Документ z0969-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.03.2018, основание - z0100-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 563 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1669 ( z0100-18 ) від 26.12.2017 }
Про затвердження Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і навчальних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12 ) та розпорядження Міністерства освіти
України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах (далі - Положення), що додається. { Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України". 3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих
навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в закладах і
установах освіти. 4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про
організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних
випадків у навчально-виховних закладах (розділ I), затверджене
наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429
( z0178-93 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
03.12.93 за N 178, та такими, що не застосовуються на території
України, "Положение об организации работы по охране труда в
системе Министерства высшего и среднего специального образования
СССР", затверджене наказом Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти СРСР від 04.03.86 N 168, "Положение об
организации работы по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР", затверджене наказом Міністерства
освіти СРСР від 08.12.86 N 241, Положення про організацію роботи з
охорони праці в системі Державного комітету УРСР з
професійно-технічної освіти, затверджене Державним комітетом
професійно-технічної освіти УРСР у 1988 р.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Богомолова А.Г.
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
01.08.01 N 563
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах
{ У тексті Положення слова "заклад освіти" замінено словами
"навчальний заклад" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) і
поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні,
дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної
освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від
форм власності і підпорядкування (далі - навчальні заклади).
1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з
охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо
забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного
процесу (1), запобігання травматизму його учасників. _________________
(1) Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об'єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).
1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і
науки України, Держнаглядохоронпраці.
1.4. Навчальні заклади у своїй діяльності керуються чинним
законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим
Положенням.
1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
покладається на їх керівників.
1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники
навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі -
Положення про навчання). { Пункт розділу 1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками
навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ). Інструктажі з
питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони
здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення про навчання ( z0806-06 ). { Пункт 1.7 розділу 1 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
2. Організація роботи з охорони праці
в Міністерстві освіти і науки України
2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міністерстві
освіти і науки України покладається на першого заступника
Міністра. { Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
2.2. Міністерство освіти і науки України: 2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до
Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), чинних нормативно-правових актів і несе
відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці в
галузі, координує і контролює діяльність навчальних закладів щодо
забезпечення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці;
{ Підпункт 2.2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності, впровадження нових
технологій навчання, системи стандартів безпеки праці, направлених
на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного
процесу; { Підпункт 2.2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 } 2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і
науки України відповідно до Типового положення про службу охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове
положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної,
радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з
питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо
підпорядковується першому заступнику Міністра; { Підпункт 2.2.3
розділу 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і
скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до
цього Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці,
здійснює контроль за їх виконанням; 2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною
праці в навчальних закладах; 2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку
затверджує переліки навчального обладнання, технічних засобів
навчання, меблів тощо; 2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та
підручників питання охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 2.2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони
праці в навчальних закладах; 2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг
особам, що працюють у важких та шкідливих умовах праці,
забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу
відповідно до чинного законодавства; 2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації
спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з
урахуванням особливостей навчального закладу; { Підпункт 2.2.10
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах; { Підпункт 2.2.11 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому
порядку навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності керівників, спеціалістів, працівників галузі, які
є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у
навчальних закладах; { Підпункт 2.2.12 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції,
виставки, громадські огляди з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 2.2.13 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади
та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед
учасників навчально-виховного процесу; 2.2.15 веде оперативний облік групових та із смертельним
наслідком нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у
їх розслідуванні; 2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці
та навчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України; 2.2.17 бере участь у міжнародному співробітництві з питань
охорони праці.
