Документ z1098-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.04.2013, основание - z0427-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
26.10.2009 N 188
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1098/17114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 77 ( z0427-13 ) від 28.02.2013 }
Про затвердження Інструкції
з оформлення органами Державного комітету України
по водному господарству матеріалів
про адміністративні правопорушення

Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання
органами Державного комітету України по водному господарству
законодавства при здійсненні провадження у справах про
адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Державного
комітету України по водному господарству матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається.
2. Виконувачу обов'язків завідувача юридичного сектору
(Н.Вітряк) та начальнику управління комплексного використання
водних ресурсів та моніторингу (О.Лисюк): - забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в
установленому порядку до Міністерства юстиції України; - забезпечити контроль за виконанням наказу органами
Державного комітету України по водному господарству.
3. Органам Державного комітету України по водному
господарству дотримуватися вимог цієї Інструкції.
4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного
комітету України по водному господарству від 11.12.2003 N 340
( z1242-03 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення органами
Держводгоспу України матеріалів про адміністративні правопорушення
водного законодавства України", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 26.12.2003 за N 1242/8563.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Бабича.
6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Голова Комітету В.Сташук

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Філіпчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України
по водному господарству
26.10.2009 N 188
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1098/17114

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Державного комітету України
по водному господарству матеріалів
про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення
1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні
правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП).
1.2. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів
посадовими особами Державного комітету України по водному
господарству та його органів відповідно до статей 239 та 255 КУпАП
( 80732-10 ) (далі - органи Держводгоспу) при провадженні у
справах про адміністративні правопорушення, а також встановлює
порядок їх обліку.
II. Оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
2.1. При вчиненні громадянами і посадовими особами
адміністративних правопорушень у сфері водного законодавства
уповноважені на те посадові особи органів Держводгоспу згідно зі
статтею 255 КУпАП ( 80732-10 ) складають протокол про
адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).
2.2. При виявленні порушень вимог водного законодавства, які
вчинені посадовими особами підприємств, установ та організацій, їх
структурних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм
власності та видів господарської діяльності, протокол складається
відносно особи, яка вчинила порушення водного законодавства, а
якщо таку особу встановити неможливо, - то відносно посадової
особи, яка відповідає за стан охорони навколишнього природного
середовища на даному підприємстві, а у разі, якщо така особа не
призначена, - стосовно керівника підприємства, установи чи
організації.
2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення в
двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності. У разі неможливості скласти протокол на місці виявлення
правопорушення, посадові особи органів Держводгоспу доставляють
порушника(ів) до органів, визначених у статті 259 КУпАП
( 80732-10 ).
2.4. При складанні протоколу вказується частина статті та
стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою наступає
адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. У протоколі обов'язково зазначаються: дата і місце його складання (число, місяць і рік складання
протоколу, найменування населеного пункту, де його складено); посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності (у разі її виявлення), а саме: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік та місце народження; місце проживання; місце роботи (повне найменування підприємства, установи або
організації без застосування абревіатур) або навчання особи, а
якщо особа не працює, то про це робиться відмітка; паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) або інший
документ, що посвідчує особу; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення.
Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб вона
найточніше відповідала термінології, що вживається у
нормативно-правових актах, які передбачають відповідальність; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за
вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей
(їх частин), пунктів, абзаців тощо); прізвища, імена та по батькові, адреси свідків, якщо вони є.
У протоколі може зазначатися як місце проживання, так і адреса
місця роботи або контактний телефон, за яким можна викликати
свідка; пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи (відомості про
наявність актів обстеження підприємств, установ, організацій і
об'єктів, відмітки про наявність документів та речей, які слугують
доказами в справі, тощо); заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності); відмітка про отримання особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, другого примірника протоколу.
2.5. У разі якщо виявлено факт порушення водного
законодавства, однак особу порушника встановити неможливо
(порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), посадовою
особою органу Держводгоспу на місці виявлення такого порушення
