Документ z0948-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.08.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.09.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2018  № 1075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2018 р.
за № 948/32400

Про затвердження форми інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка

Відповідно до частини п’ятої статті 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» та пункту 4 Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1062, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, що додається.

2. Департаменту залучення інвестицій (Демчук А.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02 серпня 2018 року № 1075

ФОРМА
інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка

1. Інформація щодо інвестиційного проекту

1.1

Назва проекту


1.2

Мета проекту


1.3

Сфера, у якій реалізується проект


1.4

Загальна вартість проекту, тис. гривень


1.5

Обсяг необхідних інвестицій за джерелами фінансування проекту та роками, тис. гривень

у тому числі: власні кошти


кошти державних або місцевих бюджетів


залучені кошти


інше


1.6

Строк реалізації проекту

початок реалізації, рік


завершення реалізації, рік


1.7

Матеріально-технічне та ресурсне забезпечення проекту (трудові ресурси, наявність земельної ділянки, необхідна інфраструктура)


1.8

Стадія готовності проекту (залежно від вартості проекту)

до 50%


більше ніж 50%


1.9

Обсяг і форма державної підтримки

форма державної підтримки


обсяг державної підтримки, тис. гривень


2. Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційного проекту

2.1

Дисконтований період окупності (DPP)


2.2

Чиста приведена вартість (NPV)


2.3

Внутрішня норма дохідності (IRR)


2.4

Індекс прибутковості (РІ)


2.5

Ставка дисконтування


2.6

Економічна чиста приведена вартість (ЕNPV)*


2.7

Відношення вигід і витрат (В/С)*


3. Показники бюджетної ефективності інвестиційного проекту

3.1

Усього податків та зборів за весь період реалізації проекту, тис. гривень, у тому числі:


3.1.1

до державного бюджету


3.1.2

до місцевих бюджетів


3.2

Погашення кредитів, виданих з державного бюджету*


3.3

Плата за надання кредиту або державної гарантії виконання зобов’язань юридичних осіб - резидентів*


4. Показники соціальної ефективності інвестиційного проекту

4.1

Кількість нових робочих місць, одиниць


4.2

Збереження робочих місць, одиниць*


5. Загальні відомості про суб’єкт інвестиційної діяльності, який отримав державну підтримку або фінансування за рахунок державних капітальних вкладень

5.1

Повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)


5.2

Скорочене найменування (для юридичної особи за наявності)


5.3

Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))


5.4

Місцезнаходження (поштові реквізити, телефон, факс, електронна адреса)/місце проживання


5.5

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)**


5.6

Організаційно-правова форма згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання


6

Орган, який провів конкурсний відбір інвестиційного проекту


7

Висновок за результатами державної експертизи інвестиційного проекту


8

Рішення конкурсної комісії/рішення Кабінету Міністрів України/рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів


__________
* Відомості зазначаються в разі наявності відповідної інформації в інвестиційному проекті.
** Відомості не підлягають оприлюдненню.

Директор департаменту
залучення інвестицій


А.В. Демчуквверх