3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
{ У тексті розділу 3 слова "Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим" замінено словами "Міністерство освіти і
науки Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
3.1. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннях (відділах) освіти і науки, органах
управління освітою несуть їх керівники. { Пункт 3.1 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та районні (міські) управління
освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування: 3.2.1 здійснюють керівництво і контроль за організацією
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних
закладах, безпосередньо їм підпорядкованих; { Підпункт 3.2.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створюють службу охорони праці; одночасно
можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує
роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші
функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 3.2.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною
праці в навчальних закладах; 3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актів з
охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів
органів державного нагляду за охороною праці тощо; 3.2.5 надають необхідну допомогу щодо створення безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах;
систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.5 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють
навчально-виховний процес у навчальних закладах, а також роботи в
небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до
відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство,
правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення
навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань
працівників з охорони праці; 3.2.7 один раз на три роки здійснюють: навчання та перевірку знань з охорони праці керівників
навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділів
(управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ), якщо це не
суперечить спеціальним вимогам; навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих
категорій працівників відповідно до Положення про навчання
( z0806-06 ); { Підпункт 3.2.7 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
3.2.8 забезпечують навчальні заклади законодавчими та
нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 3.2.8 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам, які
працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692; 3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з
охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів,
своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань
охорони праці керівників цих об'єднань; 3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в
навчальних закладах шляхом укладення договорів з відповідними
службами згідно з чинним законодавством; 3.2.12 не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики
без обстеження робочих місць відповідними органами державного
нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля; 3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення
нормативних актів з охорони праці, вивчення, узагальнення і
поширення передового досвіду; 3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої
влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму
серед учасників навчально-виховного процесу; 3.2.15 здійснюють контроль за якістю виконання
будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; не
допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями
технологічного циклу; 3.2.16 організовують і проводять приймання навчальних
закладів до нового навчального року відповідними комісіями; 3.2.17 визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо
створення здорових і безпечних умов праці та навчання; 3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з
охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу; { Підпункт 3.2.18 розділу 3 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 } 3.2.19 здійснюють затвердження посадових інструкцій
керівників навчальних закладів з обов'язковим блоком питань з
охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.19 розділу
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за
умовами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових
актів; 3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо
поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах; 3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради
з освіти звіти керівників навчальних закладів про стан охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.22 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних
випадків та випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з
навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та
вживають заходів щодо їх попередження.
4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи
з охорони праці в навчальних закладах
4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач): 4.1.1 відповідає за створення безпечних умов
начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством,
міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими
документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим
Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за
наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників
навчально-виховного процесу; { Підпункт 4.1.1 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створює в навчальному закладі служби охорони
праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо
підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх
функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи
управління охороною праці в навчальному закладі; { Підпункт 4.1.2
розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони
праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо; 4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних
підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.1.4 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої
технічної комісії з уведення в експлуатацію нових,
реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує
акти приймання; 4.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних
комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних
стандартів, правил, норм з охорони праці; 4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить
розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його
виконання; { Підпункт 4.1.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 } 4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності
навчального закладу до нового навчального року та до роботи в
осінньо-зимовий період; 4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів,
наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з
охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів
державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового
комітету; { Підпункт 4.1.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 } 4.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах
керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за
стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування
з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з
охорони праці колективного договору (угоди), видає накази,
розпорядження з цих питань; { Підпункт 4.1.10 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження
травматизму і зниження захворюваності серед учасників
навчально-виховного процесу; 4.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного
інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів: з охорони праці - відповідно до Типового положення
( z0248-99 ), з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення; 4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного
перегляду: інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до
ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
07.04.98 за N 226/2666, інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів, аспірантів відповідно до цього Положення;
перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років; _______________________
(2) Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні
адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці; 4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного
процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у
Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 ( z0667-96 ); 4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських
загонів, учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних
умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації; 4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю
відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою реєстрацією
в спеціальному журналі; 4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно
до чинного законодавства і цього Положення; { Підпункт 4.1.18
розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів
упровадження державної системи стандартів безпеки праці,
проведення атестації робочих місць за умовами праці; 4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та
періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу
навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345; 4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду
за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою
практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля; 4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та
громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед
учасників навчально-виховного процесу; 4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і
науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок
або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем,
учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час
навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті; 4.1.24 організовує розслідування нещасних випадків з
учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про
нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи
щодо попередження травматизму.