складається акт відповідно до чинного законодавства. Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення
правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем
вчинення правопорушення для встановлення особи правопорушника.
2.6. Відповідно до чинного законодавства протокол
оформлюється державною мовою.
2.7. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем. У разі
здійснення виправлень їх засвідчують підписами посадова особа, яка
склала протокол, та особа, на яку він складається. Після того, як
протокол підписаний особою, щодо якої він складений, не
допускається робити закреслення чи виправлення відомостей, що
занесені до протоколу, а також внесення додаткових записів.
2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо
викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи
особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення.
2.9. Протокол складається на кожну особу окремо, якщо
правопорушення вчинено кількома особами. Адміністративне стягнення накладається за кожне
правопорушення окремо, якщо однією особою вчинено два або більше
адміністративних правопорушень. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень,
справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом
Держводгоспу (посадовою особою), стягнення накладається в межах
санкції, встановленої за серйозніше правопорушення з числа
вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано
одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про
відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
2.10. Протокол підписується особою, яка його склала, особою,
яка притягається до адміністративної відповідальності, і свідками,
якщо вони є. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис
про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту
протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання. У
разі коли особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, пише пояснення на окремому аркуші, в протоколі
про це робиться відмітка.
2.11. У разі якщо матеріали про правопорушення надсилаються
до прокурора, органу досудового слідства чи дізнання, копія цих
матеріалів, засвідчена в установленому порядку, залишається у
посадової особи, яка їх склала.
2.12. Особа, яка склала протокол, роз'яснює особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності, її права та
обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що особа,
яка притягається до адміністративної відповідальності, ставить
свій підпис, а в разі відмови від підпису робиться відмітка у
протоколі та вручається чи надсилається повідомлення щодо розгляду
справи про адміністративне правопорушення (додаток 2).
2.13. Протокол надсилається органу (посадовій особі),
уповноваженому розглядати справу про адміністративне
правопорушення.
III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
посадовими особами органів Держводгоспу згідно зі статтею 239
КУпАП ( 80732-10 ) та за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП). При підготовці справи про адміністративне правопорушення до
розгляду посадова особа органу Держводгоспу обов'язково вирішує
питання, визначені статтею 278 КУпАП ( 80732-10 ).
3.2. Справа про адміністративне правопорушення
(далі - справа) за статтями, підвідомчими для розгляду органам
Держводгоспу, розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня
одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати
справу, протоколу та інших матеріалів справи (стаття 277 КУпАП)
( 80732-10 ).
3.3. Справа розглядається в присутності порушника або його
законного представника. Розгляд справи за відсутності правопорушника може відбуватися
лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення
правопорушника про місце і час розгляду справи і якщо від нього не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.4. Посадова особа при розгляді справи про адміністративні
правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення; чи винна ця особа у його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують
відповідальність; чи заподіяно майнову шкоду; інші обставини, що мають значення для правильного вирішення
справи.
3.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше
ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - не пізніше ніж через два місяці з дня
його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або
закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника
ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення
може бути накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її
закриття (стаття 38 КУпАП) ( 80731-10 ).
3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде
до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає
матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання
(стаття 253 КУпАП) ( 80732-10 ). При цьому виноситься постанова
про закриття справи (додаток 3), яка передається разом з
матеріалами та супровідним листом. Відповідно до статті 112 Кримінально-процесуального Кодексу
України ( 1002-05 ) матеріали справи передаються прокурору, органу
досудового слідства або дізнання залежно від підслідності статей
розділу VIII "Злочини проти довкілля" Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
3.7. При закритті справи за наявності обставин, передбачених
статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття
справи.
3.8. У разі отримання посадовою особою матеріалів прокурора,
органу досудового слідства чи дізнання щодо відмови в порушенні
кримінальної справи або коли кримінальна справа цими органами
закрита, але в діях порушника є ознаки адміністративного
правопорушення, справа про адміністративне правопорушення підлягає
відновленню після скасування попередньої постанови про закриття
справи про адміністративне правопорушення.
3.9. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються в
окремі справи про адміністративне правопорушення. Справа на
правопорушника оформляється з моменту складання протоколу. У
справі накопичуються усі матеріали, які стосуються правопорушення,
