Документ z1246-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.10.2012, основание - z1669-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2003 N 905
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1246/8567
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 657 ( z1669-12 ) від 31.05.2012 }

Про затвердження Порядку застосування
митного режиму знищення або руйнування до товарів,
що перебувають під митним контролем
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби
N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 N 680 ( z0812-09 ) від 20.07.2009 }
Відповідно до статей 187, 243, 244, 245 Митного кодексу
України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок застосування митного режиму знищення
або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем
(далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню митних режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальникам митних органів інформувати суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу, зокрема
шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та
на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних
підрозділів митниць.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
В.о. Голови Служби В.Я.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
24.12.2003 N 905
(у редакції наказу
Державної митної служби
України
від 20.07.2009 N 680
( z0812-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1246/8567

ПОРЯДОК
застосування митного режиму
знищення або руйнування до товарів,
увезених на митну територію України

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного
кодексу України ( 92-15 ) з метою реалізації положень
статей 243-245 Митного кодексу України. Дія цього Порядку
поширюється на товари, що поміщуються у митний режим знищення або
руйнування.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: відходи знищення або руйнування - товари, що утворюються в
процесі знищення або руйнування товарів, поміщених у митний режим
знищення або руйнування, які за своїми властивостями не мають
подальшого використання; видалення відходів знищення або руйнування - здійснення
операцій з відходами знищення або руйнування, які не призводять до
можливої їх рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого
повторного чи альтернативного використання і передбачені
розділом А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000
N 1120 ( 1120-2000-п ); залишки знищення або руйнування - товари, що утворюються в
процесі знищення або руйнування товарів, поміщених у митний режим
знищення або руйнування, та мають господарську цінність; операції зі знищення або руйнування товарів - механічна,
фізико-хімічна, біологічна або інша обробка товарів, у результаті
якої утворюються відходи знищення або руйнування та/або залишки
знищення або руйнування.
3. Методи знищення або руйнування товарів повинні відповідати
таким вимогам: унеможливлювати подальше відновлення первинних споживчих
властивостей товарів з метою використання їх за призначенням; забезпечувати дотримання законодавства про захист здоров'я
населення й охорону навколишнього природного середовища; унеможливлювати вилучення поза митним контролем або підміну
знищуваних товарів.
4. Митні органи не визнають як операцію зі знищення або
руйнування товарів: використання для споживання тваринами товарів, попередньо
призначених для споживання людиною; проведення з товарами операцій з переробки; отримання продуктів переробки внаслідок монтажу, складання,
переробки або обробки товарів; ремонт товарів, включаючи їх відновлення; використання товарів як таких, що полегшують процес
виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому
повністю витрачаються; використання товарів не за їх призначенням.
II. Порядок розгляду заяви
та надання дозволу митним органом
1. У разі прийняття власником товарів, увезених на митну
територію України, рішення про їх знищення або руйнування дозвіл
на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування
видається начальником або вповноваженою посадовою особою митного
органу, у зоні діяльності якого фактично буде здійснюватися
знищення або руйнування таких товарів, на підставі письмової заяви
власника або вповноваженої ним особи за формою, що визначається
Державною митною службою України (далі - Держмитслужба). Переміщення товарів між митним органом, у зоні діяльності
якого перебувають товари, що поміщуються у митний режим знищення
або руйнування, та митним органом, у зоні діяльності якого буде
здійснюватися знищення або руйнування таких товарів, здійснюється
на підставі погодженого рішення про місце здійснення митного
оформлення товарів, прийнятого в установленому законодавством
порядку, та оформленого документа контролю за доставкою товарів.