4.2. Заступник керівника (проректор, заступник директора,
завідувача) (3): ________________________
(3) Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на заступника керівника (крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі, де немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує керівник закладу
4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками
структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів,
лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов
навчально-виховного процесу; 4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і
галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення
паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій,
спортзалів тощо; { Підпункт 4.2.2 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання,
приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що
використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних типових переліків і норм; 4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією
з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних
приміщень і обладнання; 4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів,
учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов
праці та відпочинку в місцях їх дислокації; 4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку
знань працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;
{ Підпункт 4.2.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в
структурних підрозділах; { Підпункт 4.2.7 розділу 4 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 } 4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного
перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для
працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а
також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до
виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо; 4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для
професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які
переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9
( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за
N 226/2666; 4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці,
безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт
4.2.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки
життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих
отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і
вибухонебезпечних матеріалів; { Підпункт 4.2.11 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій
у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 4.2.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.2.13 бере участь в організації та проведенні
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці; 4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування
нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу,
аналізує обставини нещасних випадків.
4.3. Декан факультету: 4.3.1 забезпечує створення здорових і безпечних умов під час
проведення навчально-виховного процесу; 4.3.2 забезпечує проведення навчальних занять, виробничої
практики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах,
у студентських наукових гуртках і наукових товариствах відповідно
до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.3.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.3.3 керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій
з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою
охорони праці та подає на затвердження керівнику навчального
закладу; 4.3.4 організує на факультеті проведення інструктажів з
питань безпеки життєдіяльності студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів; 4.3.5 забезпечує навчання та перевірку знань працівників
факультету з питань охорони праці; 4.3.6 організовує допомогу в підготовці студентських загонів,
перевіряє наявність здорових і безпечних умов праці і відпочинку в
місцях їх дислокації; 4.3.7 організовує і проводить спільно з представниками
профспілки факультету оперативний адміністративно-громадський
контроль за станом охорони праці; 4.3.8 контролює внесення питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в підручники, навчальні і методичні посібники з
предметів, що викладаються на кафедрах факультету; { Підпункт
4.3.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.3.9 забезпечує спільно з профспілкою факультету
систематичний розгляд на раді факультету стану умов праці та
навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і
поширення передового досвіду з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; бере участь у проведенні міжкафедральних нарад,
конференцій з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 4.3.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.3.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 4.3.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.3.11 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що
трапились з учасниками навчально-виховного процесу.
4.4. Завідувач кафедри: 4.4.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі; 4.4.2 вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності
в навчальні програми, методичні рекомендації до лабораторних
робіт, курсових і дипломних проектів; { Підпункт 4.4.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.4.3 організовує розроблення і періодичний перегляд
інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із
службою охорони праці навчального закладу та подає на затвердження
керівнику; 4.4.4 проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з
охорони праці, оформляє у журналі відповідно до Типового
положення ( z0248-99 ). 4.4.5 організовує проведення із студентами інструктажів з
охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності; 4.4.6 забезпечує навчання і перевірку знань з охорони праці
студентів, курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки; 4.4.7 складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та
інші засоби індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим в Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692; 4.4.8 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд
студентів, працівників відповідно до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345; 4.4.9 здійснює спільно з представником профспілки контроль за
станом охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.4.9
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.4.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 4.4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.4.11 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок,
що трапився під час навчально-виховного процесу; бере участь у
його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що
призвели до нещасного випадку. { Підпункт 4.4.11 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
4.5. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею,
навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання: 4.5.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан
робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо; 4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт
учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; 4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692; 4.5.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає
(один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення
занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,
навчальних господарствах, спортивних залах тощо; 4.5.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в
лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах,
дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками,
затвердженими Міністерством освіти і науки України; 4.5.6 контролює дотримання здорових і безпечних умов
проведення виробничої практики вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях,
не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору; 4.5.7 проводить інструктажі з охорони праці під час
навчального і навчально-виробничого процесу; 4.5.8 проводить або контролює проведення викладачем,
учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з обов'язковою
реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в
журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий),
форми журналів наведені в додатках 1,2; 4.5.9 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 4.5.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони
праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний
нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного
процесу, організує при потребі надання потерпілому першої
долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні
заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
{ Підпункт 4.5.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь,
класний керівник: 4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів під час
навчально-виховного процесу; 4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що
регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими
актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.6.2
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.6.3 організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами
правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт
4.6.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами: 4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої
практики і трудового навчання відповідно до Типового положення
( z0248-99 ); 4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення
навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів: вступний на початку навчального року - з реєстрацією в
журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника,
куратора групи, первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією
в спеціальному журналі (додатки 1, 2), інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної,
практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку
навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в
рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо; 4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами правил (інструкцій)
з безпеки; 4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання
травматизму серед вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу; 4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів щодо вимог особистої
безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух,
участь у масових заходах, перебування в громадських місцях,
об'єктах мережі торговлі тощо); 4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці,
безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний
випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом,
слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської
допомоги потерпілому, викликає медпрацівника; { Підпункт 4.6.8
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо
усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
5. Організація роботи з охорони праці під час
проведення науково-дослідної діяльності в
навчальних закладах
5.1. Заступник керівника (проректор) з наукової роботи: 5.1.1 організовує роботу і здійснює контроль за виконанням
заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах,
конструкторських бюро відповідно до чинних законодавчих,
нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
цього Положення; { Підпункт 5.1.1 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 5.1.2 організовує навчання і перевірку знань з охорони праці,
безпеки життєдіяльності наукових працівників структурних
підрозділів; { Підпункт 5.1.2 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 5.1.3 організовує роботу щодо розроблення і періодичного
перегляду інструкцій з охорони праці під час виконання наукових
робіт; затверджує в установленому порядку інструкції з охорони
праці, що діють у науково-дослідних і дослідно-конструкторських (у
тому числі студентських) підрозділах, контролює їх виконання; 5.1.4 організовує забезпечення експедицій, партій, загонів
спорядженням, обладнанням, засобами індивідуального захисту,
інструкціями з охорони праці, а також затверджує акти готовності
виїзду експедицій, партій, загонів на науково-дослідні та
експедиційні роботи; 5.1.5 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 5.1.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 5.1.6 організовує спільно з профспілками навчального закладу
проведення громадського контролю за станом охорони праці; 5.1.7 повідомляє керівника навчального закладу про нещасні
випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами під час проведення науково-дослідних,
дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, організовує
надання першої долікарської допомоги потерпілим, відповідає за
своєчасне розслідування.
5.2. Начальник науково-дослідного сектору (заступник
начальника науково-дослідної частини): 5.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе
відповідальність за організацію та дотримання безпечних і
нешкідливих умов проведення науково-дослідних,
дослідно-конструкторських і експедиційних робіт відповідно до
чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.2.1 розділу
5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 5.2.2 організовує проведення науково-дослідних робіт тільки
за наявності приміщень, приладів, обладнання та іншого
устаткування, що відповідають вимогам державних стандартів безпеки
праці, правилам і нормам з охорони праці та прийняті до
експлуатації; 5.2.3 розглядає і подає на затвердження проректору з наукової
роботи договори на науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи після погодження їх службою охорони праці, безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 5.2.3 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 5.2.4 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 5.2.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 5.2.5 організовує спільно з профспілками навчального закладу
проведення громадського контролю за станом охорони праці; 5.2.6 повідомляє керівника навчального закладу про нещасні
випадки, що сталися зі студентами, курсантами, слухачами під час
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
експедиційних робіт, організовує надання першої долікарської
допомоги потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.
5.3. Керівник науково-дослідної роботи (теми): 5.3.1 здійснює безпосерднє керівництво і несе
відповідальність за організацію і забезпечення безпечних і
нешкідливих умов проведення науково-дослідної і
дослідно-конструкторської роботи відповідно до чинних
законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, цього Положення; { Підпункт 5.3.1 розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 5.3.2 організовує проведення науково-дослідної роботи тільки
за наявності приміщень, приладів, установок та іншого обладнання,
що відповідає вимогам державних стандартів безпеки праці, правил і
норм з охорони праці; 5.3.3 відповідає за безпечну експлуатацію приладів, установок
та іншого обладнання, а також захисних, сигнальних і протипожежних
пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що працюють
під тиском, безпечне використання, забезпечення і транспортування
вибухових, отруйних, радіоактивних, легкозаймистих та інших
шкідливих для життя і здоров'я речовин; 5.3.4 проводить первинний на робочому місці, повторний,
позаплановий інструктажі з охорони праці із студентами,
курсантами, слухачами, працівниками відповідно до Типового
положення ( z0248-99 ), допускає до самостійної роботи; 5.3.5 розробляє інструкції, методичні вказівки щодо
безпечного використання нових матеріалів, обладнання, відповідних
процесів; 5.3.6 бере участь у проведенні оперативного
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці; 5.3.7 бере участь у розробленні розділу з охорони праці,
безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт
5.3.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 5.3.8 терміново повідомляє завідувача кафедри про кожний
нещасний випадок, що трапився під час проведення науково-дослідних
робіт, організовує надання першої долікарської допомоги
потерпілому.
6. Організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності
6.1. Заступник керівника навчального закладу з виховної
роботи: 6.1.1 уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і
нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з
охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення
позакласних і позашкільних заходів; { Підпункт 6.1.1 розділу 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 6.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів,
гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових
об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і
нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів, запобігання травматизму; 6.1.3 проводить навчання та інструктажі з охорони праці,
безпеки життєдіяльності класоводів, класних керівників, учителів
та інших осіб, які залучені до організації позакласної,
позашкільної роботи; { Підпункт 6.1.3 розділу 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 6.1.4 організовує профілактичну роботу серед вихованців,
учнів, студентів, курсантів, слухачів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності під час навчально-виховного процесу; { Підпункт
6.1.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 6.1.5 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності навчального закладу про нещасні випадки, що
сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час
проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання
першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у
розслідуванні. { Підпункт 6.1.5 розділу 6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
6.2. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер: 6.2.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання,
приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо. 6.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та
інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами; 6.2.3 не дозволяє працювати вихованцям, учням, студентам,
курсантам, слухачам без відповідного спецодягу, взуття та інших
засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692; 6.2.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці,
безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний
випадок, що стався з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами під час проведення позакласної, позашкільної діяльності,
бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої
долікарської допомоги потерпілому; { Підпункт 6.2.4 розділу 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 6.2.5 веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки
життєдіяльності серед вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів. { Підпункт 6.2.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }
7. Організація роботи з охорони праці під час
адміністративно-господарської діяльності
в навчальних закладах
7.1. Заступник керівника з адміністративно-господарської
роботи, завідувач господарством, начальник господарського відділу: 7.1.1 забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і
територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових
актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно
до будівельних норм і правил; 7.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під
час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного
обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів,
посудин, що працюють під тиском; 7.1.3 відповідно до чинних нормативно-правових актів
забезпечує дотримання норм переміщення вантажів,
санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень,
територій; 7.1.4 забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети,
господарські і культурно-побутові підрозділи навчального закладу
обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з
охорони праці; 7.1.5 забезпечує вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за
N 667/1692; організовує періодичні випробування діелектричних
засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку,
дезінфекцію та ремонт спецодягу; 7.1.6 відповідно до чинних нормативно-правових актів
організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції
електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв,
періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і
механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під
тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих
речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний
контроль у приміщеннях навчального закладу; 7.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу,
що обслуговує котли і водонагрівачі, балони, компресори і посудини
із зрідженими газами, електричні установки та інші агрегати і
механізми підвищеної небезпеки; 7.1.8 організовує зберігання на складах палива, вибухових і
отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих
отрут, балонів зі зрідженими газами тощо, обладнання, сировини,
матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці; 7.1.9 відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про
розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666,
розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під
час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із
службою охорони праці; 7.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських
підрозділах; { Підпункт 7.1.10 розділу 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 } 7.1.11 бере участь у проведенні адміністративно-громадського
контролю за станом охорони праці; 7.1.12 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 7.1.12 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.1.13 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці
на автотранспортному підприємстві, автобазі, гаражі навчального
закладу тощо відповідно до чинних правил охорони праці, що діють
на автомобільному транспорті; 7.1.14 терміново повідомляє керівника і службу охорони праці,
безпеки життєдіяльності навчального закладу про нещасні випадки,
що сталися з працівниками адміністративно-господарських
підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги
потерпілим. { Підпункт 7.1.14 розділу 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
7.2. Головний інженер, енергетик, механік навчального
закладу: 7.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе
відповідальність за організацію і виконання робіт у
підпорядкованих інженерно-технічних службах відповідно до чинних
законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, цього Положення. { Підпункт 7.2.1 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.2.2 забезпечує експлуатацію і утримання будівель, споруд,
виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів,
електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних,
опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції
відповідно до правил і норм з охорони праці; 7.2.3 виявляє причини аварій з машинами, механізмами,
електроустановками, обладнанням, веде облік та аналіз аварій,
розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм; 7.2.4 організовує відповідно до чинних нормативно-правових
актів з охорони праці: проведення планово-запобіжних ремонтів, профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів,
посудин і апаратів, що працюють під тиском, заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки,
заземлювальних пристроїв; 7.2.5 розробляє і впроваджує заходи щодо механізації,
автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів; 7.2.6 забезпечує нешкідливі та безпечні умови праці під час
монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних
об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним
спорядженням і огорожами, знаками безпеки, оформлення працівникам
наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою; 7.2.7 бере участь у постійно діючій технічній комісії
навчального закладу з уведення в експлуатацію нових,
реконструйованих об'єктів виробничого призначення; 7.2.8 проводить реєстрацію об'єктів навчального закладу, що
підконтрольні органам державного нагляду, і оформляє відповідні
документи; 7.2.9 розробляє інструкції з охорони праці під час
експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних
робіт; 7.2.10 проводить інструктажі з охорони праці з кожним
працівником: первинний - на робочому місці, повторний,
позаплановий, з реєстрацією в журналі відповідно до Типового
положення ( z0248-99 ); 7.2.11 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 7.2.11 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.2.12 бере участь спільно з профспілковим комітетом у
адміністративно-громадському контролі стану охорони праці; 7.2.13 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці
навчального закладу про нещасний випадок, що стався з працівником
адміністративно-господарського підрозділу.
7.3. Керівник виробничої дільниці (цеху), виконавець робіт у
навчальному закладі: 7.3.1 здійснює необхідні заходи з охорони праці, систематичне
спостереження за станом і експлуатацією робочих місць; 7.3.2 здійснює нагляд за правильним і безпечним використанням
обладнання, машин, механізмів, енергетичних установок і
транспортних засобів, що працюють під його наглядом; 7.3.3 розробляє інструкції з охорони праці під час
експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних
робіт; 7.3.4 здійснює контроль за своєчасною видачею відповідного
спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту
працівникам; 7.3.5 проводить інструктажі з охорони праці та забезпечує
своєчасне навчання працівників безпечним навичкам праці відповідно
до Типового положення ( z0248-99 ); 7.3.6 оформляє допуск працівникам на виконання робіт у
підрозділах (дільницях) цеху, доповідних на припинення робіт
мостових кранів та інших механізмів; 7.3.7 організовує використання наочних засобів пропаганди
охорони праці - інструкцій, пам'яток, плакатів та ін.; 7.3.8 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок,
що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує
надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у
розслідуванні нещасних випадків. { Підпункт 7.3.8 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
7.4. Майстер виробничої дільниці (цеху): 7.4.1 організовує безпечне проведення робіт; 7.4.2 проводить систематичне спостереження за станом
виробничого, вентиляційного обладнання, риштувань, захисних
пристроїв, кріплень котлованів, траншей тощо; 7.4.3 регулярно проводить перевірку чистоти і порядку на
робочих місцях, проходах та під'їзних коліях, забезпечення
достатньої освітленості робочих місць, а також правильне утримання
та експлуатацію підкранових колій; 7.4.4 проводить з працівниками інструктажі з охорони праці в
процесі виконання робіт на робочому місці відповідно до Типового
положення ( z0248-99 ); 7.4.5 здійснює контроль за правильним використанням
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,
дотриманням норм перенесення вантажів, забезпеченням робочих місць
запобіжними написами і плакатами; 7.4.6 терміново повідомляє про нещасний випадок керівника та
службу охорони праці навчального закладу, організовує надання
першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у
розслідуванні нещасних випадків.