а саме: протокол про адміністративне правопорушення, протоколи
лабораторно-аналітичних досліджень, висновки експертиз,
повідомлення про попередження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду
справи у разі відсутності відповідної відмітки у протоколі про
адміністративне правопорушення, засвідчене її підписом, письмові
пояснення, повідомлення, копії постанови про накладення
адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами
державної виконавчої служби, суду, внутрішніх справ, документи,
які підтверджують сплату штрафу порушником, у разі наявності
майнової шкоди - документи про відшкодування шкоди, а також інші
документи та матеріали, які стосуються згаданої справи. У справі оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці
якого подається опис документів та матеріалів, долучених до справи
(додаток 4).
IV. Постанова по справі
про адміністративне правопорушення
4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа виносить постанову по справі відповідно до
статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) (далі - постанова). Постанова
оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
4.2. Копія постанови у триденний термін вручається або
надсилається поштою особі, щодо якої її винесено. Якщо копія
постанови вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата
вручення копії і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо
копія постанови висилається рекомендованим листом із поштовим
повідомленням, про це робиться відповідна відмітка у справі і
долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.
4.3. Посадова особа, яка розглядала матеріали справи, згідно
зі статтею 284 КУпАП ( 80732-10 ) виносить одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення (додаток 5); про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
КУпАП ( 80731-10 ) (додаток 6); про закриття справи (додаток 3).
4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) та
статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову; повну назву посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової
особи, що розглядала справу; дату (число, місяць і рік) розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа
(прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, місце
проживання та місце роботи або навчання з назвою і адресою
установи, організації, підприємства або навчального закладу,
посада (для посадових осіб), паспортні дані (серія, номер, ким і
коли виданий), ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО
(за наявності)); опис обставин, установлених при розгляді справи (обставини
зазначаються із застосуванням термінології відповідних статей та
пунктів КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та інших нормативно-правових
актів, вимоги яких порушені); зазначення нормативно-правового акта, який передбачає
відповідальність за це адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення (результативна частина рішення); порядок набрання чинності; строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.
4.5. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді
штрафу словами зазначаються його сума та реквізити банківської
установи. Постанова по справі містить вказівку про порядок і строк її
оскарження, а також відомості про її виконання.
4.6. Одночасно з накладенням адміністративного стягнення
посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне
правопорушення, вирішує питання про відшкодування заподіяної
шкоди. Про прийняте рішення зазначається в постанові. Якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи
правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського
впливу, то особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
звільняється від адміністративної відповідальності з передачею
матеріалів на розгляд громадської організації або трудового
колективу (стаття 21 КУпАП) ( 80731-10 ), у зв'язку з чим
виноситься постанова про закриття справи (стаття 284 КУпАП)
( 80732-10 ).
4.7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
підписується посадовою особою, яка розглядала справу, а у разі
подання постанови до органу державної виконавчої служби
скріплюється печаткою.
4.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не
встановлено КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами
України (стаття 299 КУпАП). При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення
адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після
залишення скарги або протесту без задоволення. Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс
постанову.
4.9. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи
опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП
( 80732-10 ) перебіг строку давності зупиняється до розгляду
скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови
відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється
до закінчення строку відстрочки.
4.10. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти
днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше як
через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення.
4.11. У разі несплати правопорушником штрафу в строк,
зазначений у пункті 4.10 цієї Інструкції, постанова про накладення
штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом
(стаття 308 КУпАП) ( 80732-10 ).
4.12. Примусове стягнення суми штрафу здійснюється за
поданням до органів державної виконавчої служби оригіналу
постанови про накладення адміністративного стягнення та
відповідної заяви (додаток 7).
4.13. Постанову у десятиденний термін з дня винесення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, або потерпілою
особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в
суд, рішення якого є остаточним.
4.14. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
Держводгоспу (посадовою особою), який неправомочний розглядати цю
справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на
розгляд органу Держводгоспу (посадовій особі), який правомочний
розглядати справу.
