Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Порядок, Запрос [...] от 14.04.2016631
Документ z0996-16, действует, текущая редакция — Принятие от 14.04.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.08.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.04.2016  № 631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 996/29126

Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи

Відповідно до статей 2, 4, 24, 25 Закону України «Про ринок природного газу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи, що додається.

2. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету УкраїниВ. Демчишин


К.М. Ляпіна


М. НіжнікЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
14.04.2016  № 631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 996/29126

ПОРЯДОК
здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок є обов'язковим для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які мають намір отримати рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи.

2. Зобов'язання щодо сертифікації оператора газотранспортної системи встановлюються незалежно від обраної моделі відокремлення оператора газотранспортної системи.

II. Вимоги до повідомлення, документів, даних та інформації, що надаються суб’єктом господарювання, який подає запит на сертифікацію

1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи (далі – Подавач запиту), обирає одну з передбачених Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон) моделей відокремлення («OU» або «ISO»).

2. Подавач запиту після виконання ним вимог, передбачених Законом, щодо відокремлення оператора газотранспортної системи подає запит на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи (далі – запит на сертифікацію) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, і такі документи, дані та інформацію:

1) баланс та звіт про фінансові результати оператора газотранспортної системи на останню звітну дату, що передує поданню запиту на сертифікацію;

2) копію рішення про призначення членів наглядової ради оператора газотранспортної системи, засвідчену керівником оператора газотранспортної системи;

3) копію рішення про призначення членів виконавчого органу оператора газотранспортної системи, засвідчену керівником оператора газотранспортної системи;

4) дані та інформацію щодо посадових та службових осіб оператора газотранспортної системи, які стали посадовими або службовими особами оператора газотранспортної системи впродовж шести місяців до дати подання запиту на сертифікацію, та про їхню попередню роботу в компанії – суб’єкті господарювання (у тому числі іноземному), який здійснює діяльність у сфері виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

5) перелік суб’єктів господарювання на ринку природного газу, які перебувають під контролем оператора газотранспортної системи як пов'язаної особи, із чітким зазначенням способу здійснення такого контролю та відповідних прав;

6) перелік суб’єктів господарювання на ринку природного газу, які здійснюють контроль над оператором газотранспортної системи як пов'язані особи, із чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі суб’єкти господарювання;

7) перелік ліцензій, дозволів та/або іншої дозвільної документації, отриманої оператором газотранспортної системи з метою здійснення діяльності на ринку природного газу та/або інших країн.

3. До запиту на сертифікацію Подавач запиту також додає заповнений опитувальний лист із сертифікації оператора газотранспортної системи (далі – Опитувальний лист) за відповідною моделлю відокремлення (додатки 2 та 3), документи, дані, інформацію, що вимагаються згідно із цим Опитувальним листом, та документ, що підтверджує проведення Подавачем запиту оплати за здійснення сертифікації відповідно до умов, передбачених цим Порядком.

4. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі Опитувального листа, та документи, дані та інформація згідно із цією графою оформлюються окремим додатком до Опитувального листа, який підписується Подавачем запиту. При цьому у відповідній графі робиться запис «додається у додатку(ах) №___», а в додатках до Опитувального листа записується назва відповідної графи «Додаток до графи №___».

5. Документи, дані та інформація, передбачені цим розділом, подаються Регулятору в письмовій та електронній формі українською та англійською мовами.

6. Регулятор має право вимагати від Подавача запиту іншу необхідну інформацію, що стосується виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, визначених Законом.

ІII. Процедура сертифікації

1. Регулятор перевіряє відповідність суб'єкта господарювання, який подав запит на сертифікацію, вимогам про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбаченим Законом для обраної моделі відокремлення.

2. У разі якщо запит на сертифікацію подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, процедура сертифікації здійснюється відповідно до пунктів 3–9 цього розділу з урахуванням особливостей, передбачених розділом V цього Порядку.

