Документ z0995-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.07.2013, основание - z0985-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 132/336 від 14.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2001 р.
за N 995/6186
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 531/340 ( z0985-13 ) від 31.05.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 90/284 ( z1008-04 ) від 05.08.2004 )

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових
ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств, що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Державному департаменту рибного господарства
Мінагрополітики України (Шведенко М.М.) у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Державному департаменту рибного господарства
Мінагрополітики України забезпечити публікацію цього наказу. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та Голову
Укрдержрибгоспу Мінагрополітики України Шведенка М.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр аграрної політики
України І.Кириленко
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва і
Міністерства аграрної
політики України
14.11.2001 р. N 132/336
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2001 р.
за N 995/6186
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності, пов'язаної з
промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності,
пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків)
господарств (далі за текстом - Ліцензійні умови), розроблено
відповідно до Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", що забезпечують виконання основних
принципів державної політики у сфері ліцензування. 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження
господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм (ставків) господарств (далі за текстом - промисловий лов). 1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання - зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності, які здійснюють або мають намір
здійснювати промисловий лов, а також на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють або мають намір
здійснювати діяльність у зазначеній галузі. 1.4. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача, переоформлення й анулювання ліцензій, видача
копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і
ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за
додержанням суб'єктами господарської діяльності (далі за текстом -
ліцензіати) ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення
порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування діяльності, пов'язаної
з промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків)
господарств, проводиться Державним департаментом рибного
господарства Міністерства аграрної політики України (далі за
текстом - Укрдержрибгосп). 1.5. Ліцензії на промисловий лов оформляються на бланках
єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2000 року N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про
запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів
господарської діяльності", та видаються Укрдержрибгоспом за
підписом керівника або його заступника, який скріплюється печаткою
Укрдержрибгоспу. 1.6. Ліцензія видається заявнику особисто не пізніше ніж за
три робочих дні після надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії. Видача ліцензії реєструється у
пронумерованому, прошнурованому та опечатаному журналі обліку заяв
та виданих ліцензій.
2. Терміни та визначення
2.1. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні: 2.1.1. Знаряддя лову - сітки, неводи, трали, пастки, якими
здійснюється промисловий лов. 2.1.2. Квота - частка ліміту, яка виділяється ліцензіату. 2.1.3. Ліміт - дозволений обсяг вилучення риби з природного
середовища. 2.1.4. Приймальний пункт, приймальне судно - приміщення
(судно), пристосоване (відповідно до санітарних, технологічних
норм) для приймання вилученої посортованої за видами риби, для її
подальшого зберігання. 2.1.5. Рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення
риби з природного середовища. 2.1.6. Рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його
частина), що використовується або може використовуватись для
рибогосподарських потреб.
3. Кваліфікаційні вимоги
3.1. Кваліфікаційні вимоги до рибалок, які здійснюють
промисловий лов риби у складі виробничих підрозділів ліцензіата,
такі: повна або базова загальна середня освіта, без вимог до стажу
роботи. 3.2. Кваліфікаційні вимоги до рибалок, які відповідальні за
здійснення промислового лову риби виробничим підрозділом
ліцензіата, такі: повна загальна середня освіта або
професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи
за фахом рибалки не менше 3 років. Повинен знати вимоги цих
Ліцензійних умов.
4. Організаційні вимоги
4.1. Для отримання ліцензії на здійснення промислового лову
суб'єкт господарювання подає до Укрдержрибгоспу заяву про видачу
ліцензії (додаток 1). До заяви повинні додаватися документи згідно
зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ). 4.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються в папці за описом (додаток 2), копія якого
видається заявнику з відміткою Укрдержрибгоспу про дату прийняття
документів та підписом відповідальної особи. 4.3. Усі подані заявником документи формуються в окрему
ліцензійну справу. 4.4. Укрдержрибгосп для здійснення процедури ліцензування
створює ліцензійну комісію. Положення про ліцензійну комісію та її
склад затверджуються наказом Міністерства аграрної політики
України. 4.5. Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її
засідання, затверджується наказом Укрдержрибгоспу і є підставою
для видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення
ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання ліцензії,
скасування рішення про видачу ліцензії. 4.6. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Укрдержрибгоспу із заявою про видачу
дубліката ліцензії (додаток 3). 4.7. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для
видачі дубліката ліцензії замість утраченої або пошкодженої, може
провадити свою діяльність на підставі довідки Укрдержрибгоспу про
подання заяви про видачу дубліката ліцензії на період до дати
видачі дубліката ліцензії. 4.8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
Укрдержрибгоспу заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4)
разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними
документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни. 4.9. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про
переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на
підставі довідки про прийняття зазначених документів до розгляду,
що видається Укрдержрибгоспом на період до дати видачі
переоформленої ліцензії. 4.10. Ліцензіат повинен: забезпечити зберігання, транспортування, а також здавання
вилученої риби на приймальні пункти за встановленим порядком; видати рибалкам, відповідальним за лов у його виробничих
підрозділах, усі необхідні документи, які надають право
здійснювати промисловий лов; у разі здійснення промислу певних видів риб, вилов яких
підлягає квотуванню, отримати квоти на їх вилов.