4.15. При оскарженні постанови по справі про адміністративне
правопорушення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі)
скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення
(далі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами (копії протоколу,
постанови про накладення штрафу, акта обстеження, приписів тощо)
протягом трьох днів надсилається відповідним органом Держводгоспу
до вищестоящого органу (посадовій особі), правомочному її
розглядати (стаття 288 КУпАП) ( 80732-10 ).
4.16. Скарга повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові особи, яка оскаржує постанову на
справі; місце проживання; відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер, дата
винесення, посада особи, яка наклала стягнення); мотиви, з яких особа звернулась зі скаргою.
4.17. Скарга повинна бути розглянута правомочною посадовою
особою вищестоящого органу у десятиденний термін з дня її
надходження, якщо інше не встановлено законами України. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) орган
Держводгоспу (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на
постанову про адміністративне правопорушення перевіряє законність
і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких
рішень: залишає постанову без зміни, а скаргу або протест - без
задоволення; скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує постанову і закриває справу; змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
4.18. Копія рішення про розгляд скарги на постанову про
накладення адміністративного стягнення (додаток 8) протягом трьох
днів надсилається особі, щодо якої її винесено (стаття 295 КУпАП)
( 80732-10 ).
4.19. Постанова може бути опротестована прокурором. Протест
прокурора розглядається органом Держводгоспу, посадова особа якого
винесла постанову, в десятиденний термін з дня надходження
протесту. Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора
(додаток 8), направляючи копію рішення в триденний строк, а при
зміні розміру штрафу або скасуванні постанови - і особу, що
притягалася до адміністративної відповідальності, та у разі
потреби відповідний орган державної виконавчої служби.
4.20. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду
скарги. Винесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до
розгляду протесту.
4.21. Скасування постанови із закриттям справи про
адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених
грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією
постановою.
4.22. Контроль за виконанням постанови та вирішенням
пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла
постанову, або посадовою особою, яка відповідає за ведення
адміністративного провадження у відповідному органі Держводгоспу.
4.23. З боку вищестоящих органів (посадових осіб)
Держводгоспу забезпечується систематичний контроль за додержанням
вимог чинного законодавства посадовими особами органів
Держводгоспу при застосуванні ними заходів впливу за
адміністративні правопорушення (стаття 7 КУпАП) ( 80731-10 ).
4.24. Незалежно від наявності протесту прокурора чи скарги
при виявленні вищестоящим органом (посадовою особою) Держводгоспу
випадку, коли постанову про накладення адміністративного стягнення
складено з порушеннями, її може бути скасовано або змінено за
рішенням керівника органу Держводгоспу, посадова особа якого
винесла цю постанову (додаток 9).
V. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
5.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення
повинні бути надруковані у друкарні, мати єдину наскрізну
нумерацію в межах відповідного органу Держводгоспу, зареєстровані
в бухгалтерії цих органів, видаватися і обліковуватися у
відповідному порядку. Облік виготовлених, виданих та використаних бланків
протоколів ведеться особою, яка відповідає за ведення
адміністративного провадження в органі Держводгоспу. Контроль за обліком виготовлених, виданих та використаних
бланків протоколів здійснюється посадовою особою органу
Держводгоспу, що призначається відповідним наказом. Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими
поясненнями зберігаються у відповідальної особи, що здійснює
контроль за їх обліком.
5.2. Постанови мають наскрізну нумерацію органу або
підрозділу органу Держводгоспу, починаючи з першого номера, в
межах календарного року. Винесені за результатами розгляду
адміністративних справ постанови реєструються в Журналі реєстрації
постанов по справах про адміністративні правопорушення
(додаток 10), сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються,
скріплюються гербовою печаткою та підписом керівника органу
Держводгоспу, в якому розглядалися справи. Допускається ведення
журналів в окремих структурних підрозділах органу Держводгоспу. Ведення Журналу реєстрації постанов по справах про
адміністративні правопорушення здійснюється особою, визначеною
керівником органу Держводгоспу.
5.3. Облік постанов також здійснюється посадовою особою
органу Держводгоспу, яка розглядала справу, шляхом реєстрації їх у
Журналі реєстрації постанов по справах про адміністративні
правопорушення.
5.4. До Журналу реєстрації постанов по справах про
адміністративні правопорушення заносяться: номер та дата винесення
постанови; відомості про посадову особу, яка винесла постанову;
відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності; номер та дата складання протоколу; відомості про
особу, яка склала протокол; зміст правопорушення, стаття та
пункти КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та інших нормативно-правових
актів за протоколом; результати розгляду справи; дата вручення
копії постанови особисто чи відправлення поштою з повідомленням
про вручення; дата оплати штрафу; вид адміністративного стягнення;
відмітка про стягнення; номер платіжного документа; примітка.
5.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні
правопорушення встановлюється чинним законодавством.
В.о. Начальника
управління комплексного
використання водних
ресурсів та моніторингу С.Васильєв