2. Заява про застосування до товарів митного режиму знищення
або руйнування подається в одному примірнику, реєструється митним
органом і розглядається протягом п'яти робочих днів з дати
реєстрації. Для розгляду заяви разом з нею подаються: документи, що засвідчують право заявника розпоряджатися
товарами; дозволи на знищення або руйнування, надані іншими органами
державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції
контроль під час переміщення товарів через митний кордон; копія відповідного дозвільного документа, що засвідчує право
суб'єкта господарювання (далі - підприємство) проводити діяльність
зі знищення або руйнування відповідних товарів (у випадках,
передбачених законодавством); копія договору про знищення або руйнування між власником
товару та підприємством, що здійснюватиме знищення або руйнування
товарів (якщо знищення або руйнування здійснюватиметься
підприємством); товаротранспортні та інші товаросупровідні документи; інші документи, що мають відношення до проведення операцій зі
знищення або руйнування товарів (за бажанням заявника).
3. Якщо є можливість поміщення товарів, щодо яких власником
або вповноваженою ним особою прийнято рішення про знищення або
руйнування, у митний режим відмови на користь держави (крім
товарів, визначених у Переліку товарів, що не можуть бути поміщені
у митний режим відмови на користь держави, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 N 1955)
( 1955-2003-п ), то митний орган повинен у письмовому вигляді
запропонувати власнику або вповноваженій ним особі використати цей
митний режим. У разі згоди власника товарів або вповноваженої ним особи з
пропозицією митного органу ці товари поміщуються у митний режим
відмови на користь держави.
4. До надання дозволу на поміщення товарів у митний режим
знищення або руйнування уповноважена посадова особа митного органу
в обов'язковому порядку проводить огляд місця проведення операцій
зі знищення або руйнування товарів відповідно до статті 61 Митного
кодексу України ( 92-15 ) зі складанням акта встановленої форми, в
якому фіксується можливість забезпечення на території підприємства
режиму зони митного контролю. Про результати попереднього огляду
вповноважена посадова особа митного органу, яка провела огляд,
подає доповідну записку начальникові митного органу. Ця доповідна
записка додається до заяви власника товарів про поміщення їх у
митний режим знищення або руйнування, що залишається в митному
органі.
5. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або
руйнування оформлюється шляхом накладення начальником або
вповноваженою ним посадовою особою митного органу на заяві
резолюції "Знищення або руйнування дозволено", яка завіряється
відбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки
вповноваженої особи. Копія заяви з резолюцією про прийняте рішення видається в
установлений у пункті 2 цього розділу строк власнику
(вповноваженій ним особі) або надсилається йому поштою
(з повідомленням про вручення).
6. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або
руйнування не надається у разі: неподання документів, зазначених у пункті 2 цього розділу; відсутності можливості забезпечення режиму зони митного
контролю на території підприємства, що здійснює знищення або
руйнування товарів; в інших випадках, що визначаються законодавством.
7. У разі відмови в наданні дозволу на поміщення товарів у
митний режим знищення або руйнування начальник або вповноважена
посадова особа митного органу накладає на заяві резолюцію
"Знищення або руйнування заборонено" із зазначенням причин
відмови. Резолюція завіряється відбитком печатки митного органу
або особистої номерної печатки вповноваженої особи. Копія заяви з резолюцією про прийняте рішення видається в
установлений у пункті 2 цього розділу строк власнику
(вповноваженій ним особі) або надсилається йому поштою (з
повідомленням про вручення).
8. Товари, у поміщенні яких у митний режим знищення або
руйнування було відмовлено, повинні бути оформлені в іншому
митному режимі або вивезені за межі митної території України в
установленому порядку.
III. Особливості митного контролю
і митного оформлення товарів, що поміщуються
у митний режим знищення або руйнування
1. Декларування товарів, що поміщаються у митний режим
знищення або руйнування здійснюється шляхом заповнення вантажної
митної декларації відповідно до вимог Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом
Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).
2. Операції зі знищення або руйнування товарів проводяться
під митним контролем. Зазначені операції проводяться після
прийняття митним органом вантажної митної декларації до митного
оформлення.
