Документ z0980-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.07.2019, основание - v0894874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1048 від 17.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 980/6171
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 894 ( v0894874-18 ) від 23.08.2018 }
Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання
електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", з метою приведення Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання
електричної енергії ( z0759-96 ) у відповідність до Законів
України "Про електроенергетику", "Про природні монополії"
( 1682-14 ) Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕ від 16.12.96 N 256
( z0759-96 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
30.12.96 за N 759/1784, виклавши їх у новій редакції (додається).
В.о. Голови Комісії В.Котко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
17.10.2001 N 1048
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2001 р.
за N 980/6171
УМОВИ ТА ПРАВИЛА
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної енергії (далі - Умови та Правила)
розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ).
1.2. Ліцензія не може передаватися третім особам.
1.3. В Умовах та Правилах уживаються такі визначення:
Виробник електричної учасник оптового ринку електричної
енергії енергії, який виробляє електроенергію
і передає її в електромережу
Грубе порушення Умов одноразове порушення Умов та Правил,
та Правил яке свідчить про явне й умисне
нехтування їх вимогами з боку
ліцензіата та/або призвело до
наслідків у вигляді значної шкоди,
завданої державі, навколишньому
природному середовищу, юридичним чи
фізичним особам; грубим порушенням
уважається також невиконання
ліцензіатом у встановлений строк
рішення НКРЕ про усунення порушень
Договір між членами угода сторін, яка визначає мету та
оптового ринку умови діяльності, права, обов'язки та
електроенергії відповідальність сторін і
погоджується з центральним органом
виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, НКРЕ,
Антимонопольним комітетом України
Договір про договір, укладений між ліцензіатом та
централізоване суб'єктом підприємницької діяльності,
диспетчерське який здійснює підприємницьку
(оперативно- діяльність з передачі електричної
технологічне) енергії магістральними та
управління міждержавними електромережами, про
об'єднаною централізоване диспетчерське
енергосистемою (оперативно-технологічне) управління
України та передачу об'єднаною енергосистемою України та
електричної енергії передачу електричної енергії
магістральними та магістральними та міждержавними
міждержавними електромережами
електромережами
Договір договір, який укладено між
купівлі-продажу ліцензіатом і виробником електричної
електричної енергії енергії, між ліцензіатом і
постачальником електричної енергії за
формою типового договору,
затвердженою НКРЕ
Допоміжні засоби технічні та інші засоби та заходи для
виробництва реактивної потужності і
регулювання напруги, прискореного
пуску, підтримання резервного режиму,
компенсації ємнісних струмів тощо,
необхідні для дотримання норм
надійності та нормального
функціонування об'єднаної
енергетичної системи і оптового ринку
електричної енергії України
Ліцензіат суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований відповідно до умов
державної реєстрації, який отримав
ліцензію на оптове постачання
електричної енергії і має право
займатися зазначеним у ліцензії видом
підприємницької діяльності та
зобов'язаний дотримуватися
ліцензійних умов і виконувати рішення
НКРЕ
Ліцензія спеціальний дозвіл на здійснення
діяльності з постачання електричної
енергії, який видається НКРЕ
Ліцензована підприємницька діяльність з оптового
діяльність постачання електричної енергії, на
здійснення якої ліцензіат отримав
ліцензію
Магістральна електрична мережа з усією
електрична мережа інфраструктурою, в тому числі системи
автоматики, захисту, управління,
регулювання та зв'язку, призначена
для передачі електричної енергії від
виробника до пунктів підключення
місцевих (локальних) мереж
Міждержавна електрична мережа з усією
електрична мережа інфраструктурою, в тому числі системи
автоматики, захисту, управління,
регулювання та зв'язку, призначена
для передачі електричної енергії між
державами
Об'єднана сукупність електростанцій,
енергетична система електричних і теплових мереж, інших
України об'єктів електроенергетики, які
об'єднані спільним режимом
виробництва, передачі та розподілу
електричної і теплової енергії при
централізованому управлінні цим
режимом
Оптове постачання купівля електричної енергії,
електричної енергії формування її оптової ціни та продаж
електричної енергії за оптовою ціною
енергопостачальникам
Оптова ринкова ціна ціна, за якою ліцензіат продає
електричну енергію
енергопостачальникам і яка формується
відповідно до Правил оптового ринку
електричної енергії
Оптовий ринок ринок, що створюється суб'єктами
електричної енергії господарської діяльності для
України купівлі-продажу електричної енергії
на підставі договору між членами
оптового ринку електричної енергії
Перехресні субсидії переміщення коштів або розподіл
витрат в межах однієї компанії або
між спорідненими підприємствами для
фінансової підтримки одного
підприємства або виду діяльності за
рахунок іншого
Повторне порушення порушення ліцензійних умов, яке
Умов та Правил раніше допускав ліцензіат і протягом
року вчинив його знову
Порушення Умов та дія ліцензіата чи його бездіяльність,
Правил яка порушує встановлені НКРЕ Умови та
Правила та рішення НКРЕ
Постачальник учасник оптового ринку електричної
електричної енергії енергії України, який отримав від
НКРЕ ліцензію на постачання
електричної енергії за регульованим
або нерегульованим тарифом з метою
продажу її споживачам
Правила оптового невід'ємна частина договору між
ринку електричної членами оптового ринку
енергії України електроенергії, яка визначає механізм
