Документ z0938-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.12.2012, основание - z1913-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
12.07.2011 N 401
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2011 р.
за N 938/19676
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 702 ( z1913-12 ) від 29.10.2012 }
Про затвердження Змін до Інструкції про провадження
дізнання у Збройних Силах України

На виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Закону України "Про Військову
службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ), з метою
приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України
у відповідність з вимогами чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про провадження дізнання у
Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 27.07.2006 N 465 ( z0921-06 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 02.08.2006 за N 921/12795, що
додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. Цей наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України М.Б.Єжель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
12.07.2011 N 401
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2011 р.
за N 938/1976

ЗМІНИ
до Інструкції про провадження дізнання
у Збройних Силах України
( z0921-06 )

1. У главі 1: абзац перший пункту 1.3 після слів "військовому прокурору"
доповнити словами "та начальнику органу управління Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності
якого дислоковані органи військового управління, з'єднання,
військові частини, військові навчальні заклади, установи та
організації"; доповнити главу пунктом 1.4 такого змісту: "1.4. Дізнання в кримінальних справах, які знаходяться у
провадженні Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, здійснюється офіцерами підрозділів дізнання Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України".
2. У главі 4: абзац перший пункту 4.4 після слів "військового прокурора"
доповнити словами "та начальника органу управління Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності
якого дислоковані органи військового управління, з'єднання,
військові частини, військові навчальні заклади, установи та
організації"; пункт 4.4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "У разі порушення кримінальної справи орган дізнання
зобов'язаний вручити або надіслати копію постанови про порушення
кримінальної справи особі, щодо якої порушено справу, потерпілому,
представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику
підозрюваного або обвинуваченого, з дотриманням вимог статті 98-2
КПК України ( 1002-05 ) та роз'яснити порядок її оскарження,
передбачений статтею 236-7 КПК України"; абзац другий пункту 4.6 після слів "скоєнню злочину"
доповнити словами та цифрами "та вносити подання про вжиття
заходів для їх усунення в порядку, визначеному статтею 23-1 КПК
України ( 1001-05 )".
3. В абзаці другому пункту 7.4 глави 7 слово "слідчий"
замінити словом "дізнавач".
4. В абзаці п'ятому пункту 8.1 глави 8 слова "або коли вона
не має постійного місця проживання" замінити словами "або коли її
місце проживання чи перебування не зареєстровано".
5. Пункт 11.3 глави 11 викласти в такій редакції: "11.3. У підрозділах дізнання органів управління Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України облік кримінальних
справ ведеться відповідно до Інструкції про єдиний облік злочинів,
затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації
України, Міністерства оборони України, Державної митної служби
України, Адміністрації державної прикордонної служби України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державного департаменту України з питань виконання покарань,
Державної судової адміністрації України від 25.05.2010
N 21/135/281/240/499/354/367/159/69 ( v0021900-10 )".
6. У пункті 12.1 глави 12: слова та цифри "частиною 1 статті 188" виключити; після цифр "250" доповнити словами і цифрами "частиною 1
статті 270-1".
Заступник Міністра оборони
України - керівник апарату В.П.Омельянчуквверх