Документ z1001-18, действует, текущая редакция — Принятие от 27.08.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.09.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 1001/32453

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 76-РВК "Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти"

I. Загальні положення

1. Форма звітності № 76-РВК "Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти" (далі - звіт) поширюється на відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 05 вересня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 20 вересня.

2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають зведений по регіону звіт до відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальних органів Держстату не пізніше 05 жовтня.

3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня.

III. Порядок складання звіту

1. Щороку відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад складають звіт на основі первинних звітів навчальних закладів за формою № ЗНЗ-1 "Звіт денного закладу загальної середньої освіти".

2. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району, місту, об’єднаній територіальній громаді.

3. Дані про інтернатні заклади загальної середньої освіти включаються до зведеного звіту. Одночасно з цим складається окремий звіт, до якого включаються дані лише про інтернатні заклади загальної середньої освіти та інтернатні відділення закладів загальної середньої освіти і не включаються відомості про спеціальні заклади загальної середньої освіти. Дані про спеціальні класи, організовані при інтернатних закладах загальної середньої освіти, включаються лише до рядків 14, 15, 19 розділу I.

IV. Заповнення розділу I "Кількість закладів, у них учнів та вчителів"

1. За рядками 02-23 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-07, 11, 16, 18, 19, 26, 27 за всіма графами.

3. До рядків 02, 12, 20 включаються відомості про заклади, у складі яких є тільки 1 - 4 класи, до рядків 03, 13, 21 відповідно 1-9 класи, до рядків 04-07, 14, 15, 22, 23 - 1-11 (12), 5-11 (12) або 10-11 (12) класи.

4. На вільному місці звіту необхідно зробити примітку щодо навчально-виховних комплексів (об’єднань) (з рядка 09) про те, у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні комплекси (об’єднання).

5. До рядків 06 і 07 включаються дані лише про учнів, які навчаються за навчальними планами гімназій і ліцеїв, а дані про учнів цих закладів, які навчаються за навчальними планами загальноосвітніх шкіл, наводяться за рядками 26 і 27 у графах 2, 5, 8.

6. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 12-15 за всіма графами, а дані рядка 19 - сумі даних рядків 20-23 за всіма графами.

7. До рядка 16 включаються дані про спеціальні заклади загальної середньої освіти всіх типів (у тому числі інтернатні відділення), про учнів спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, організованих при денних закладах загальної середньої освіти, за винятком учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах, дані про яких наведені в рядках 02-15 розділу I.

8. До рядка 18 включаються дані про школи для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання.

9. До рядка 19 не включаються дані про санаторні школи-інтернати та санаторні школи, які мають інтернатні відділення.

V. Заповнення розділу II "Кількість закритих, відкритих, реорганізованих закладів"

1. Дані цього розділу не включаються до розділу I.

2. До рядка 01 включаються дані про заклади, діяльність яких призупинено, а до рядка 02 - про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Ці дані не включаються до розділу I.

3. До рядків 03-06 включаються дані про закриті, введенні в дію та реорганізовані заклади.

VI. Заповнення розділу III "Відомості про гуртки, секції, організовані закладами загальної середньої освіти"

1. У розділі III наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих закладами загальної середньої освіти, та кількість учнів, які в них займаються. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти і розташовані в приміщеннях закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються.

2. Дані рядка 01 можуть бути меншими суми даних рядків 02-11 за всіма графами за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки.

VII. Заповнення розділу IV "Розподіл учнів за класами на початок навчального року"
(без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів)

1. У графах 1-17 дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01-10 - усього щодо міських поселень і сільської місцевості разом, за рядками 11-20 - у міських поселеннях, 21-30 - у сільській місцевості.

2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі мають дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами.

3. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2, 3 за всіма рядками.

4. Дані графи 7 мають дорівнювати сумі даних граф 1, 4-6 за всіма рядками, дані графи 13 - відповідно сумі даних граф 8-12, дані графи 17 - сумі даних граф 14-16 за всіма рядками.

5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками.

6. Дані рядків 06, 16, 26 за всіма графами мають відповідати даним рядка 10 за всіма графами розділу I звітів за формою звітності № ЗНЗ-1 "Звіт денного закладу загальної середньої освіти" (далі - звіт № ЗНЗ-1).

7. Дані рядків 07, 17, 27 мають відповідати даним рядка 11 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

8. Дані рядків 08, 18, 28 мають відповідати даним рядка 17 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

9. Дані рядків 33 і 34 мають дорівнювати відповідним даним рядка 12 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.

10. Дані рядків 35 і 36 мають дорівнювати відповідним даним рядка 13 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.

11. Дані рядків 37 і 38 мають дорівнювати відповідним даним рядка 14 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.

12. Дані, наведені довідково у рядках 39-42, не входять до жодного з розділів звіту.

VIII. Заповнення розділу V "Відомості про змінність навчання, групи продовженого дня, класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів"

1. У рядках 01-20 дані наводяться без спеціальних закладів загальної середньої освіти та без спеціальних класів, організованих при денних закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах).

2. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01 - кількість закладів, які працюють у дві зміни, 02 - кількість учнів, які навчаються в другу зміну.