3. Регулятор може прийняти рішення про відмову Подавачу запиту в сертифікації у разі:

1) невідповідності Подавача запиту вимогам про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбаченим Законом для обраної моделі відокремлення;

2) виявлення у поданих документах даних, що не відповідають дійсності;

3) ненадання Подавачем запиту у повному обсязі документів, даних та інформації, передбачених цим Порядком та/або на запит Регулятора.

4. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту на сертифікацію Регулятор направляє Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про отримання запиту про сертифікацію.

5. Регулятор приймає попереднє рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації протягом чотирьох місяців з дня отримання запиту на сертифікацію.

6. Регулятор невідкладно з дня прийняття попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації надає Секретаріату Енергетичного Співтовариства попереднє рішення Регулятора про сертифікацію або про відмову у сертифікації разом з усією інформацією, що стосується прийнятого рішення.

7. Регулятор повідомляє Подавача запиту про отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію протягом трьох робочих днів з дня отримання такого висновку.

8. Регулятор протягом двох місяців з дня отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію розглядає такий висновок та приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації.

9. Остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, прийняте з урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації, підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора разом із висновком Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації.

У разі якщо Регулятор приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, що не враховує висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, на офіційному веб-сайті Регулятора також розміщується пояснення Регулятора щодо причин неврахування такого висновку.

10. Подавач запиту має право оскаржити в суді у встановленому законодавством порядку рішення Регулятора про відмову у сертифікації.

ІV. Розмір та порядок стягнення плати за здійснення сертифікації

1. За здійснення сертифікації стягується плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію. Суб’єкт господарювання, який подав запит на сертифікацію, повинен внести плату протягом десяти робочих днів з дня подання запиту про сертифікацію та подати Регулятору відповідний документ, що підтверджує внесення плати за здійснення сертифікації (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного терміналу, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку).

2. Оплата за здійснення сертифікації перераховується до Державного бюджету України.

V. Особливості сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства

1. У разі якщо запит на сертифікацію подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, Регулятор протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

2. Регулятор приймає попереднє рішення про відмову у сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, якщо:

1) такий суб'єкт не виконує вимоги про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачені Законом;

2) прийняття рішення про сертифікацію такого суб'єкта зашкодить безпеці постачання природного газу України або Енергетичного Співтовариства з урахуванням:

прав та обов'язків Енергетичного Співтовариства щодо відповідної держави, що не є стороною Енергетичного Співтовариства, на підставі норм міжнародного права, зокрема міжнародних угод (договорів) з питань безпеки постачання природного газу, сторонами яких є Енергетичне Співтовариство та відповідна держава;

прав та обов'язків України щодо відповідної держави, що не є стороною Енергетичного Співтовариства, на підставі міжнародних договорів України, укладених з такою державою, за умови, що такі права та обов'язки не суперечать Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

прав та обов'язків, взятих на себе Україною на підставі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

інших фактів та обставин, що стосуються такого суб'єкта та/або держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, та мають значення для визначення відповідності такого суб'єкта вимогам про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбаченим Законом.

3. Регулятор має право запитувати у центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, та інших суб'єктів владних повноважень висновки щодо питань, зазначених у частині другій статті 26 Закону. Регулятор враховує такі висновки під час ухвалення рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації.

4. Регулятор приймає остаточне рішення про відмову у сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, без врахування висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства, якщо прийняття рішення про сертифікацію такого суб'єкта створює загрозу для безпеки постачання природного газу Україні чи становить загрозу інтересам національної безпеки України, за процедурою, визначеною у розділі ІІІ цього Порядку.

VІ. Строк дії рішення про сертифікацію та моніторинг дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи

1. Строк дії рішення про сертифікацію має відповідати строку дії ліцензії на право провадження господарської діяльності із транспортування природного газу, встановленої Законом. Протягом дії рішення про сертифікацію суб’єкт господарювання, що пройшов сертифікацію, не має права за власною ініціативою змінювати обрану згідно із Законом модель відокремлення, крім переходу з моделі відокремлення ISO до моделі відокремлення OU.