5. Нормативні вимоги
5.1. Ліцензіат при здійсненні промислового лову повинен
дотримуватися вимог: 5.1.1. Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) в частині, що стосується лову, приймання,
зберігання, транспортування риби. 5.1.2. Законів України: "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
та "Про тваринний світ" ( 3041-12 ). 5.1.3. Постанов Кабінету Міністрів України: від 28 вересня 1996 року N 1192 ( 1192-96-п ) "Про
затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
здійснення рибальства"; від 27 серпня 1999 року N 1583 ( 1583-99-п ) "Про технічний
нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства". 5.1.4. Інших нормативно-правових актів, зокрема: Інструкції про порядок спеціального використання водних живих
ресурсів, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України й
Державного комітету рибного господарства України від 10 лютого
2000 року N 34/13 ( z0106-00 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25 лютого 2000 року за N 106/4327); Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів,
затвердженої спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки,
Мінфіну, Мінекобезпеки та Державної податкової адміністрації
України від 24 грудня 1999 року N 167/156/299/300/650
( z0017-00 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14
січня 2000 року за N 17/4238); Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного
господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики
України від 13 листопада 2000 року N 226 ( z0949-00 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року
за N 949/5170); Положення про систему дистанційного моніторингу суден
рибопромислового флоту, затвердженого наказом Міністерства
аграрної політики України від 25 грудня 2003 року N 466
( z1258-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 року за N 1258/8579; ( Пункт 5.1.4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 90/284 ( z1008-04 ) від
05.08.2004 ) Положення про підготовку та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу України,
затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства
України від 23.09.98 N 129 ( z0006-99 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 січня 1999 року за N 6/3299.
( Пункт 5.1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 90/284 ( z1008-04 ) від 05.08.2004 )
6. Технологічні вимоги
6.1. У залежності від місцезнаходження рибогосподарського
водного об'єкта ліцензіат зобов'язаний здійснювати промисловий лов
на промислових ділянках у терміни, знаряддями лову, технічним та
технологічним оснащенням, що визначені: Правилами промислового рибальства в басейні Чорного моря,
затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства
України від 8 грудня 1998 N 164 ( z0147-99 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 9 березня 1999 року за N 147/3440); Тимчасовими правилами промислового рибальства в басейні
Азовського моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного
господарства України від 31 грудня 1999 року N 172 ( z0043-00 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 січня 2000 року за
N 43/4264); Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних
об'єктах України, затвердженими наказом Державного комітету
рибного господарства України від 18 березня 1999 року N 33
( z0326-99 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25
травня 1999 року за N 326/3619).
Начальник відділу правового
моніторингу та систематизації
законодавства з питань
ліцензування та реєстрації А.В.Гудков
Заступник начальника управління
науки, сировинних ресурсів,
виробництва рибопродукції та
маркетингу О.П.Мендусь
Додаток 1
до п. 4.1 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності, пов'язаної
з промисловим виловом риби
на промислових ділянках
рибогосподарських водойм,
крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
Заява
про видачу ліцензії
Заявник _____________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження юридичної
особи згідно зі статутом, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
контактний телефон _______________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів _________________________,
поточний рахунок N __________________ у __________________________ _________________________________, МФО __________________________,
рахунок у іноземній валюті N ________________ у __________________ _________________________________________, МФО ___________________
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності,
пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків)
господарств
Місце провадження діяльності _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним
умовам провадження господарської діяльності відповідаю і
зобов'язуюсь їх виконувати.
Підпис заявника _____________ Розшифрування підпису ____________
"__" _____________ 200_ р.
М.П.
Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N _________
__________________________________ __________ _________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище)
Додаток 2
до п. 4.2 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності, пов'язаної
з промисловим виловом риби
на промислових ділянках
рибогосподарських водойм,
крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
Опис N ____
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії,
на провадження господарської діяльності, пов'язаної з
промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
від ______________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
Дата і номер реєстрації заяви "__"______________ 200_ р. N _______
----------------------------------------------------------------------- | N |Найменування документа |Кількість |Відмітки про |Примітки | |з/п| |аркушів у |наявність документів| | | | |документі |(наявні, відсутні) | | |---+-----------------------+----------+--------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------------------+----------+--------------------+---------| |---+-----------------------+----------+--------------------+---------| |---+-----------------------+----------+--------------------+---------| |---+-----------------------+----------+--------------------+---------| -----------------------------------------------------------------------
Прийняв ______________________________________________ документів
(цифрами і літерами)
"___" __________________ 200_ р.
__________________________________ __________ _________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Копію опису отримав ______________________________ ______________
(підпис представника суб'єкта) (розшифрування
підпису)
Дата "__" _____________ 200_ р.
Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують
унесення заявником плати за видачу ліцензії
Дата "__" _____________ 200_ р.
_______________________________ ___________________________
(підпис відповідальної особи) (розшифрування підпису)
Додаток 3
до п. 4.6 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності, пов'язаної
з промисловим виловом риби
на промислових ділянках
рибогосподарських водойм,
крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
Заява
про видачу дубліката ліцензії
Заявник _____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, _________________________________________________________________,
місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів _________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію, _______ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
термін дії ліцензії ___________________.
Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
До заяви додаються _______________________________________________ __________________________________________________________________
(указати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу __________________________________________________________________
дубліката ліцензії; не придатна для користування ліцензія) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника ________________________ _______________________
(розшифрування підпису)
"__" ____________ 200_ р.
М.П.
Дата і номер реєстрації заяви "__" ____________ 200_ р. N _______
____________________________________ __________ _______________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище)
Додаток 4
до п. 4.8 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності, пов'язаної
з промисловим виловом риби
на промислових ділянках
рибогосподарських водойм,
крім внутрішніх водойм
(ставків) господарств
Заява
про переоформлення ліцензії
Заявник _____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, __________________________________________________________________
місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий) _________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів _________________________,
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, _________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
термін дії ліцензії __________________.
Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________
(зазначити причини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
унесенню до ліцензії (додаються): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника _______________________ ________________________
(розшифрування підпису)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.
Дата і номер реєстрації заяви "__" ____________ 200_ р. N _______
____________________________________ ____________ _____________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище)вверх