7.5. Головний бухгалтер (бухгалтер): 7.5.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які
виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці,
безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує
виконання заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 7.5.1 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.5.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів
з охорони праці, готує довідку керівнику навчального закладу про
фактичну витрату коштів на виконання цих робіт; 7.5.3 організовує передплату періодичних видань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності. { Підпункт 7.5.3 розділу 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
7.6. Начальник відділу кадрів (інспектор відділу кадрів): 7.6.1 оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний
інструктаж та інструктажі на робочому місці з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, а також переведення на іншу роботу за
висновками лікувально-профілактичної установи; { Підпункт 7.6.1
розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.6.2 оформляє на роботу осіб після попереднього медичного
огляду в лікувально-профілактичній установі, а також направляє на
періодичний медичний огляд осіб, які працюють у шкідливих і
небезпечних умовах, зберігає висновки лікувально-профілактичної
установи про їх стан здоров'я; 7.6.3 оформляє направлення працівників на навчання і
перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 7.6.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 } 7.6.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти
років з урахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових
актів про застосування праці неповнолітніх і жінок; 7.6.5 контролює наявність посадових інструкцій, у яких
обов'язково відображено питання охорони праці, безпеки
життєдіяльності. { Підпункт 7.6.5 розділу 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }
8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності
8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з
вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я,
пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування
на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі,
починаючи з 9-го класу.
8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а
також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу
вихованця, учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта
проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами
охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного
процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться
навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками,
майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів перед початком
навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в
навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3).
Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки
життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального
закладу.
8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій
сторінці журналу обліку навчальних занять.
8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності
проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії,
майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед
початком канікул, а також за межами навчального закладу, де
навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних
або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж
проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп,
вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання,
тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з
вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у
позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться
перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням
різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку,
заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.
8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в
окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки
життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті,
лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці.
Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного
практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо)
реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого
навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку,
заняття.
8.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі
порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні
умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої
практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків
за межами навчального закладу. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі
реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному
кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

8.7. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу
у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з
предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо),
під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання
територій, приміщень, науково-дослідна робота на
навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового
інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів
(додаток 2).
Директор НМЦ ПТО МОН України Є.М.Судаков
Додаток 1
до підпункту 4.5.8 Положення
про організацію роботи з
охорони праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
Реєстрація
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
у журналі обліку навчальних занять
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, |Дата |Прізвище | Підпис | |з/п|ім'я та по |проведення |ім'я та по|---------------------| | |батькові особи,|інструктажу|батькові |особи, |особи (4),| | |яку | |особи, яка|яка |яку | | |інструктують | |проводила |проводила |інструкту-| | | | |інструктаж|інструктаж|вали | |---+---------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
_________________________
(4) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.
Додаток 2
до підпункту 4.5.8 Положення
про організацію роботи з
охорони праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
___________________________
(назва навчального закладу)
Розпочато: _________ 200_ р.
Закінчено: _________ 200_ р.
Журнал
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
з безпеки життєдіяльності
_____________________________
(кабінет, лабораторія, цех,
майстерня, спортзал тощо)
---------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Дата |Клас,|Назва |Прізвище, |Підпис |Підпис | |з/п|ім'я та по |проведення |група|інструктажу,|ім'я та по|особи, яка|особи (5),| | |батькові |інструктажу| |назва |батькові, |проводила |яку | | |особи, яку | | |інструкції |посада |інструктаж|інструкту-| | |інструктують| | | |особи, яка| |вали | | | | | | |проводила | | | | | | | | |інструктаж| | | |---+------------+-----------+-----+------------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------
___________________________
(5) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.
Додаток 3
до пункту 8.2 Положення про
організацію роботи з охорони
праці учасників
навчально-виховного процесу
в установах і навчальних
закладах
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для вихованців, учнів, студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів
1. Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру
(кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та
джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних
майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.
2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного
процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних
випадків, що сталися в навчальних закладах.
3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство
з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і
підприємств системи освіти України ( z0800-98 ).
4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру.
5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з
правилами дорожнього руху.
6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних
випадків у побуті.
7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних
випадків, надзвичайних подій тощо.
Директор НМЦ ПТО МОН України Є.М.Судаковвверх