2. У разі наявності у суб’єкта господарювання, що пройшов сертифікацію, наміру продовжувати виконувати функції оператора газотранспортної системи відповідно до вимог Закону, такий суб’єкт господарювання за п’ять місяців до закінчення строку дії рішення про сертифікацію подає до Регулятора документи, передбачені розділом ІІ цього Порядку.

3. Повторна процедура сертифікації здійснюється відповідно до цього Порядку.

4. За результатом моніторингу дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи Регулятор може ініціювати проведення перевірки дотримання оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи у таких випадках:

1) отримання повідомлення від оператора газотранспортної системи відповідно до частини третьої статті 25 Закону;

2) наявність обґрунтованого припущення про те, що запланована зміна контролю або прав інших осіб над оператором газотранспортної системи може призвести або призвела до порушення вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом;

3) отримання обґрунтованої вимоги від Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

5. Регулятор проводить перевірку дотримання оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи протягом чотирьох місяців з дня:

1) отримання відповідного повідомлення від оператора газотранспортної системи – у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 4 цього розділу;

2) повідомлення оператору газотранспортної системи про початок перевірки за власною ініціативою Регулятора – у випадку, визначеному підпунктом 2 пункту 4 цього розділу;

3) отримання відповідної вимоги – у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 4 цього розділу.

6. У разі виявлення недотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом, Регулятор повідомляє про це оператора газотранспортної системи, який зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом обґрунтованого строку, визначеного Регулятором, що не може перевищувати двох місяців, і надати документи, дані та інформацію про усунення таких порушень.

7. У разі неусунення оператором газотранспортної системи виявлених Регулятором порушень вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи Регулятор приймає рішення про недотримання оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом. У такому разі Регулятор застосовує до оператора газотранспортної системи санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності із транспортування природного газу або фінансові санкції (штрафи), передбачені статтею 59 Закону.

8. Регулятор невідкладно повідомляє Секретаріат Енергетичного Співтовариства про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором газотранспортної системи до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства.

9. Оператор газотранспортної системи зобов'язаний повідомити Регулятора про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором газотранспортної системи до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Порядку здійснення процедури
сертифікації оператора
газотранспортної системи
(пункт 2 розділу ІІ)

ЗАПИТ
на проведення сертифікації оператора газотранспортної системиДодаток 2
до Порядку здійснення процедури
сертифікації оператора
газотранспортної системи
(пункт 3 розділу ІІ)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
із сертифікації оператора газотранспортної системи за моделлю відокремлення OU

1. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон)

1. Обрати один із пунктів, вимогам якого відповідає суб’єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи (далі – Подавач запиту):

1) Подавач запиту є оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі;

2) Подавач запиту є оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, власником корпоративних прав якого є держава чи суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше ніж 51 відсотком корпоративних прав такого оператора, спільно з юридичною особою (особами) (далі – Партнер ГТС), яка відповідає таким вимогам:

контроль над Партнером ГТС не здійснює жодна особа (особи) з держави (держав), яка (які) не є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполученими Штатами Америки;

Партнер ГТС є оператором газотранспортної системи, який отримав остаточне рішення про сертифікацію від національного регулятора енергетики відповідної держави на підставі положень національного законодавства цієї держави, якими впроваджуються стаття 10 Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС і стаття 3 Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та якими скасовується Регламент (ЄС) 1775/2005. При цьому остаточне рішення про сертифікацію Партнера ГТС було прийнято національним регулятором енергетики відповідної держави з урахуванням висновку Європейської Комісії щодо сертифікації Партнера ГТС;

3) інше (зазначити).