функціонування оптового ринку
електричної енергії України, порядок
розподілу навантажень між
генерувальними джерелами, правила
формування ринкової ціни на
електричну енергію
Розподільчі рахунки рахунки суб'єктів підприємницької
оптового ринку діяльності, що здійснюють постачання
електричної енергії електричної енергії на закріпленій
території та оптове постачання
електричної енергії, відкриті в
уповноваженому банку і призначені
виключно для накопичення коштів,
отриманих за електричну енергію від
споживачів, та розрахунків з
учасниками оптового ринку електричної
енергії
Споріднене а) будь-яке підприємство, яке прямо
підприємство або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями)
статутного фонду або активами
(майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності; управляє
частками (акціями, паями) статутного
фонду іншого суб'єкта підприємницької
діяльності; користується на правах
оренди активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство, пов'язане з
ліцензіатом або з одним з
підприємств, зазначених у частині "а"
цього визначення, відносинами
контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності"
( 2132-12 )
Централізоване оперативне управління об'єднаною
диспетчерське енергетичною системою України із
(оперативно- забезпеченням надійного і
технологічне) безперебійного, з додержанням вимог
управління енергетичної безпеки, постачання
електричної енергії споживачам
2. Умови здійснення ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання
електричної енергії можливе при виконанні таких умов: 2.1. Ліцензіат має здійснювати: а) оптове постачання електричної енергії; б) функції розпорядника коштів оптового ринку електричної
енергії, розпорядника системи розрахунків та інші функції
відповідно до договору між членами оптового ринку електричної
енергії.
2.2. Ліцензіат має здійснювати ліцензовану діяльність за
принципом економічної доцільності з метою досягнення найнижчої
вартості електроенергії для споживачів.
2.3. Ліцензіат не має займатися іншими видами діяльності,
якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному
виконанню ним ліцензованої діяльності. Умови, за яких можливе
здійснення інших видів діяльності, встановлюються НКРЕ та
погоджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом
України.
2.4. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕ про
наміри почати новий вид підприємницької діяльності і надає
гарантії уникнення ризику для основної ліцензованої діяльності.
2.5. Ліцензіат не має права мати ліцензії на виробництво
електричної енергії, передачу та постачання електричної енергії за
регульованим та нерегульованим тарифом.
2.6. Ліцензіат не має права надавати перевагу будь-яким
виробникам та постачальникам електричної енергії, за винятком тих
випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім
виробникам та постачальникам електричної енергії, або безпідставно
протидіяти суб'єкту підприємницької діяльності займатися
ліцензованою діяльністю з виробництва та постачання електричної
енергії.
2.7. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії, а
також отримувати перехресні субсидії.
2.8. Ліцензіат у жодній формі не зловживає своїм монопольним
становищем, як це визначено в Законі України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших
нормативно-правових актах.
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат має
дотримуватися таких правил:
3.1. Щодо звітності: 3.1.1. Ліцензіат має надавати НКРЕ звітність з ліцензованої
діяльності, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, і
додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в
установленому порядку. 3.1.2. Ліцензіат має вести бухгалтерський облік і готувати
фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та
звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано
розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами
підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом,
пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо
розподілу витрат.
3.2. Щодо надання та використання інформації: 3.2.1. Ліцензіат має надавати НКРЕ в установленому порядку в
тому вигляді і тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ,
дані щодо формування прогнозної оптової ринкової ціни, обсягів
купівлі-продажу електроенергії на оптовому ринку електричної
енергії, розподілу коштів та іншу інформацію, необхідну НКРЕ для
виконання своїх обов'язків. 3.2.2. Ліцензіат має протягом 10 днів повідомити НКРЕ про
зміни:а банківських реквізитів; установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи
(якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією). Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі. 3.2.3. Листування та повідомлення щодо Умов та Правил мають
здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку
він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності,
не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють
ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним
будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб
чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; б) якщо інформація вже відома громадськості; в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено
розголосити інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за
вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України. 3.2.5. Ліцензіат має гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата
інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім
того, він має гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в
тому числі тим, хто працює в іншому спорідненому підприємстві),
хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги. 3.2.6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити в установленому
порядку щоденне інформування учасників оптового ринку електричної
енергії і органів виконавчої влади про стан проведення розрахунків
на оптовому ринку електричної енергії.