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
Примірник N ____

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _______________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ___________ Телефон ____________________ ____________________________ Факс _______________________ ____________________________ Електронна пошта ___________

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

"__" ________ 20__ року _____________________________
(місце складання протоколу)
Я, __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про те, що гр. _______________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
паспортні дані __________________________________________________,
(серія, номер, ким і коли виданий)
ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО (за наявності) _________________________________________________________________,
дата __________ та місце народження _____________________________,
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи)
__________________________________ і працює (навчається) на посаді __________________________________________________________________
(посада, місце роботи чи навчання
_________________________________________________________________,
із зазначенням поштової адреси)
_________________________________________________________________,
здійснив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке
передбачена ч. ____________ статті _______________, а також
статтею(ями) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що
о ___ год. ___ хв. ____ __________ 20___ року ____________________ __________________________________________________________________
(місце, суть правопорушення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
що є порушенням __________________________________________________
(назви законів та інших нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
із зазначенням статей та пунктів,
__________________________________________________________________
вимоги яких порушені)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства
державі заподіяна шкода __________________________________________ __________________________________________________________________
(суть заподіяної шкоди)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Порушником пред'явлені такі документи, що посвідчують його
особу ____________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
На місці правопорушення відібрані проби: ____________________ __________________________________________________________________
(час відбору проб, N акта чи протоколу)
__________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________ __________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної відповідальності, якщо так, то ким,
коли і за що, обставини, що пом'якшують
або обтяжують відповідальність, тощо)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи
мотиви відмови від його підписання: ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о __ год. __ хв. "__" _______ 20__ року в приміщенні _____________ __________________________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться
розгляд справи)
за адресою: ______________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
Додатки (якщо вони є): ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 63
Конституції України та статті 268 КУпАП, зокрема: ознайомлюватися
з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі; а також про те, що справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності, а у разі
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за
відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом.
__________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис)
Підписи:
Посадової особи, яка склала протокол: ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Свідки (за наявності): ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________________
(місце проживання)
________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________________
(місце проживання)
________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________________
(місце проживання)
Відмітка про отримання протоколу:
Примірник протоколу N_____________
отримав(ла) під розписку особисто:
"____" ____________ 20___ року ______________________________
(підпис особи)

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _______________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ___________ Телефон ____________________ ____________________________ Факс _______________________ ____________________________ Електронна пошта ___________
_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
_______________________________
поштова адреса особи,
яка викликається)
_______________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо розгляду справи
про адміністративне правопорушення

"__" ________ 20___ року N _____________
Відповідно до статей 268, 276 і 278 Кодексу України про
адміністративні правопорушення повідомляю, що розгляд справи про
адміністративне правопорушення, яке Ви вчинили, відбудеться
о _________ год. ____________ хв. "____" _________ 20___ року в
приміщенні _______________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: _____________________________________________________
(місце, де відбудеться розгляд справи)
При собі Вам необхідно мати паспорт або документ, що
посвідчує особу, ідентифікаційний номер фізичної особи згідно
з ДРФО (за наявності), а також ___________________________________
(перелік документів,
які необхідно мати з собою)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
та інші документи, необхідні для розгляду справи.
У разі Вашого нез'явлення (у випадках, визначених статтею 268
Кодексу України про адміністративні правопорушення) справу буде
розглянуто без Вашої участі.
________________________________ ________________
(повна назва посади, прізвище, (підпис)
ім'я та по батькові особи,
що викликає)

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _______________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ___________ Телефон ____________________ ____________________________ Факс _______________________ ____________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___"__________ 20__ року N __________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від
"__" ______ 20__ року N ____, який склав "___" _________ 20__ року __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка склала протокол)
про порушення вимог водного законодавства, вислухавши осіб, що
брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Гр. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
_________________________________________________________________,
яка притягається до адміністративної відповідальності)
дата ____________ та місце народження __________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________
(місце проживання особи)
____________________________________________ і працює (навчається)
на посаді ________________________________________________________
(посада, місце роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси)
_________________________________________________________________,
вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена _______ _________________________________________________________________,
(назви законів і нормативно-правових актів, їх статті
та пункти, що порушені)
тим, що __________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Внаслідок цього порушення заподіяно шкоду на суму ____ грн.,
що розрахована за: _______________________________________________ __________________________________________________________________
(назви нормативно-правових актів, відповідно
до яких виконано розрахунок збитків)
__________________________________________________________________
При розгляді справи були встановлені такі обставини, що
передбачені пунктом ___ статті 247 Кодексу України про
адміністративні правопорушення: __________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ч. ____ статті _____ та статтями 239, 247, 253,
283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
також ____________________________________________________________ (назви та статті інших законів та нормативно-правових актів,
_________________________________________________________________,
якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:
Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив гр. _______ ________________________________________________________, закрити.
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої розглядається справа)
__________________________________________________________________
Постанова може бути оскаржена у десятиденний строк у порядку,
що визначений статтями 287-289 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Ця постанова набирає законної сили "___".__________ 20__ р.
_______________________________ __________________
(посада, прізвище, ім'я (підпис) та по батькові особи, яка винесла постанову)
М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи,
щодо якої її винесено:
Копію постанови отримав(ла) Копія постанови надіслана
під розписку особисто рекомендованим листом
"__" ___________ 20__ року з повідомленням __________________________ "__" _____ 20__ року N ______
(підпис особи) _____________________________
(посада, прізвище
та ініціали особи,
яка відправила постанову)

