Документ z1091-16, действует, текущая редакция — Редакция от 09.08.2019, основание - v1623874-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234
(у редакції постанови НКРЕКП
від 01.08.2019 № 1623)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 17 від 09.01.2018
№ 1233 від 18.10.2018
№ 1623 від 01.08.2019}


Форма № 2–НКРЕКП-газ-моніторинг
(місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234
(у редакції постанови НКРЕКП
від 01.08.2019 № 1623)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2016 р.
за № 1091/29221

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 2–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)
«Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та виробникам теплової енергії»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та виробникам теплової енергії (далі - постачальники). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (далі - форма № 2) і термін її подання до НКРЕКП та структурних підрозділів НКРЕКП на територіях.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу.

3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, наведених  у Законі України «Про ринок природного газу».

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 2 складається постачальником станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та структурних підрозділів НКРЕКП на територіях не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі форми № 2 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є календарний місяць.

3. Форма № 2 направляється постачальником до НКРЕКП та територіальних органів НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m2gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Другий примірник форми № 2 направляється на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться суб'єктом господарювання, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт - Times New Roman, розмір - не менше 12 пт.

5. Усі дані форми №  2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Форма № 2 підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

7. У разі відсутності діяльності (постачання) у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках форми звітності, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника «0».

8. Постачальник не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми № 2

1. У розділі I «Стан розрахунків за закуплений природний газ» відображається інформація постачальника щодо фактичного об'єму/обсягу закупівлі природного газу, середньозваженої ціни закупленого  природного газу, стану розрахунків за закуплений природний газ. Усі дані, які вказані у графах 1, 3, 5 - 10 та 12 - 13, заносяться з урахуванням податку на додану вартість та без урахування штрафних санкцій:

1) у графах 1 - 13 наводяться фактичні дані підсумком за звітний період;

2) у графі 1 «Загальний борг на початок періоду» наводяться фактичні дані про загальний борг постачальника перед оптовими продавцями природного газу за закуплений природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

3) у графі 2 «Об'єм/обсяг закупленого  природного газу» наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3, закуплений в оптових продавців за звітний період згідно з  актами приймання-передачі;

4) у графі 3 «Об'єм/обсяг закупленого природного газу» наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.грн, закуплений в оптових продавців відповідно до договорів купівлі-продажу;

5) у графі 4 «Ціна природного газу без ПДВ» наводяться фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, без урахування податку на додану вартість;

6) у графі 5 «Ціна природного газу з ПДВ» наводяться фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, з урахуванням податку на додану вартість;

7) у графі 6 «Оплачено за закуплений природний газ, усього» зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати, що складається із суми показників граф 7 - 9;

8) у графі 7 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання» зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду, які були фактично перераховані з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу за закуплений природний газ;

9) у графі 8 «пільги та субсидії» зазначається інформація щодо загальної суми пільг та субсидій, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за отриманий природний газ;

10) у графі 9 «інші перерахування» наводяться дані про загальну суму інших коштів, крім визначених у графах 7 та 8, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за отриманий природний газ;

11) у  графі 10 «Із графи 6 - оплачено за борги минулих років» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за закуплений природний газ виключно за борги минулих років;

12) у графі 11 «Рівень оплати» наводяться дані про фактичний рівень оплати (у відсотках) оптовому продавцю природного газу за закуплений природний газ (без урахування оплати боргів минулих років). Розрахунок значення графи здійснюється за формулою

гр. 11= ((гр. 6 - гр. 10) / гр. 3);

13) у графі 12 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року» наводяться дані про фактичний борг перед оптовим продавцем природного газу за закуплений природний газ виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року;

14) у графі 13 «Загальний борг на кінець періоду» наводяться дані про фактичний борг постачальника  перед оптовим продавцем природного газу за отриманий природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

15) у рядку 1 «Закуплений природний газ у НАК «Нафтогаз України», усього, у тому числі:» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, закупленого в Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі - НАК «Нафтогаз України»), середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ для постачання побутовим споживачам, релігійним організаціям, державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек». Рядок 1 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.3, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з НАК «Нафтогаз України» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»);

16) у рядку 1.1 «для реалізації побутовим споживачам» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, закупленого в НАК «Нафтогаз України», середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК «Нафтогаз України» за закуплений природний газ для постачання побутовим споживачам;

17) у рядку 1.2 «для реалізації релігійним організаціям» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, закупленого в НАК «Нафтогаз України», середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК «Нафтогаз України» за закуплений природний газ для постачання релігійним організаціям;

18) у рядку 1.3 «для реалізації державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, закупленого в НАК «Нафтогаз України», середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК «Нафтогаз України» за закуплений природний газ для постачання державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек»;

19) у рядку 2 «Закуплений природний газ у газовидобувних підприємств, усього, у тому числі» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків постачальника/суб’єкта господарювання, на якого покладено спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії з газовидобувними підприємствами за закуплений природний газ. Рядок 2 складається із суми показників рядків 2.1 - 2.2, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з газовидобувними підприємствами у відповідному рядку проставляється значення «0»);

20) y рядку 2.1 «у ПАТ «Укргазвидобування» наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з ПАТ «Укргазвидобування» за закуплений природний газ;

21) y рядку 2.2 «у ДАТ «Чорноморнафтогаз» наводяться фактичний об'єм/обсяг закупленого природного газу в тис. м3 та тис. грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з ДАТ «Чорноморнафтогаз» за закуплений природний газ.