3.3. Щодо виконання умов договору між членами оптового ринку
електричної енергії: 3.3.1. Ліцензіат має виконувати свої обов'язки, які визначені
у договорі між членами оптового ринку електричної енергії. 3.3.2. У разі неузгодженості положень договору між членами
оптового ринку електричної енергії і Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії, Умови та Правила мають переважну силу над договором.
3.4. Щодо виконання функцій розпорядника системи розрахунків
оптового ринку електричної енергії України: 3.4.1. Ліцензіат, здійснюючи діяльність з оптового постачання
електричної енергії, має виконувати функції розпорядника системи
розрахунків оптового ринку електричної енергії України відповідно
до вимог до договору між членами оптового ринку. 3.4.2. Купівля електричної енергії від виробників та інших
суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять продаж
електричної енергії ліцензіату, здійснюється на підставі договору
купівлі-продажу, що укладається відповідно до договору між членами
оптового ринку електричної енергії України. Якщо між ліцензіатом та учасником оптового ринку електричної
енергії виникне спірне питання стосовно договору купівлі-продажу,
то кожна сторона має право звернутися до НКРЕ та/або до суду в
установленому чинним законодавством порядку. Умови цього договору мають відповідати типовому договору,
затвердженому НКРЕ та погодженому з Антимонопольним комітетом
України. 3.4.3. Ліцензіат здійснює формування оптової ринкової ціни на
електричну енергію відповідно до Правил оптового ринку електричної
енергії ( n0002227-96 ) згідно з Договором між членами оптового
ринку електричної енергії ( n0001227-96 ) та вимогами законів
України та нормативно-правових актів щодо фінансування розвитку
електроенергетики, виходячи з платежів: виробникам електричної енергії та іншим суб'єктам
підприємницької діяльності, які провадять продаж електричної
енергії ліцензіату; підприємству, яке здійснює централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною
системою та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, на поточний рахунок ліцензіата; іншим особам, які мають право на отримання коштів з
інвестиційної складової оптової ринкової ціни на електричну
енергію, затвердженої НКРЕ, в тому числі на спільне фінансування
розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії. Ліцензіат має право для розрахунку оптової ринкової ціни
вимагати у сторін договору необхідну інформацію, передбачену
Договором між членами оптового ринку електричної енергії
( n0001227-96 ) та правилами оптового ринку електричної енергії
( n0002227-96 ). 3.4.4. Ліцензіат здійснює продаж електричної енергії
учасникам оптового ринку електричної енергії згідно з Договором
між членами оптового ринку електричної енергії ( n0001227-96 ) та
Правилами оптового ринку електричної енергії ( n0002227-96 ). 3.4.5. Продаж усієї електричної енергії кожному постачальнику
електричної енергії здійснюється на підставі договорів
купівлі-продажу між ліцензіатом та постачальником, що укладаються
відповідно до Договору між членами оптового ринку електричної
енергії України ( n0001227-96 ). Якщо між ліцензіатом та учасником оптового ринку електричної
енергії виникне спірне питання щодо договору купівлі-продажу, то
кожна сторона має право звернутися до НКРЕ та/або до суду в
установленому чинним законодавством порядку. Умови цього договору мають відповідати типовому договору,
затвердженому НКРЕ та погодженому з Антимонопольним комітетом
України. Ліцензіат при укладанні договору купівлі-продажу електричної
енергії з постачальником електричної енергії обов'язково зазначає
умови щодо оплати електричної енергії коштами на розподільчий
рахунок ліцензіата.