3. У рядках 04, 07 наводяться дані про кількість груп продовженого дня, а в рядках 05, 06, 08 - кількість учнів у цих групах.

4. Дані рядків 07 і 08 не включаються до рядків 04 і 05 відповідно.

5. У рядку 09 зазначається кількість груп у школах-інтернатах (інтернатних відділеннях), включаючи й групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 10 - кількість дітей дошкільного віку в цих групах.

6. У рядках 11-20 наводять дані про всі 1-4 класи і класи-комплекти (у тому числі перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти). Дані рядка 11 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV дані про такі класи не включаються.

7. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 13, 15, 17, 19 за всіма графами, а дані рядка 12 - сумі даних рядків 14, 16, 18, 20.

8. У рядках 21-29 дані наводяться за всіма закладами загальної середньої освіти, відображеними в рядку 01 розділу I.

9. Дані рядка 25 мають відповідати сумі даних рядків 19, 21 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

10. Дані рядка 26 мають відповідати сумі даних рядків 22, 24 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

11. У рядку 30 наводяться дані про вихованців шкіл-інтернатів, інтернатних відділень (без спеціальних закладів, але включаючи санаторні школи з інтернатними відділеннями та школи соціальної реабілітації), які проживають у цих закладах, а навчаються в інших закладах. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 38 розділу I звіту № ЗНЗ-1.

IX. Заповнення розділу VI "Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році"
(без учнів спеціальних закладів усіх типів та спеціальних класів (крім санаторних шкіл з інтернатними відділеннями та шкіл соціальної реабілітації)

1. У рядках 01-09 наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до розділу IV не включаються, а вказуються в рядках 04, 14, 24 розділу II.

2. До рядка 09 уключаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності).

3. У рядках 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).

4. До рядка 14 включаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 18, а до рядка 15 - про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту (з рядків 11, 13), без екстернів, дані про яких зазначаються в рядку 19.

5. До рядків 16, 17 (з рядка 15) включаються дані про випускників, які нагороджені золотою (срібною) медаллю.

6. У рядках 21, 22 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Х. Заповнення розділу VII "Кількість учнів за віком"
(станом на 01 січня 20__ року)

1. У розділі V дані про учнів розподіляються за віком (графи 2-15) й одночасно за класами (рядки 02-13) станом на 01 січня наступного року.

2. До рядків 01-15 не включається інформація про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах (школах-інтернатах) і спеціальних класах.

3. Дані рядка 01 графи 1 за класами мають відповідати даним рядка 02 графи 18 розділу IV.

4. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами.

5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, а в рядку 15 - про кількість учнів у сільській місцевості.

6. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

7. До рядка 16 "Крім того" включаються дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах усіх типів, спеціальних гімназіях, ліцеях, навчально-реабілітаційних центрах та у спеціальних класах, організованих при денних закладах загальної середньої освіти. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 16 графи 8 розділу I.

8. Сума даних рядків 01, 16 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу I.

9. У рядках 18-21 учнів першого класу необхідно розподілити за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 18-21 має дорівнювати даним рядка 02 графи 1.

XI. Заповнення розділу VII "Кількість вихователів"

1. У розділі VI наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у закладах загальної середньої освіти, із зазначенням в рядках 03, 05, 07 даних про тих, які мають основну роботу в цих закладах. Відомості про вихователів, які працюють у спеціальних школах-інтернатах та в групах продовженого дня, організованих у спеціальних школах та спеціальних школах-інтернатах для дітей, які приходять тільки на навчання, необхідно навести у графі 4 у рядках 02, 03 та 06, 07. Дані графи 4 не включаються до граф 1-3.

2. Сума даних рядків 02, 04, 06 має дорівнювати даним рядка 01.

XII. Заповнення розділу IX "Відомості про опорні заклади"

1. У рядках 01-10 наводяться дані відповідних рядків і граф розділу I звітів № ЗНЗ-1 щодо опорних закладів, а в рядках 11 і 12 - дані рядків 50 і 51 розділу XII звіту № ЗНЗ-1.

2. Дані рядка 13 мають дорівнювати сумі даних рядків 01 і 13 розділу X звіту № ЗНЗ-1, відповідно дані рядка 14 - сумі даних рядків 02 і 14, дані рядка 15 - сумі даних рядків 03 і 15 розділу X звіту № ЗНЗ-1 тощо.

3. У рядку 25 зазначається кількість філій опорних закладів у міських поселеннях і сільській місцевості разом.

4. У рядках 26-50 наводяться аналогічні дані щодо сільської місцевості, які мають відповідати даним рядків 13-24, 26 розділу X звіту № ЗНЗ-1.

XIII. Наведення довідкової інформації

1. У рядках 01-06 наводиться довідкова інформація про кількість міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) трудового навчання і професійної орієнтації учнів, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени.

2. У разі якщо учні сільської місцевості проходять навчання в комбінаті, розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням комбінату).

В.о. директора департаменту
економіки та фінансування


О.Л. ТкаченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
денних закладів загальної середньої освіти
(Форма № 76-РВК)

В.о. директора департаменту
економіки та фінансування


О.Л. Ткаченковверх