2. У розділі ІІ «Стан розрахунків за поставлений природний газ» відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об'єму/обсягу постачання природного газу, середньозваженої ціни поставленого природного газу, стану розрахунків за поставлений природний газ.  

Усі дані, вказані у графах 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15 рядків 1 - 2, заносяться з урахуванням податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу та без урахування штрафних санкцій.

Усі дані, вказані у графах 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15 рядків 3 - 4, заносяться з урахуванням податку на додану вартість, без тарифів на транспортування та розподіл природного газу та без урахування штрафних санкцій:

1)  у графах 1 - 15 наводяться фактичні дані підсумком за звітний період;

2) у графі 1 «Кількість споживачів» зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

3) у графі 2 «Загальний борг на початок періоду» наводяться фактичні дані про загальний борг споживачів перед постачальником природного газу за поставлений природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

4) у графі 3 «Oб'єм/обсяг постачання природного газу, тис.м-3» наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період;

5) у графі 4 «Oб'єм/обсяг постачання природного газу, тис. грн» наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.грн, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період за договорами постачання природного газу;

у графі 5 «Ціна природного газу (рядок 4/рядок 3)» наводяться дані про ціну природного газу, за якою здійснювалося постачання природного газу для відповідної категорії споживачів. Ціна природного газу визначається за формулою

гр. 5 = гр. 4 / гр. 3;

7) у графі 6 «Ціна природного газу з торговельною надбавкою (націнкою) без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл» зазначаються фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахуванням податку на додану вартість та тарифів на транспортування та розподіл природного газу протягом звітного періоду;

8) у графі 7 «Торговельна надбавка (націнка)» наводиться фактична торговельна надбавка (націнка) постачальника природного газу за звітний період без урахування податку на додану вартість;

9) у графі 8 «Оплачено за спожитий природний газ, усього» зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати за договорами постачання природного газу;

10) у графі 9 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання» зазначається інформація щодо надходження коштів протягом звітного періоду, які були фактично оплачені споживачами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника за поставлений природний газ;

11) у графі 10 «пільги та субсидії» наводяться дані про загальну суму субвенцій, пільг та субсидій, які були фактично оплачені/перераховані постачальнику за поставлений споживачам природний газ відповідно до встановленого законодавством порядку;

12) у  графі 11 «інші перерахування» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені споживачами постачальнику за поставлений природний газ. У разі проведення перерахунку споживачам оплати вартості використаного природного газу в цих графах наводяться дані щодо сум проведених перерахувань (зі знаком «+», якщо перерахунок здійснений на користь споживачів);

13) у графі 12 «Iз графи 8 - оплачено за борги минулих років» зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих років;

14)  у графі 13 «Рівень оплати, %» зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду без урахування оплати боргів минулих років за договорами постачання природного газу. Розрахунок значення графи 12 здійснюється за формулою

гр. 12 = (гр. 8 - гр.12) /  гр. 4;

15) у графі 14 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року» зазначається інформація щодо боргу споживачів перед постачальником за поставлений природний газ, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи борг поточного року;

16) у графі 15 «Загальний борг на кінець періоду» зазначається інформація щодо загальної заборгованості перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду за договорами постачання природного газу з урахуванням боргів минулих років;

17) у рядку 1 «Побутові споживачі» зазначаються кількість побутових  споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого побутовим споживачам,  середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків побутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

18) у рядку 1.1 «Пільги та субсидії» зазначаються кількість споживачів, які користуються пільгами та субсидіями, фактичні дані про суму пільг та субсидій, які були нараховані, фактично оплачені/перераховані постачальнику за поставлений побутовим споживачам природний газ, та стан розрахунків по пільгах та субсидіях;

19) у рядку 2 «Релігійні організації» зазначаються кількість релігійних організацій, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого релігійним організаціям, середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків релігійних організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

20) у рядку 3 «Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн з ПДВ, поставленого державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек», середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків підприємства з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

21) у рядку 4 «Виробники теплової енергії, усього, у тому числі:» зазначаються дані щодо кількості виробників теплової енергії, фактичного об'єму/обсягу природного газу в тис.м-3 та тис.грн з ПДВ, поставленого виробникам теплової енергії, середньозваженої ціни природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника та стану розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 4.1 - 4.4;

22) у рядку 4.1 «ТКЕ-населення» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого виробникам теплової енергії для населення, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

23) у рядку 4.2 «ТКЕ-релігія» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого виробникам теплової енергії для релігійних організацій, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

24) у рядку 4.3 «ТКЕ-бюджет» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду; 

25)  у рядку 4.4 «ТКЕ-інші» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис.м-3 та тис.грн, поставленого виробникам теплової енергії для суб'єктів господарювання, крім вказаних у рядках 4.1 - 4.3, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

26) у рядках 2 - 4 (4.1 - 4.4) дані зазначаються без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі № 2 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення здійснюється у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми № 2 надсилаються постачальником окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

{Інструкція в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх