Документ z1113-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.01.2017, основание - z1690-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2011 N 441
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2011 р.
за N 1113/19851
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 495 ( z1690-16 ) від 29.11.2016 }
Про затвердження Порядку
та умов проведення конкурсу
для надання фінансової підтримки
фермерським господарствам

Відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) та Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1102 ( 1102-2004-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу для
надання фінансової підтримки фермерським господарствам, що
додається.
2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та
розвитку сільських територій (Синявська І.М.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. В установленому порядку довести наказ до відома
структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Міністерства аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
Управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації, Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств та його регіональних відділень.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 30.03.2007 N 229 ( z0383-07 ) "Про
затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання
фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній
основі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2007
за N 383/13650.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
02.09.2011 N 441
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2011 р.
за N 1113/19851

ПОРЯДОК
та умови проведення конкурсу
для надання фінансової підтримки
фермерським господарствам

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору
фермерських господарств щодо надання їм фінансової підтримки
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1102 ( 1102-2004-п ) (із змінами).
1.2. Метою проведення конкурсу є визначення переліку
фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.
II. Організація та проведення конкурсу
2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням
конкурсу, Український державний фонд підтримки фермерських
господарств (далі - Фонд) та його регіональні відділення утворюють
відповідно конкурсну комісію з питань надання фінансової підтримки
фермерським господарства (далі - Комісія) та регіональні комісії
щодо визначення переліку фермерських господарств, що претендують
на одержання фінансової підтримки, які очолюють їх керівники.
Положення про Комісію та регіональну комісію, а також їх склад
затверджуються керівником Фонду за погодженням з Мінагрополітики
України.
2.2. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється
регіональною комісією в друкованих засобах масової інформації
після затвердження положення та її складу.
2.3. Заявка та документи подаються до регіональної комісії
протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного
повідомлення про проведення конкурсу.
2.4. Повідомлення про проведення конкурсу має містити дату
засідання регіональної комісії, вимоги щодо участі в ньому,
місцезнаходження регіонального відділення Фонду, за яким
приймаються документи, телефон для довідок.
III. Вимоги до учасників,
їх участь у конкурсі
3.1. Прийом заявок на участь у конкурсі та документів, що
додаються до них, розпочинається з дня публікації інформаційного
повідомлення регіональними комісіями про проведення конкурсу.
3.2. Фермерські господарства подають до регіональної комісії
заявку у двох примірниках за формою, визначеною Міністерством
аграрної політики та продовольства України, і такі документи: копію статуту фермерського господарства; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; копії документів, що підтверджують право власності або
користування земельною ділянкою; довідку про реквізити банківського рахунку фермерського
господарства; довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи
міської ради, районної, Севастопольської міської державної
адміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену
фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на
безповоротній основі); баланс та звіт про фінансові результати фермерського
господарства за останній звітний період за встановленою формою. Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також
подаються: довідки, видані відповідними органами державної податкової
служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України; бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності
надання фінансової підтримки фермерському господарству із
зазначенням графіка повернення коштів; пропозиція фермерського господарства щодо способу
забезпечення виконання зобов'язання. Крім того, для одержання фінансової підтримки на
безповоротній основі подаються такі документи для компенсації
витрат, пов'язаних із: розробленням проектів відведення земельних ділянок для
ведення фермерського господарства, - копії договору про
розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником з
виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою,
акта приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату
вартості робіт з розроблення проекту відведення земельної ділянки
для ведення фермерського господарства; сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі
облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування
відсотків за користування кредитами, - копія кредитного договору з
банком, видані банком довідка-розрахунок про суму сплати за
користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру
компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія
платіжного документа про сплату відсотків за користування
кредитами і довідка, видана Міністерством аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями
агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не
отримувало компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за
користування кредитами банків (кредитних спілок); придбанням одного трактора (комбайна, вантажного
автомобіля), - копії документа про його оплату, видаткової
накладної (акта приймання-передачі) на придбання трактора
(комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію в
установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона
старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на
балансовий облік, та довідка, видана Міністерством аграрної
політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не
отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора,
комбайна, вантажного автомобіля); будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому
числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі
30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але
не більш як 200 тис. гривень за один збудований або
реконструйований об'єкт, - копії проектно-кошторисної документації
(у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом),
акта експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі
здійснення будівництва, реконструкції господарським способом),
акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із
зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та
платіжних документів, що підтверджують такі витрати; внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового
страхування, - копія договору обов'язкового страхування та
довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових
платежів; підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації
кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних
закладах, - копія договору фермерського господарства та
навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір
плати за навчання; розширенням наукових досліджень з проблем організації
виробництва сільськогосподарської продукції і виданням
рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного
прогресу, - копія договору фермерського господарства з
науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та
внесена до Державного реєстру наукових установ, або навчальним
закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо
організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис
витрат науково-дослідної установи або навчального закладу,
пов'язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо
організації виробництва у фермерському господарстві, акт
приймання-передачі виконаних робіт та документи, що підтверджують
оплату їх вартості.
3.3. Копії поданих документів повинні бути засвідчені у
встановленому законодавством порядку.
3.4. Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку
поданих документів і у разі їх відповідності пункту 3.2 цього
розділу реєструють фермерське господарство в журналі обліку
реєстрації документів фермерських господарств, що претендують на
отримання фінансової підтримки, та включають його до реєстру
фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової
підтримки. Один примірник заявки з реєстраційним номером
повертається претенденту.
3.5. Реєстрація документів проводиться в день їх надходження.
3.6. У разі подання неналежно оформлених або не в повному
обсязі документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, чи
виявлення в них недостовірних даних регіональна комісія залишає їх
без розгляду, про що в письмовій формі повідомляє фермерське
господарство протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження. Після усунення причин, на підставі яких документи залишені
без розгляду, фермерське господарство може подати їх повторно або
оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, звернувшись у
п'ятиденний строк до Комісії Фонду, або звернутися до суду з
відповідною заявою, в разі задоволення якої фермерське
господарство подає відповідний пакет документів та копію рішення
суду до Комісії Фонду для участі у конкурсі. Комісія Фонду, у разі задоволення такої скарги, самостійно
приймає документи у фермерського господарства, реєструє їх в
журналі обліку реєстрації документів фермерських господарств, які
претендують на отримання фінансової підтримки та звернулися до
Комісії Фонду стосовно оскарження прийнятого регіональною комісією
рішення, та включає його у відповідний реєстр фермерських
господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, а у
разі відмови у задоволенні скарги - повертає фермерському
господарству документи з письмовим обґрунтуванням причин.
3.7. Засідання регіональної комісії проводиться протягом
десяти днів після закінчення строку прийняття документів.
Засідання Комісії Фонду проводиться в міру надходження документів
від регіональних комісій. Регіональна комісія у десятиденний строк після закінчення
строку прийняття документів формує реєстр фермерських господарств,
що претендують на одержання фінансової підтримки, та разом з
поданими фермерськими господарствами документами подає його
Комісії Фонду. Інформація про перелік фермерських господарств, які
претендують на отримання фінансової підтримки, оприлюднюється в
друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
Фонду.
3.8. Комісія Фонду розглядає реєстри, подані регіональними
комісіями, скарги, що надійшли від фермерських господарств, та
проводить конкурсний відбір у місячний строк після виділення
бюджетних коштів.
3.9. Комісія Фонду формує реєстр фермерських господарств, що
мають право на одержання фінансової підтримки, здійснює розподіл
бюджетних коштів між ними.
3.10. Основними критеріями під час визначення учасників
відбору регіональними комісіями та визначення переможців конкурсу
Комісією Фонду є: забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на
поворотній основі; ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів; створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих
видів сільськогосподарської продукції. За рівних умов перевага надається фермерським господарствам,
зазначені у бізнес-плані види діяльності яких відповідають
пріоритетам діяльності, визначеним Міністерством аграрної політики
та продовольства України.
3.11. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням
простою більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі рівної
кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
Рішення Комісії вважається дійсним, якщо в засіданні взяли участь
не менше 2/3 складу Комісії.
3.12. Рішення Комісії оформляється протоколом, який
підписують усі присутні члени Комісії.
3.13. Не визнаним переможцям конкурсу фермерським
господарствам Комісія надсилає у триденний строк письмове
повідомлення.
3.14. Фермерським господарствам - переможцям конкурсу
видається довідка, що підтверджує їх право на одержання фінансової
підтримки, на підставі рішення Комісії, яке затверджується наказом
Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики та
продовольства України. На підставі наказу Фонду регіональні відділення укладають з
фермерськими господарствами договори про надання фінансової
підтримки.
Директор
Департаменту науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій І.М.Синявськавверх