2. Подавач запиту додає до цього Опитувального листа такі документи (завірені керівником підприємства копії), дані та інформацію:

1) перелік акціонерів (учасників) Подавача запиту із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника та кількості акцій і голосів (зокрема їх відсотка від загальної кількості), якими володіє кожен з таких акціонерів;

2) перелік акціонерів (учасників), які володіють не менше ніж 25 відсотками від загальної кількості акцій (частки у статутному капіталі) та/або голосів учасників загальних зборів акціонерів (учасників) Подавача запиту, із зазначенням кількості акцій і голосів (зокрема їх відсотка від загальної кількості), якими володіє кожен з таких акціонерів (учасників);

3) перелік суб’єктів господарювання та/або осіб, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль над Подавачем запиту та Партнером ГТС, із зазначенням держав, в яких вони зареєстровані;

4) копію остаточного рішення про сертифікацію Партнера ГТС від національного регулятора енергетики відповідної держави (за наявності) разом із копією відповідного висновку Європейської Комісії щодо сертифікації Партнера ГТС.

2. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини першої статті 23 Закону щодо незалежності від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка не є складовою вертикально інтегрованої організації і здійснює свою господарську діяльність незалежно від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців (так/ні)?

Якщо «ні», вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить Подавач запиту.

3. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини другої статті 23 Закону стосовно того, що оператором газотранспортної системи може бути виключно її власник, крім випадку, визначеного частиною першою статті 27 Закону (потрібне підкреслити)

Подавач запиту є єдиним власником газотранспортної системи.

Подавач запиту володіє газотранспортною системою лише частково (так/ні).

Якщо «так», вказати частину (частку) газотранспортної системи, на яку відсутнє право власності у Подавача запиту, суб’єкта господарювання, що є власником зазначеної частини газотранспортної системи.

Подавач запиту є спільним підприємством, яке створене двома або більше суб’єктами господарювання, що володіють газотранспортними системами, у тому числі в різних державах – сторонах Енергетичного Співтовариства (так/ні).

Якщо «так», наведіть найменування цих суб’єктів господарювання та частки газотранспортних систем, якими вони володіють.

Газотранспортна система перебувала до 06 жовтня 2011 року включно у складі вертикально інтегрованої організації, і власник газотранспортної системи визначив суб'єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію (так/ні).

Якщо «так», надайте копію документа, яким власник газотранспортної системи визначив суб'єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію.

4. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини третьої статті 23 Закону щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, та безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) або користуватися будь-яким правом щодо оператора газотранспортної системи (у тому числі будь-якими правами щодо самої газотранспортної системи) (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб’єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб’єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно призначати принаймні одну посадову особу оператора газотранспортної системи та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб оператора газотранспортної системи, на які вони мають право призначати, та засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль), суб’єктів господарювання і видів діяльності, над якими вони здійснюють контроль.

У разі якщо права здійснює державний орган, положення про відокремлення оператора вимагають забезпечення незалежності від державного органу, який користується цими правами щодо діяльності з транспортування та видобутку або постачання газу. Тому у випадку, якщо цими правами користуються один або кілька державних органів, установ чи організацій, необхідно запровадити механізми, які забезпечують таку незалежність.

У зв’язку з цим наведіть перелік державних органів, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль або користуються будь-якими правами щодо транспортування, видобутку та постачання газу, засоби їх контролю та механізми, якими забезпечується незалежність оператора від державного органу.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно бути посадовою особою оператора газотранспортної системи і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб оператора газотранспортної системи та суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних), які провадять діяльність з видобутку та/або постачання природного газу.

__________
-1 У цьому пункті «право» розуміється у значенні, визначеному частиною четвертою статті 23 Закону.

5. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини п’ятої статті 23 Закону щодо забезпечення таємниці комерційної інформації-2

Стисло опишіть процедуру, якою передбачається, що інформація, яка становить комерційну цінність, не передається суб’єктам господарювання, що провадять діяльність з видобутку та/або постачання газу, з посиланням на відповідні акти та документи (закони, кодекси систем, договори між компаніями, статути тощо).

