Документ z0928-16, действует, текущая редакция — Принятие от 02.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.07.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2016  № 755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 928/29058

Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.07.2016  № 755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2016 р.
за № 928/29058

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році

1. Пункт 4 розділу ІІ після слів «обсягу за спеціальностями» доповнити словами «(окрім коледжів і технікумів).».

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.»;

2) доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому навчальному закладі.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають право за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому навчальному закладі.».

3. У розділі V:

1) у пункті 4:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, а також рейтингові списки для осіб, які проходять творчі конкурси для вступу на навчання для підготовки військових фахівців з вищою освітою у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання) та військових підрозділах вищих навчальних закладів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до 18.00 години 27 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові підрозділи вищих навчальних закладів вносять до Єдиної бази інформацію про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання вступників, які зараховані на навчання та виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.»;

в абзаці четвертому слово «другому» замінити словом «третьому»;

2) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:

«12. Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених у розділі XVIII цих Умов.».

4. Пункт 1 розділу VI доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.».

5. Пункти 1, 2 розділу XІ викласти в такій редакції:

«1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1, 2 розділу VIII цих Умов, а також особи, яким таке право надано Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, яким таке право надано Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції".

2. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей) максимального (загального) обсягу державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Умов.».

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шароввверх