3.5. Щодо виконання функцій розпорядника коштів оптового
ринку електричної енергії України: 3.5.1. Ліцензіат, здійснюючи діяльність з оптового постачання
електричної енергії, має виконувати функції розпорядника коштів
оптового ринку електричної енергії України відповідно до вимог
Договору між членами оптового ринку та додатків до нього
( n0001227-96 ). 3.5.2. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити розрахунки за
продану та куплену на оптовому ринку електричну енергію відповідно
до укладених договорів купівлі-продажу електричної енергії. 3.5.3. Ліцензіат зобов'язаний спрямовувати кошти, які
надійшли на його розподільчий рахунок, виключно: виробникам електричної енергії та іншим суб'єктам
підприємницької діяльності, які провадять продаж електричної
енергії ліцензіату; виробникам електричної енергії, що виробляється вітровими
електростанціями, для оплати виробленої ними електричної енергії в
повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів
заліків погашення заборгованості з розрахунків за електроенергію; підприємству, яке здійснює централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною
системою та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами; на поточний рахунок ліцензіата; іншим особам, які мають право на отримання коштів з
інвестиційної складової оптового ринкового тарифу на електричну
енергію, затвердженого НКРЕ, в тому числі на спільне фінансування
розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії. 3.5.4. У разі неналежного виконання постачальником
електричної енергії своїх зобов'язань з оплати електричної енергії
ліцензіат має право ініціювати перед НКРЕ питання щодо початку
процедури зупинення або анулювання ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом такого постачальника. Крім того, ліцензіат має право вимагати укладення нового
договору купівлі-продажу електричної енергії з таким
постачальником, який може передбачати терміном до півроку
використання акредитивів або надання інших гарантій платежу.
3.6. Щодо виконання інших функцій відповідно до Договору між
членами оптового ринку електричної енергії ( n0001227-96 ): 3.6.1. Ліцензіат виконує роль секретаріату Ради оптового
ринку електричної енергії і відповідає за скликання в установлений
Договором між членами оптового ринку електричної енергії
( n0001227-96 ) термін зборів Ради оптового ринку, загальних
зборів учасників оптового ринку, підготовку та розповсюдження
протоколів та порядку денного, діловодство та надає інші послуги,
що необхідні Раді оптового ринку електричної енергії. 3.6.2. Ліцензіат забезпечує організацію виконання всіх інших
функцій, що можуть виникнути в процесі функціонування оптового
ринку електричної енергії, відповідно до Договору між членами
оптового ринку електричної енергії ( n0001227-96 ).
3.7. Щодо централізованого диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління: 3.7.1. Ліцензіат укладає з суб'єктом підприємницької
діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами, договір про централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою
України та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами, який погоджується НКРЕ. Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання
ліцензіата надавати інформацію суб'єкту підприємницької
діяльності, який здійснює передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами, необхідну для
здійснення централізованого диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою
України (графіки навантаження тощо), та отримувати від суб'єкта
підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної
енергії магістральними та міждержавними електромережами,
інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи
розрахунків. 3.7.2. Ліцензіат має забезпечити відповідність будь-яких змін
та доповнень до договору про централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою
України та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами принципу економічної доцільності та
погодження їх НКРЕ.
3.8. Щодо передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами: 3.8.1. Ліцензіат укладає із суб'єктом підприємницької
діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами, договір на централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою
України та передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами, який погоджений НКРЕ. Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання
ліцензіата надавати інформацію суб'єкту підприємницької
діяльності, який здійснює передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами, необхідну для
здійснення централізованого диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою
України (графіки навантаження тощо), та отримувати від суб'єкта
підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної
енергії магістральними та міждержавними електромережами,
інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи
розрахунків.
3.9. Щодо закупівлі потужності і допоміжних засобів: 3.9.1. Ліцензіат здійснює закупівлю потужності та допоміжних
засобів згідно з Договором між членами оптового ринку електричної
енергії ( n0001227-96 ) та відповідно до Правил оптового ринку
електричної енергії ( n0002227-96 ). 3.9.2. Ліцензіат на вимогу державного підприємства, яке
здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління, має забезпечити закупівлю допоміжних засобів в таких
обсягах та видах, які необхідні державному підприємству, що
здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління, для дотримання вимог надійності об'єднаної
енергетичної системи України. 3.9.3. Ліцензіат здійснює закупівлю допоміжних засобів за
принципом економічної доцільності без дискримінації будь-якої із
сторін. 3.9.4. Ліцензіат має розробити правила здійснення закупівлі
допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних
засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і
неупередженості та за критеріями, встановленими актами
законодавства.