3. Для проведення на підприємстві, що здійснює знищення або
руйнування товарів, операцій зі знищення або руйнування товарів,
заявлених у митний режим знищення або руйнування, на території
цього підприємства створюється зона митного контролю, у межах якої
забезпечений належний режим з метою унеможливлення вилучення або
підміни товарів. Зона митного контролю створюється у місцях, де безпосередньо
будуть проводитися операції зі знищення або руйнування товарів, їх
зберігання до моменту знищення або руйнування, зберігання відходів
та/або залишків знищення або руйнування до завершення митних
процедур у повному обсязі. З метою забезпечення дотримання режиму зони митного контролю
митний орган має право встановлювати відповідно до законодавства
правила щодо підтримання режиму зони митного контролю у місцях, де
безпосередньо будуть проводитися операції зі знищення або
руйнування товарів, їх зберігання до моменту знищення або
руйнування, зберігання відходів та/або залишків знищення або
руйнування до завершення митних процедур у повному обсязі.
4. Під час проведення операцій зі знищення або руйнування
товарів повинні бути присутніми: 1) власник товару або вповноважена ним особа; 2) посадова особа підприємства, що здійснює операції зі
знищення або руйнування товарів (якщо знищення або руйнування
здійснюватиметься підприємством); 3) від митного органу, який видав дозвіл на поміщення товарів
у митний режим знищення або руйнування, крім посадової особи, що
проводить митне оформлення, - представники служби боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил (за узгодженням з
начальником цієї служби), підрозділу внутрішньої безпеки (за
дорученням Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби або в разі
погодження керівництвом митниці їх участі), посадова особа,
відповідальна за здійснення контролю за переміщенням через митний
кордон товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
(у разі знищення або руйнування контрафактних товарів). За фактом знищення або руйнування посадовою особою, що
проводить митне оформлення, складається акт про знищення або
руйнування товарів (далі - Акт) за формою, наведеною в додатку до
цього Порядку. Підставою для завершення митного контролю за
операцією зі знищення або руйнування товарів, поміщених у митний
режим знищення або руйнування, є Акт, який долучається до аркуша з
позначенням "1/6" вантажної митної декларації, за якою
здійснювалося митне оформлення товарів, поміщених у митний режим
знищення або руйнування.
5. У випадках, визначених законодавством, власник товарів або
вповноважена ним особа забезпечує присутність під час проведення
операцій зі знищення або руйнування товарів посадових осіб інших
органів державної влади.
6. Акт підписується власником товарів або вповноваженою ним
особою, посадовою особою підприємства, що здійснювало знищення або
руйнування товарів (якщо знищення або руйнування здійснювалося
підприємством), і посадовими особами, що були присутні під час
проведення операцій зі знищення або руйнування. Копія Акта надається представнику підприємства, що
здійснювало знищення або руйнування товарів (якщо знищення або
руйнування здійснювалося підприємством). Копія Акта також може надаватися власнику товарів або
вповноваженій ним особі та посадовим особам інших органів
державної влади, які були присутні під час проведення операцій зі
знищення або руйнування товарів, на їх вимогу.
7. Відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів
України чи спеціально вповноваженими центральними органами
державної влади відповідно до їх компетенції, здійснюється
знищення або руйнування таких товарів, як: лікарські й наркотичні засоби, психотропні речовини, їх
аналоги та прекурсори; обладнання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів; неякісна й небезпечна продукція; неякісні або не придатні до споживання товари (предмети)
гуманітарної допомоги; військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та
боєприпаси до неї; холодна й пневматична зброя; вибухові речовини; спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної
оборони й засоби для виконання спеціальних операцій і
оперативно-розшукових заходів.
8. Митне оформлення товарів, що поміщуються у митний режим
знищення або руйнування, завершується відповідно до Порядку
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із
застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом
Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 N 439/10719 (зі змінами),
з урахуванням особливостей, викладених у цьому Порядку, після
проведення визначених у статті 27 Митного кодексу України
( 92-15 ) необхідних для таких товарів видів контролю та складання
Акта.
