Документ z0954-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.03.2011, основание - z0264-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2007 N 107/370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2007 р.
за N 954/14221
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва
N 14/41 ( z0264-11 ) від 11.02.2011 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з видобування корисних копалин із родовищ,
що мають загальнодержавне значення
та включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з видобування корисних копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
2. Управлінню ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.),
Державній геологічній службі (Проскуряков О.А.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Державній геологічній службі (Проскуряков О.А.)
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
в.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ващенка К.О. і першого заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища України
Глазунова С.М.
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України В.Джарти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
31.07.2007 N 107/370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2007 р.
за N 954/14221

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
з видобування корисних копалин із родовищ,
що мають загальнодержавне значення та включені
до Державного фонду родовищ корисних копалин

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування", визначають умови
провадження господарської діяльності з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені
до Державного фонду родовищ корисних копалин (далі - видобування
корисних копалин), у межах території України, її континентального
шельфу і виключної (морської) економічної зони.
1.2. Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм та
форм власності, що провадять діяльність із видобування корисних
копалин. 1.2.1. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську
діяльність із видобування корисних копалин не в повному обсязі, а
частково або з окремих спеціальних робіт, то ліцензійні умови
поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює
вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в
ліцензії.
1.3. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги провадження
господарської діяльності з видобування корисних копалин.
1.4. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні: а) видобування горючих корисних копалин - видобування
газоподібних корисних копалин, у тому числі метану вугільних та
техногенних родовищ; видобування рідких корисних копалин, у тому
числі техногенних родовищ; видобування твердих корисних копалин; б) видобування металічних та неметалічних корисних копалин
корінних, розсипних і техногенних родовищ - видобування чорних,
кольорових, рідкісних, розсіяних, рідкісноземельних та
радіоактивних металів; видобування нерудної сировини для
металургії; видобування гірничохімічної сировини; видобування
гірничорудної сировини (за винятком ювелірної та ювелірновиробної
сировини); видобування агрохімічної сировини; видобування
будівельної сировини; в) видобування вод - видобування підземних і поверхневих вод
та лікувальних грязей.
1.5. Роботи з видобування корисних копалин та послуги,
пов'язані з видобуванням корисних копалин, що здійснюються згідно
з цими Ліцензійними умовами, приведені у додатку 1. Віднесення
корисних копалин до загальнодержавного значення здійснюється
відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.12.94 N 827 ( 827-94-п ).
1.6. Ліцензія на видобування корисних копалин дає право
суб'єкту господарювання на здійснення конкретного виду або
декількох видів робіт, передбачених п. 1.5.
1.7. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання подає до
Держгеолслужби заяву про видачу ліцензії (додаток 2). Для отримання копії ліцензії, дубліката ліцензії або у разі
переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання подає до
Держгеолслужби заяву згідно з додатками 3, 4, 5.
2. Вимоги до провадження господарської діяльності
з видобування корисних копалин
2.1. Господарська діяльність з видобування корисних копалин
здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства щодо
користування надрами.
2.2. Суб'єкт господарювання проводить діяльність з
видобування корисних копалин за таких умов: 2.2.1. Організаційних: наявність у структурі підприємства функціональних і
допоміжних структурних підрозділів, необхідних для провадження
діяльності; укомплектованість фахівцями відповідної кваліфікації, які
забезпечують виконання робіт, зазначених у ліцензії, іншими
інженерно-технічними працівниками і робітниками; наявність посадових інструкцій з розподілом обов'язків,
повноважень та відповідальності посадових осіб; укомплектованість підприємства обчислювальною та
організаційною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням для
провадження господарської діяльності; наявність необхідних інженерних споруд; наявність спеціального обладнання, машин та механізмів, що
застосовуються, виготовлених згідно із стандартами або технічними
умовами і які відповідають галузі застосування, зазначеній в
інструкції з експлуатації; наявність будівель, приміщень, виробничих майданчиків,
обладнаних з урахуванням шкідливості виробництва та які
відповідають санітарним нормам відповідно до Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173
( z0379-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.07.96 за N 379/1404; дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009, при
виконанні робіт. 2.2.2. Технологічних: наявність техніко-економічного обґрунтування проведення робіт
з видобування корисних копалин; наявність технологічного регламенту, розробленого відповідно
до проекту та плану робіт з видобування корисних копалин. Проект
видобування передбачає повноту вилучення та комплексне раціональне
видобування корисних компонентів, а технологічний регламент -
вимоги до рівня технології, комплексу технологічного обладнання,
умов ефективної та безпечної його експлуатації, якості вихідної
продукції, кваліфікації персоналу, охорони праці та навколишнього
природного середовища від забруднення. Правила технічної
експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин,
затверджені наказом керівника суб'єкта господарювання і погоджені
відповідно до Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) з
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
та Держгірпромнаглядом; відповідність технологічних засобів вимогам
нормативно-технічної документації заводу-виготовлювача, ремонтній
документації, вимогам з охорони праці та довкілля, а роботи та
експлуатація технічних засобів підвищеної небезпеки здійснюються
згідно з дозволами, отриманими відповідно до Порядку видачі
дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його
територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ).
3. Особливі вимоги для провадження господарської
діяльності з видобування корисних копалин
3.1. Суб'єкт господарювання, здійснюючи видобування корисних
копалин, повинен: розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарювання) схеми руху видобутої мінеральної сировини на
виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції; розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарювання) технічно і економічно обґрунтовані норми вилучення
та норми втрат; забезпечувати збереження корисних копалин у процесі їх
видобутку; здійснювати визначення якості сировини та кінцевого продукту,
визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в
лабораторіях, атестованих згідно з Правилами уповноваження та
атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом
Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за
N 392/10672; вести журнал обліку видобутих корисних копалин; здійснювати експлуатаційну розвідку родовищ корисних копалин
та інші геологічні дослідження, проведення маркшейдерських робіт; вести та зберігати геологічну, геофізичну, маркшейдерську і
виконавчо-технічну документацію, а також зразки гірських порід і
руд, дублікатів проб; проводити роботи методами і способами, які виключають
надмірне руйнування ґрунтового покриву і забруднення довкілля та
забезпечують ефективну рекультивацію території; уносити до державного бюджету плату за видобування корисних
копалин згідно з чинним законодавством; дотримуватися порядку складання і строків подання
статистичної звітності в установленому законодавством порядку.
3.2. Суб'єкт господарювання геологічну інформацію, необхідну
для здійснення робіт з видобування корисних копалин, повинен
отримувати згідно з Положенням про порядок розпорядження
геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 13.06.95 N 423 ( 423-95-п ).
3.3. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів або їх
ділянок повинна здійснюватися відповідно до Порядку погодження
питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх
ділянок, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.03.99
N 41 ( z0225-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
09.04.99 за N 225/3518.
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненко

Додаток 1
до пункту 1.5 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення
та включені до Державного
фонду родовищ корисних
копалин

ПЕРЕЛІК
робіт господарської діяльності з видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
(видобування може здійснюватися підземним,
відкритим способом або через свердловини)

1. Видобування горючих корисних копалин
1.1. Видобування кам'яного вугілля.
1.2. Видобування бурого вугілля.
1.3. Видобування сланців.
1.4. Видобування та агломерація торфу.
1.5. Видобування газу природного.
1.6. Видобування газу природного та конденсату.
1.7. Видобування газу (метану) вугільних та техногенних
родовищ.
1.8. Видобування нафти.
2. Видобування металічних корисних копалин
2.1. Видобування залізної руди.
2.2. Видобування хромової руди.
2.3. Видобування марганцевої руди.
2.4. Видобування руд кольорових металів*.
2.5. Видобування рідкісних та рідкісноземельних металів*.
2.6. Видобування розсіяних металів*.
2.7. Видобування уранової і торієвої руд.
3. Видобування неметалічних корисних копалин
3.1. Сировина нерудна для металургії*. 3.1.1. Видобування вогнетривкої сировини. 3.1.2. Видобування флюсової сировини. 3.1.3. Видобування сировини формувальної та для огрудкування
залізорудних концентратів.
3.2. Сировина хімічна. 3.2.1. Видобування солі, включаючи розчинення і викачування. 3.2.2. Видобування солі шляхом випарювання. 3.2.3. Видобування природної сірки. 3.2.4. Видобування природних боратів. 3.2.5. Видобування природних сульфатів. 3.2.6. Видобування природних карбонатів. 3.2.7. Видобування бішофіту. 3.2.8. Видобування інших видів хімічної сировини*.
3.3. Сировина агрохімічна. 3.3.1. Видобування природних фосфатів. 3.3.2. Видобування природних калієвих солей. 3.3.3. Видобування іншої агрохімічної сировини*.
3.4. Сировина для мінеральних пігментів*.
3.5. Гірничорудна сировина*. 3.5.1. Видобування абразивної сировини. 3.5.2. Видобування оптичної та п'єзооптичної сировини. 3.5.3. Видобування електро- та радіотехнічної сировини. 3.5.4. Видобування адсорбційної сировини. 3.5.5. Видобування виробної сировини. 3.5.6. Видобування скляної та фарфоро-фаянсової сировини.
3.6. Сировина будівельна*. 3.6.1. Видобування сировини для облицювальних матеріалів
(декоративне каміння). 3.6.2. Видобування цементної сировини. 3.6.3. Видобування сировини для пиляних стінових матеріалів. 3.6.4. Видобування сировини петрургійної та для легких
заповнювачів бетону. 3.6.5. Видобування сировини для покриття доріг.
3.7. Видобування сировини для приготування бурових розчинів*.
4. Видобування інертних газів
5. Видобування вод
5.1. Видобування підземних вод. 5.1.1. Видобування питних вод (для централізованого або
нецентралізованого водопостачання). 5.1.2. Видобування мінеральних вод (лікувальних,
лікувально-столових, природних столових). 5.1.3. Видобування теплоенергетичних вод. 5.1.4. Видобування технічних вод.
5.2. Видобування поверхневих вод. 5.2.1. Видобування ропи (лікувальної, промислової).
6. Видобування грязей лікувальних*
7. Послуги, пов'язані з технологічним процесом
видобування корисних копалин
7.1. Складання проектів та кошторисів буріння свердловин та
промислової розробки родовищ.
7.2. Гірничі роботи**. 7.2.1. Проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри тощо). 7.2.2. Проходження підземних гірничих виробок (шахти, штольні
тощо).
7.3. Спрямоване буріння та перебурювання свердловин.
7.4. Буріння свердловин на нафту і газ. 7.4.1. Буріння свердловин на суходолі. 7.4.2. Буріння свердловин на акваторіях.
7.5. Буріння свердловин на метан вугільних та техногенних
родовищ.
7.6. Буріння свердловин на тверді корисні копалини.
7.7. Буріння свердловин для водопостачання.
7.8. Монтаж-демонтаж бурових комплексів.
7.9. Лабораторні роботи.
7.10. Технологічні роботи у свердловинах. 7.10.1. Каротаж. 7.10.2. Визначення технічних параметрів (інклінометрія,
кавернометрія тощо). 7.10.3. Випробування свердловин на продуктивність. 7.10.4. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в
експлуатаційній колоні. 7.10.5. Цементування колон обсадних труб. 7.10.6. Капітальний ремонт. 7.10.7. Тампонування, консервація та ліквідація. 7.10.8. Торпедування свердловин.
7.11. Впровадження технологій.
--------------- * Корисні копалини, указані у заяві суб'єкта господарської
діяльності. ** За винятком гірничих робіт, не пов'язаних з підготовкою до
видобування та видобуванням корисних копалин.
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненко

Додаток 2
до пункту 1.7 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення
та включені до Державного
фонду родовищ корисних
копалин

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України
Державна геологічна служба

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _______________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) _________________ _________________________________________________________________
Номер телефону ___________________ Номер факсу ________________
Організаційно-правова форма ___________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО _________________
Поточний рахунок N ____________________ У _____________________ _________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
Рахунок в іноземній валюті N _______________ У ________________ _________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
видобування корисних копалин (указати роботи згідно з переліком,
визначеним у додатку 1) _________________________________________
Місце провадження діяльності (указати родовище (групу родовищ),
його місцезнаходження):
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, представництв, |Місцезнаходження| | відокремлених підрозділів | | |-----------------------------------------------+----------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------------+----------------| | | | ------------------------------------------------------------------
З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та
включені до Державного фонду родовищ корисних копалин,
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Два примірники опису документів додаються.
Підпис заявника ____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненко

Додаток 3
до пункту 1.7 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення
та включені до Державного
фонду родовищ корисних
копалин

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України
Державна геологічна служба

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу,
який видав ліцензію)
Заявник _______________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) _________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО _________________
Господарська діяльність з видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин, ліцензія
(серія ______ N __________): ____________________________________ _________________________________________________________________
Прошу видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, представництв, |Місцезнаходження| | відокремлених підрозділів | | |-----------------------------------------------+----------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------------+----------------| | | | |-----------------------------------------------+----------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік документів, що підтверджують створення нового
відокремленого підрозділу, додається.
Підпис заявника ______________ ________________________ _______ 200__ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
Реєстрація заяви ________________ 200__ р. N _________ ____________ ______________ _______________
(посада) (підпис) (прізвище)
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненко

Додаток 4
до пункту 1.7 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення
та включені до Державного
фонду родовищ корисних
копалин

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України
Державна геологічна служба

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу,
який видав ліцензію)
Заявник _______________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) _________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО _________________
Господарська діяльність з видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин, ліцензія
(серія ________ N ____________): ________________________________ _________________________________________________________________
Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину: утрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
До заяви додаються ____________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати _________________________________________________________________
за видачу дубліката ліцензії, та непридатна для користування
ліцензія)
Підпис заявника ______________ _______________________ _______ 200__ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
Реєстрація заяви ________________ 200__ р. N _________ ____________ ______________ _______________
(посада) (підпис) (прізвище)
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненко

Додаток 5
до пункту 1.7 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з видобування корисних
копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення
та включені до Державного
фонду родовищ корисних
копалин

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України
Державна геологічна служба

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу,
який видав ліцензію)
Заявник _______________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) _________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО _________________
Господарська діяльність з видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин, ліцензія
(серія _________ N ______________): _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________ _________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана _________________________________________________________________
з реорганізацією юридичної особи, зміна прізвища, імені, _________________________________________________________________
по батькові фізичної особи; зміна місцезнаходження _________________________________________________________________
юридичної особи, місця проживання фізичної особи; _________________________________________________________________
зміни, що пов'язані з провадженням господарської діяльності)
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
внесенню до ліцензії: _________________________________________________________________
Підпис заявника ______________ _______________________ _______ 200__ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
Реєстрація заяви ________________ 200__ р. N _________ ____________ ______________ _______________
(посада) (підпис) (прізвище)
Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Іванченко
Заступник начальника
Управління геології нафти, газу,
рудних і нерудних корисних
копалин Державної геологічної
служби Мінприроди України І.Мартиненковверх