Документ z1174-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.03.2019, основание - z0174-19

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2005 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2005 р.
за N 1174/11454
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 68 ( z0174-19 ) від 23.01.2019 }
Про затвердження Інструкції про порядок
заповнення заяви про отримання (продовження
терміну дії) повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю

На виконання Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ), відповідно до Указу
Президента України від 17.04.2002 N 342 ( 342/2002 ) "Питання
Державної служби експортного контролю України" (із змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838
( 838-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю"
(із змінами) та з метою вдосконалення порядку оформлення
документів у галузі державного експортного контролю Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення заяви про
отримання (продовження терміну дії) повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
(далі - Інструкція), що додається.
2. Начальнику відділу забезпечення діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити в
тижневий термін з дня державної реєстрації розміщення електронної
копії цього наказу на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю
України.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ
Держекспортконтролю України від 23.07.98 N 155 ( z0535-98 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення форми заяви на
отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 28.08.98 за N 535/2975.
5. Начальнику загального відділу наказ довести до відома
співробітників Держекспортконтролю України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю України відповідно до функціональних
обов'язків.
Перший заступник Голови Служби О.Гришуткін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
експортного контролю України
08.07.2005 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2005 р.
за N 1174/11454

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення заяви про отримання
(продовження терміну дії) повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок заповнення
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності заяви про отримання
(продовження терміну дії) повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - заява),
та визначає форму заяви, яка подається суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності до Державної служби експортного
контролю України, для отримання (продовження терміну дії)
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю (форма N ДСЕК-0601) (додаток 1 до
цієї Інструкції).
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ).
1.3. Порядок подання до Держекспортконтролю України
документів, необхідних для отримання (продовження терміну дії)
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, та їх перелік наведено в постанові
Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838 ( 838-98-п ) "Про
затвердження Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю" (із змінами).
1.4. Заява є додатком до листа-звернення суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності до Державної служби експортного
контролю України щодо отримання (продовження терміну дії)
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю. Посилання на відповідний
лист-звернення вказується у правому верхньому куті заяви і
заповнюється заявником у машинописному вигляді або від руки.
2. Порядок заповнення заяви
2.1. Унесення необхідної інформації до граф та пунктів заяви
здійснюється відповідно до такого порядку: Графа 1. "Інформація про суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України" У пунктах 1.1-1.6 зазначаються відповідно: 1.1 - повне найменування підприємства (установи, організації)
відповідно до установчих документів; 1.2 - код підприємства за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ); 1.3 - місцезнаходження підприємства; 1.4 - форма власності підприємства; 1.5 - основні види зовнішньоекономічної діяльності
підприємства відповідно до статті 4 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); 1.6 - дата видачі та номер Посвідчення про реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності в Державній службі експортного
контролю України. Графа 2. "Інформація щодо товарів (груп товарів), які
передбачаються для експорту (імпорту)" У пунктах 2.1-2.3 зазначаються відповідно: 2.1 - перелік з визначенням повного найменування товарів
(груп товарів), які суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
передбачає експортувати (імпортувати). Кожний товар (групу товарів) слід позначати окремим
порядковим номером. Якщо перелік товарів (груп товарів) не вміщується у графі 2,
до заяви оформлюється додаток за формою, яка додається (додаток 2
до цієї Інструкції), і підписується посадовими особами, які
зазначені в заяві, та скріплюється відповідними печатками. При намірі експортувати (імпортувати) послуги з міжнародних
авіаперевезень товарів військового призначення в графі 2.1
зазначається "Експорт (імпорт) послуг з авіаперевезень товарів
військового призначення"; 2.2 - код товарів (групи товарів), уключаючи послуги, за
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності; 2.3 - позиція за Списками товарів, що підлягають державному
експортному контролю, які затверджені постановами Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 ( 1807-2003-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення" (із
змінами) та від 28.01.2004 N 86 ( 86-2004-п ) "Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання" (із змінами) (заповнюється
відповідно до листа-роз'яснення, наданого Держекспортконтролем
України разом з Посвідченням про реєстрацію суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності в Державній службі експортного
контролю України). Графа 3. "Перелік країн, до яких передбачається експорт (з
яких передбачається імпорт)" Перелічуються країни, до яких (з яких) надалі суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснювати експорт
(імпорт) товарів, зазначених у графі 2. Якщо перелік країн не вміщується у графі 3, до заяви
оформлюється додаток у вільній формі, який підписується керівником
підприємства та засвідчується печаткою підприємства (установи,
організації). Графа 4. "Зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України" У пунктах 4.1-4.4 відповідно містяться зобов'язання
(гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей,
дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю,
обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковими
умовами є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про
те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання
зазначених у цих пунктах зобов'язань та гарантій. Порушення
зазначених гарантій призводить до скасування наданих повноважень у
встановленому порядку. Графа 5. "Керівник підприємства" Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника
підприємства (установи, організації). Зазначеною особою ставиться
підпис, який засвідчується печаткою підприємства (установи,
організації), та проставляється дата. Графа 6. "Керівник військового представництва (представництва
замовника)" Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника
військового представництва підприємства (представництва
Національного космічного агентства України, Міністерства
внутрішніх справ України та інших представництв, створених
відповідно до законодавства України), якщо таке представництво є
на підприємстві. Зазначеною особою ставиться підпис, який
засвідчується печаткою підприємства (установи, організації), та
проставляється дата. Графа 7. "Керівник служби експортного контролю підприємства" Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби
експортного контролю підприємства. Зазначеною особою ставиться
підпис та проставляється дата.
2.2. Заява та додатки до неї оформлюються в одному примірнику
на паперових носіях виключно засобами електронно-обчислювальної
техніки, викладаються державною мовою та разом з іншими
необхідними для проведення експертизи документами, визначеними
законодавством, подаються до Держекспортконтролю України. До
документів, що подаються до Держекспортконтролю України,
обов'язково додається електронна копія заяви (на дискеті у форматі
mdb.).
2.3. Заява залишається без розгляду, якщо: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; заповнена з порушенням порядку, визначеного цією Інструкцією; комплект документів не містить електронної копії; документи, визначені в пункті 4.1 заяви, подані не в повному
обсязі.
2.4. Будь-які виправлення у тексті заяви або додаткових
документах не допускаються.
Начальник відділу забезпечення
діяльності в міжнародних режимах
експортного контролю Т.Відзіговська

Додаток 1
до пункту 1.1 Інструкції
про порядок заповнення заяви
про отримання (продовження
терміну дії) повноважень
на право здійснення
експорту, імпорту товарів
військового призначення
та товарів, які містять
відомості, що становлять
державну таємницю

Форма N ДСЕК-0601
Додаток до листа-звернення суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності
вих. N _____ від "___" __________ 200 року

------------------------- | | | | | | | | | ------------------------- ЗАЯВА про отримання (продовження терміну дії) повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю

------------------------------------------------------------------ | 1. Інформація про суб'єкта зовнішньоекономічної | | діяльності України | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. Повне найменування підприємства (установи, організації) | | | | ______________________________________________________________ | | | | 1.2. Код підприємства за ЄДРПОУ ______________________________ | | | | 1.3. Місцезнаходження ________________________________________ | | | | ______________________________________________________________ | | | | 1.4. Форма власності _________________________________________ | | | | 1.5. Основні види зовнішньоекономічної діяльності ____________ | | | | ______________________________________________________________ | | | | ______________________________________________________________ | | | | 1.6. Посвідчення про реєстрацію в Держекспортконтролі України | | | | від "___" _____________ року N ________ | |----------------------------------------------------------------| | 2. Інформація щодо товарів (груп товарів), | | які передбачаються для експорту (імпорту) | |----------------------------------------------------------------| | 2.1. Перелік товарів (груп товарів), |2.2. Код за | 2.3. | | які передбачається експортувати | УКТ ЗЕД |Позиція за | | (імпортувати ) |(визначаєть-| Списками | | |ся за кожною|товарів, що| | | позицією |підлягають | | | переліку) |державному | | | |експортному| | | | контролю | |---------------------------------------+------------+-----------| | | | | | __ Експорт __________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | | | | | | __ Імпорт ___________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | | | | | | _____________________________________ | __________ | _________ | |----------------------------------------------------------------| | 3. Перелік країн, до яких передбачається експорт | | (з яких передбачається імпорт) | |----------------------------------------------------------------| | | | ___ Експорт __________________________________________________ | | | | ______________________________________________________________ | | | | ___ Імпорт ___________________________________________________ | | | | ______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік заяви про отримання (продовження терміну
дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
4. Зобов'зання суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України
4.1. Я підтверджую, що всі свідчення у цій заяві та в
додатках до неї, а також у документах, що подані одночасно з цією
заявою або будуть подані на вимогу Держекспортконтролю України,
містять достовірні відомості, повністю і точно висвітлюють
питання, які викладені в пункті 13 Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 року N 767 ( 767-97-п ) (із змінами).
4.2. Я підтверджую, що діяльність підприємства пов'язана зі
здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають експортному
контролю, відповідає вимогам Закону України "Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання" ( 549-15 ) та інших
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у галузі
державного експортного контролю.
4.3. Я зобов'язуюсь письмово повідомляти Держекспортконтроль
України про будь-які зміни даних та відомостей, що містяться в цій
заяві та інших поданих мною документах, протягом 5 днів з моменту
їх виникнення.
4.4. Я зобов'язуюсь у разі отримання повноважень забезпечити
виконання вимог, викладених у пункті 19 Положення про порядок
надання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності повноважень на
право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості, що становлять державну
таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 червня 1998 року N 838 ( 838-98-п ) (із змінами).
5. Керівник підприємства 6. Керівник військового
представництва
(представництва замовника)
------------------------------------------------------------------ | | | | Прізвище ____________________ | Прізвище ____________________ | | | | | Ім'я та по батькові | Ім'я та по батькові | | | | | _____________________________ | _____________________________ | | | | ------------------------------------------------------------------
(підпис) М.П. (підпис) М.П.
"___" ___________ 200 року "___" ___________ 200 року
7. Керівник служби експортного контролю підприємства
Прізвище _____________________________
Ім'я та по батькові __________________
______________________________________
(підпис) М.П.
"___" ___________ 200__ року
Начальник відділу забезпечення
діяльності в міжнародних режимах
експортного контролю Т.Відзіговська

Додаток 2
до пункту 2.1 Інструкції
про порядок заповнення заяви
про отримання (продовження
терміну дії) повноважень
на право здійснення
експорту, імпорту товарів
військового призначення
та товарів, які містять
відомості, що становлять
державну таємницю

ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ
про отримання (продовження терміну дії) повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю

Аркуш N ____________ Усього аркушів ________
------------------------------------------------------------------ | N |1. Перелік товарів (груп товарів),| 2. Код за | 3. Номер | |з/п| які передбачаються для експорту | УКТ ЗЕД | позиції за | | | (імпорту) | | Списками | | | | | товарів, що | | | | | підлягають | | | | | державному | | | | | експортному | | | | | контролю | |---+----------------------------------+-----------+-------------| | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | |10 | | | | |11 | | | | |...| | | | |29 | | | | |30 | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Керівник підприємства 5. Керівник військового
представництва
(представництва замовника)
(у разі наявності)
------------------------------------------------------------------ | | | | Прізвище ____________________ | Прізвище ____________________ | | | | | Ім'я та по батькові | Ім'я та по батькові | | | | | _____________________________ | _____________________________ | | | | ------------------------------------------------------------------
(підпис) М.П. (підпис) М.П.
"___" __________ 200__ року "___" __________ 200__ року
6. Керівник служби експортного контролю підприємства
Прізвище _____________________________
Ім'я та по батькові __________________
______________________________________
(підпис) М.П.
"___" ___________ 200__ року
Начальник відділу забезпечення
діяльності в міжнародних режимах
експортного контролю Т.Відзіговськавверх