Документ z1152-11, действует, текущая редакция — Редакция от 14.01.2014, основание - z2175-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2011 N 410
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2011 р.
за N 1152/19890

Про затвердження Порядку та умов проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
для надання їм фінансової підтримки
за рахунок коштів державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 734 ( z2175-13 ) від 12.12.2013 }

Відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 N 272
( 272-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм
фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, що
додаються.
2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та
розвитку сільських територій (Синявська І.М.):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.
3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій забезпечити проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів відповідно до вимог Порядку та умов.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Заступник Міністра -
керівник апарату С.І.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
17.08.2011 N 410
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2011 р.
за N 1152/19890

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів для надання їм фінансової підтримки
за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення
1.1. Ці Порядок та умови розроблені відповідно до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011
N 272 ( 272-2011-п ) (далі - Порядок), та визначають процедуру
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів щодо надання їм фінансової підтримки.
1.2. Метою проведення конкурсного відбору є визначення
переліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким
надається фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті.
II. Організація та проведення
конкурсного відбору
2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням
конкурсного відбору кооперативів, які мають право на фінансову
підтримку за рахунок коштів державного бюджету, Міністерство
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій (далі - управління) утворюють регіональні комісії з
проведення конкурсних відборів (далі - регіональні комісії), які
очолюють їх керівники. Положення про комісію та її склад
затверджуються наказом управління.
2.2. Строк проведення регіонального конкурсного відбору
становить не менше 30 календарних днів з дня публікації
інформаційного повідомлення про його проведення.
2.3. Інформація про проведення конкурсного відбору
оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації протягом
трьох днів з дня затвердження складу регіональної комісії.
2.4. Повідомлення про проведення конкурсного відбору має
містити терміни подачі документів на конкурсний відбір, вимоги
щодо участі в ньому, адресу, за якою приймаються документи,
телефон для довідок.
2.5. Приймання документів для участі у конкурсному відборі
розпочинається з наступного дня після публікації інформаційного
повідомлення про його проведення.
2.6. Конкурсний відбір проводиться у два етапи: перший етап - проведення регіональними комісіями конкурсного
відбору кооперативів та подання пропозицій щодо
кооперативів-переможців до комісії Мінагрополітики України; другий етап - розгляд поданих матеріалів конкурсною комісією
з питань надання державної фінансової підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, що утворюється
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
(далі - комісія Мінагрополітики України), та погодження
результатів регіональних конкурсних відборів.
III. Умови проведення конкурсного відбору
3.1. Подані на конкурс документи реєструються секретарем
регіональної комісії у порядку їх надходження в журналі обліку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Один примірник
заявки на участь у регіональному конкурсному відборі для отримання
фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, форма якої
наведена у додатку 1 (далі - заявка), повертається претенденту.
3.2. Секретар регіональної комісії у встановленому
законодавством порядку приймає у двох примірниках подані
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами документи
згідно з переліком, наведеним у пункті 9 Порядку ( 272-2011-п ), а
саме: заявку; копію статуту, завірену нотаріально;
{ Абзац четвертий пункту 3.2 розділу ІІІ виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
N 734 ( z2175-13 ) від 12.12.2013 }
виписку з банківського рахунка про наявність фінансових
ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості техніки,
заявленої у кошторисі; баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний
період за встановленою формою (крім новостворених); довідку від державного реєстратора про те, що стосовно
кооперативу не порушено справу про банкрутство, не прийнято
рішення про ліквідацію; довідки, видані відповідним органом державної податкової
служби та Пенсійного фонду України, про відсутність (наявність)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України; довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед
місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за
підписом керівника, скріпленим печаткою кооперативу; проект розвитку (бізнес - план) з визначенням пріоритетного
напряму діяльності та кошторис на придбання техніки.
3.3. У разі подання документів не у повному обсязі або
неналежно оформлених документів вони не реєструються і
повертаються заявнику із зазначенням причин повернення. Реєстрація
або повернення документів заявнику проводиться в день їх
надходження.
3.4. У разі усунення причин, на підставі яких документи були
повернуті заявнику, секретар регіональної комісії приймає їх від
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу до закінчення
встановленого строку для прийняття документів та реєструє їх в
журналі обліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
які претендують на отримання фінансової підтримки.
3.5. Регіональна комісія протягом десяти днів після
закінчення встановленого строку для прийняття документів на своєму
засіданні приймає рішення про визначення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів - переможців конкурсного відбору, що
оформляється протоколом у двох примірниках. Рішення приймається
більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі рівної
кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
3.6. Основними критеріями визначення переможців конкурсного
відбору кооперативів відповідно до пункту 8 Порядку ( 272-2011-п )
є: наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди,
техніка); кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм
членам; відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та
переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив
відповідно до бізнес-плану. За рівних умов перевага надається багатофункціональним
кооперативам з більшою кількістю членів.
3.7. Протягом трьох днів після свого засідання регіональна
комісія подає для погодження підсумків конкурсного відбору комісії
Мінагрополітики України разом із переліком документів, визначених
пунктом 9 Порядку ( 272-2011-п ), один примірник протоколу,
підписаний всіма присутніми на засіданні членами регіональної
комісії та засвідчений печаткою управління. Також секретарю комісії Мінагрополітики України надається
електронна копія протоколу засідання регіональної комісії.
3.8. Комісія Мінагрополітики України у міру надходження
документів від регіональних комісій проводить свої засідання, на
яких розглядає подані документи та приймає рішення щодо
затвердження результатів конкурсного відбору (у межах виділених
асигнувань), яке реалізується шляхом прийняття наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України. Розгляд підсумків конкурсного відбору регіональної комісії
здійснюється комісією Мінагрополітики України відповідно до
основних критеріїв визначення переможців конкурсного відбору
кооперативів, відповідно до пункту 8 Порядку ( 272-2011-п ) за
присутності голови або заступника голови регіональної комісії. На засідання комісії Мінагрополітики України можуть бути
запрошені представники сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів. Рішення комісії Мінагрополітики України приймається на її
засіданні у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
3.9. На підставі рішення комісії Мінагрополітики України про
затвердження результатів конкурсного відбору готується проект
наказу Мінагрополітики України, який оприлюднюється на веб-сайті
Мінагрополітики України та доводиться до відома Міністерства
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та
управлінь.
3.10. З метою здійснення громадського контролю за прийняттям
рішень до складу регіональних комісій та комісії Мінагрополітики
України включаються представники громадських організацій.
IV. Вимоги до учасників
конкурсного відбору
4.1. Конкурсний відбір для надання фінансової підтримки у
придбанні сільськогосподарської техніки, устаткування та
обладнання вітчизняного виробництва проводиться серед
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є
виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні
особи - сільськогосподарські товаровиробники.
4.2. Для участі в конкурсному відборі сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи подають у двох примірниках на розгляд
регіональної комісії, крім документів, визначених пунктом 9
Порядку ( 272-2011-п ), кошторис сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу для придбання сільськогосподарської
техніки, устаткування та обладнання за формою згідно з додатком 2.
4.3. Кошторис має бути складений у межах переліку техніки,
для придбання якої надається фінансова підтримка, та граничних сум
бюджетних коштів, що спрямовуються на державну підтримку для
придбання техніки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом
відповідно до напряму його діяльності.
4.4. Копії поданих документів мають бути засвідчені в
установленому законодавством порядку.
V. Порядок відзначення переможців
конкурсного відбору
5.1. Після затвердження наказом Мінгрополітики України
результатів конкурсного відбору управління: у міру надходження бюджетних коштів укладає з переможцями
конкурсного відбору та постачальниками техніки договори про
надання фінансової підтримки; на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура,
примірник платіжного документа про сплату 10 відсотків вартості
техніки, скріпленого печаткою банку, копії договору), поданих
переможцями конкурсного відбору, протягом п'яти банківських днів
здійснює відповідні видатки шляхом перерахування бюджетних коштів
із свого реєстраційного рахунка на рахунки постачальників техніки.
5.2. Управління щокварталу до 5 числа наступного місяця
надсилає Міністерству аграрної потітики та продовольства України
зведену в розрізі кооперативів інформацію про використання
бюджетних коштів.
Директор
Департаменту науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій І.М.Синявська

Додаток 1
до Порядку та умов
проведення конкурсного
відбору
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
для надання їм фінансової
підтримки за рахунок коштів
державного бюджету
Реєстраційний номер ______ Голові регіональної комісії
"___" __________ 20__ року з проведення конкурсного
відбору кооперативів,
які мають право на фінансову
підтримку за рахунок коштів
державного бюджету, ____________________ області
Керівника
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу ____________________________
(найменування
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу)
____________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)

ЗАЯВКА
на участь у регіональному конкурсному відборі
для отримання фінансової підтримки
за рахунок бюджетних коштів

Прошу допустити сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив (СОК) _________________________________________________________________
(найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)
до участі у конкурсному відборі для отримання фінансової
підтримки у придбанні сільськогосподарської техніки, устаткування
та обладнання (далі - техніка) за рахунок коштів державного
бюджету.
Вид СОК та напрям діяльності, визначений у проекті розвитку _____ _________________________________________________________________
Загальна характеристика діяльності СОК __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Основна мета плану розвитку та потреба у техніці _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Фінансова інформація:
Сума фінансової підтримки, гривень ______________________________
Власний внесок, гривень _________________________________________
Досвід роботи у цьому напрямі ___________________________________
П.І.Б. керівника СОК: ___________________________________________ _________________________________________________________________
Місце проживання, контактний телефон: ___________________________ _________________________________________________________________
З положеннями Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2011 N 272, ознайомлений.
Керівник СОК
"_________________" _____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 2
до Порядку та умов
проведення конкурсного
відбору
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
для надання їм фінансової
підтримки за рахунок коштів
державного бюджету

КОШТОРИС
сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу ________________________________
для придбання у ______ році сільськогосподарської
техніки, устаткування та обладнання

---------------------------------------------------------------------------------------- | Виробник | Назва | Кількість | Вартість | Сума | Загальна | | | сільськогосподарської | одиниць |(без ПДВ), | державної |сума, грн.| | | техніки, устаткування, | | грн. | підтримки у | | | | обладнання | | | розмірі 90% | | | | | | | вартості, | | | | | | | грн. | | |----------+------------------------+-------------+-----------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+------------------------+-------------+-----------+-------------+----------| | | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-------------+----------| |УСЬОГО | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Керівник СОК | | |"___________________" | ______________________ _________________________ | |"___" _______ 20__ року| (підпис) (прізвище та ініціали) | | | | | | М.П. | ----------------------------------------------------------------------------------------вверх