Документ z1011-13, действует, текущая редакция — Принятие от 29.05.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.07.2013. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

САНАТОРНО-КУРОРТНА КАРТА
для дітей віком 0-17 років включно

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1011/23543

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно» (далі - форма № 076/о).

2. Форма № 076/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров’я (лікарем-педіатром, лікарем загальної практики-сімейним лікарем), який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу за місцем проживання чи реєстрації дитини віком 0-17 років включно.

3. Підставою для заповнення форми № 076/о для дітей віком 0-17 років включно є дані форми № 112/о «Історія розвитку дитини» (далі - форма № 112/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.

4. Перед заповненням санаторно-курортної карти діти віком 0-17 років включно повинні завершити обстеження, включно з консультаціями необхідних спеціалістів. Якщо за його результатами та станом здоров’я дитини встановлені медичні протипоказання для санаторно-курортного лікування, то санаторно-курортна карта не видається.

5. Форма № 076/о заповнюється за наявності форми № 077/о «Путівка в дитячий санаторій» (далі - форма № 077/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, на дітей у віці до 17 років включно (17 років, 11 місяців, 29 днів), яка відповідає раніше сформованому висновку санаторно-курортної відбіркової комісії. Вказана путівка є іменною. У випадку, коли для дитини буде придбана путівка (курсівка) для санаторно-курортного лікування безпосередньо у вказаному санаторно-курортному закладі, то наявність форми № 076/о на момент заповнення карти необов’язкова.

6. Видача форми № 076/о на прізвище, яке не відповідає прізвищу та імені дитини, що вказані у путівці, не дозволяється. Крім того, вік дитини і показання повинні відповідати медичному профілю санаторію.

7. Лікар, який заповнює форму № 076/о, зобов’язаний заповнити всі пункти форми № 076/о конкретно, чітко, згідно з поставленими запитаннями, які в ній наведені. Пропуск окремих пунктів не допускається.

8. Найменування закладу охорони здоров’я, у якому заповнюється форма № 076/о, повинно відповідати його повній назві, місцезнаходження - всім поштовим реквізитам, включаючи п’ятизначний індекс.

9. При заповненні форми № 076/о проставляється дата її заповнення (число, місяць, рік).

10. У пункті 1.1 розділу І зазначаються найменування, місцезнаходження та телефон закладу охорони здоров’я за місцем диспансерного нагляду дитини.

11. У пункті 1.2 розділу І вказуються повністю прізвище, ім’я, по батькові дитини, скорочення не допускаються. Далі зазначаються найменування дошкільного (загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого) навчального закладу та класу (групи), де навчається дитина.

12. У пункті 1.3 розділу І вказується цифровим способом дата народження (число, місяць, рік).

13. У пункті 1.4 розділу І вказуються місце проживання та контактний телефон дитини 16-17 років включно згідно з паспортними даними.

14. У пункті 1.5 розділу І для дитини до 15 років включно записуються місце проживання одного з батьків або інших законних представників згідно з паспортними даними, місце їх роботи та контактний телефон.

15. Розділ ІІ включає медичні дані щодо дитини, для якої заповнюється форма № 076/о.

15.1. У пункті 2.1 розділу ІІ вказується анамнез дитини: антропометричні дані, особливості розвитку, перенесені захворювання, травми (в якому віці).

15.2. У пункті 2.2 розділу ІІ характеризується спадковість: обтяжена (чим саме) чи необтяжена.

15.3. У пункті 2.3 розділу ІІ зазначаються профілактичні щеплення, вказуються дата, доза, серія і найменування препаратів, якими проведені щеплення відповідно до віку дитини та календаря профілактичних щеплень. Для дітей віком 0–17 років включно дані заповнюються з розділу «Карта обліку профілактичних імунізацій і реакцій на щеплення» форми № 112/о, з розділу «Профілактичні щеплення» форми № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, або форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560.

15.4. У пунктах 2.4–2.6 розділу ІІ вказуються анамнез зазначеного захворювання, скарги в цей період та дані об’єктивного огляду.

15.5. При заповненні пункту 2.7 розділу ІІ необхідно вказати результати всіх зазначених обов’язкових досліджень та дату проведення кожного з них (за винятком флюорографії для дітей у віці до 14 років включно). У рядку «Інші дослідження» доцільно вказати ті, які є інформативними для патології, з приводу якої рекомендується санаторно-курортне лікування. Результати лабораторних і функціональних досліджень на момент заповнення карти не повинні бути більш як місячної, а з апаратних досліджень - шестимісячної давності.

15.6. При заповненні пункту 2.8 розділу ІІ потрібно дотримуватися загальноприйнятих національних клінічних класифікацій та Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду. Діагноз повинен бути розгорнутим, містити всі передбачені класифікацією особливості (клінічну форму, ступінь важкості, стадію захворювання тощо).

15.7. У пункті 2.9 розділу ІІ вказуються супутні захворювання; у пункті 2.10 записується висновок щодо потреби дитини у супроводі одного з батьків або законних представників.

15.8. У пункті 2.11 розділу ІІ відмічається згода батьків (законних представників) на лікування у санаторно-курортному закладі із зазначенням їх прізвища та підпису.

16. Заповнена форма № 076/о підписується лікуючим лікарем і завідувачем відділення та завіряється печаткою закладу охорони здоров’я.

Після заповнення форма № 076/о подається разом з медичною обліковою документацією, на підставі якої вона заповнювалась, на розгляд санаторно-курортної відбіркової комісії. Зазначена комісія робить запис щодо заключного висновку стосовно основного діагнозу, супутніх захворювань та рекомендованого санаторно-курортного лікування (розділ ІІІ форми № 076/о). Висновок підписується головою та членами комісії і завіряється печаткою закладу.

17. Форма № 076/о видається не пізніше ніж за 10 днів до початку санаторно-курортного лікування і дійсна протягом 2-х місяців з дня її видачі.

18. Після завершення курсу лікування дитини віком 0-17 років включно лікуючий лікар санаторно-курортного закладу заповнює відривний талон до форми № 076/о (розділ IV), де зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові дитини (пункт 4.1 розділу IV), найменування профілю санаторію (пункт 4.2 розділу IV), діагноз санаторію (пункт 4.3 розділу IV), супутні захворювання (пункт 4.4 розділу IV), проведене лікування, кількість процедур, ефективність лікування (динаміка антропометричних, гематологічних показників, функціональних проб), зміни в соматичному статусі, загальна оцінка результатів лікування (пункти 4.5, 4.6 розділу IV), рекомендації відповідно до подальшого лікування (пункт 4.7 розділу IV), який підписується лікуючим лікарем, головним лікарем санаторію (заступником головного лікаря) і завіряється печаткою санаторію.

Заповнений відривний талон надсилається санаторно-курортним закладом поштою в заклад охорони здоров’я, який надавав амбулаторно-поліклінічну допомогу, або видається на руки одному з батьків чи законному представнику, для передачі у заклад охорони здоров’я за місцем проживання та диспансерного нагляду за дитиною віком 0-17 років включно.

19. У разі ведення форми № 076/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

20. Форма № 076/о зберігається разом з формою первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № __ », затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, в санаторно-курортному закладі 25 років, а відривний талон підклеюється у відповідній обліковій медичній документації закладу охорони здоров’я, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу, і зберігається відповідно до передбачених строків її зберігання.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвверх