Документ z1196-18, действует, текущая редакция — Принятие от 22.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.10.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2018  № 3283/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1196/32648

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2018 року № 1979/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2018 року № 1979/5 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 756/32208, викласти у такій редакції:

«2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу у строк до 01 січня 2019 року.».

2. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2018 року № 1979/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 756/32208 (далі - Порядок), що додаються.

3. Установити, що показники, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Порядку, в частині обліку сум, які підлягають стягненню за виконавчими документами у солідарному порядку з двох або більше боржників, а також показники, що передбачені підпунктом 17 пункту 2, підпунктом 18 пункту 3 розділу ІV та підпунктом 14 пункту 2 розділу V Порядку, обліковуються у звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, починаючи з першого півріччя 2019 року.

4. Установити, що складання та подання державними виконавцями звітності за 2018 рік здійснюється за формами, встановленими пунктом 2 розділу І Порядку, без використання технічних засобів автоматизованої системи виконавчого провадження.

5. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції


С. Петухов

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
«Національні інформаційні системи»

С.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22 жовтня 2018 року № 3283/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1196/32648

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

1. У розділі ІІ:

у пунктах 1-3:

в абзаці першому цифри та слово «10:00 год.» виключити;

в абзаці другому слова та цифри «до 10:00 год.» замінити словами «не пізніше».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3 слово «осіб» замінити словом «боржників»;

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. На момент формування звітності виконавчий документ обліковується за державним виконавцем, приватним виконавцем, у якого він знаходиться на виконанні.

В органі ДВС або у приватного виконавця виконавчий документ, прийнятий до виконання від іншого органу ДВС або приватного виконавця, обліковується за сумою залишку нестягнутих коштів, зазначеною у постанові про прийняття до виконання виконавчого документа, відповідно до встановленого порядку.

У разі передання виконавчого документа від одного органу ДВС або приватного виконавця до іншого органу ДВС або приватного виконавця виконавчий документ обліковується за кожним органом ДВС або приватним виконавцем, у яких він перебував на виконанні, в тій частині (в межах частково стягнутих коштів), в якій він був виконаний органом ДВС або приватним виконавцем, у відповідному звітному періоді.».

3. У розділі IV:

1) у пункті 2:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) у графі 1 «Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду» обліковуються виконавчі документи, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду), а також:

виконавчі документи, за якими виконавчі провадження були завершені до початку звітного періоду та які протягом звітного періоду були відновлені;

виконавчі документи, за якими у звітному періоді було скасовано рішення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, прийняте до початку звітного періоду.»;

підпункт 2 після слів «приватного виконавця» доповнити словами «, у тому числі, які передані від інших органів ДВС, приватних виконавців»;

підпункт 14 викласти у такій редакції:

«14) у графі 14 «Передано виконавчих документів (з гр. 10)» обліковуються виконавчі документи з графи 10, передані у звітному періоді від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС, від одного органу ДВС до іншого органу ДВС або приватного виконавця;»;

2) у пункті 3:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) у графі 21 «Суми, пред’явлені до стягнення у звітному періоді» обліковуються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами, що були пред’явлені до стягнення у звітному періоді та обліковані у графі 2 Розділу А;»;

у підпункті 4 слова «виконавчі документи, передані» замінити словами «суми за виконавчими документами, переданими»;

у підпункті 6 слова та цифри «(з гр. 25)» замінити словами та цифрами «(з гр. 24)»;

у підпункті 7 слово «та» замінити словом «або»;

у підпункті 12:

після слова «зазначаються» доповнити словами «фактично стягнуті у звітному періоді»;

після слова та літери «Розділу А» доповнити словами «, в тому числі суми за цими документами, перераховані боржником безпосередньо стягувачу»;

підпункт 14 після слів «виконавчих документів» доповнити словами «на суму», після слова «обліковуються» доповнити словом «нестягнуті»;

підпункт 15 після слів «визначеного періоду» доповнити словами «, у тому числі суми, перераховані боржником безпосередньо стягувачу»;

у підпункті 17:

в абзаці першому цифри та слова «(гр. 29 - гр. 30 - гр. 33 - гр. 35)» виключити;

абзац другий виключити;

3) у пункті 4:

підпункт 13 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 13;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

«13) у рядку 13 «Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду» зазначається сума залишку депозитних сум, яка міститься на рахунках органів ДВС, приватного виконавця відповідно до даних книг обліку депозитних сум.»;

4) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Особливості заповнення додатка 1:

1) у Розділі А:

у графах 3-4, 14 обліковуються виконавчі документи, за якими відповідна виконавча дія була зареєстрована у звітному періоді;

у графах 7-9 обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду виконавчі провадження зупинено або зупинено вчинення виконавчих дій або за якими унесено відомості про ускладнення їх виконання через дію мораторію;

у графах 11-13 обліковуються виконавчі документи, які підлягали виконанню у звітному періоді та за якими провадження завершено на кінець звітного періоду;

2) у Розділі Б:

у графах 24-25 зазначаються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами у звітному періоді;

у графах 26-28, 37-39 зазначаються суми, не стягнуті за виконавчими документами на кінець звітного періоду;

у графах 29, 30, 32 зазначаються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами у звітному періоді;

3) у Розділі В:

рядки 1-4 заповнюються органом ДВС, управлінням державної виконавчої служби, структурним підрозділом Міністерства юстиції України самостійно у сформованому в Системі звіті до його збереження;

рядок 5 заповнюється структурним підрозділом Міністерства юстиції України самостійно у сформованому в Системі звіті до його збереження.».

4. У розділі V:

1) у пункті 2:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) у графі 1 «Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду» обліковуються виконавчі документи, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду), а також:

виконавчі документи, за якими виконавчі провадження були завершені до початку звітного періоду та які протягом звітного періоду були відновлені;

виконавчі документи, за якими у звітному періоді було скасовано рішення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, прийняте до початку звітного періоду.»;

підпункт 2 після слів «приватного виконавця» доповнити словами «, у тому числі, які передані від інших органів ДВС, приватних виконавців»;

у підпункті 7 слово «та» замінити словом «або»;

підпункт 12 викласти у такій редакції:

«12) у графі 12 «Передано виконавчих документів (з гр. 8)» обліковуються виконавчі документи з графи 8, передані у звітному періоді від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС, від одного органу ДВС до іншого органу ДВС або приватного виконавця;»;

у підпункті 15 слова «на суму» виключити;

2) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Особливості заповнення Розділу А додатка 2:

1) у графах 3-4 обліковуються виконавчі документи, за якими відповідна виконавча дія була зареєстрована у звітному періоді;

2) у графі 7 обліковуються виконавчі документи, за якими виконавчі провадження або вчинення виконавчих дій зупинено на кінець звітного періоду;

3) у графах 9-11 обліковуються виконавчі документи, які підлягали виконанню у звітному періоді та за якими провадження завершено на кінець звітного періоду.».

5. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

у розділі Б «Суми за виконавчими документами, грн»:

у назві графи 25 цифри «25» замінити цифрами «24»;

у назві графи 26 слово «та» замінити словом «або»;

назву графи 33 після слів «виконавчих документів» доповнити словами «на суму»;

назву графи 36 викласти у такій редакції:

«Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду на суму»;

рядок 13 розділу В «Довідка» виключити.

У зв’язку із цим рядок 14 вважати рядком 13;

2) у розділі А «Виконавчі документи» додатка 2:

у назві графи 7 слово «та» замінити словом «або»;

у назві графи 15 слово «на суму» виключити.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквверх