Документ z1117-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.01.2013, основание - z2082-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
22.09.2009 N 1109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2009 р.
за N 1117/17133
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1688 ( z2082-12 ) від 22.11.2012 }
Про внесення змін
до Положення про функціонування
фондових бірж, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.01.2007 за N 35/13302

Відповідно до пунктів 7, 8, 13 частини другої статті 7,
пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 23-25 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статті
24 Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до розділу IV Положення про функціонування фондових
бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19.12.2006 N 1542 ( z0035-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за
N 35/13302 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 3: у підпункті 3.1: абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий -
дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим; після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту: "відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх
фінансових років". У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом
дев'ятим; у підпункті 3.2: абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий та
шостий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим; доповнити новим абзацом такого змісту: "відсутність збитків в емітента або особи, яка надає
забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за
підсумками двох останніх фінансових років".
1.2. У пункті 4: у підпункті 4.1: абзаци четвертий та п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци
шостий - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим; після абзацу п'ятого доповнити абзацами шостим та сьомим
такого змісту: "річний дохід в емітента від реалізації товарів, робіт,
послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50000000 грн; відсутність збитків в емітента за підсумками останнього
фінансового року". У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати
відповідно абзацами восьмим та дев'ятим; абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий
уважати відповідно абзацом восьмим; у підпункті 4.2: абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий та
шостий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим; доповнити новим абзацом такого змісту: "відсутність збитків в емітента або особи, яка надає
забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за
підсумками останнього фінансового року".
2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність
до вимог цього рішення протягом трьох місяців після набрання
чинності цим рішенням.
3. Директору департаменту методології регулювання ринку
цінних паперів Тарасенку О.О. забезпечити: подання цього рішення на здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції
України; подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику управління організаційного забезпечення роботи
Голови Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н.С. забезпечити
публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М.О.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім абзаців четвертого і восьмого підпункту 1.1 та
абзаців четвертого і десятого підпункту 1.2 пункту 1 цього
рішення, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.
Голова Комісії Сергій Петрашко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України І.Б.Черкаський
Протокол засідання Комісії
22.09.2009 N 37вверх