__________
-2 Застосовується до оператора газотранспортної системи, який був складовою вертикально інтегрованої організації, та працівників такого оператора.

6. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини шостої статті 23 Закону в частині забезпечення здійснення функцій, передбачених частиною першою статті 20 Закону, за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів

Чи має можливість Подавач запиту забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток, включаючи нове будівництво та реконструкцію, газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб'єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, враховуючи поступовий розвиток ринку природного газу, за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік документів, якими можна підтвердити виконання таких вимог.

Якщо «ні», також зазначте, щодо яких саме ресурсів та на які цілі у Подавача запиту відсутня або обмежена можливість забезпечення надійної та безпечної експлуатації, підтримання в належному стані та розвитку, включаючи нове будівництво та реконструкцію газотранспортної системи.

Також стисло опишіть усі завдання, які виконує Подавач запиту як оператор газотранспортної системи, та зробіть висновок про його відповідність вимогам статей 20, 22 Закону. Надайте копії або посилання на відповідні акти та документи (закони, кодекси системи, договори між компаніями, статути тощо), які засвідчують, що Подавач запиту несе повну відповідальність за виконання завдань та обов’язків оператора газотранспортної системи.Додаток 3
до Порядку здійснення процедури
сертифікації оператора
газотранспортної системи
(пункт 3 розділу ІІ)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
із сертифікації оператора газотранспортної системи за моделлю відокремлення ISO

1. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон)

1. Обрати один із пунктів, якому відповідає суб’єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи (далі – Подавач запиту):

1) Подавач запиту є оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі;

2) Подавач запиту є оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, власником корпоративних прав якого є держава чи суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше ніж 51 відсотком корпоративних прав такого оператора, спільно з юридичною особою (особами) (далі – Партнер ГТС), яка відповідає таким вимогам:

контроль над Партнером ГТС не здійснює жодна особа (особи) з держави (держав), яка не є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполученими Штатами Америки;

Партнер ГТС є оператором газотранспортної системи, який отримав остаточне рішення про сертифікацію від національного регулятора енергетики відповідної держави на підставі положень національного законодавства цієї держави, якими впроваджуються стаття 10 Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС і стаття 3 Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та якими скасовується Регламент (ЄС) 1775/2005. При цьому остаточне рішення про сертифікацію Партнера ГТС було прийнято національним регулятором енергетики відповідної держави з урахуванням висновку Європейської Комісії щодо сертифікації Партнера ГТС;

3) інше (зазначити).

2. Подавач запиту додає до цього Опитувального листа такі документи (завірені керівником підприємства копії), дані та інформацію:

1) перелік акціонерів (учасників) Подавача запиту із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника та кількості акцій і голосів (зокрема їх відсотка від загальної кількості), якими володіє кожен з таких акціонерів;

2) перелік акціонерів (учасників), які володіють не менше ніж 25 відсотками від загальної кількості акцій (частки у статутному капіталі) та/або голосів учасників загальних зборів акціонерів (учасників) Подавача запиту, із зазначенням кількості акцій і голосів (зокрема їх відсотка від загальної кількості), якими володіє кожен з таких акціонерів (учасників);

3) перелік суб’єктів господарювання та/або осіб, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль над Подавачем запиту та Партнером ГТС, із зазначенням держав, в яких вони зареєстровані;

4) копію остаточного рішення про сертифікацію Партнера ГТС від національного регулятора енергетики відповідної держави (за наявності) разом із копією відповідного висновку Європейської Комісії щодо сертифікації Партнера ГТС.

2. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини першої статті 23 Закону щодо незалежності від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка є складовою вертикально інтегрованої організації та/або здійснює свою господарську діяльність залежно від діяльності з видобутку, розподілу або постачання природного газу (так/ні)?

Якщо «так», вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить Подавач запиту.

3. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини другої статті 23 Закону стосовно того, що оператором газотранспортної системи може бути виключно її власник, крім випадку, визначеного частиною першою статті 27 Закону (потрібне підкреслити)

Подавач запиту є єдиним власником газотранспортної системи.

Подавач запиту володіє газотранспортною системою лише частково (так/ні).

Якщо «так», вказати, на яку частку газотранспортної системи відсутнє право власності у Подавача запиту, та суб’єкта господарювання, що є власником зазначеної частини газотранспортної системи.

Подавач запиту є спільним підприємством, яке створене двома або більше суб’єктами господарювання, що володіють газотранспортними системами, у тому числі в різних державах – сторонах Енергетичного Співтовариства (так/ні).

Якщо «так», наведіть найменування цих суб’єктів господарювання та частки газотранспортних систем, якими вони володіють.

Газотранспортна система перебувала до 06 жовтня 2011 року включно у складі вертикально інтегрованої організації, і власник газотранспортної системи визначив суб'єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію (так/ні).

Якщо «так», надайте копію документа, яким власник газотранспортної системи визначив суб'єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію.

4. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини третьої статті 23 Закону щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, та безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) або користуватися будь-яким правом щодо оператора газотранспортної системи (у тому числі будь-якими правами щодо самої газотранспортної системи) (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб’єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб’єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно призначати принаймні одну посадову особу оператора газотранспортної системи та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб оператора газотранспортної системи, на які вони мають право призначати, та засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль), суб’єктів господарювання і видів діяльності, над якими вони здійснюють контроль.

У разі якщо права здійснює державний орган, положення про відокремлення оператора вимагають забезпечення незалежності від державного органу, який користується цими правами, щодо діяльності з транспортування та видобутку або постачання газу. Тому у випадку, якщо цими правами користуються один або кілька державних органів, установ чи організацій, необхідно запровадити механізми, які забезпечують таку незалежність.

У зв’язку з цим наведіть перелік державних органів, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль або користуються будь-якими правами щодо транспортування, видобутку та постачання газу, засоби їх контролю та механізми, якими забезпечується незалежність оператора від державного органу.

Чи має право-1 будь-яка фізична або юридична особа одночасно бути посадовою особою оператора газотранспортної системи і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу (так/ні)?

Якщо «так», надайте перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб оператора газотранспортної системи та суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних), які провадять діяльність з видобутку та/або постачання природного газу.

__________
-1 У цьому пункті «право» розуміється у значенні, визначеному частиною четвертою статті 23 Закону.

5. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до пункту 2 частини третьої статті 27 Закону щодо наявності у розпорядженні Подавача запиту фінансових, технічних, матеріальних та людських ресурсів, необхідних для виконання покладених на нього статтею 28 Закону функцій, зокрема взаємодії з операторами газотранспортних систем сусідніх держав

Чи виконує Подавач запиту функції з надання доступу до газотранспортної системи, включаючи отримання плати за послуги транспортування природного газу, а також інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи (так/ні)?

Стисло опишіть процедуру, якою забезпечується виконання функції з надання доступу до газотранспортної системи, включаючи отримання плати за послуги транспортування природного газу, а також інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи, з посиланням на відповідні акти та документи, які показують, що Подавач заяви дійсно забезпечує та несе повну відповідальність за виконання вище- зазначених завдань.

Стисло опишіть порядок встановлення Подавачем запиту та власником газотранспортної системи відповідних тарифів/плати.

Надайте копії актів та документів або посилання на них, що врегульовують зазначені питання, у тому числі при взаємодії з операторами газотранспортних систем сусідніх держав.

Чи має Подавач запиту у розпорядженні фінансові, технічні, матеріальні та людські ресурси, необхідні для виконання функцій з експлуатації, підтримання у належному стані і розвитку газотранспортної системи, а також забезпечення довгострокової здатності газотранспортної системи задовольняти обґрунтований попит шляхом інвестиційного планування відповідно до статті 30 Закону (так/ні)?