9. Відходи та/або залишки знищення або руйнування, які
утворилися в результаті знищення або руйнування товарів,
перебувають під митним контролем до моменту поміщення їх у
відповідний митний режим у порядку, встановленому для товарів,
увезених на митну територію України (крім відходів знищення або
руйнування, які підлягають видаленню відповідно до законодавства).
Такі відходи та залишки повинні бути поміщені у відповідний митний
режим не пізніше 10 діб з дня підписання Акта. На документах обліку таких відходів та/або залишків
уповноваженою посадовою особою митного органу проставляється штамп
"Під митним контролем".
10. Відходи знищення або руйнування, які підлягають видаленню
відповідно до законодавства, перебувають під митним контролем до
моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним
особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів
актів прийому-передачі, актів видалення тощо) шляхом виконання
операцій, зазначених у позиціях D1-D15 розділу А додатка 1 до
Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120
( 1120-2000-п ). Документи, які підтверджують видалення відходів,
долучаються до відповідної вантажної митної декларації, за якою
здійснювалося митне оформлення товарів, поміщених у митний режим
знищення або руйнування.
11. Митні органи не відшкодовують перевізнику, власникові
митного ліцензійного складу, складу тимчасового зберігання чи
іншим особам будь-які витрати, пов'язані з транспортуванням,
зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з
ними, при здійсненні митного контролю й митного оформлення цих
товарів у митному режимі знищення або руйнування.
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005; в редакції Наказу
Державної митної служби N 680 ( z0812-09 ) від 20.07.2009 }
Начальник
Управління митних режимів В.В.Заяц
( Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 )
Додаток
до Порядку застосування
митного режиму знищення
або руйнування до товарів,
увезених на митну територію
України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_____________________________
(назва митного органу)
__________20___ року ______________________
(місце складання акта)

АКТ
про знищення або руйнування товарів

Цей акт складено ____________________________________ про те, що
(посада, ініціали та прізвище)
на території ____________________________________________________
(точні відомості про місце здійснення операцій
зі знищення або руйнування)
в присутності:
1) ______________________________________________________________
(ініціали та прізвище власника товарів
або вповноваженої ним особи)
2) _____________________________________________________________*
(посада, ініціали та прізвище представника підприємства)
3) ______________________________________________________________
(посади, ініціали та прізвища присутніх посадових осіб
митного органу та інших органів державної влади) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
проведено операції зі знищення або руйнування товарів,
заявлених у митний режим знищення або руйнування
за ВМД N __________/__/_________ від ____________, шляхом _________________________________________________________________
У результаті знищення або руйнування утворилися такі відходи
та/або залишки знищення або руйнування:
----------------------------------------------------------------- | N | Найменування та опис товару, | Кількість, |Примітки| |з/п| необхідні для його класифікації | одиниця виміру | | |---+---------------------------------+----------------+--------| | | | | | |---+---------------------------------+----------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
У результаті знищення або руйнування утворилися такі відходи
знищення або руйнування, що підлягають видаленню:
----------------------------------------------------------------- | N | Найменування та опис товару, | Кількість, |Примітки| |з/п| необхідні для його класифікації | одиниця виміру | | |---+---------------------------------+----------------+--------| | | | | | |---+---------------------------------+----------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Підписи:
1) ______________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи, що склала акт)
2) ______________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище власника товарів або
вповноваженої ним особи)
3) _____________________________________________________________*
(підпис, посада, ініціали та прізвище представника
підприємства)
4) ______________________________________________________________
(посади, ініціали та прізвища присутніх посадових осіб митного
органу та інших органів державної влади) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Копію акта отримав: _____________________________________________
(підписи, ініціали та прізвища осіб,
_________________________________________________________________
які отримали копію акта)
_________________________________________________________________
--------------- * Якщо знищення або руйнування здійснюється підприємством.
{ Додаток в редакції Наказу Державної митної служби N 680
( z0812-09 ) від 20.07.2009 }вверх