Документ z1194-16, действует, текущая редакция — Принятие от 04.08.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.10.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2016  № 752


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2016 р.
за № 1194/29324

Про затвердження Положення про консультаційний пункт Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», частини четвертої статті 25 Закону України «Про прикордонний контроль», підпункту 14 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, з метою організації діяльності консультаційних пунктів Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про консультаційний пункт Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В.О.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниВ. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04.08.2016  № 752


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2016 р.
за № 1194/29324

ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційний пункт Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, повноваження, права, організацію управління і забезпечення діяльності консультаційного пункту Державної прикордонної служби України.

2. Консультаційний пункт Державної прикордонної служби України (далі - КП) є структурним підрозділом органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - ООДК), призначеним для здійснення обміну інформацією щодо організації та підтримання взаємодії і співробітництва з прикордонних питань, а також обміну інформацією під час узгоджених спільних заходів в інтересах протидії протиправній діяльності на державному кордоні України із суміжними державами.

3. У своїй діяльності КП керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, міжнародними договорами з прикордонних питань та цим Положенням.

4. Особовий склад КП повинен знати іноземну мову, яка забезпечить спілкування з представниками компетентних органів суміжних держав.

ІІ. Завдання, повноваження та права КП

1. Основним завданням КП є обмін інформацією щодо:

організації та підтримання взаємодії і співробітництва з прикордонних питань між Україною і суміжною державою;

спільних заходів в інтересах протидії протиправній діяльності на державному кордоні.

Виконання зазначеного завдання є оперативно-службовою діяльністю КП.

2. КП відповідно до визначених завдань здійснює обмін інформацією про:

зміни в законодавстві з прикордонних питань;

виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон та на під’їзних шляхах до нього;

обстановку, що може вплинути на проведення прикордонного, митного та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

осіб, яким відмовлено у в’їзді, та причини відмови;

порушення або спроби порушення законодавства під час перетинання державного кордону;

протидію злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми та незаконною міграцією;

припинення злочинів, пов'язаних з контрабандою, у тому числі незаконним переміщенням через державний кордон зброї та її складових частин, вибухових пристроїв, боєприпасів, вибухових і радіоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

зразки документів, що використовуються для здійснення протиправної діяльності на державному кордоні;

протидію незаконному переміщенню викраденого автотранспорту через державний кордон;

транспортні засоби, що перетинають державний кордон, та вантажі, які переміщуються через нього;

законність в’їзду громадянина третьої країни або особи без громадянства на територію України чи суміжної держави;

запити та пропозиції з охорони державного кордону, які виникають за підсумками спільного патрулювання.

Повний перелік відкритої, публічної і конфіденційної інформації, обмін якою здійснюється через КП, визначається міжнародними договорами.

КП відповідно до покладених завдань здійснює обмін інформацією в письмовий формі.

В екстрених випадках обмін інформацією може здійснюватися усно з подальшим письмовим її підтвердженням протягом 24 годин після отримання запиту.

Запити на інформацію і відповіді на них в обов’язковому порядку реєструються в журналі обліку запитів та інформації КП.

У наданні інформації може бути відмовлено повністю або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам України. Відмова повинна бути обґрунтованою та надісланою в письмовій формі.

Обмін секретною інформацією та інформацією, яка в установленому порядку віднесена до службової, - забороняється.

3. КП має право:

готувати пропозиції з питань організації та підтримання взаємодії і співробітництва з прикордонних питань;

у межах своєї компетенції опрацьовувати і вносити пропозиції щодо внесення змін до структури і штату КП;

подавати пропозиції щодо вдосконалення роботи КП з питань, що стосуються його діяльності;

збирати, узагальнювати, систематизувати і зберігати інформацію, необхідну для аналізу та забезпечення діяльності КП;

брати участь у нарадах, на яких обговорюються питання, що належать до компетенції КП;

готувати пропозиції та за дорученням начальника ООДК брати участь у вирішенні питань, що належать до компетенції КП;

у встановленому порядку отримувати від посадових осіб Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших органів Державної прикордонної служби України документи, матеріали, інформацію, необхідну для виконання покладених на КП завдань;

з питань, що стосуються виконання завдань КП, у встановленому порядку мати доступ до баз даних Державної прикордонної служби України.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності КП

1. КП очолює начальник консультаційного пункту (далі - начальник КП), діяльність якого полягає в організації та підтриманні інформаційної взаємодії з прикордонних питань.

2. Призначення на посаду й звільнення з посади начальника КП здійснюються в порядку, установленому Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженим Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

3. Начальник КП безпосередньо підпорядковується начальнику ООДК і є прямим начальником для всього особового складу КП.

4. Начальник КП відповідає за:

організацію та виконання заходів з контролю за виконанням завдань, покладених на КП;

якісний обмін інформацією, визначеною пунктом 2 розділу ІІ цього Положення;

морально-психологічний стан та роботу з особовим складом, дотримання ним законності, правопорядку та дисципліни, збереження життя та здоров’я підлеглих;

виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом.

5. Начальник КП зобов’язаний:

знати і правильно застосовувати норми міжнародних договорів з прикордонних питань, законодавство України, нормативно-правові акти та акти організаційно-розпорядчого характеру Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України з питань організації оперативно-службової діяльності КП;

особисто виконувати вимоги Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів і вимагати їх виконання від підпорядкованого особового складу;

постійно здійснювати збирання, аналіз й оцінку даних обстановки на ділянці кордону в межах інформаційної діяльності КП і прогнозування її можливих змін;

знати особливості технології пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів через державний кордон;

вчасно реагувати на зміни та доповідати пропозиції начальнику ООДК;

знати про обставини, що призводять до ускладнень під час перетинання кордону;

знати про надзвичайні ситуації в пунктах пропуску через державний кордон;

знати обстановку, яка може вплинути на організацію та здійснення спільного контролю;

знати про осіб, яким відмовлено у в'їзді на територію суміжної держави, та причини відмови;

проводити обмін інформацією, визначеною пунктом 2 розділу ІІ цього Положення, з представниками компетентних органів суміжної держави;

своєчасно надавати начальнику ООДК інформацію про обстановку в пунктах пропуску та перед ними на території суміжної держави;

здійснювати аналіз стану дисципліни на службі і розроблення заходів щодо її зміцнення;

організовувати і проводити заходи з підвищення кваліфікації особового складу;

під час несення служби особисто дотримуватися заходів безпеки та здійснювати контроль за їх дотриманням особовим складом КП;

здійснювати планування діяльності особового складу КП;

уміти вести переговори технічними засобами зв'язку, знати і суворо дотримуватися режиму секретності;

користуватися іноземними мовами в межах необхідності для виконання визначених завдань;

сприяти роботі апарату прикордонних представників України.

6. Начальник КП має право:

віддавати накази і визначати завдання з усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованому особовому складу;

визначати порядок виконання завдань КП у межах наданих йому повноважень;

вносити начальнику ООДК пропозиції щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності КП;

вести службове листування з питань, що належать до компетенції КП;

складати та підписувати посадові інструкції підпорядкованого особового складу, забезпечувати погодження таких інструкцій та подавати їх на затвердження начальнику ООДК;

вносити пропозиції щодо використання підлеглого особового складу;

здійснювати підбір військовослужбовців для заміщення вакантних посад у КП, надавати пропозиції щодо просування по службі, направлення на навчання.

7. Начальник КП користується іншими правами, які передбачені чинним законодавством України.

У разі відсутності начальника КП його обов’язки виконує заступник або особа, визначена наказом ООДК.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

С.Є. Житняквверх