заява знімається з обліку й разом з
доданими до неї документами долучається до аркуша з позначенням
"1/6" цієї ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ). { Абзац десятий пункту
2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
2.6. У разі надання дозволу на митне оформлення товарів у
спрощеному порядку митний орган резервує кошти підприємства, що
перебувають на відповідному рахунку митного органу, у сумі,
потрібній для сплати встановлених законодавством України податків
і зборів (обов'язкових платежів).
3. Митне оформлення
3.1. Товари разом з оригіналами документів на них, зазначених
у пункті 2.2 цього Положення, пред'являються до оформлення в ПМО,
у якому перебуває на обліку заява про митне оформлення товарів у
спрощеному порядку. Якщо копії якихось із цих документів не подавалися разом із
заявою, то подаються їх оригінали й копії, завірені підприємством
відповідно до пункту 2.3 цього Положення. Документи подаються разом із реєстром документів, завіреним
підприємством, із зазначенням у ньому реєстраційного номера заяви
про митне оформлення товарів у спрощеному порядку. { Абзац третій
пункту 3.1 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
3.2. Митне оформлення проводиться вповноваженою посадовою
особою ПМО. Під час митного оформлення вповноваженою посадовою особою ПМО
забезпечується ідентифікація (найменування й код товару згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), країна
походження, митна вартість тощо) товарів для застосування заходів
тарифного та нетарифного регулювання, нарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів), установлених законодавством
України. Ідентифікація здійснюється шляхом застосування форм контролю,
установлених Митним кодексом України ( 92-15 ). Застосування
певних форм та обсяг контролю визначаються начальником або
вповноваженою посадовою особою ПМО залежно від характеристик
підприємства (наявності фактів порушень законодавства, митних
правил, застосування санкцій згідно зі статтею 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); тривалості
провадження зовнішньоекономічної діяльності та її напрямів;
відповідності здійснюваної зовнішньоекономічної операції видам
економічної діяльності підприємства тощо), найменування й
характеристик товару (митної вартості; країни походження; коду за
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); належності до
групи ризику; наявності в реєстрі товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, та в інших базах даних, які веде
Держмитслужба України), оподаткування товарів і застосування до
них заходів нетарифного регулювання, а також орієнтувань митних та
інших державних органів. У разі проведення митного огляду його результати
відображаються в акті про проведення митного огляду товарів та, у
разі необхідності, додаткових аркушах за формами, наведеними
в додатках 2 і 4 до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). Замість номера ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) в акті про проведення митного огляду
товарів та додатковому аркуші до нього зазначаються код заяви про
митне оформлення товарів у спрощеному порядку згідно із
Класифікатором документів ( v1048342-07 ), що затверджується
Держмитслужбою, та реєстраційний номер цієї заяви. { Абзац
четвертий пункту 3.2 в редакції Наказу Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
3.3. При митному оформленні товарів у спрощеному порядку
заходи нетарифного регулювання застосовуються до них у випадках і
порядку, установлених законодавством України.
3.4. Податки і збори (обов'язкові платежі) та плата за митне
оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування
митних органів або поза робочим часом, установленим для митних
органів (у разі її нарахування), справляються в установленому
законодавством порядку за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ). { Пункт 3.4 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
3.5. У разі виявлення невідповідності відомостей, що
містяться в поданих документах, пред'явленим товарам до митного
огляду можуть залучатися посадові особи митного органу,
уповноважені на здійснення контролю за правильністю визначення
коду товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
країни походження, митної вартості, дотриманням прав
інтелектуальної власності, а також посадові особи відділень
(служб) по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.
{ Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 } Якщо виявлені невідповідності впливають на умови
оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного
регулювання, то за умови відсутності ознак порушення митних правил
подальше митне оформлення таких товарів здійснюється на загальних
підставах.
3.6. Після здійснення щодо цих товарів необхідних видів
контролю, зазначених у частині першій статті 27 Митного кодексу
України ( 92-15 ), і за відсутності зауважень уповноважена
посадова особа ПМО проставляє в товаросупровідних документах
відтиски штампа "Під митним контролем" і особистої номерної
печатки, зазначає дату й реєстраційний номер заяви.
3.7. Оформлені відповідно до пункту 3.6 цього Положення
товаросупровідні документи свідчать про надання заявникові митним
органом дозволу розпоряджатися товарами згідно з метою, заявленою
митному органу.
3.8. ВМД подається до оформлення в строк, зазначений у заяві,
який не може перевищувати 30 днів від дати подання заяви. Оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) проводиться
відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). { Абзац другий пункту 3.8
в редакції Наказу Державної митної служби N 190 ( z0318-10 ) від
03.03.2010 } Документи та їх копії, які вже подавалися до оформлення,
повторно не подаються. { Абзац третій пункту 3.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 } Митний огляд товарів під час оформлення ВМД не проводиться.
3.9. Погодження питання митного оформлення товарів поза
місцем державної реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється в порядку, установленому законодавством
України. ВМД подається митному органу, яким був наданий дозвіл на
митне оформлення товарів у спрощеному порядку.
4. Прикінцеві положення
4.1. При переміщенні між митними органами товарів, що
перебувають під митним контролем та щодо яких надано дозвіл на
митне оформлення в спрощеному порядку чи які оформлено в
спрощеному порядку, заходи гарантування доставки в митницю
призначення застосовуються у випадках і порядку, установлених
законодавством України.
4.2. Контроль за доставкою товарів, митне оформлення яких
проведено або передбачається проводити в спрощеному порядку
відповідно до цього Положення, здійснюється відповідно до вимог
законодавства України з питань митної справи. { Пункт 4.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
Начальник Управління митних режимів В.В.Заяц
( Додаток втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 )вверх