Документ z1113-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.02.2012, основание - z0024-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
11.09.2007 N 518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2007 р.
за N 1113/14380
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 737 ( z0024-12 ) від 30.11.2011 }
Про затвердження Змін до Інструкції
про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України
та членам їх сімей житлових приміщень

З метою подальшого вдосконалення організації забезпечення і
надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх
сімей житлових приміщень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію
забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та
членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Міністра
оборони України від 6 жовтня 2006 року N 577 ( z1171-06 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2006 року
за N 1171/13045 (зі змінами), що додаються.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
11.09.2007 N 518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2007 р.
за N 1113/14380

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення
і надання військовослужбовцям Збройних Сил
України та членам їх сімей житлових приміщень,
затвердженої наказом Міністра оборони України
від 6 жовтня 2006 року N 577, зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2006 року за N 1171/13045
( z1171-06 )

1. Пункт 1.5 Інструкції доповнити абзацом третім такого
змісту: "Надання житлових приміщень військовослужбовцям та членам їх
сімей провадиться після здачі ними житлової площі, яку вони
займали за попереднім місцем служби (навчання)".
2. Пункт 1.7 Інструкції викласти в такій редакції: "1.7. Усі житлові приміщення для постійного проживання, які
надходять до гарнізону для забезпечення військовослужбовців,
розподіляються згідно з гарнізонною чергою, виходячи з часу
перебування військовослужбовців на квартирному обліку за рішенням
квартирно-експлуатаційного органу, погодженим з гарнізонною
житловою комісією, житловою комісією військової частини та
затвердженим начальником гарнізону. Розподіл службових житлових приміщень здійснюється
начальником гарнізону між військовими частинами гарнізону
пропорційно кількості військовослужбовців, що потребують службових
житлових приміщень, рапорти яких зареєстровані у військовій
частині в Журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо
надання службових житлових приміщень (додаток 1)".
3. В абзаці другому пункту 3.1 Інструкції слова "розподілу та
використання" замінити словами "контролю за розподілом та
використанням".
4. Абзац перший пункту 3.2 Інструкції викласти в такій
редакції: "3.2. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), ведеться у
військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних
органах. Повний та всебічний облік за всі військові частини
організовується та ведеться Головним квартирно-експлуатаційним
управлінням Збройних Сил України".
5. Пункт 4.5 Інструкції викласти в такій редакції: "4.5. Військовослужбовці забезпечуються житловими
приміщеннями для постійного проживання за рішенням
квартирно-експлуатаційного органу, погодженим з гарнізонною
житловою комісією, житловою комісією військової частини. Списки розподілу житлової площі (додаток 7) розробляються
квартирно-експлуатаційним органом та з необхідними документами
проходять правову експертизу і перевіряються на відповідність
чинному законодавству помічником начальника гарнізону з правової
роботи та направляються на затвердження начальнику гарнізону. У разі непогодження гарнізонною житловою комісією, житловою
комісією військової частини списків розподілу житлової площі або
погодження із зауваженнями керівник квартирно-експлуатаційного
органу протягом 5 днів доповідає начальнику гарнізону внесені
гарнізонною житловою комісією та житловою комісією військової
частини обґрунтовані письмові зауваження для прийняття ним
відповідного рішення. Списки розподілу житлової площі подаються начальником
гарнізону, головою гарнізонної житлової комісії та керівником
квартирно-експлуатаційного органу на перевірку до Головного
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України для
подальшого їх розгляду комісією з контролю за розподілом житла в
гарнізонах Збройних Сил України. У гарнізоні міста Києва списки розподілу житлової площі по
військовій частині перед розглядом комісією з контролю за
розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України в обов'язковому
порядку проходять правову експертизу та перевіряються на
відповідність чинному законодавству в Правовому департаменті
Міністерства оборони України. Рішення (пропозиції) комісії з контролю за розподілом житла в
гарнізонах Збройних Сил України є остаточними і обов'язковими для
розгляду начальником гарнізону, керівником
квартирно-експлуатаційного органу та головою гарнізонної житлової
комісії".
6. У пункті 4.7 Інструкції: абзац третій виключити; абзаци четвертий - одинадцятий вважати абзацами третім -
десятим відповідно; абзац четвертий викласти в такій редакції: "витяг із протоколу засідання житлової комісії військової
частини (гарнізону) щодо погодження надання житлової площі
військовослужбовцю частини (гарнізону);".
7. Доповнити Інструкцію розділом 7 такого змісту: "7. Відповідальність
7.1. Начальник гарнізону несе персональну відповідальність за
належну організацію роботи житлових комісій гарнізону, дотримання
законності під час забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей житловими приміщеннями.
7.2 Керівник та відповідні посадові особи
квартирно-експлуатаційного органу несуть персональну
відповідальність за організацію контролю та правильність ведення в
гарнізоні обліку військовослужбовців та членів їх сімей, що
потребують поліпшення житлових умов, а також дотримання законності
під час розподілу житлових приміщень".
8. Додаток 7 до Інструкції викласти в новій редакції:
Додаток 7
до пункту 4.5 Інструкції
про організацію забезпечення
і надання
військовослужбовцям Збройних
Сил України та членам
їх сімей житлових приміщень
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.09.2007 N 518)

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону Рішення виконавчого комітету _______________________________ ________________________
"___"___________ 20__ року Ради народних депутатів ____________ N ______

СПИСОК
розподілу житлової площі ___________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер і |Військове|Прізвище, |Усього| Надається житлова площа | Попереднє місце проживання | При-| |з/п| дата | звання, | ім'я, по |членів|--------------------------------+--------------------------------|мітка| | |протоколу|прізвище,| батькові |сім'ї | місце |номер|кільк.|площа,| по-| місце |номер|кільк.|площа,| по-| | | |засідання|ім'я, по | членів | |знаход-| кв. |кімнат| кв.м |верх|знаход-| кв. |кімнат| кв.м |верх| | | |житлової |батькові |сім'ї, їх | | ження | | | | | ження | | | | | | | | комісії | голови | родинні | | | | | | | | | | | | | | | | сім'ї |відносини | | | | | | | | | | | | | | | | | та рік | | | | | | | | | | | | | | | | |народження| | | | | | | | | | | | | |---+---------+---------+----------+------+-------+-----+------+------+----+-------+-----+------+------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник _______________ ПОГОДЖЕНО
КЕЧ (КЕВ) району Голова гарнізонної житлової
комісії _________ __________
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії
військової частини
Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України
полковник П.В.Онофрійчуквверх