Чи має Подавач запиту затверджений регулятором план розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, складений на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги транспортування природного газу, що відповідає вимогам статті 30 Закону (так/ні)?

Стисло опишіть усі завдання, які виконує Подавач запиту як оператор газотранспортної системи, та зробіть висновок про його відповідність вимогам Закону із зазначенням наявності фінансових, технічних, матеріальних та людських ресурсів, необхідних для виконання завдань, та наданням документів або посилань на них (закони, кодекси систем, договори між компаніями, статути), які показують, що Подавач запиту дійсно може нести повну відповідальність за виконання завдань та обов’язків оператора газотранспортної системи.

Також необхідно надати перелік актів та документів, якими підтверджується виконання Подавачем запиту вимог цього пункту.

У процесі розвитку газотранспортної системи оператор газотранспортної системи (модель відокремлення ISO) є відповідальним за інвестиційне планування (включаючи отримання необхідних документів дозвільного характеру), будівництво і введення в експлуатацію нових об'єктів газової інфраструктури або їх складових. З цією метою до оператора газотранспортної системи (модель відокремлення ISO) застосовуються положення статей 20 і 22 Закону.

Наведіть стислий аналіз із посиланням на акти та документи, що Подавач запиту має мінімальні фінансові ресурси, необхідні для виконання завдань оператора газотранспортної системи відповідно до вимог моделі ISO, включаючи завдання, пов’язані із заміною існуючих активів і з майбутніми інвестиційними проектами, у тому числі опишіть, як було здійснено аналіз фінансових ресурсів і чи було проведено незалежний аудит, який підтвердив наявність у Подавача запиту мінімальних необхідних фінансових ресурсів.

Також стисло опишіть завдання, які має виконувати Подавач запиту відповідно до положень статей 20 і 22 Закону як оператор газотранспортної системи, та зробіть висновок про його відповідність зазначеним вимогам Закону з посиланням на документи (закони, кодекси систем, договори між компаніями, статути тощо), які показують, що Подавач запиту дійсно може нести повну відповідальність за виконання завдань та обов’язків оператора газотранспортної системи, визначених положеннями статей 20 і 22 Закону.

6. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до частини четвертої статті 27 Закону в частині відповідності вимогам, зазначеним у частині другій статті 28 Закону

Стисло опишіть механізми координації та обміну інформацією між Подавачем запиту та власником газотранспортної системи, спрямованих на виконання кожного з пунктів частини другої статті 28 Закону, зокрема щодо співпраці та розкриття інформації, наявних угод про фінансування інвестицій та проектів угод про фінансування інвестицій, укладених із третіми особами, інвестиційних гарантій тощо.

Також власник газотранспортної системи має надати Регулятору проекти всіх договорів із суб'єктом господарювання, що подав запит на сертифікацію, та будь-якою іншою особою.

7. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до статті 29 Закону щодо незалежності власника газотранспортної системи

Чи є власник газотранспортної системи складовою вертикально інтегрованої організації та юридично і організаційно незалежним від інших видів діяльності вертикально інтегрованої організації, не пов'язаної з транспортуванням, розподілом та зберіганням природного газу (так/ні)?

Посадові особи власника газотранспортної системи беруть участь у діяльності органів (у тому числі здійснюють повноваження одноосібного органу) суб'єкта господарювання, що є складовою вертикально інтегрованої організації, які безпосередньо чи опосередковано відповідальні за поточну діяльність з видобутку та/або постачання природного газу (так/ні).

Чи розроблено і запроваджено власником газотранспортної системи програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора газотранспортної системи та моніторингу виконання таких заходів, та функціональні обов'язки його працівників для досягнення цих цілей (так/ні)?

Річний звіт із зазначенням вжитих заходів має бути представлений Регулятору особою або органом власника газотранспортної системи, відповідальним за моніторинг програми відповідності, і має бути розміщений на веб-сайті Регулятора.вверх