3.10. Щодо фінансування діяльності з оптового постачання
електричної енергії: 3.10.1. Фінансування діяльності ліцензіата здійснюється в
межах кошторису на оптове постачання електричної енергії, який є
складовою частиною оптової ринкової ціни. Кошторис установлюється на 1 рік таким чином, щоб забезпечити
ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його
обгрунтованих витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, та
витрат на розвиток оптового ринку електричної енергії. Кошторис
має стимулювати ліцензіата до скорочення витрат. 3.10.2. Ліцензіат має право звертатися до НКРЕ щодо перегляду
кошторису в разі: а) наявності збитків з незалежних від ліцензіата причин; б) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо
це призводить до зміни кошторису більше ніж на 5% від
затвердженого рівня. 3.10.3. Ліцензіат зобов'язаний витрачати кошти згідно з
кошторисом. З обгрунтованих причин ліцензіат має право звернутися
до НКРЕ щодо перерозподілу коштів між статтями витрат у межах
кошторису. 3.10.4. НКРЕ має право переглядати кошторис витрат будь-коли
і може вносити зміни до кошторису, виходячи з результатів аналізу,
який базується на даних фінансових звітів, інформації і планів
ліцензіата.
3.11. Ліцензіат має діяти згідно з законодавством України.
3.12. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
Ліцензіата він має звернутися до НКРЕ для визначення відповідності
зазначених заходів Умовам та Правилам.
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
НКРЕ та її уповноважені представники у встановленому порядку
мають право доступу на територію, до обладнання та документів
ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат
має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої
діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за
ліцензованою діяльністю ліцензіата. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов
здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які
надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок
діяльності ліцензіата. Порядок проведення контрольних перевірок встановлюється
відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від
06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ), зареєстрованої в Мін'юсті України
28.10.99 за N 738/4031.
5. Зупинення дії ліцензії
5.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі: подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії; порушення ліцензіатом ліцензійних умов; невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових до
виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.
5.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата. У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та
реєстраційний номер ліцензії і дата, починаючи з якої заявник має
намір зупинити дію ліцензії. Якщо в заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то
датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, уважається дата
прийняття рішення НКРЕ щодо зупинення дії ліцензії з урахуванням
графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може
бути більшим ніж один рік.
5.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов
та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ. У разі виявлення під час перевірки в матеріалах звітності
порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення
виявлених порушень у визначений термін. Підставою для прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії
ліцензії є грубе порушення ліцензійних умов або невиконання у
визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують
виявлені порушення. У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії зазначаються: повне найменування і місцезнаходження НКРЕ та ліцензіата,
якому направляються рішення про усунення порушень або рішення про
зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення
відповідного рішення; обставини, на підставі яких винесено відповідне рішення НКРЕ,
докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні
нормативно-правові акти; вимоги НКРЕ та термін їх виконання; сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за
видачу ліцензії (якщо є така заборгованість); перелік документів, що додаються. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
підписується Головою НКРЕ або Членом НКРЕ, який виконує його
обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним
листом чи вручається під розписку. Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень
або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані
вимоги НКРЕ в установлений термін. НКРЕ може продовжити термін усунення порушень, якщо ліцензіат
не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані підстави,
про які ліцензіат протягом періоду, установленого для усунення
порушень, письмово повідомив НКРЕ. Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ
підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата -
юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та
надсилається НКРЕ. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у
письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ
такого рішення. Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення
порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, НКРЕ
може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або
грубе порушення ліцензійних умов.
5.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії
нарахування та сплата поточної плати не припиняються.
6. Поновлення дії ліцензії
6.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ
про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати
закінчення терміну зупинення дії ліцензії. НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія
була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін.
6.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом
періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ
матеріали, які підтверджують усунення порушень.
6.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про
це ліцензіата.
6.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкоригована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати.
6.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням
ліцензіата.
7. Анулювання ліцензії
7.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі: подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про
анулювання ліцензії; виявлення недостовірних відомостей у заяві про видачу
ліцензії чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення ліцензійних умов.
7.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності.
7.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається
(надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з
дня прийняття НКРЕ такого рішення.
7.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата
в 5-денний термін.
8. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил
8.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює
управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом
України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та
Правил: а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх
учасників оптового ринку електричної енергії; б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства
України; в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи
господарського суду. Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах "б" та
"в" цього пункту, мають відповідати положенням, викладеним у
відповідних актах законодавства та рішеннях.
8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил,
якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності ліцензіата і не
впливають на умови діяльності інших учасників оптового ринку
електричної енергії, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом.
Пропозиції мають бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди
щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні Умови та
Правила для ліцензіата відповідно змінюються. Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін
до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до
Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.
8.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у
друкованих виданнях.
9. Застосування санкцій
9.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов
та Правил здійснення ліцензованої діяльності.
9.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку,
установленому чинним законодавством.
Заступник начальника
управління ліцензування П.Проданвверх