Документ z1218-18, действует, текущая редакция — Принятие от 04.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.11.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.10.2018  № 2718


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2018 р.
за № 1218/32670

Про внесення змін до Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини п’ятої статті 12, статей 37, 48, 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29 березня 2018 року № 940, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 року за № 736/32188, такі зміни:

1) пункт 2 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

«Дія цього пункту не поширюється на активи (майно) банків, що передаються(ється) Фонду у користування, у тому числі оренду, відповідно до частини дев’ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».»;

2) розділ IV доповнити новими пунктами 7-10 такого змісту:

«7. У разі виявлення протягом розгляду питання обставин, за яких рішення Комітету з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на цьому засіданні, розгляд такого питання за рішенням Комітету може бути відкладено з відображенням у протоколі засідання Комітету таких обставин. Обставинами, за наявності яких Комітет відкладає розгляд відповідних питань, є:

1) відсутність необхідних та достатніх матеріалів або інформації для прийняття рішення;

2) відсутність доповідача (особи, яка готувала проект рішення та матеріали до нього);

3) інші суттєві обставини, що за рішенням Комітету перешкоджають розгляду питання Комітетом на цьому засіданні.

8. У разі відкладення розгляду питання у рішенні Комітету зазначаються заходи, яких потрібно вжити ініціатору розгляду питання або іншим структурним підрозділам / уповноваженим особам Фонду, строк їх вжиття або дата наступного розгляду цього питання.

9. Строк виконання рішення Комітету становить 30 календарних днів від дня прийняття відповідного рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.

10. Рішення Комітету може бути скасовано або визнано таким, що втратило чинність, Комітетом або виконавчою дирекцією Фонду.».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. директора-розпорядника

С.В. Рекрутвверх