Документ z1203-17, действует, текущая редакция — Принятие от 11.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.11.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2017  № 1265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1203/31071

Про затвердження Змін до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 р. № 694

Відповідно до статей 18, 21 Закону України «Про професійно-технічну освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою удосконалення нормативно-правового забезпечення професійно-технічної освіти для підвищення якості підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1109/21421, що додаються.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України П.К. Хобзея.

Міністр

Л.М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.09.2017  № 1265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1203/31071

ЗМІНИ
до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу

1. У розділі І:

пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Положення про НПЦ затверджується професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.»;

пункт 1.2 після слів «підвищення кваліфікації» доповнити словами «педагогічних працівників,»;

пункт 1.4 викласти у такій редакції:

«1.4. НПЦ створюється наказом директора професійно-технічного навчального закладу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.».

2. У розділі ІІ:

пункт 2.1 після слів «навчальними закладами,» доповнити словами «центрами зайнятості,»;

пункт 2.2 викласти у такій редакції:

«2.2. Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.»;

пункт 2.3 після слів «на основі вивчення» доповнити словом «, апробації».

3. У розділі ІІІ:

пункт 3.2 після слова «стажування» доповнити словами «та підвищення кваліфікації»;

пункт 3.3 після слова «оволодіння» доповнити словом «учнями,»;

у пункті 3.7 слова «інформаційно-методичного» замінити словами «навчально-методичного, інформаційного».

4. У розділі ІV:

у пункті 4.2 слова «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;

пункт 4.3 після слова «Крим,» доповнити словом «департаментами/».

5. Розділ VІ після слів «та навчальним закладом» доповнити словами «, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.».

6. У тексті Положення слова «Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «Міністерства освіти і науки України».

Директор департаменту
професійної освіти


М.С. Кучинський



вверх