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _______________________________________________
(найменування органу Держводгоспу
чи його структурного підрозділу)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,
скоєне гр. _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка скоїла адміністративне правопорушення)
за статтею _____________ Кодексу України
про адміністративні правопорушення
постанова N _______ від "__" _________ 20__ року

Зворотний бік
ОПИС
документів, долучених до справи
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітка | | з/п | | | | |------+-------------------------+--------------------+----------| | | | | | |------+-------------------------+--------------------+----------| | | | | | |------+-------------------------+--------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відомості щодо справи
----------------------------------------------------------------------- | N | Дії, вчинені у процесі | Дата, номер документа, |Кількість| |з/п|адміністративного провадження|прізвище посадової особи,| аркушів | | | у справі | яка прийняла рішення | | |---+-----------------------------+-------------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+-------------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+-------------------------+---------| | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:
Всього у справі _______ документів на _____ аркушах.
Опис документів склав _______________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
особи, яка розглядала справу)
__________________________________________________________________
"__" ________ 20__ року ________________
(підпис)

Додаток 5
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _______________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ___________ Телефон ____________________ ____________________________ Факс _______________________ ____________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"__" __________ 20__ року N ___________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення
від "__" ______ 20__ року N ___, який склав ______________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка склала протокол)
про порушення вимог водного законодавства, вислухавши осіб, що
брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Гр. ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності)
паспортні дані __________________________________________________,
(серія, номер, ким і коли виданий)
ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО (за
наявності)_______________________________________________________,
дата __________ та місце народження _____________________________,
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи)
____________________________________________ і працює (навчається)
на посаді ________________________________________________________
(посада, місце роботи чи навчання
_________________________________________________________________,
із зазначенням поштової адреси)
вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена _______ _________________________________________________________________,
(назви законів і нормативно-правових актів,
їх статті та пункти, що порушені)
тим, що __________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)
__________________________________________________________________
Внаслідок цього порушення заподіяно шкоду на суму _____ грн.,
що розрахована відповідно до: ____________________________________
(назви нормативно-правових актів,
відповідно до яких виконано
розрахунок збитків)
__________________________________________________________________
Керуючись ч. ____ статті ______ та статтями 239, 283, 284
Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також ______ __________________________________________________________________
(назви та статті інших законів і нормативно-правових актів,
якими керується посадова особа)
_________________________________________________________________,
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати _________________________________________ винним у
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка вчинила правопорушення)
__________________________________________________________________
(назва порушення відповідно до Кодексу України
про адміністративні правопорушення)
2. Накласти на ______________________________ штраф у розмірі
(прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка вчинила правопорушення)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
3. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України
про адміністративні правопорушення у разі несплати ____________________________________ штрафу у строк, установлений
(прізвище, ініціали)
частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, при примусовому виконанні цієї постанови органами
державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у
примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі __________________________________________________________________
(цифрами та словами)
Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287-289
Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом десяти
днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящої
посадової особи) або до суду.
Ця постанова набирає законної сили "___".__________ 20__ р.
Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання
до "__"._________ 20__ р. (протягом трьох місяців з дня її
винесення).
Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України про
адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений порушником
не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови
про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування
такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
Штраф сплачується на рахунок ____________, МФО _____________,
код _____________, одержувач ____________________________________.
Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу,
подати до органу, що виніс цю постанову, протягом п'яти робочих
днів з дня сплати.
_______________________________ __________________
(посада, прізвище, ім'я (підпис) та по батькові особи, яка винесла постанову)
М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи, щодо якої
її винесено:
Копію постанови отримав(ла) Копія постанови надіслана
під розписку особисто: рекомендованим листом
"__" ___________ 20__ року з повідомленням: __________________________ "__" _____ 20__ року N ______
(підпис особи) _____________________________
(посада, прізвище
та ініціали особи,
яка відправила постанову)

Додаток 6
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ____________ Телефон ______________________ _____________________________ Факс _________________________ _____________________________ Електронна пошта _____________

ПОСТАНОВА
про застосування заходів впливу,
передбачених статтею 24-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

"__" _________ 20__ року N __________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від
"___" _____________ 20___ року N ______, який склав ______________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка склала протокол)
_________________________________________________________________,
про порушення вимог водного законодавства, вислухавши осіб, що
брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Неповнолітній(я) _______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові
неповнолітньої особи)
дата __________ та місце народження ____________________________,
який (яка) проживає за адресою: _________________________________
(місце проживання особи)
_________________________________________________________________,
вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена __________________________________________________________________
(назви законів і нормативно-правових актів,
_________________________________________________________________,
їх статті та пункти, що порушені)
тим, що __________________________________________________________
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу
__________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення, а також обставини,
__________________________________________________________________
встановлені при розгляді справи)
__________________________________________________________________
Внаслідок цього порушення заподіяно шкоду на суму _____ грн.,
що розрахована за: _______________________________________________
(назви нормативно-правових актів,
__________________________________________________________________
відповідно до яких виконано розрахунок збитків)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
За згадане правопорушення відповідальність передбачена
ч. ____ статті ______________ Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Керуючись ч. _______ статті ______________ та статтями 24,
24-11, 239, 283, 284 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а також __________________________________________ __________________________________________________________________
(назви, статті та пункти інших законів і нормативно-правових
_________________________________________________________________,
актів, якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати неповнолітнього (неповнолітню) ___________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена ч._____ статтею _______
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати
до нього (неї) такий захід впливу: __________________________________________________________________
(вид впливу відповідно до статті 24-1
__________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення)
__________________________________________________________________
2. Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної
адміністративним правопорушенням, вирішити у судовому порядку
згідно із законом. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до
вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або в районний
(міський) суд.
Ця постанова набирає законної сили "___".__________ 20__ р.
_______________________________ __________________
(посада, прізвище, ім'я (підпис) та по батькові особи, яка винесла постанову)
М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи, щодо якої
її винесено:
Копію постанови отримав(ла) Копія постанови надіслана
під розписку особисто: рекомендованим листом
"__" ___________ 20__ року з повідомленням: __________________________ "__" _____ 20__ року N ______
(підпис особи) _____________________________
(посада, прізвище
та ініціали особи,
яка відправила постанову)

Додаток 7
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ ________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ____________ Телефон ______________________ _____________________________ Факс _________________________ _____________________________ Електронна пошта _____________
"__" ________ 20__ року N ___ Органу державної виконавчої
служби _______________________
(найменування області, ______________________________
міста, району, повна адреса) ______________________________
Щодо примусового виконання постанови про стягнення штрафу

ЗАЯВА

Постановою __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
__________________________________________________________________
органу Держводгоспу, якою накладено стягнення)
про накладення адміністративного стягнення від
"__" ______________ 20__ року N ________
на гр. __________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який працює ______________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
_________________________________________________________________,
іншої юридичної особи)
проживає _________________________________________________________
(місце проживання, роботи або місцезнаходження майна)
_________________________________________________________________,
за порушення вимог водного законодавства накладено штраф у
сумі ________________________________________________________ грн.
(сума штрафу словами)
У встановлений законодавством строк _________________________ __________________________________________________________________
(строк, до якого штраф мав бути сплачений)
штраф добровільно не сплачено, постанова про накладення
адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена
(не опротестована прокурором). На підставі викладеного та керуючись статтею 308 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та статтею 3 Закону
України "Про виконавче провадження", прошу примусово стягнути
з гр. ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
штраф у сумі ________________________________________________ грн.
(сума штрафу словами)
і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету
України. Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до
статті 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення
повернути ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу та його поштова адреса)
Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення
від "_____" __________ 20___ року N _______ на _________ аркушах.
Підпис керівника
органу Держводгоспу ___________________________ ____________
(прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 8
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ ________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ____________ Телефон ______________________ _____________________________ Факс _________________________ _____________________________ Електронна пошта _____________

РІШЕННЯ
за скаргою (протестом прокурора) на постанову
(потрібне підкреслити)
про адміністративне правопорушення
"__" _________ 20__ року N ________

Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
__________________________________________________________________
яка розглядала скаргу)
_________________________________________________________________,
розглянувши скаргу від "__" ________ 20__ року гр. _______________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу)
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи)
_________________________________________________________________,
протест прокурора ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові прокурора,
__________________________________________________________________
яким опротестовано постанову, найменування органу прокуратури)
на постанову _____________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу, що виніс
__________________________________________________________________
постанову про адміністративне правопорушення,
__________________________________________________________________
та посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
__________________________________________________________________
яка винесла постанову)
про накладення адміністративного стягнення від
"___" ______________ 20___ року N ___________ та наявні матеріали
цієї справи,
ВСТАНОВИВ: __________________________________________________________________
(суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ч. _____ статті ______ і статтями 287-289, 293, 295
Кодексу України про адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП:
__________________________________________________________________
залишив постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення,
__________________________________________________________________
скасував постанову і надіслав справу на новий розгляд, скасував
__________________________________________________________________
постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу)
2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк: _________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
__________________________________________________________________
чи прокурора, який опротестував постанову,
__________________________________________________________________
найменування органу прокуратури)
та _______________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу, який виніс постанову
__________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення)
__________________________________________________________________
____________________________________ _______________
(повна назва посади, прізвище, (підпис)
ім'я та по батькові посадової особи,
яка прийняла рішення)
М.П.

Додаток 9
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ ________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
Місцезнаходження ____________ Телефон ______________________ _____________________________ Факс _________________________ _____________________________ Електронна пошта _____________

РІШЕННЯ
щодо скасування чи зміни постанови
по справі про адміністративне правопорушення
незалежно від наявності протесту прокурора чи скарги
"__" __________ 20___ року N _________

Я, __________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника органу Держводгоспу,
який склав рішення)
керуючись частиною третьою статті 7 та частиною четвертою
статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
розглянув постанову по справі про адміністративне правопорушення
від "____"______________ 20___ року N ___________________, яку
виніс ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
яка винесла постанову)
щодо гр. _______________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої винесена постанова)
який (яка) проживає за адресою _________________________________,
(місце проживання особи)
__________________________________________________________________
та інші матеріали цієї справи,
ВСТАНОВИВ: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керуючись статтями 239, 288, 293 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 Кодексу України
про адміністративні правопорушення)
2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк __________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, проти якої винесено
постанову про адміністративне правопорушення)
__________________________________________________________________
та _______________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу, який виніс постанову
__________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення) __________________________________________________________________
_____________________________________ _________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я (підпис)
та по батькові посадової особи,
яка прийняла рішення)
М.П.

Додаток 10
до Інструкції з оформлення
органами Держводгоспу
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ _________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)

ЖУРНАЛ
реєстрації постанов по справах
про адміністративні правопорушення,
винесених ____________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
N ______________ _______________
Розпочатий "___" ________ 20___ року
Закінчений "___" ________ 20___ року

Зразок журналу
Ліва сторінка журналу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N та дата|Посада, прізвище, ім'я|Відомості про особу,| Номер та дата |Посада, прізвище,|Суть порушення| |винесення|та по батькові особи, | яка притягається | складання | ім'я та по |за протоколом | |постанови|яка винесла постанову |до адміністративної | протоколу про | батькові особи, |з посиланням | | | | відповідальності |адміністративне| яка склала |на нормативно-| | | | | правопорушення| протокол |правові акти | |---------+----------------------+--------------------+---------------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+----------------------+--------------------+---------------+-----------------+--------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Результат | Дата |Результати| Дата |Направлено | Накладені | Відмітки про |При- | | розгляду | вручення |оскарження| сплати | для | адміністративні | стягнення |мітка| | справи (розмір |постанови |(опротес- | штрафу, |примусового| стягнення | | | |штрафу), санкції|(особисто,| тування) |реквізити | стягнення |----------------------+---------------------| | | або відмітки |направлено|постанови |платіжного| |попере-|штраф |майнова| штрафу | майнової | | | про закриття |рекомендо-| (за |документа | |дження |(грн.)|шкода, | (грн.), | шкода | | | справи | ваним |наявністю)| | | | |(грн.) |реквізити | (грн.), | | | |листом за | | | | | | |платіжного|реквізити | | | | адресою) | | | | | | |документа |платіжного| | | | | | | | | | | |документа | | |----------------+----------+----------+----------+-----------+-------+------+-------+----------+----------+-----| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----------------+----------+----------+----------+-----------+-------+------+-------+----------+----------+-----| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Держводгоспу ________________________ _________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Примітка. Журнал пронумеровується, прошнуровується та
скріплюється печаткою органу Держводгоспу.вверх